Narasimha Ashtakam

Sri Narasimha Ashtakam was written by the great Madhwa Saint Sri Vijayendra Tirtha. Lord Narasimha killed the demon Hiranyakashipu and saved his son Prahalada, and also maintained peace and prosperity in the entire universe. The contents present in the Narasimha Ashtakam are as follows: Oh Narasimha, you have easily killed the powerful demon Hiranyaksha, without […]

Lakshmi Narasimha Pancharatnam in Telugu (లక్ష్మీ నరసింహ పంచరత్నమ్)

Lakshmi Narasimha Pancharatnam in Telugu lyrics are given here.. Lakshmi Narasimha Pancharatnam is one of the popular prayers dedicated to Lord Narasimha Swamy. Here are the lyrics of Lakshmi Narasimha Pancharatnam in Telugu… లక్ష్మీ నరసింహ పంచరత్నమ్ త్వత్ప్రభుజీవప్రియమిచ్ఛసి చేన్నరహరిపూజాం కురు సతతం ప్రతిబింబాలంకృతిధృతికుశలో బింబాలంకృతిమాతనుతే | చేతోభృంగ భ్రమసి వృథా భవమరుభూమౌ విరసాయాం భజ భజ లక్ష్మీనరసింహానఘపదసరసిజమకరందమ్ || ౧ || శుక్తౌ రజతప్రతిభా […]

Lakshmi Narasimha Ashtottara Shatanama Stotram | 108 Names of Lord Laxmi Narasimha

Lakshmi Narasimha Ashtottara Shatanama Stotram is a prayer dedicated to Lord Narasimha which gives 108 names of Lord Lakshmi Narasimha Swamy. Narasimho mahasimho divyasimho mahabala Ugrasimho mahadevah stambajas cogralocana 1 Raudra sarvadbhutah sriman yoganandas trivikrama Harih kolahalas chakri vijayo jayavardhana 2 Pancananah parambrahma aghora ghoravikrama Jvalanmukho jvalamali mahajvalas mahaprabhu 3 Nitilaksah sahasrakso durniriksyah pratapana Mahadamstra […]