Bhagavan Nama Smarana

bhagavan nama smarana image

bhagavan nama smarana image

SWAMI SIVANANDA NAMAVALI

Om sri omkara roopaya namah.

 1. Om sadgurave namah.
 2. Om sakshacchankara roopadhrite namah.
 3. Om sivanandaya namah.
 4. Om sivakaraya namah.
 5. Om sivasayaniroopakaya namah.
 6. Om hrishikesa nivasine namah.
 7. Om  vaidyasastra visaradaya namah.
 8. Om samadarsine namah.
 9. Om tapasvine namah.
 10. Om premaroopaya namah.
 11. Om mahamunaye namah.
 12. Om sangha pratishthatre namah.
 13. Om prabodhakaya namah.
 14. Om geetananda svaroopine namah.
 15. Om bhaktigamyaya namah.
 16. Om bhayapahaya namah.
 17. Om sarvavide namah.
 18. Om sarvagaya namah.
 19. Om netre namah.
 20. Om trayeemarga pradarsakaya namah.
 21. Om vairagya jnana nirataya namah.
 22. Om sarvaloka hitotsukaya namah.
 23. Om bhavamaya prasamanaya namah.
 24. Om samadhigrantha kalpakaya namah.
 25. Om gunine namah.
 26. Om mahatmane namah.
 27. Om dharmatmane namah.
 28. Om sthitaprajnaya namah.
 29. Om subhodayaya namah.
 30. Om ananda sagaraya namah.
 31. Om saraya namah.
 32. Om gangateerasramasthitaya namah.
 33. Om vishnudevananda-dattanamah.
 34. Om anglabhashya prakalpakaya namah.
 35. Om sevajata subuddhimate namah.
 36. Om mantramoortaye namah.
 37. Om japaparaya namah.
 38. Om tantrajnaya namah.
 39. Om manavate namah.
 40. Om baline namah.
 41. Om satatarchana lalasaya namah.
 42. Om parasmai jyotishe namah.
 43. Om parasmai dhamne namah.
 44. Om paramanave namah.
 45. Om paratparaya namah.
 46. Om santamoortaye namah.
 47. Om dayasagaraya namah.
 48. OmMumukshu-hridayasthitaya namah.
 49. Om anandamrita samdogdhre namah.
 50. Om appayyakula-deepakaya namah.
 51. Om sakshibhootaya namah.
 52. Om rajayogine namah.
 53. Om satyananda svaroopine namah.
 54. Om ajnanamayabheshajaya namah.
 55. Om lokoddharanapanditaya namah.
 56. Om yogananda rasasvadine namah.
 57. Om sadachara samujjvalaya namah.
 58. Om atmaramaya namah.
 59. Om sreegurave namah.
 60. Om sacchidananda vigrahaya namah.
 61. Om jeevanmuktaya namah.
 62. Om chinmayatmane namah.
 63. Om nistraigunyaya namah.
 64. Om yateesvaraya namah.
 65. Om vedanta tattvagaya namah.
 66. Om chidananda pravartakaya namah.
 67. Om naveenajana santratre namah.
 68. Om sree brahmamarga namah.
 69. Om pranayama parayanaya namah.
 70. Om nityavairagya samupasritaya namah.
 71. Om jitamayaya namak.
 72. Om dhyanamagnaya namah.
 73. Om kshetrajnaya namah.
 74. Om jnanabhaskaraya namah.
 75. Om maha devadi devaya namah.
 76. Om kalikalmasha nasanaya namah.
 77. Om tusharasailayogine namah.
 78. Om kotisoorya samaprabhaya namah.
 79. Om munivaryaya namah.
 80. Om satyayonaye namah.
 81. Om paramapurushaya namah.
 82. Om pratapavate namah.
 83. Om nama-sankeertanotkarsha namah.
 84. Om mahadyutaye namah.
 85. Om bahusantushtachetase namah.
 86. Om chatus sadhana sampannaya namah.
 87. Om dharmasthapana-tatparaya namah.
 88. Om sivamoortaye namah.
 89. Om sivaparaya namah.
 90. Om sishteshtaya namah.
 91. Om sivekshanaya namah.
 92. Om chaturanta yasodayaya namah.
 93. Om sutattvaika sulakshanaya namah.
 94. Om sarvapranishu namah.
 95. Om suvarchalaya namah.
 96. Om pranavaya namah.
 97. Om sarva tattvajnaya namah.
 98. Om sujnanambudhai chandramase namah.
 99. Om srotasnana pootapapaya namah.
 100. Om sukhapradaya namah.
 101. Om visvanatha kripa-patraya namah.
 102. Om sishya hrittapa taskaraya namah.
 103. Om kalyanaguna sampoOmaya namah.
 104. Om sadasiva parayanaya namah.
 105. Om kalpanarahitaya namah.
 106. Om veeryaya namah.
 107. Om bhagavadganalolupaya namah.

“OM”

WRITTEN BY

R.HARISHANKAR

Write Your Comment