Bhagavan Nama Smarana

bhagavan nama smarana image

bhagavan nama smarana image

SRI VEDAVYASA NAMAVALI

 1. Om vyasaya namah
 2. Om jagannathaya namah
 3. Om parasaryaya namah
 4. Om tapodhanaya namah
 5. Om vedavedangatattvajnaya namah
 6. Om puranapurusottamaya namah
 7. Om vedadharaya namah
 8. Om vedagamyaya namah
 9. Om mulavedavibhajakaya namah
 10. Om divyayogasanarudhaya namah
 11. Om yogapattalasatkataye namah
 12. Om srimate namah
 13. Om kotimanmathasundaraya namah
 14. Om puranarsaye namah
 15. Om punyarsaye namah
 16. Om pradyumnaya namah
 17. Om varadayakaya namah
 18. Om anantaviryaya namah
 19. Om anantasriye namah
 20. Om anantangasayaya namah
 21. Om vibhave namah
 22. Om anantadityasankasaya namah
 23. Om anantasirsaya namah
 24. Om svabhavayuje namah
 25. Om aniruddhaya namah
 26. Om lokabhartre namah
 27. Om lokatitaya namah
 28. Om satam gurave namah
 29. Om visvayonaye namah
 30. Om visvarupaya namah
 31. Om visvacestapradayakaya namah
 32. Om prabhave namah
 33. Om sankarsanaya namah
 34. Om suranandaya namah
 35. Om kamalapataye namah
 36. Om acyutaya namah
 37. Om narayanaya namah
 38. Om haraye namah
 39. Om krsnaya namah
 40. Om kesavaya namah
 41. Om kesisudanaya namah
 42. Om mahadhanaya namah
 43. Om paranandaya namah
 44. Om govindaya namah
 45. Om bhaktavatsalaya namah
 46. Om varainacarmadiptangaya namah
 47. Om indranilasamadyutaye namah
 48. Om hrsikesaya namah
 49. Om mahabahave namah
 50. Om pragvamsaya namah
 51. Om amitavikramaya namah
 52. Om padmanabhaya namah
 53. Om padmagarbhaya namah
 54. Om sarvasiddhipradayakaya namah
 55. Om vamanaya namah
 56. Om bhamataye namah
 57. Om tvastre namah
 58. Om tarkabhitikaradvayaya namah
 59. Om mahavarahaya namah
 60. Om devesaya namah
 61. Om bhrajisnave namah
 62. Om anaghaya namah
 63. Om agrajaya namah
 64. Om svayambhuve namah
 65. Om sarvapurvedyaya namah
 66. Om divyayajnopavitadhrte namah
 67. Om isvaraya namah
 68. Om paramatmane namah
 69. Om jatajutavibhusitaya namah
 70. Om vanamaline namah
 71. Om mekhalangaya namah
 72. Om anadyajnanabhanjanaya namah
 73. Om kambugrivaya namah
 74. Om vrttabahave namah
 75. Om padmapatrayateksanaya namah
 76. Om narasimhavapuse namah
 77. Om srimate namah
 78. Om ajaya namah
 79. Om anantadhikaya namah
 80. Om prabhave namah
 81. Om mahodadhisayaya namah
 82. Om visnave namah
 83. Om visvavyapine namah
 84. Om janardanaya namah
 85. Om parardhaya namah
 86. Om pranadaya namah
 87. Om saumyaya namah
 88. Om vasisthanvayasambhavaya namah
 89. Om jagatsrastre namah
 90. Om jagattratre namah
 91. Om visvasamharakarakaya namah
 92. Om adhoksajaya namah
 93. Om avyayaya namah
 94. Om saksine namah
 95. Om yogisvaraya namah
 96. Om uruvikramaya namah
 97. Om vedavyasaya namah
 98. Om mahabodhaya namah
 99. Om mayatitaya namah
 100. Om jaganmayaya namah
 101. Om vasujanandanaya namah
 102. Om bhartre namah
 103. Om mukundaya namah
 104. Om munisevitaya namah
 105. Om dvaipayanaya namah
 106. Om devagurave namah
 107. Om bhagavate namah
 108. Om badarayanaya namah

Write Your Comment