Bhagavan Nama Smarana

bhagavan nama smarana image

bhagavan nama smarana image

SRI SRINGERI SHARADAMBA NAMAVALI

 1. Om sarasvatyai namah
 2. Om mahabhadrayai namah
 3. Om mahamayayai namah
 4. Om varapradayai namah
 5. Om sripradayai namah
 6. Om padmanilayayai namah
 7. Om padmavaktrikayai namah
 8. Om sivanujayai namah
 9. Om ramayai namah
 10. Om pustakadharinyai namah
 11. Om kamarupayai namah
 12. Om mahavidyayai namah
 13. Om mahapatakanasinyai namah
 14. Om mahasriyai namah
 15. Om mahalaksmyai namah
 16. Om divyangayai namah
 17. Om malinyai namah
 18. Om mahakalyai namah
 19. Om mahapasayai namah
 20. Om mahakarayai namah
 21. Om mahankusayai namah
 22. Om vinitayai namah
 23. Om vimalayai namah
 24. Om visvayai namah
 25. Om vidyunmalayai namah
 26. Om vilasinyai namah
 27. Om candikayai namah
 28. Om candravadanayai namah
 29. Om candralekhavibhusitayai namah
 30. Om savitryai namah
 31. Om surasayai namah
 32. Om divyayai namah
 33. Om divyalankarabhusitayai namah
 34. Om vagdevyai namah
 35. Om vasudhayai namah
 36. Om tivrayai namah
 37. Om mahabhogayai namah
 38. Om mahabalayai namah
 39. Om godavaryai namah
 40. Om gomatyai namah
 41. Om jatilayai namah
 42. Om vindhyavasinyai namah
 43. Om garjinyai namah
 44. Om bhedinyai namah
 45. Om pritayai namah
 46. Om saudaminyai namah
 47. Om bhogadayai namah
 48. Om satyavadinyai namah
 49. Om sudhamurtyai namah
 50. Om subhadrayai namah
 51. Om suravanditayai namah
 52. Om yamunayai namah
 53. Om suprabhayai namah
 54. Om nidrayai namah
 55. Om nityayai namah
 56. Om nirajalocanayai namah
 57. Om trimurtyai namah
 58. Om trikalajnayai namah
 59. Om brahmisthayai namah
 60. Om trigunatmikayai namah
 61. Om mahasantyai namah
 62. Om mahavidyayai namah
 63. Om dharinyai namah
 64. Om sarvatmikayai namah
 65. Om sastrarupayai namah
 66. Om sumbhasuramardinyai namah
 67. Om padmasanayai namah
 68. Om padmahastayai namah
 69. Om raktabijanihantryai namah
 70. Om dhumralocanadarpaghnyai namah
 71. Om nisumbhapranaharinyai namah
 72. Om camundayai namah
 73. Om candahantryai namah
 74. Om mundakayaprabhedinyai namah
 75. Om suprabhayai namah
 76. Om kalaratryai namah
 77. Om sarvadevastutayai namah
 78. Om anaghayai namah
 79. Om pancasadvarnarupayai namah
 80. Om sudhakalasadharinyai namah
 81. Om brahmyai namah
 82. Om mahesvaryai namah
 83. Om kamaryai namah
 84. Om vaisnavyai namah
 85. Om varahyai namah
 86. Om mahendryai namah
 87. Om citrambaravibhusitayai namah
 88. Om citramaladharayai namah
 89. Om kantayai namah
 90. Om citragandhanulepanayai namah
 91. Om aksamaladharayai namah
 92. Om nityayai namah
 93. Om rupasaubhagyadayinyai namah
 94. Om svetananayai namah
 95. Om nilabhujayai namah
 96. Om pivarastanamanditayai namah
 97. Om suksmamadhyayai namah
 98. Om raktapadayai namah
 99. Om unmadayai namah
 100. Om nilajanghitayai namah
 101. Om buddhirupayai namah
 102. Om tustirupayai namah
 103. Om nidrarupayai namah
 104. Om pustirupayai namah
 105. Om caturananajayayai namah
 106. Om caturvargaphaladayai namah
 107. Om srisaradambikayai namah
 108. Om kuladevatai namah

Write Your Comment