Bhagavan Nama Smarana

bhagavan nama smarana image

bhagavan nama smarana image

SRI RAHU NAMAVALI

 1. Om rahave namah
 2. Om saimhikeyaya namah
 3. Om vidhuntudaya namah
 4. Om surasatrave namah
 5. Om tamase namah
 6. Om phanine namah
 7. Om gargyayanaya namah
 8. Om surapine namah
 9. Om nilajimutasankasaya namah
 10. Om caturbhujaya namah
 11. Om khadgakhetakadharine namah
 12. Om varadayakahastakaya namah
 13. Om sulayudhaya namah
 14. Om meghavarnaya namah
 15. Om krsnadhvajapatakavate namah
 16. Om daksinasamukharataya namah
 17. Om tiksnadamstrakaralakaya namah
 18. Om surpakarasanasthaya namah
 19. Om gomedabharanapriyaya namah
 20. Om masapriyaya namah
 21. Om kasyaparsinandanaya namah
 22. Om bhujagesvaraya namah
 23. Om ulkapatayitre namah
 24. Om suline namah
 25. Om nidhipaya namah
 26. Om krsnasarparaje namah
 27. Om visajvalavrtasyaya namah
 28. Om jadyasampradaya namah
 29. Om ravindubhikaraya namah
 30. Om chayasvarupine namah
 31. Om kathinangakaya namah
 32. Om dvisaccakracchedakaya namah
 33. Om karalasyaya namah
 34. Om bhayankaraya namah
 35. Om krurakarmane namah
 36. Om tamorupaya namah
 37. Om syamatmane namah
 38. Om nilalohitaya namah
 39. Om kiritine namah
 40. Om nilavasanaya namah
 41. Om sanisamantavartmagaya namah
 42. Om candalavarnaya namah
 43. Om asvyarksabhavaya namah
 44. Om mesabhavaya namah
 45. Om sanivatphaladaya namah
 46. Om suraya namah
 47. Om apasavyagataye namah
 48. Om uparagakaraya namah
 49. Om suryaharakaya namah
 50. Om nilapuspaviharaya namah
 51. Om grahasresthaya namah
 52. Om astamagrahaya namah
 53. Om kabandhamatradehaya namah
 54. Om yatudhanakulodbhavaya namah
 55. Om govindavarapatraya namah
 56. Om devajatipravistakaya namah
 57. Om kruraya namah
 58. Om ghoraya namah
 59. Om sanermitraya namah
 60. Om sukramitraya namah
 61. Om agocaraya namah
 62. Om mane gangasnanadatre namah
 63. Om svagrhe prabaladhyakaya namah
 64. Om sadgrhenyabaladhrte namah
 65. Om caturthe matrnasakaya namah
 66. Om candrayukte namah
 67. Om janmasimhe namah
 68. Om rajyadatre namah
 69. Om mahakayaya namah
 70. Om janmakartre namah
 71. Om vidhuripave namah
 72. Om mattako jnanadaya namah
 73. Om janmakanyarajyadatre namah
 74. Om janmahanidaya namah
 75. Om navame pitrhantre namah
 76. Om pancame sokadayakaya namah
 77. Om dyune kalatrahantre namah
 78. Om saptame kalahapradaya namah
 79. Om sasthe vittadatre namah
 80. Om caturthe vairadayakaya namah
 81. Om navame papadatre namah
 82. Om dasame sokadayakaya namah
 83. Om adau yasah pradatre namah
 84. Om ante vairapradayakaya namah
 85. Om kalatmane namah
 86. Om gocaracaraya namah
 87. Om dhane kakutpradaya namah
 88. Om pancame dhisanasrngadaya namah
 89. Om svarbhanave namah
 90. Om baline namah
 91. Om mahasaukhyapradayine namah
 92. Om candravairine namah
 93. Om sasvataya namah
 94. Om surasatrave namah
 95. Om papagrahaya namah
 96. Om sambhavaya namah
 97. Om pujyakaya namah
 98. Om patirapuranaya namah
 99. Om paithinasakulodbhavaya namah
 100. Om bhaktaraksaya namah
 101. Om rahumurtaye namah
 102. Om sarvabhistaphalapradaya namah
 103. Om dirghaya namah
 104. Om krsnaya namah
 105. Om atanave namah
 106. Om visnunetraraye namah
 107. Om devaya namah
 108. Om danavaya namah

Write Your Comment