Bhagavan Nama Smarana

bhagavan nama smarana image

bhagavan nama smarana image

SRI VAMANA NAMAVALI

 1. Om vamanaya namah
 2. Om varijataksaya namah
 3. Om varnine namah
 4. Om vasavasodaraya namah
 5. Om vasudevaya namah
 6. Om vavadukaya namah
 7. Om valakhilyasamaya namah
 8. Om varaya namah
 9. Om vedavadine namah
 10. Om vidyudabhaya namah
 11. Om vrtadandaya namah
 12. Om vrsakapaye namah
 13. Om varivahasitacchatraya namah
 14. Om varipurnakamandalave namah
 15. Om valaksayajnopavitaya namah
 16. Om varakaupinadharakaya namah
 17. Om visuddhamaunjirasanaya namah
 18. Om vidhrtasphatikasrajaya namah
 19. Om vrtakrsnajinakusaya namah
 20. Om vibhuticchannavigrahaya namah
 21. Om varabhiksapatrakaksaya namah
 22. Om varijarimukhaya namah
 23. Om vasine namah
 24. Om varijanghraye namah
 25. Om vrddhasevine namah
 26. Om vadanasmitacandrikaya namah
 27. Om valgubhasine namah
 28. Om visvacittadhanasteyine namah
 29. Om visistadhiye namah
 30. Om vasantasadrsaya namah
 31. Om vahnisuddhangaya namah
 32. Om vipulaprabhaya namah
 33. Om visaradaya namah
 34. Om vedamayaya namah
 35. Om vidvadardhijanavrtaya namah
 36. Om vitanapavanaya namah
 37. Om visvavismayaya namah
 38. Om vinayanvitaya namah
 39. Om vandarujanamandaraya namah
 40. Om vaisnavarksavibhusanaya namah
 41. Om vamaksimadanaya namah
 42. Om vidvannayanambujaya namah
 43. Om varijasanagaurisavayasyaya namah
 44. Om vasavapriyaya namah
 45. Om vairocanimakhalankrte namah
 46. Om vairocanivanipakaya namah
 47. Om vairocaniyasa namah
 48. Om vairibadabaya namah
 49. Om vasavarthasvikrtarthibhavaya namah
 50. Om vasitakaitavaya namah
 51. Om vairocanikarambujaya namah
 52. Om pankajaya namah
 53. Om viyatpatitamandaraya namah
 54. Om vindhyavalikrtotsavaya namah
 55. Om vaisamyanairghrnyahinaya namah
 56. Om vairocanikrtapriyaya namah
 57. Om vidaritaikakavyaksaya namah
 58. Om vaṃchitajnghritrayaksitaye namah
 59. Om vairocanimahabhagya namah
 60. Om visadahrte namah
 61. Om viyadisitaya namah
 62. Om vivardhanaya namah
 63. Om vibudhadvapusaya namah
 64. Om vibhave namah
 65. Om visvatmane namah
 66. Om vikramakrantalokaya namah
 67. Om vibudharanjanaya namah
 68. Om vasudhamandalavyapi
 69. Om divyambujaya namah
 70. Om vidhatrandavimbujaya namah
 71. Om vigrahasthitalokaughaya namah
 72. Om viyadgangodayanghrikaya namah
 73. Om varayudhadharaya namah
 74. Om vandyaya namah
 75. Om vilasadbhuribhusanaya namah
 76. Om visvaksenadyupavrtaya namah
 77. Om visvamohabjanissvanaya namah
 78. Om vastospatyadidikpalabahave namah
 79. Om vidhumayasayaya namah
 80. Om virocanaksaya namah
 81. Om vahnyasyaya namah
 82. Om visvahetvarsiguhyakaya namah
 83. Om vardhikuksaye namah
 84. Om varivahakesaya namah
 85. Om vaksasthsalendiraya namah
 86. Om vayunasaya namah
 87. Om vedakanthaya namah
 88. Om vakchandase namah
 89. Om vidhicetanaya namah
 90. Om varunasthanarasanaya namah
 91. Om vigrahasthacaracaraya namah
 92. Om vibudharsiganapranaya namah
 93. Om vibudharikatisthalaya namah
 94. Om vidhirudradivinutaya namah
 95. Om virocanasutanandaya namah
 96. Om varitasurasandohaya namah
 97. Om vardhigambhiramanasaya namah
 98. Om virocanapitrstotra namah
 99. Om vrsapriyaya namah
 100. Om vindhyavaliprananadhaya namah
 101. Om varapradaya namah
 102. Om vasavatrakrtasvargaya namah
 103. Om vairocanikrtatalaya namah
 104. Om vasavasrilatopaghnaya namah
 105. Om vairocanikrtadaraya namah
 106. Om vibudhadrusumamalaya namah
 107. Om varivahopamaya namah
 108. Om vanibhusanaya namah

Write Your Comment