Bhagavan Nama Smarana

bhagavan nama smarana image

bhagavan nama smarana image

SRI SWAMI SAMARTH NAMAVALI

 1. Om digambaraya Namah
 2. Om vairagyambaraya Namah
 3. Om jnanambaraya Namah
 4. Om svanamdambaraya Namah
 5. Om atidivyatejambaraya Namah
 6. Om kavyasaktipradayine Namah
 7. Om amrtamamtradayine Namah
 8. Om divyajnanadattaya Namah
 9. Om divyacaksudayine Namah
 10. Om cittakarsanaya Namah
 11. Om cittaprasamtaya Namah
 12. Om divyanusamdhanapradayine Namah
 13. Om sadgunavivardhanaya Namah
 14. Om astasiddhidayakaya Namah
 15. Om bhaktivairagyadattaya Namah
 16. Om bhuktimuktisaktipradayine Namah
 17. Om atmavijnanaprerakaya Namah
 18. Om amrtanamdadattaya Namah
 19. Om garvadahanaya Namah
 20. Om sadripuharitaya Namah
 21. Om bhaktasamraksakaya Namah
 22. Om brahmamdapramukhaya Namah
 23. Om caitanyatejase Namah
 24. Om srisamarthayataye Namah
 25. Om ajanubahave Namah
 26. Om adigurave Namah
 27. Om sripadasrivallabhaya Namah
 28. Om nrsimhabhanusarasvatyai Namah
 29. Om avadhutadattatreyaya Namah
 30. Om camcalesvaraya Namah
 31. Om kuravapuravasine Namah
 32. Om gamdharvapuravasine Namah
 33. Om giranaravasine Namah
 34. Om srisailyanivasine Namah
 35. Om omkaravasine Namah
 36. Om atmasuryaya Namah
 37. Om prakharatejahpravartine Namah
 38. Om amoghatejanamdaya Namah
 39. Om daidipyatejodharaya Namah
 40. Om paramasiddhayogesvaraya Namah
 41. Om atipriyaya Namah
 42. Om yogirajarajesvaraya Namah
 43. Om akaranakarunyamurtaye Namah
 44. Om ciramjivacaitanyaya Namah
 45. Om svanamdakamdasvamine Namah
 46. Om smartrgamine Namah
 47. Om nityacidanamdaya Namah
 48. Om bhaktacimtamanisvaraya Namah
 49. Om acimtyaniramjanaya Namah
 50. Om dayanidhaye Namah
 51. Om bhaktahrdayanaresaya Namah
 52. Om saranagatakavacaya Namah
 53. Om vedasphurtidayine Namah
 54. Om mahamamtrarajaya Namah
 55. Om anahatanadapradanaya Namah
 56. Om sukomalapadambujaya Namah
 57. Om citsaktyatmane Namah
 58. Om atisthiraya Namah
 59. Om madhyahnabhiksapriyaya Namah
 60. Om premabhiksamkitaya Namah
 61. Om yogaksemavahine Namah
 62. Om bhaktakalpavrksaya Namah
 63. Om anamtasaktisutradharaya Namah
 64. Om parabrahmaya Namah
 65. Om atitrptaparamatrptaya Namah
 66. Om svavalambanasutradatre Namah
 67. Om balyabhavapriyaya Namah
 68. Om bhaktinidhanaya Namah
 69. Om asamarthasamarthyadayine Namah
 70. Om yogasiddhidayakaya Namah
 71. Om audumbarapriyaya Namah
 72. Om vajrasukomalatanudharakaya Namah
 73. Om trimurtidhvajadharakaya Namah
 74. Om cidakasavyaptaya Namah
 75. Om kesarasugamdhapriyaya Namah
 76. Om sadhakasamjivanyai Namah
 77. Om kumdalinisphurtidatre Namah
 78. Om alaksyaraksakaya Namah
 79. Om anamdavardhanaya Namah
 80. Om sukhanidhanaya Namah
 81. Om upamatite Namah
 82. Om bhaktisamgitapriyaya Namah
 83. Om akaranasiddhikrpakarakaya Namah
 84. Om bhavabhayabhamjanaya Namah
 85. Om smitahasyanamdaya Namah
 86. Om samkalpasiddhaya Namah
 87. Om samkalpasiddhidatre Namah
 88. Om sarvabamdhamoksadayakaya Namah
 89. Om jnanatitajnanabhaskaraya Namah
 90. Om srikirtinamamamtrabhyam Namah
 91. Om abhayavaradayine Namah
 92. Om gurulilamrtadharaya Namah
 93. Om gurulilamrtadharakaya Namah
 94. Om vajrasukomalahrdayadharine Namah
 95. Om vikalpasamadhibhyam Namah
 96. Om sahajasamadhibhyam Namah
 97. Om trikalatitatrikalajnanine Namah
 98. Om bhavatitabhavasamadhibhyam Namah
 99. Om anurenuvyapakaya Namah
 100. Om trigunatsanaya Namah
 101. Om bhaktikiranabamdhaya Namah
 102. Om darsanadayakaya Namah
 103. Om premacimtanaprakarsanaya Namah
 104. Om unmanibhavapriyaya Namah
 105. Om sadbuddhiprerakaya Namah
 106. Om pitamahasadgurubhyam Namah
 107. Om pavitratnaravimdabhyam Namah
 108. Om akkalakotasvamisamarthaya Namah

Write Your Comment