Bhagavan Nama Smarana

bhagavan nama smarana image

bhagavan nama smarana image

SRI VIDYARANYA NAMAVALI

 1. Om vidyaranyamahayogine namah
 2. Om mahavidyaprakasakaya namah
 3. Om srividyanagaroddhartre namah
 4. Om vidyaratnamahodadhaye namah
 5. Om ramayanaprakasakaya namah
 6. Om sridevikarunapurnaya namah
 7. Om paripurnamanorathaya namah
 8. Om virupaksakalpaya namah
 9. Om vedatrayollasadbhasyakartre namah
 10. Om tattvarthakovidaya namah
 11. Om bhagavatpadaprabhave namah
 12. Om varnasramasaravide namah
 13. Om nigamagamavyavasthatre namah
 14. Om srimatkarnatakapradaya namah
 15. Om srimadpattabhisekakrte namah
 16. Om acaryavrttiprakalpaya namah
 17. Om sakalopprakasakrte namah
 18. Om sarvasastrarthatattvajnaya namah
 19. Om mantrasastrabdhimantharaya namah
 20. Om vidvangranthavidhayakaya namah
 21. Om sarasvatasamuddhartre namah
 22. Om sarasaravicaksanaya namah
 23. Om srautasmartadharaya namah
 24. Om vedasastrasakaya namah
 25. Om durvadigarvadavagnaye namah
 26. Om pratipaksebhakesarine namah
 27. Om yasojgantaraya namah
 28. Om astangayoganisnataya namah
 29. Om sankhyayogavisaradaya namah
 30. Om rajadhirajaspadambujaya namah
 31. Om mahavaibhavasampannaya namah
 32. Om audaryasrinivasabhuve namah
 33. Om tiryagandodarjakaya namah
 34. Om mahabhogine namah
 35. Om mahayogine namah
 36. Om vairagyaprathamasrayaya namah
 37. Om srimate namah
 38. Om paramahamsadisadgurave namah
 39. Om karunanidhaye namah
 40. Om prabhavavaibhavaya namah
 41. Om niramkalmasaya namah
 42. Om nirjitaratisadvargaya namah
 43. Om daridryonmulanaksamaya namah
 44. Om jitendriyaya namah
 45. Om satyavadine namah
 46. Om satyasamdhaya namah
 47. Om drdhavrataya namah
 48. Om santatmane namah
 49. Om sucaritradhyaya namah
 50. Om sarvabhutahitotsukaya namah
 51. Om krtakrtyaya namah
 52. Om dharmasilaya namah
 53. Om damtaya namah
 54. Om lobhavivarjitaya namah
 55. Om mahabuddhaye namah
 56. Om mahaviryaya namah
 57. Om mahatejase namah
 58. Om mahamanase namah
 59. Om taporasaye namah
 60. Om jnanarasaye namah
 61. Om kalyanagunavaridhaye namah
 62. Om nitisastrasamuddhartre namah
 63. Om prajnamaulisiromanaye namah
 64. Om suddhasattvamayaya namah
 65. Om dhiraya namah
 66. Om desakalavibhagavide namah
 67. Om atindriyajnananidhaye namah
 68. Om bhutabhavyarthakovidaya namah
 69. Om gunatrayavibhagajnaya namah
 70. Om sanyasasramadiksitaya namah
 71. Om jnanatmakaikadandadhyaya namah
 72. Om kausumbhavasanojjvalaya namah
 73. Om rudraksamalikadharine namah
 74. Om bhasmoddhulitadehavate namah
 75. Om aksamalalasaddhastaya namah
 76. Om tripundrankitamastakaya namah
 77. Om dharasuraphalaya namah
 78. Om subhamahodayaya namah
 79. Om chandramaulisvaraya namah
 80. Om srimasaktamanasaya namah
 81. Om ratnagarbhaparayanaya namah
 82. Om saradambadivyaroopaya namah
 83. Om avyajakarunamurtaye namah
 84. Om prajnanirjitagispataye namah
 85. Om ajnavasikrtagispataye namah
 86. Om lokanamdavidhayakaya namah
 87. Om vanivilasabhavanaya namah
 88. Om brahmanamdaikalolupaya namah
 89. Om nirmamaya namah
 90. Om nirahamkaraya namah
 91. Om niralasyaya namah
 92. Om nirakulaya namah
 93. Om niscimtaya namah
 94. Om nityasamtustaya namah
 95. Om niyatatmane namah
 96. Om niramayaya namah
 97. Om gurubhumandalacaryaya namah
 98. Om gurupithapratisthitaya namah
 99. Om sarvatantramantrasvatantraya namah
 100. Om yantramantravicaksanaya namah
 101. Om sistestaphaladatre namah
 102. Om dustanigrahadiksitaya namah
 103. Om pratijnatarthanirvodhre namah
 104. Om nigrahanugrahaprabhave namah
 105. Om jagatpujyaya namah
 106. Om sadanandaya namah
 107. Om saksacchankararupabhrte namah
 108. Om mahalaksmiparayanaya namah

Write Your Comment