Kartika Purana 25th Chapter in Telugu

Kartika Purana 25th Chapter in Telugu explains the story of Durvasa Maharshi cursing Ambarisha. It is recited on 25th day of Karthika Masam.. కార్తీక పురాణము 25వ అధ్యాయము దూర్వాసుడు అంబరీషుని శపించుట “అంబరీషా! పూర్వ జన్మలో కించిత్‌ పాప విశేషము వలన నీకీ యనర్థము వచ్చినది. నీ బుద్ధిచే దీర్ఘముగా ఆలోచించి నీకెటుల అనుకూలించునో అటులనే చేయుము. ఇక మాకు సెలవిప్పించుము.” అని పండితులు పలికిరి. అంత […]

Kartika Purana 24th Chapter in Telugu

Kartika Purana 24th Chapter in Telugu explains the story of Ambarisha’s Dwadashi Vratham. It also explains the significance and importance of Dwadashi Vratham.. It is recited on 24th day of Karthika Masam.. కార్తీక పురాణము 24వ అధ్యాయము అంబరీషుని ద్వాదశీ వ్రతము అత్రి మహా ముని మరల అగస్త్యుని తో “ఓ కుంభ సంభవా! కార్తీక వ్రత ప్రభావము నెంత విచారించిననూ, యెంత వినిననూ […]

Kartika Purana 22nd Chapter in Telugu

Kartika Purana 22nd Chapter in Telugu explains how Puranyaja observed Karthika Pournami Vratham. It is recited on 22nd day of Karthika Masam. కార్తీక పురాణము 22వ అధ్యాయము పురంజయుడు కార్తీక పౌర్ణమీ వ్రతము చేయుట మరల అత్రి మహాముని అగస్త్యునకిట్లు చెప్పదొడగెను పురంజయుడు వశిష్ఠులవారు చెప్పిన ప్రకారము కార్తీకపౌర్ణమి రోజున శుచియై దేవాలయమునకు వెళ్లి శ్రీమన్నారాయణుని షోడశోపచారములతో పూజించి, శ్రీహరిని గానము చేసి, సాష్టాంగ నమస్క్రారము చేసి, సూర్యోదయముకాగానే […]

Kartika Purana 21st Chapter in Telugu

Kartika Purana 21st Chapter in Telugu explains the story of Puranjaya realising the significance of Karthika masam. It is recited on 21st day in Karthika Masam… కార్తీక పురాణము 21వ అధ్యాయము పురంజయుడు కార్తీకప్రభావము నెరంగుట ఈవిధముగా యుద్ధమునకు సిద్ధమై వచ్చిన పురంజయునకు, కాంభోజాది భుపాలకులకు భయంకరమైన యుద్ధము జరిగింది. ఆ యుద్ధములో రధికుడు రధికునితోను, అశ్వసైనికుడు అశ్వసైనికునితోనూ, గజసైనికుడు గజసైనికునితోను, పదాతులు పదాతి సైనికులతోను, మల్లులు […]

Kartika Purana 20th Chapter in Telugu

Kartika Purana 20th Chapter in Telugu explains the story of Puranjaya (Puranjaya Katha). It is recited on 20th day of Karthika Masam. కార్తీక పురాణము 20వ అధ్యాయము పురంజయుడు దురాచారుడగుట జనక మహారాజు, చాతుర్మాస్య వ్రతప్రభావము వినిన పిమ్మట వశిష్ఠునితో “గురువర్యా! కార్తీకమాస మాహాత్మ్యమును యింకను వినవలయుననెడి కోరిక కల్గుచున్నది. ఈ వ్రతమాహాత్మ్యమునం దింకను విశేషములు గలవా! యను సంశయము గూడా కలుగుచున్నది. ఈ నా సంశయ నివారణ […]

Kartika Purana 19th Chapter in Telugu

Kartika Purana 19th Chapter in Telugu explains the significance of Chaturmasya Vratham. It is recited on 10th day in Karthika Masam.. కార్తీక పురాణము 19వ అధ్యాయము చాతుర్మాస్య వ్రత ప్రభావ నిరూపణ ఈ విధముగా నైమిశారణ్యమందున్న మహామునులందరూ కలిసి చిదానందుని స్తోత్రము చేసిన పిమ్మట.. జ్ఞానసిద్ధుడను ఒక మహాయోగి “ఓ దీనబాంధవా! వేదవేద్యుడవని, వేద వ్యాసుడవని, అద్వితీయుడవని, సూర్యచంద్రులే నేత్రములుగా గలవాడని, సర్వాంతర్యామివని, బ్రహ్మ రుద్ర దేవేంద్రాదులచే సర్వదా […]

Kartika Purana 16th Chapter in Telugu

Kartika Purana 16th Chapter in Telugu explains the importance of Sthambha Deepa (Deepa Sthambham).. It is recited on 16th day of Karthika Masam.. కార్తీక పురాణము 16వ అధ్యాయము స్తంభ దీప ప్రశంస వశిష్టుడు చెబుతున్నాడు. “ఓ రాజా! కార్తీకమాసము దామోదరునికి అత్యంత ప్రీతికరమైన మాసము. ఆ మాసమందు స్నాన, దాన, వ్రతాదులను చేయుట, సాలగ్రామ దానము చేయుట, చాలా ముఖ్యము. ఎవరు కార్తీకమాసమందు తమకు శక్తివున్నా దానము […]

Kartika Purana 15th Chapter in Telugu

Kartika Purana 15th Chapter in Telugu explains the significance of Deeparadhana (Deepa Prajwalana) or lighting the lamps.. It is recited on 15th day of Karthika Masam.. కార్తీక పురాణము 15వ అధ్యాయము దీప ప్రజ్వలనముచే ఎలుక పూర్వజన్మస్మృతితో నరరూపమందుట అంతట జనకమహారాజుతో వశిష్థమహాముని – జనకా! కార్తీకమాహాత్మ్యము గురించి యెంత వివరించిననూ పూర్తికానేరదు. కాని, మరియొక యితిహసము తెలియచెప్పెదను సావధానుడవై ఆలకింపు – మని ఇట్లు చెప్పెను. […]

Karthika Pournami Pooja in Telugu

Karthika Pournami Pooja in Telugu explains which Pooja rituals to be performed on Karthika Pournami day. How to observe Shiva Pooja on Karthika Pournami, Bhakteshwara Vratham vidhanam, etc.. are explained here in Telugu.. ఈరోజు అత్యంత పవిత్రమైనటువంటి కార్తిక పూర్ణిమ. దీనికి శాస్త్రములయందు విశేషమైన మహా వ్రత దినంగా పేర్కొన్నారు. ముఖ్యమైన పర్వాలలో ఇది ఒకటి. సాధారణంగా పూర్ణిమకే పర్వకాలము అని పేరు. పూర్ణిమ, […]

Telugu – Why we worship Tulasi plant as Goddess?

Here is the explanation in Telugu on Why we worship Tulasi plant as Goddess? దేవతగా తులసి తులసి ఇంటి ప్రాంగణములో ఉండటం ఆ ఇంట్లో నివసించే హిందూ కుటుంబము యొక్క సాంప్రదాయ నిష్టను సూచిస్తుంది. వైష్ణవం వంటి అనేక సంప్రదాయాలలో తులసి మొక్క ఇంట్లో లేనిదే ఆ ఇళ్ళు అంసపూర్ణమని భావిస్తారు. ఇటువంటి కుటుంబాలలో తులసి ఒక ప్రత్యేకమైన స్థానములో తులసికోట కట్టించి అందులో నాటతారు. తులసికోటకు నలువైపులా దేవతాచిత్రాలు ఉండి […]

Telugu – Brindavana Dwadashi

Here is the description on Brindavana Dwadashi in Telugu… క్షీరాబ్ది ద్వాదశిని ” బృందావన ద్వాదశి” అంటారు. ఈ రోజు ఉదయం ముందు రోజు ( ఏకాదశి) ఉపవాసానికి ఉపసమ్హరణగా, విష్ణువునకు నివేదించిన ఆహార పదార్ధాలను పారణగా స్వీకరించాలి. కచ్చిత్తులసి! కల్యాణి! గోవింద చరణప్రియే! ధాత్రిదేవి నమస్తేస్తు మాం పాలయ మనోరమే! ఈ ద్వాదశి నాడు తులసీమంటపమున ఉసిరి కొమ్మును పెట్టుకొని, ( లేదా ఉసిరి చెట్లు తులసి ఉన్నచోట) , వివిధ దీపములతో అలంకరించుకుని […]

Karthika Shuddha Dwadashi Vratham (Telugu)

Karthika Shuddha Dwadashi Vratham (Telugu) explains the significance and importance of Karthika Shuddha Dwadashi… కార్తీక శుద్ధ ద్వాదశి వ్రతం కార్తీక శుద్ధ ద్వాదశీ వ్రతం విష్ణువుకు ఇష్టమైన వ్రతం . ఈ రోజున ఆవు కొమ్ముకు బంగారు తొడుగులు తొడిగి , ఆవు కాళ్ళకు వెండి డెక్కలు తగిలించి , దూడతో సహా బ్రాహ్మణుని కి దానమిస్తే ఆ ఆవు శరీము మీద ఎన్ని రోమాలున్నాయో అన్ని సంవత్సరాలు ఇంద్రలోకం లో […]

Karthikam – Harihara Priyam (Telugu)

Karthikam – Harihara Priyam.. This article explains Karthika Masam and its significance for Shiva Puja and Vishnu Puja in Telugu…. హరిహరులకు ఇష్టం కార్తీకం కార్తీకమాసం అత్యంత విశేషవంతమైనది. శివకేశవులిద్దరికి అత్యంత ప్రీతిపాత్రమైన మాసం కార్తీకమాసం. సంవత్సరంలో వచ్చే అన్ని మాసాలకన్నా విశిష్టమైన ఈ కార్తీకమాసం అధికఫలదాయకమైంది. కృత్తికల్లో చంద్రుడు పూర్ణుడై ఉంటాడు కనుక ఇది శివకేశవులిద్దరికీ ప్రీతికరం. ఈ కార్తీక మాస విశిష్టతను గూర్చి, వేద వ్యాసమహర్షి తన […]

Karthika Masa Vishishtatha in Telugu

Karthika Masa Vishishtatha in Telugu – explains the greatness of Karthika Masa in Telugu… స్నాన, దాన, జపాలు, పూజలు, ఉపవాస వ్రతాలు, దీపాలు వెలిగించడం, వనభోజనాలు వంటి వాటిని చేయడం వల్ల జన్మజన్మల పాపాలను ప్రక్షాళన చేసి అనంతమైన పుణ్యఫలాలను ప్రసాదించే మహిమాన్వితమైన మాసం “కార్తీకమాసం’. చాంద్రమానం ప్రకారం కార్తీకమాసం ఎనిమిదవది. శరదృతువులో రెండవ మాసం. ఈ మాసంలోని పూర్ణిమ నాడు చంద్రుడు కృత్తికా నక్షత్ర సమీపంలో సంచరిస్తూ ఉండడం వల్ల […]

Karthika Masa Mahatmyam (Telugu)

Karthika Masa Mahatmyam is explained here in Telugu. Karthika Masam is one of the holy months in Hindu Dharma… కార్తీక మాసం విశిస్టత శివ దేవునికి ఎక్కువ ప్రీతిపాత్రమైన మాసం కార్తీక మాసం. ప్రతి ఏటా దీపావళి వెళ్ళిన మరుసటి రోజు నుంచి అతి పవిత్రమైన కార్తీక మాసం ప్రారంభమవుతుంది. ఈ మాసంలో భక్తులంతా నిత్యం భోళాశంకరుని నామాన్ని స్మరిస్తూ ఉంటారు. పురాణ కాలంనుంచీ ఈ మాసం ఓ ప్రత్యేకతను […]

‘Karthika Vana Mahotsavam’, State Festival of Andhra Pradesh

The state government of Andhra Pradesh has declared ‘Karthika Vana Mahotsavam’ as a State Festival. In 2014, Karthika Masam has begun on October 24 and will end on November 22. According to the government, Karthika Masam is the best time to plant 25 crore plants. It is to note that Hud-Hud Cyclone hit Andhra Pradesh […]

Karthika Masa Vratham (Telugu)

Karthika Masa Vratham is explained here in Telugu. Importance of Karthika Aadivaram, Karthika Somavaram, Karthika Mangalavaram, Karthika Budhavaram, Karthika Guruvaram, Karthika Shukravaram and Karthika Shanivaram Pooja is given here in Telugu.. కార్తీకమాసం రాగానే వివేకి దేవతలందరినీ పూజించాలి. ఈమాసంలో దానం, తపస్సు, హోమం, జపం, పూజ, నియమం వీటిని పాటించిే అధికఫలం లభిస్తుంది. “కార్తికేమాసి సంప్రాప్తే సర్వాన్ దేవాన్ యజేద్బుధః” అని పురాణ వచనం. […]

Glories of offering ghee lamp in Karthika month

What are the glories of offering ghee lamp in Karthika month? Why offering ghee lamps in Karthika Month is considered highly auspicious & meritorious? The following references are from the Skanda Purana (a conversation between Lord Brahma and Sage Narada). ŸIf one offers a ghee lamp to Damodara in the month of Karthika, his sins of […]

Nagula Panchami during Karthika Masam in Andhra Pradesh

Nagula Panchami during karthika masam is observed on the fifth day, Panchami, in Shukla Paksham of kartika masam. In 2017, Kartika Nagula Panchami date is October 25. In most of the places, Nagula Panchami, also known as Naga Panchami, is observered during Shravana masam but in some places it is also observed in kartika masam. […]