Ganapati Atharva Sheersham in Kannada

Ganapati Atharva Sheersham in Kannada.. Here are the lyrics of Ganapati Atharva Sheersham in Kannada.. Ganapati Atharva Sheersham is one of the popular prayers chanted during Ganesh Chaturthi Puja. Lyrics of Ganapati Atharvashirsha in Kannada.. || ಗಣಪತ್ಯಥರ್ವಶೀರ್ಷೋಪನಿಷತ್ (ಶ್ರೀ ಗಣೇಷಾಥರ್ವಷೀರ್ಷಮ್) || ಓಂ ಭದ್ರಂ ಕರ್ಣೇ’ಭಿಃ ಶೃಣುಯಾಮ’ ದೇವಾಃ | ಭದ್ರಂ ಪ’ಶ್ಯೇಮಾಕ್ಷಭಿರ್ಯಜ’ತ್ರಾಃ | ಸ್ಥಿರೈರಂಗೈ”ಸ್ತುಷ್ಠುವಾಗ್‍ಂ ಸ’ಸ್ತನೂಭಿಃ’ | ವ್ಯಶೇ’ಮ ದೇವಹಿ’ತಂ ಯದಾಯುಃ’ | ಸ್ವಸ್ತಿ […]

Shiva Panchakshari Stotram in Kannada

Shiva Panchakshari Stotram in Kannada, Lyrics of Shiva Panchakshari Stotram in Kannada… Sri Shiva Panchakshari Stotram (Nagendra Haaraya Trilochananya, Bhasmanga raagaya maheshvaraaya) is a popular stotra to Lord Shiva. It is a stotram which explains the significance of each letter in Shiva Panchakshari Mantram (Om Namah Shivaya). Here are the lyrics of Shiva Panchakshari Stotram in Kannada […]

Shiva Manasa Puja in Kannada

Shiva Manasa Puja in Kannada, Lyrics of Shiva Manasa Puja in Kannada.. Shiva Manasa Pooja by Sri Adi Shankaracharya is a unique stotra compiled by Jagadguru Sri Adishankaracharya. Shiva Manasa Pooja is in the form of a prayer by a devotee who imagines in his mind all the offerings and rituals prescribed in a pooja and […]

Kaala Bhairavaashtakam in Kannada

Kala Bhairavaashtakam in Kannada, Lyrics of Kala Bhairavaashtakam in Kannada… Kalabhairavashtakam or Kalabhairava Ashtakam is an eight-verse prayer dedicated to Lord Kalabhairava or Mahakaal bhairo. Kalabhairavashtakam is compiled by Sri Adi Sankara Bhagawath Pada. It is recited daily by the priests of Kalabhairava temple in Benaras (Varanasi) before blessing devotees. Kala Bhairavaashtakam in Kannada ದೇವರಾಜ ಸೇವ್ಯಮಾನ ಪಾವನಾಂಘ್ರಿ […]

Sree Saraswati Ashtottara Sata Nama Stotram in Kannada

Sree Saraswati Ashtottara Sata Nama Stotram in Kannada, Lyrics of Saraswati Ashottara Shatanama Stotram in Kannada.. ಸರಸ್ವತೀ ಮಹಾಭದ್ರಾ ಮಹಾಮಾಯಾ ವರಪ್ರದಾ | ಶ್ರೀಪ್ರದಾ ಪದ್ಮನಿಲಯಾ ಪದ್ಮಾಕ್ಷೀ ಪದ್ಮವಕ್ತ್ರಗಾ || 1 || ಶಿವಾನುಜಾ ಪುಸ್ತಕಧೃತ್ ಙ್ಞಾನಮುದ್ರಾ ರಮಾ ಪರಾ | ಕಾಮರೂಪಾ ಮಹಾವಿದ್ಯಾ ಮಹಾಪಾತಕನಾಶಿನೀ || 2 || ಮಹಾಶ್ರಯಾ ಮಾಲಿನೀ ಚ ಮಹಾಭೊಗಾ ಮಹಾಭುಜಾ | ಮಹಾಭಾಗಾ ಮಹೊತ್ಸಾಹಾ ದಿವ್ಯಾಂಗಾ ಸುರವಂದಿತಾ || 3 || ಮಹಾಕಾಲೀ ಮಹಾಪಾಶಾ […]

Nitya Parayana Slokas in Kannada

Nitya Parayana Slokas in Kannada, Lyrics of Nitya Parayana Slokas in Kannada… Prabhatha Slokam, Prabhatha Bhumi Sloka, Suryodaya Sloka, Snana Sloka, Bhasmadharana Sloka, Bhojana Purva Sloka, Bhojananthara Sloka, Sandhya deepa darshana Sloka, Karya prarambha sloka, Gayatri Mantra, Hanuman Stotram, Sri Rama Stotram, Ganesh Sloka, Shiva Sloka, Guru Sloka, Devi Sloka, Dakshinamurthi Sloka, Shanti Mantra, etc.. are […]

Durga Suktam in Kannada

Durga Suktam in Kannada, Durga Suktam lyrics in Kannada are given here. Durga Suktam is one of the popular prayers dedicated to Goddess Durga. Here are the lyrics of Durga Suktam in Kannada ಓಂ || ಜಾತವೇ’ದಸೇ ಸುನವಾಮ ಸೋಮ’ ಮರಾತೀಯತೋ ನಿದ’ಹಾತಿ ವೇದಃ’ | ಸ ನಃ’ ಪರ್-ಷದತಿ’ ದುರ್ಗಾಣಿ ವಿಶ್ವಾ’ ನಾವೇವ ಸಿಂಧುಂ’ ದುರಿತಾ‌உತ್ಯಗ್ನಿಃ || ತಾಮಗ್ನಿವ’ರ್ಣಾಂ ತಪ’ಸಾ ಜ್ವಲಂತೀಂ ವೈ’ರೋಚನೀಂ ಕ’ರ್ಮಫಲೇಷು ಜುಷ್ಟಾ”ಮ್ | […]

Sri Suktam in Kannada

Sri Suktam in Kannada, Sri Suktam lyrics in Kannada are given here. Sri Suktam is one of the popular prayers dedicated to Goddess Shakti. ಓಂ || ಹಿರ’ಣ್ಯವರ್ಣಾಂ ಹರಿ’ಣೀಂ ಸುವರ್ಣ’ರಜತಸ್ರ’ಜಾಮ್ | ಚಂದ್ರಾಂ ಹಿರಣ್ಮ’ಯೀಂ ಲಕ್ಷ್ಮೀಂ ಜಾತ’ವೇದೋ ಮ ಆವ’ಹ || ತಾಂ ಮ ಆವ’ಹ ಜಾತ’ವೇದೋ ಲಕ್ಷ್ಮೀಮನ’ಪಗಾಮಿನೀ”ಮ್ | ಯಸ್ಯಾಂ ಹಿರ’ಣ್ಯಂ ವಿಂದೇಯಂ ಗಾಮಶ್ವಂ ಪುರು’ಷಾನಹಮ್ || ಅಶ್ವಪೂರ್ವಾಂ ರ’ಥಮಧ್ಯಾಂ ಹಸ್ತಿನಾ”ದ-ಪ್ರಬೋಧಿ’ನೀಮ್ | ಶ್ರಿಯಂ’ ದೇವೀಮುಪ’ಹ್ವಯೇ ಶ್ರೀರ್ಮಾ […]

Narayana Kavacham in Kannada

Narayana Kavacham in Kannada – Narayana Kavacham lyrics in Kannada. Narayana Kavacham is a prayer dedicated to Lord Srimannarayana. It is taken from Srimad Bhagavatam 6.8.1-42. ನ್ಯಾಸಃ% ಅಂಗನ್ಯಾಸಃ ಓಂ ಓಂ ಪಾದಯೋಃ ನಮಃ | ಓಂ ನಂ ಜಾನುನೋಃ ನಮಃ | ಓಂ ಮೋಮ್ ಊರ್ವೋಃ ನಮಃ | ಓಂ ನಾಮ್ ಉದರೇ ನಮಃ | ಓಂ ರಾಂ ಹೃದಿ ನಮಃ | ಓಂ ಯಮ್ ಉರಸಿ […]

Ganga Stotram in Kannada

ಭಾಗೀರಥಿಸುಖದಾಯಿನಿ ಮಾತಸ್ತವ ಜಲಮಹಿಮಾ ನಿಗಮೇ ಖ್ಯಾತಃ | ನಾಹಂ ಜಾನೇ ತವ ಮಹಿಮಾನಂ ಪಾಹಿ ಕೃಪಾಮಯಿ ಮಾಮಙ್ಞಾನಮ್ || 2 || ಹರಿಪದಪಾದ್ಯತರಂಗಿಣಿ ಗಂಗೇ ಹಿಮವಿಧುಮುಕ್ತಾಧವಳತರಂಗೇ | ದೂರೀಕುರು ಮಮ ದುಷ್ಕೃತಿಭಾರಂ ಕುರು ಕೃಪಯಾ ಭವಸಾಗರಪಾರಮ್ || 3 || ತವ ಜಲಮಮಲಂ ಯೇನ ನಿಪೀತಂ ಪರಮಪದಂ ಖಲು ತೇನ ಗೃಹೀತಮ್ | ಮಾತರ್ಗಂಗೇ ತ್ವಯಿ ಯೋ ಭಕ್ತಃ ಕಿಲ ತಂ ದ್ರಷ್ಟುಂ ನ ಯಮಃ ಶಕ್ತಃ || 4 || ಪತಿತೋದ್ಧಾರಿಣಿ ಜಾಹ್ನವಿ ಗಂಗೇ ಖಂಡಿತ […]

Aditya Hrudayam in Kannada

ತತೋ ಯುದ್ಧ ಪರಿಶ್ರಾಂತಂ ಸಮರೇ ಚಿಂತಯಾ ಸ್ಥಿತಮ್ | ರಾವಣಂ ಚಾಗ್ರತೋ ದೃಷ್ಟ್ವಾ ಯುದ್ಧಾಯ ಸಮುಪಸ್ಥಿತಮ್ || 1 || ದೈವತೈಶ್ಚ ಸಮಾಗಮ್ಯ ದ್ರಷ್ಟುಮಭ್ಯಾಗತೋ ರಣಮ್ | ಉಪಗಮ್ಯಾ ಬ್ರವೀದ್ರಾಮಮ್ ಅಗಸ್ತ್ಯೋ ಭಗವಾನ್ ಋಷಿಃ || 2 || ರಾಮ ರಾಮ ಮಹಾಬಾಹೋ ಶೃಣು ಗುಹ್ಯಂ ಸನಾತನಮ್ | ಯೇನ ಸರ್ವಾನರೀನ್ ವತ್ಸ ಸಮರೇ ವಿಜಯಿಷ್ಯಸಿ || 3 || ಆದಿತ್ಯ ಹೃದಯಂ ಪುಣ್ಯಂ ಸರ್ವಶತ್ರು ವಿನಾಶನಮ್ | ಜಯಾವಹಂ ಜಪೇನ್ನಿತ್ಯಮ್ ಅಕ್ಷಯ್ಯಂ ಪರಮಂ ಶಿವಮ್ || […]

Surya Kavacham in Kannada

ಶ್ರೀಭೈರವ ಉವಾಚ ಯೋ ದೇವದೇವೋ ಭಗವಾನ್ ಭಾಸ್ಕರೋ ಮಹಸಾಂ ನಿಧಿಃ | ಗಯತ್ರೀನಾಯಕೋ ಭಾಸ್ವಾನ್ ಸವಿತೇತಿ ಪ್ರಗೀಯತೇ || 1 || ತಸ್ಯಾಹಂ ಕವಚಂ ದಿವ್ಯಂ ವಜ್ರಪಂಜರಕಾಭಿಧಮ್ | ಸರ್ವಮಂತ್ರಮಯಂ ಗುಹ್ಯಂ ಮೂಲವಿದ್ಯಾರಹಸ್ಯಕಮ್ || 2 || ಸರ್ವಪಾಪಾಪಹಂ ದೇವಿ ದುಃಖದಾರಿದ್ರ್ಯನಾಶನಮ್ | ಮಹಾಕುಷ್ಠಹರಂ ಪುಣ್ಯಂ ಸರ್ವರೋಗನಿವರ್ಹಣಮ್ || 3 || ಸರ್ವಶತ್ರುಸಮೂಹಘ್ನಂ ಸಮ್ಗ್ರಾಮೇ ವಿಜಯಪ್ರದಮ್ | ಸರ್ವತೇಜೋಮಯಂ ಸರ್ವದೇವದಾನವಪೂಜಿತಮ್ || 4 || ರಣೇ ರಾಜಭಯೇ ಘೋರೇ ಸರ್ವೋಪದ್ರವನಾಶನಮ್ | ಮಾತೃಕಾವೇಷ್ಟಿತಂ ವರ್ಮ ಭೈರವಾನನನಿರ್ಗತಮ್ || […]

Shani Vajrapanjara Kavacham in Kannada

ನೀಲಾಂಬರೋ ನೀಲವಪುಃ ಕಿರೀಟೀ ಗೃಧ್ರಸ್ಥಿತಾಸ್ತ್ರಕರೋ ಧನುಷ್ಮಾನ್ | ಚತುರ್ಭುಜಃ ಸೂರ್ಯಸುತಃ ಪ್ರಸನ್ನಃ ಸದಾ ಮಮಸ್ಯಾದ್ವರದಃ ಪ್ರಶಾಂತಃ || ಬ್ರಹ್ಮಾ ಉವಾಚ ಶೃಣುಧ್ವಂ ಋಷಯಃ ಸರ್ವೇ ಶನಿ ಪೀಡಾಹರಂ ಮಹತ್ | ಕವಚಂ ಶನಿರಾಜಸ್ಯ ಸೌರೈರಿದಮನುತ್ತಮಮ್ || ಕವಚಂ ದೇವತಾವಾಸಂ ವಜ್ರ ಪಂಜರ ಸಂಂಗಕಮ್ | ಶನೈಶ್ಚರ ಪ್ರೀತಿಕರಂ ಸರ್ವಸೌಭಾಗ್ಯದಾಯಕಮ್ || ಅಥ ಶ್ರೀ ಶನಿ ವಜ್ರ ಪಂಜರ ಕವಚಮ್ ಓಂ ಶ್ರೀ ಶನೈಶ್ಚರಃ ಪಾತು ಭಾಲಂ ಮೇ ಸೂರ್ಯನಂದನಃ | ನೇತ್ರೇ ಛಾಯಾತ್ಮಜಃ ಪಾತು ಪಾತು ಕರ್ಣೌ […]

Chandra Kavacham in Kannada

ಅಸ್ಯ ಶ್ರೀ ಚಂದ್ರ ಕವಚಸ್ಯ | ಗೌತಮ ಋಷಿಃ | ಅನುಷ್ಟುಪ್ ಛಂದಃ | ಶ್ರೀ ಚಂದ್ರೋ ದೇವತಾ | ಚಂದ್ರ ಪ್ರೀತ್ಯರ್ಥೇ ಜಪೇ ವಿನಿಯೋಗಃ || ಧ್ಯಾನಂ ಸಮಂ ಚತುರ್ಭುಜಂ ವಂದೇ ಕೇಯೂರ ಮಕುಟೋಜ್ವಲಮ್ | ವಾಸುದೇವಸ್ಯ ನಯನಂ ಶಂಕರಸ್ಯ ಚ ಭೂಷಣಮ್ || ಏವಂ ಧ್ಯಾತ್ವಾ ಜಪೇನ್ನಿತ್ಯಂ ಶಶಿನಃ ಕವಚಂ ಶುಭಮ್ || ಅಥ ಚಂದ್ರ ಕವಚಮ್ ಶಶೀ ಪಾತು ಶಿರೋದೇಶಂ ಭಾಲಂ ಪಾತು ಕಲಾನಿಧಿಃ | ಚಕ್ಷುಷೀ ಚಂದ್ರಮಾಃ ಪಾತು ಶ್ರುತೀ ಪಾತು […]

Angaraka Kavacham (Angaraka Kavacham) in Kannada

ಅಸ್ಯ ಶ್ರೀ ಅಂಗಾರಕ ಕವಚಸ್ಯ, ಕಶ್ಯಪ ಋಷೀಃ, ಅನುಷ್ಟುಪ್ ಚಂದಃ, ಅಂಗಾರಕೋ ದೇವತಾ, ಭೌಮ ಪ್ರೀತ್ಯರ್ಥೇ ಜಪೇ ವಿನಿಯೋಗಃ || ಧ್ಯಾನಮ್ ರಕ್ತಾಂಬರೋ ರಕ್ತವಪುಃ ಕಿರೀಟೀ ಚತುರ್ಭುಜೋ ಮೇಷಗಮೋ ಗದಾಭೃತ್ | ಧರಾಸುತಃ ಶಕ್ತಿಧರಶ್ಚ ಶೂಲೀ ಸದಾ ಮಮ ಸ್ಯಾದ್ವರದಃ ಪ್ರಶಾಂತಃ || ಅಥ ಅಂಗಾರಕ ಕವಚಮ್ ಅಂಗಾರಕಃ ಶಿರೋ ರಕ್ಷೇತ್ ಮುಖಂ ವೈ ಧರಣೀಸುತಃ | ಶ್ರವೌ ರಕ್ತಂಬರಃ ಪಾತು ನೇತ್ರೇ ಮೇ ರಕ್ತಲೋಚನಃ || 1 || ನಾಸಾಂ ಶಕ್ತಿಧರಃ ಪಾತು ಮುಖಂ ಮೇ […]

Bruhaspati Kavacham (Guru Kavacham) in Kannada

ಅಸ್ಯ ಶ್ರೀಬೃಹಸ್ಪತಿ ಕವಚಮಹಾ ಮಂತ್ರಸ್ಯ, ಈಶ್ವರ ಋಷಿಃ, ಅನುಷ್ಟುಪ್ ಛಂದಃ, ಬೃಹಸ್ಪತಿರ್ದೇವತಾ, ಗಂ ಬೀಜಂ, ಶ್ರೀಂ ಶಕ್ತಿಃ, ಕ್ಲೀಂ ಕೀಲಕಮ್, ಬೃಹಸ್ಪತಿ ಪ್ರಸಾದ ಸಿದ್ಧ್ಯರ್ಥೇ ಜಪೇ ವಿನಿಯೋಗಃ || ಧ್ಯಾನಮ್ ಅಭೀಷ್ಟಫಲದಂ ವಂದೇ ಸರ್ವಙ್ಞಂ ಸುರಪೂಜಿತಮ್ | ಅಕ್ಷಮಾಲಾಧರಂ ಶಾಂತಂ ಪ್ರಣಮಾಮಿ ಬೃಹಸ್ಪತಿಮ್ || ಅಥ ಬೃಹಸ್ಪತಿ ಕವಚಮ್ ಬೃಹಸ್ಪತಿಃ ಶಿರಃ ಪಾತು ಲಲಾಟಂ ಪಾತು ಮೇ ಗುರುಃ | ಕರ್ಣೌ ಸುರಗುರುಃ ಪಾತು ನೇತ್ರೇ ಮೇಭೀಷ್ಟದಾಯಕಃ || 1 || ಜಿಹ್ವಾಂ ಪಾತು ಸುರಾಚಾರ್ಯಃ ನಾಸಂ […]

Sree Lalita Sahasra Nama Stotram in Kannada

ಅಸ್ಯ ಶ್ರೀ ಲಲಿತಾ ದಿವ್ಯ ಸಹಸ್ರನಾಮ ಸ್ತೋತ್ರ ಮಹಾಮಂತ್ರಸ್ಯ, ವಶಿನ್ಯಾದಿ ವಾಗ್ದೇವತಾ ಋಷಯಃ, ಅನುಷ್ಟುಪ್ ಛಂದಃ, ಶ್ರೀ ಲಲಿತಾ ಪರಾಭಟ್ಟಾರಿಕಾ ಮಹಾ ತ್ರಿಪುರ ಸುಂದರೀ ದೇವತಾ, ಐಂ ಬೀಜಂ, ಕ್ಲೀಂ ಶಕ್ತಿಃ, ಸೌಃ ಕೀಲಕಂ, ಮಮ ಧರ್ಮಾರ್ಥ ಕಾಮ ಮೋಕ್ಷ ಚತುರ್ವಿಧ ಫಲಪುರುಷಾರ್ಥ ಸಿದ್ಧ್ಯರ್ಥೇ ಲಲಿತಾ ತ್ರಿಪುರಸುಂದರೀ ಪರಾಭಟ್ಟಾರಿಕಾ ಸಹಸ್ರ ನಾಮ ಜಪೇ ವಿನಿಯೋಗಃ ಕರನ್ಯಾಸಃ ಐಮ್ ಅಂಗುಷ್ಟಾಭ್ಯಾಂ ನಮಃ, ಕ್ಲೀಂ ತರ್ಜನೀಭ್ಯಾಂ ನಮಃ, ಸೌಃ ಮಧ್ಯಮಾಭ್ಯಾಂ ನಮಃ, ಸೌಃ ಅನಾಮಿಕಾಭ್ಯಾಂ ನಮಃ, ಕ್ಲೀಂ ಕನಿಷ್ಠಿಕಾಭ್ಯಾಂ ನಮಃ, […]

Shiva Sahasra Nama Stotram in Kannada

ರಚನ: ವೇದ ವ್ಯಾಸ ಸ್ಥಿರಃ ಸ್ಥಾಣುಃ ಪ್ರಭುರ್ಭಾನುಃ ಪ್ರವರೋ ವರದೋ ವರಃ | ಸರ್ವಾತ್ಮಾ ಸರ್ವವಿಖ್ಯಾತಃ ಸರ್ವಃ ಸರ್ವಕರೋ ಭವಃ || 1 || ಜಟೀ ಚರ್ಮೀ ಶಿಖಂಡೀ ಚ ಸರ್ವಾಂಗಃ ಸರ್ವಾಂಗಃ ಸರ್ವಭಾವನಃ | ಹರಿಶ್ಚ ಹರಿಣಾಕ್ಶಶ್ಚ ಸರ್ವಭೂತಹರಃ ಪ್ರಭುಃ || 2 || ಪ್ರವೃತ್ತಿಶ್ಚ ನಿವೃತ್ತಿಶ್ಚ ನಿಯತಃ ಶಾಶ್ವತೋ ಧ್ರುವಃ | ಶ್ಮಶಾನಚಾರೀ ಭಗವಾನಃ ಖಚರೋ ಗೋಚರೋ‌உರ್ದನಃ || 3 || ಅಭಿವಾದ್ಯೋ ಮಹಾಕರ್ಮಾ ತಪಸ್ವೀ ಭೂತ ಭಾವನಃ | ಉನ್ಮತ್ತವೇಷಪ್ರಚ್ಛನ್ನಃ ಸರ್ವಲೋಕಪ್ರಜಾಪತಿಃ || 4 […]

Sri Maha Ganapati Sahasranama Stotram in Kannada

ಮುನಿರುವಾಚ ಕಥಂ ನಾಮ್ನಾಂ ಸಹಸ್ರಂ ತಂ ಗಣೇಶ ಉಪದಿಷ್ಟವಾನ್ | ಶಿವದಂ ತನ್ಮಮಾಚಕ್ಷ್ವ ಲೋಕಾನುಗ್ರಹತತ್ಪರ || 1 || ಬ್ರಹ್ಮೋವಾಚ ದೇವಃ ಪೂರ್ವಂ ಪುರಾರಾತಿಃ ಪುರತ್ರಯಜಯೋದ್ಯಮೇ | ಅನರ್ಚನಾದ್ಗಣೇಶಸ್ಯ ಜಾತೋ ವಿಘ್ನಾಕುಲಃ ಕಿಲ || 2 || ಮನಸಾ ಸ ವಿನಿರ್ಧಾರ್ಯ ದದೃಶೇ ವಿಘ್ನಕಾರಣಮ್ | ಮಹಾಗಣಪತಿಂ ಭಕ್ತ್ಯಾ ಸಮಭ್ಯರ್ಚ್ಯ ಯಥಾವಿಧಿ || 3 || ವಿಘ್ನಪ್ರಶಮನೋಪಾಯಮಪೃಚ್ಛದಪರಿಶ್ರಮಮ್ | ಸಂತುಷ್ಟಃ ಪೂಜಯಾ ಶಂಭೋರ್ಮಹಾಗಣಪತಿಃ ಸ್ವಯಮ್ || 4 || ಸರ್ವವಿಘ್ನಪ್ರಶಮನಂ ಸರ್ವಕಾಮಫಲಪ್ರದಮ್ | ತತಸ್ತಸ್ಮೈ ಸ್ವಯಂ ನಾಮ್ನಾಂ […]

Sree Durga Sahasra Nama Stotram in Kannada

|| ಅಥ ಶ್ರೀ ದುರ್ಗಾ ಸಹಸ್ರನಾಮಸ್ತೋತ್ರಮ್ || ನಾರದ ಉವಾಚ – ಕುಮಾರ ಗುಣಗಂಭೀರ ದೇವಸೇನಾಪತೇ ಪ್ರಭೋ | ಸರ್ವಾಭೀಷ್ಟಪ್ರದಂ ಪುಂಸಾಂ ಸರ್ವಪಾಪಪ್ರಣಾಶನಮ್ || 1|| ಗುಹ್ಯಾದ್ಗುಹ್ಯತರಂ ಸ್ತೋತ್ರಂ ಭಕ್ತಿವರ್ಧಕಮಂಜಸಾ | ಮಂಗಲಂ ಗ್ರಹಪೀಡಾದಿಶಾಂತಿದಂ ವಕ್ತುಮರ್ಹಸಿ || 2|| ಸ್ಕಂದ ಉವಾಚ – ಶೃಣು ನಾರದ ದೇವರ್ಷೇ ಲೋಕಾನುಗ್ರಹಕಾಮ್ಯಯಾ | ಯತ್ಪೃಚ್ಛಸಿ ಪರಂ ಪುಣ್ಯಂ ತತ್ತೇ ವಕ್ಷ್ಯಾಮಿ ಕೌತುಕಾತ್ || 3|| ಮಾತಾ ಮೇ ಲೋಕಜನನೀ ಹಿಮವನ್ನಗಸತ್ತಮಾತ್ | ಮೇನಾಯಾಂ ಬ್ರಹ್ಮವಾದಿನ್ಯಾಂ ಪ್ರಾದುರ್ಭೂತಾ ಹರಪ್ರಿಯಾ || 4|| […]