Angaraka Kavacham (Angaraka Kavacham) in Kannada

ಅಸ್ಯ ಶ್ರೀ ಅಂಗಾರಕ ಕವಚಸ್ಯ, ಕಶ್ಯಪ ಋಷೀಃ, ಅನುಷ್ಟುಪ್ ಚಂದಃ, ಅಂಗಾರಕೋ ದೇವತಾ, ಭೌಮ ಪ್ರೀತ್ಯರ್ಥೇ ಜಪೇ ವಿನಿಯೋಗಃ ||

ಧ್ಯಾನಮ್

ರಕ್ತಾಂಬರೋ ರಕ್ತವಪುಃ ಕಿರೀಟೀ ಚತುರ್ಭುಜೋ ಮೇಷಗಮೋ ಗದಾಭೃತ್ |
ಧರಾಸುತಃ ಶಕ್ತಿಧರಶ್ಚ ಶೂಲೀ ಸದಾ ಮಮ ಸ್ಯಾದ್ವರದಃ ಪ್ರಶಾಂತಃ ||

ಅಥ ಅಂಗಾರಕ ಕವಚಮ್

ಅಂಗಾರಕಃ ಶಿರೋ ರಕ್ಷೇತ್ ಮುಖಂ ವೈ ಧರಣೀಸುತಃ |
ಶ್ರವೌ ರಕ್ತಂಬರಃ ಪಾತು ನೇತ್ರೇ ಮೇ ರಕ್ತಲೋಚನಃ || 1 ||

ನಾಸಾಂ ಶಕ್ತಿಧರಃ ಪಾತು ಮುಖಂ ಮೇ ರಕ್ತಲೋಚನಃ |
ಭುಜೌ ಮೇ ರಕ್ತಮಾಲೀ ಚ ಹಸ್ತೌ ಶಕ್ತಿಧರಸ್ತಥಾ ||2 ||

ವಕ್ಷಃ ಪಾತು ವರಾಂಗಶ್ಚ ಹೃದಯಂ ಪಾತು ರೋಹಿತಃ |
ಕಟಿಂ ಮೇ ಗ್ರಹರಾಜಶ್ಚ ಮುಖಂ ಚೈವ ಧರಾಸುತಃ || 3 ||

ಜಾನುಜಂಘೇ ಕುಜಃ ಪಾತು ಪಾದೌ ಭಕ್ತಪ್ರಿಯಃ ಸದಾ |
ಸರ್ವಾಣ್ಯನ್ಯಾನಿ ಚಾಂಗಾನಿ ರಕ್ಷೇನ್ಮೇ ಮೇಷವಾಹನಃ || 4 ||

ಫಲಶ್ರುತಿಃ

ಯ ಇದಂ ಕವಚಂ ದಿವ್ಯಂ ಸರ್ವಶತ್ರುನಿವಾರಣಮ್ |
ಭೂತಪ್ರೇತಪಿಶಾಚಾನಾಂ ನಾಶನಂ ಸರ್ವಸಿದ್ಧಿದಮ್ ||

ಸರ್ವರೋಗಹರಂ ಚೈವ ಸರ್ವಸಂಪತ್ಪ್ರದಂ ಶುಭಮ್ |
ಭುಕ್ತಿಮುಕ್ತಿಪ್ರದಂ ನೄಣಾಂ ಸರ್ವಸೌಭಾಗ್ಯವರ್ಧನಮ್ ||

ರೋಗಬಂಧವಿಮೋಕ್ಷಂ ಚ ಸತ್ಯಮೇತನ್ನ ಸಂಶಯಃ ||

ಇತಿ ಶ್ರೀ ಮಾರ್ಕಂಡೇಯಪುರಾಣೇ ಅಂಗಾರಕ ಕವಚಂ ಸಂಪೂರ್ಣಮ್

Angaraka Kavacham (Angaraka Kavacham) in Other Languages

Write Your Comment