Bruhaspati Kavacham (Guru Kavacham) in Kannada

ಅಸ್ಯ ಶ್ರೀಬೃಹಸ್ಪತಿ ಕವಚಮಹಾ ಮಂತ್ರಸ್ಯ, ಈಶ್ವರ ಋಷಿಃ,
ಅನುಷ್ಟುಪ್ ಛಂದಃ, ಬೃಹಸ್ಪತಿರ್ದೇವತಾ,
ಗಂ ಬೀಜಂ, ಶ್ರೀಂ ಶಕ್ತಿಃ, ಕ್ಲೀಂ ಕೀಲಕಮ್,
ಬೃಹಸ್ಪತಿ ಪ್ರಸಾದ ಸಿದ್ಧ್ಯರ್ಥೇ ಜಪೇ ವಿನಿಯೋಗಃ ||

ಧ್ಯಾನಮ್

ಅಭೀಷ್ಟಫಲದಂ ವಂದೇ ಸರ್ವಙ್ಞಂ ಸುರಪೂಜಿತಮ್ |
ಅಕ್ಷಮಾಲಾಧರಂ ಶಾಂತಂ ಪ್ರಣಮಾಮಿ ಬೃಹಸ್ಪತಿಮ್ ||

ಅಥ ಬೃಹಸ್ಪತಿ ಕವಚಮ್

ಬೃಹಸ್ಪತಿಃ ಶಿರಃ ಪಾತು ಲಲಾಟಂ ಪಾತು ಮೇ ಗುರುಃ |
ಕರ್ಣೌ ಸುರಗುರುಃ ಪಾತು ನೇತ್ರೇ ಮೇಭೀಷ್ಟದಾಯಕಃ || 1 ||

ಜಿಹ್ವಾಂ ಪಾತು ಸುರಾಚಾರ್ಯಃ ನಾಸಂ ಮೇ ವೇದಪಾರಗಃ |
ಮುಖಂ ಮೇ ಪಾತು ಸರ್ವಙ್ಞಃ ಕಂಠಂ ಮೇ ದೇವತಾಗುರುಃ || 2 ||

ಭುಜಾ ವಂಗೀರಸಃ ಪಾತು ಕರೌ ಪಾತು ಶುಭಪ್ರದಃ |
ಸ್ತನೌ ಮೇ ಪಾತು ವಾಗೀಶಃ ಕುಕ್ಷಿಂ ಮೇ ಶುಭಲಕ್ಷಣಃ || 3 ||

ನಾಭಿಂ ದೇವಗುರುಃ ಪಾತು ಮಧ್ಯಂ ಪಾತು ಸುಖಪ್ರದಃ |
ಕಟಿಂ ಪಾತು ಜಗದ್ವಂದ್ಯಃ ಊರೂ ಮೇ ಪಾತು ವಾಕ್ಪತಿಃ || 4 ||

ಜಾನುಜಂಘೇ ಸುರಾಚಾರ್ಯಃ ಪಾದೌ ವಿಶ್ವಾತ್ಮಕಃ ಸದಾ |
ಅನ್ಯಾನಿ ಯಾನಿ ಚಾಂಗಾನಿ ರಕ್ಷೇನ್ಮೇ ಸರ್ವತೋ ಗುರುಃ || 5 ||

ಫಲಶೃತಿಃ

ಇತ್ಯೇತತ್ಕವಚಂ ದಿವ್ಯಂ ತ್ರಿಸಂಧ್ಯಂ ಯಃ ಪಠೇನ್ನರಃ |
ಸರ್ವಾನ್ ಕಾಮಾನವಾಪ್ನೋತಿ ಸರ್ವತ್ರ ವಿಜಯೀ ಭವೇತ್ ||

ಇತಿ ಶ್ರೀ ಬೃಹಸ್ಪತಿ ಕವಚಮ್

Bruhaspati Kavacham (Guru Kavacham) in Other Languages

Write Your Comment