Ganapati Atharva Sheersham in Kannada

Ganapati Atharva Sheersham in Kannada.. Here are the lyrics of Ganapati Atharva Sheersham in Kannada..

Ganapati Atharva Sheersham is one of the popular prayers chanted during Ganesh Chaturthi Puja.

Lyrics of Ganapati Atharvashirsha in Kannada..

|| ಗಣಪತ್ಯಥರ್ವಶೀರ್ಷೋಪನಿಷತ್ (ಶ್ರೀ ಗಣೇಷಾಥರ್ವಷೀರ್ಷಮ್) ||

ಓಂ ಭದ್ರಂ ಕರ್ಣೇ’ಭಿಃ ಶೃಣುಯಾಮ’ ದೇವಾಃ | ಭದ್ರಂ ಪ’ಶ್ಯೇಮಾಕ್ಷಭಿರ್ಯಜ’ತ್ರಾಃ | ಸ್ಥಿರೈರಂಗೈ”ಸ್ತುಷ್ಠುವಾಗ್‍ಂ ಸ’ಸ್ತನೂಭಿಃ’ | ವ್ಯಶೇ’ಮ ದೇವಹಿ’ತಂ ಯದಾಯುಃ’ | ಸ್ವಸ್ತಿ ನ ಇಂದ್ರೋ’ ವೃದ್ಧಶ್ರ’ವಾಃ | ಸ್ವಸ್ತಿ ನಃ’ ಪೂಷಾ ವಿಶ್ವವೇ’ದಾಃ | ಸ್ವಸ್ತಿ ನಸ್ತಾರ್ಕ್ಷ್ಯೋ ಅರಿ’ಷ್ಟನೇಮಿಃ | ಸ್ವಸ್ತಿ ನೋ ಬೃಹಸ್ಪತಿ’ರ್ದಧಾತು ||

ಓಂ ಶಾಂತಿಃ ಶಾಂತಿಃ ಶಾಂತಿಃ’ ||

ಓಂ ನಮ’ಸ್ತೇ ಗಣಪ’ತಯೇ | ತ್ವಮೇವ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷಂ ತತ್ತ್ವ’ಮಸಿ | ತ್ವಮೇವ ಕೇವಲಂ ಕರ್ತಾ’‌உಸಿ | ತ್ವಮೇವ ಕೇವಲಂ ಧರ್ತಾ’‌உಸಿ | ತ್ವಮೇವ ಕೇವಲಂ ಹರ್ತಾ’‌உಸಿ | ತ್ವಮೇವ ಸರ್ವಂ ಖಲ್ವಿದಂ’ ಬ್ರಹ್ಮಾಸಿ | ತ್ವಂ ಸಾಕ್ಷಾದಾತ್ಮಾ’‌உಸಿ ನಿತ್ಯಮ್ || 1 ||
ಋ’ತಂ ವಚ್ಮಿ | ಸ’ತ್ಯಂ ವಚ್ಮಿ || 2 ||

ಅವ ತ್ವಂ ಮಾಮ್ | ಅವ’ ವಕ್ತಾರಮ್” | ಅವ’ ಶ್ರೋತಾರಮ್” | ಅವ’ ದಾತಾರಮ್” | ಅವ’ ಧಾತಾರಮ್” | ಅವಾನೂಚಾನಮ’ವ ಶಿಷ್ಯಮ್ | ಅವ’ ಪಶ್ಚಾತ್ತಾ”ತ್ | ಅವ’ ಪುರಸ್ತಾ”ತ್ | ಅವೋತ್ತರಾತ್ತಾ”ತ್ | ಅವ’ ದಕ್ಷಿಣಾತ್ತಾ”ತ್ | ಅವ’ ಚೋರ್ಧ್ವಾತ್ತಾ”ತ್ | ಅವಾಧರಾತ್ತಾ”ತ್ | ಸರ್ವತೋ ಮಾಂ ಪಾಹಿ ಪಾಹಿ’ ಸಮಂತಾತ್ || 3 ||

ತ್ವಂ ವಾಙ್ಮಯ’ಸ್ತ್ವಂ ಚಿನ್ಮಯಃ | ತ್ವಮಾನಂದಮಯ’ಸ್ತ್ವಂ ಬ್ರಹ್ಮಮಯಃ | ತ್ವಂ ಸಚ್ಚಿದಾನಂದಾ‌உದ್ವಿ’ತೀಯೋ‌உಸಿ | ತ್ವಂ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷಂ ಬ್ರಹ್ಮಾ’ಸಿ | ತ್ವಂ ಙ್ಞಾನಮಯೋ ವಿಙ್ಞಾನ’ಮಯೋ‌உಸಿ || 4 ||

ಸರ್ವಂ ಜಗದಿದಂ ತ್ವ’ತ್ತೋ ಜಾಯತೇ | ಸರ್ವಂ ಜಗದಿದಂ ತ್ವ’ತ್ತಸ್ತಿಷ್ಠತಿ | ಸರ್ವಂ ಜಗದಿದಂ ತ್ವಯಿ ಲಯ’ಮೇಷ್ಯತಿ | ಸರ್ವಂ ಜಗದಿದಂ ತ್ವಯಿ’ ಪ್ರತ್ಯೇತಿ | ತ್ವಂ ಭೂಮಿರಾಪೋ‌உನಲೋ‌உನಿ’ಲೋ ನಭಃ | ತ್ವಂ ಚತ್ವಾರಿ ವಾ”ಕ್ಪದಾನಿ || 5 ||

ತ್ವಂ ಗುಣತ್ರ’ಯಾತೀತಃ | ತ್ವಮ್ ಅವಸ್ಥಾತ್ರ’ಯಾತೀತಃ | ತ್ವಂ ದೇಹತ್ರ’ಯಾತೀತಃ | ತ್ವಂ ಕಾಲತ್ರ’ಯಾತೀತಃ | ತ್ವಂ ಮೂಲಾಧಾರಸ್ಥಿತೋ’‌உಸಿ ನಿತ್ಯಮ್ | ತ್ವಂ ಶಕ್ತಿತ್ರ’ಯಾತ್ಮಕಃ | ತ್ವಾಂ ಯೋಗಿನೋ ಧ್ಯಾಯ’ಂತಿ ನಿತ್ಯಮ್ | ತ್ವಂ ಬ್ರಹ್ಮಾ ತ್ವಂ ವಿಷ್ಣುಸ್ತ್ವಂ ರುದ್ರಸ್ತ್ವಮಿಂದ್ರಸ್ತ್ವಮಗ್ನಿಸ್ತ್ವಂ ವಾಯುಸ್ತ್ವಂ ಸೂರ್ಯಸ್ತ್ವಂ ಚಂದ್ರಮಾಸ್ತ್ವಂ ಬ್ರಹ್ಮ ಭೂರ್ಭುವಃ ಸ್ವರೋಮ್ || 6 ||

ಗಣಾದಿಂ” ಪೂರ್ವ’ಮುಚ್ಚಾರ್ಯ ವರ್ಣಾದೀಂ” ಸ್ತದನಂತರಮ್ | ಅನುಸ್ವಾರಃ ಪ’ರತರಃ | ಅರ್ಧೇ”ಂದುಲಸಿತಮ್ | ತಾರೇ’ಣ ಋದ್ಧಮ್ | ಎತತ್ತವ ಮನು’ಸ್ವರೂಪಮ್ | ಗಕಾರಃ ಪೂ”ರ್ವರೂಪಮ್ | ಅಕಾರೋ ಮಧ್ಯ’ಮರೂಪಮ್ | ಅನುಸ್ವಾರಶ್ಚಾ”ಂತ್ಯರೂಪಮ್ | ಬಿಂದುರುತ್ತ’ರರೂಪಮ್ | ನಾದಃ’ ಸಂಧಾನಮ್ | ಸಗ್ಂಹಿ’ತಾ ಸಂಧಿಃ | ಸೈಷಾ ಗಣೇ’ಶವಿದ್ಯಾ | ಗಣ’ಕ ಋಷಿಃ | ನಿಚೃದ್ಗಾಯ’ತ್ರೀಚ್ಛಂದಃ | ಶ್ರೀ ಮಹಾಗಣಪತಿ’ರ್ದೇವತಾ | ಓಂ ಗಂ ಗಣಪ’ತಯೇ ನಮಃ || 7 ||

ಏಕದಂತಾಯ’ ವಿದ್ಮಹೇ’ ವಕ್ರತುಂಡಾಯ’ ಧೀಮಹಿ |
ತನ್ನೋ’ ದಂತಿಃ ಪ್ರಚೋದಯಾ”ತ್ || 8 ||

ಏಕದನ್ತಂ ಚ’ತುರ್ಹಸ್ತಂ ಪಾಶಮಂ’ಕುಶಧಾರಿ’ಣಮ್ | ರದಂ’ ಚ ವರ’ದಂ ಹಸ್ತೈರ್ಬಿಭ್ರಾಣಂ’ ಮೂಷಕಧ್ವ’ಜಮ್ | ರಕ್ತಂ’ ಲಂಬೋದ’ರಂ ಶೂರ್ಪಕರ್ಣಕಂ’ ರಕ್ತವಾಸ’ಸಮ್ | ರಕ್ತ’ಗಂಧಾನು’ಲಿಪ್ತಾಂಗಂ ರಕ್ತಪು’ಷ್ಪೈಃ ಸುಪೂಜಿ’ತಮ್ | ಭಕ್ತಾ’ನುಕಂಪಿ’ನಂ ದೇವಂ ಜಗತ್ಕಾ’ರಣಮಚ್ಯು’ತಮ್ | ಆವಿ’ರ್ಭೂತಂ ಚ’ ಸೃಷ್ಟ್ಯಾದೌ ಪ್ರಕೃತೇ”ಃ ಪುರುಷಾತ್ಪ’ರಮ್ | ಏವಂ’ ಧ್ಯಾಯತಿ’ ಯೋ ನಿತ್ಯಂ ಸ ಯೋಗೀ’ ಯೋಗಿನಾಂ ವ’ರಃ || 9 ||

ನಮೋ ವ್ರಾತಪತಯೇ ನಮೋ ಗಣಪತಯೇ ನಮಃ ಪ್ರಮಥಪತಯೇ ನಮಸ್ತೇ‌உಸ್ತು ಲಂಬೋದರಾಯೈಕದಂತಾಯ ವಿಘ್ನವಿನಾಶಿನೇ ಶಿವಸುತಾಯ ಶ್ರೀವರದಮೂರ್ತಯೇ
ನಮಃ || 10 ||

ಏತದಥರ್ವಶೀರ್ಷಂ ಯೋ‌உಧೀತೇ | ಸ ಬ್ರಹ್ಮಭೂಯಾ’ಯ ಕಲ್ಪತೇ | ಸ ಸರ್ವವಿಘ್ನೈ”ರ್ನ ಬಾಧ್ಯತೇ | ಸ ಸರ್ವತಃ ಸುಖ’ಮೇಧತೇ | ಸ ಪಂಚಮಹಾಪಾಪಾ”ತ್ ಪ್ರಮುಚ್ಯತೇ | ಸಾಯಮ’ಧೀಯಾನೋ ದಿವಸಕೃತಂ ಪಾಪಂ’ ನಾಶಯತಿ | ಪ್ರಾತರ’ಧೀಯಾನೋ ರಾತ್ರಿಕೃತಂ ಪಾಪಂ’ ನಾಶಯತಿ | ಸಾಯಂ ಪ್ರಾತಃ ಪ್ರ’ಯುಂಜಾನೋ ಪಾಪೋ‌உಪಾ’ಪೋ ಭವತಿ | ಧರ್ಮಾರ್ಥಕಾಮಮೋಕ್ಷಂ’ ಚ ವಿಂದತಿ | ಇದಮಥರ್ವಶೀರ್ಷಮಶಿಷ್ಯಾಯ’ ನ ದೇಯಮ್ | ಯೋ ಯದಿ ಮೋ’ಹಾದ್ ದಾಸ್ಯತಿ ಸ ಪಾಪೀ’ಯಾನ್ ಭವತಿ | ಸಹಸ್ರಾವರ್ತನಾದ್ಯಂ ಯಂ ಕಾಮ’ಮಧೀತೇ | ತಂ ತಮನೇ’ನ ಸಾಧಯೇತ್ || 11 ||

ಅನೇನ ಗಣಪತಿಮ’ಭಿಷಿಂಚತಿ | ಸ ವಾ’ಗ್ಮೀ ಭವತಿ | ಚತುರ್ಥ್ಯಾಮನ’ಶ್ನನ್ ಜಪತಿ ಸ ವಿದ್ಯಾ’ವಾನ್ ಭವತಿ | ಇತ್ಯಥರ್ವ’ಣವಾಕ್ಯಮ್ | ಬ್ರಹ್ಮಾದ್ಯಾಚರ’ಣಂ ವಿದ್ಯಾನ್ನ ಬಿಭೇತಿ ಕದಾ’ಚನೇತಿ || 12 ||

ಯೋ ದೂರ್ವಾಂಕು’ರೈರ್ಯಜತಿ ಸ ವೈಶ್ರವಣೋಪ’ಮೋ ಭವತಿ | ಯೋ ಲಾ’ಜೈರ್ಯಜತಿ ಸ ಯಶೋ’ವಾನ್ ಭವತಿ | ಸ ಮೇಧಾ’ವಾನ್ ಭವತಿ | ಯೋ ಮೋದಕಸಹಸ್ರೇ’ಣ ಯಜತಿ ಸ ವಾಞ್ಛಿತಫಲಮ’ವಾಪ್ನೋತಿ | ಯಃ ಸಾಜ್ಯ ಸಮಿ’ದ್ಭಿರ್ಯಜತಿ ಸ ಸರ್ವಂ ಲಭತೇ ಸ ಸ’ರ್ವಂ ಲಭತೇ || 13 ||

ಅಷ್ಟೌ ಬ್ರಾಹ್ಮಣಾನ್ ಸಮ್ಯಗ್ ಗ್ರಾ’ಹಯಿತ್ವಾ ಸೂರ್ಯವರ್ಚ’ಸ್ವೀ ಭವತಿ | ಸೂರ್ಯಗ್ರಹೇ ಮ’ಹಾನದ್ಯಾಂ ಪ್ರತಿಮಾಸನ್ನಿಧೌ ವಾ ಜಪ್ತ್ವಾ ಸಿದ್ಧಮ’ಂತ್ರೋ ಭವತಿ | ಮಹಾವಿಘ್ನಾ”ತ್ ಪ್ರಮುಚ್ಯತೇ | ಮಹಾದೋಷಾ”ತ್ ಪ್ರಮುಚ್ಯತೇ | ಮಹಾಪಾಪಾ”ತ್ ಪ್ರಮುಚ್ಯತೇ | ಮಹಾಪ್ರತ್ಯವಾಯಾ”ತ್ ಪ್ರಮುಚ್ಯತೇ | ಸ ಸರ್ವ’ವಿದ್ಭವತಿ ಸ ಸರ್ವ’ವಿದ್ಭವತಿ | ಯ ಏ’ವಂ ವೇದ | ಇತ್ಯು’ಪನಿಷ’ತ್ || 14 ||

ಓಂ ಭದ್ರಂ ಕರ್ಣೇ’ಭಿಃ ಶೃಣುಯಾಮ’ ದೇವಾಃ | ಭದ್ರಂ ಪ’ಶ್ಯೇಮಾಕ್ಷಭಿರ್ಯಜ’ತ್ರಾಃ | ಸ್ಥಿರೈರಂಗೈ”ಸ್ತುಷ್ಠುವಾಗ್‍ಂ ಸ’ಸ್ತನೂಭಿಃ’ | ವ್ಯಶೇ’ಮ ದೇವಹಿ’ತಂ ಯದಾಯುಃ’ | ಸ್ವಸ್ತಿ ನ ಇಂದ್ರೋ’ ವೃದ್ಧಶ್ರ’ವಾಃ | ಸ್ವಸ್ತಿ ನಃ’ ಪೂಷಾ ವಿಶ್ವವೇ’ದಾಃ | ಸ್ವಸ್ತಿ ನಸ್ತಾರ್ಕ್ಷ್ಯೋ ಅರಿ’ಷ್ಟನೇಮಿಃ | ಸ್ವಸ್ತಿ ನೋ ಬೃಹಸ್ಪತಿ’ರ್ದಧಾತು ||

ಓಂ ಶಾಂತಿಃ ಶಾಂತಿಃ ಶಾಂತಿಃ’ ||

Ganapati Atharva Sheersham in Other Languages

Write Your Comment