Sree Saraswati Ashtottara Sata Nama Stotram in Kannada

Sree Saraswati Ashtottara Sata Nama Stotram in Kannada, Lyrics of Saraswati Ashottara Shatanama Stotram in Kannada..

ಸರಸ್ವತೀ ಮಹಾಭದ್ರಾ ಮಹಾಮಾಯಾ ವರಪ್ರದಾ |
ಶ್ರೀಪ್ರದಾ ಪದ್ಮನಿಲಯಾ ಪದ್ಮಾಕ್ಷೀ ಪದ್ಮವಕ್ತ್ರಗಾ || 1 ||

ಶಿವಾನುಜಾ ಪುಸ್ತಕಧೃತ್ ಙ್ಞಾನಮುದ್ರಾ ರಮಾ ಪರಾ |
ಕಾಮರೂಪಾ ಮಹಾವಿದ್ಯಾ ಮಹಾಪಾತಕನಾಶಿನೀ || 2 ||

ಮಹಾಶ್ರಯಾ ಮಾಲಿನೀ ಚ ಮಹಾಭೊಗಾ ಮಹಾಭುಜಾ |
ಮಹಾಭಾಗಾ ಮಹೊತ್ಸಾಹಾ ದಿವ್ಯಾಂಗಾ ಸುರವಂದಿತಾ || 3 ||

ಮಹಾಕಾಲೀ ಮಹಾಪಾಶಾ ಮಹಾಕಾರಾ ಮಹಾಂಕುಶಾ |
ಸೀತಾ ಚ ವಿಮಲಾ ವಿಶ್ವಾ ವಿದ್ಯುನ್ಮಾಲಾ ಚ ವೈಷ್ಣವೀ || 4 ||

ಚಂದ್ರಿಕಾ ಚಂದ್ರವದನಾ ಚಂದ್ರಲೆಖಾವಿಭೂಷಿತಾ |
ಸಾವಿತ್ರೀ ಸುರಸಾ ದೆವೀ ದಿವ್ಯಾಲಂಕಾರಭೂಷಿತಾ || 5 ||

ವಾಗ್ದೆವೀ ವಸುಧಾ ತೀವ್ರಾ ಮಹಾಭದ್ರಾ ಮಹಾಬಲಾ |
ಭೊಗದಾ ಭಾರತೀ ಭಾಮಾ ಗೊವಿಂದಾ ಗೊಮತೀ ಶಿವಾ || 6 ||

ಜಟಿಲಾ ವಿಂಧ್ಯವಾಸಾ ಚ ವಿಂಧ್ಯಾಚಲವಿರಾಜಿತಾ |
ಚಂಡಿಕಾ ವೈಷ್ಣವೀ ಬ್ರಾಹ್ಮೀ ಬ್ರಹ್ಮಙ್ಞಾನೈಕಸಾಧನಾ || 7 ||

ಸೌದಾಮಿನೀ ಸುಧಾಮೂರ್ತಿಸ್ಸುಭದ್ರಾ ಸುರಪೂಜಿತಾ |
ಸುವಾಸಿನೀ ಸುನಾಸಾ ಚ ವಿನಿದ್ರಾ ಪದ್ಮಲೊಚನಾ || 8 ||

ವಿದ್ಯಾರೂಪಾ ವಿಶಾಲಾಕ್ಷೀ ಬ್ರಹ್ಮಜಾಯಾ ಮಹಾಫಲಾ |
ತ್ರಯೀಮೂರ್ತೀ ತ್ರಿಕಾಲಙ್ಞಾ ತ್ರಿಗುಣಾ ಶಾಸ್ತ್ರರೂಪಿಣೀ || 9 ||

ಶುಂಭಾಸುರಪ್ರಮಥಿನೀ ಶುಭದಾ ಚ ಸರ್ವಾತ್ಮಿಕಾ |
ರಕ್ತಬೀಜನಿಹಂತ್ರೀ ಚ ಚಾಮುಂಡಾ ಚಾಂಬಿಕಾ ತಥಾ || 10 ||

ಮುಂಡಕಾಯ ಪ್ರಹರಣಾ ಧೂಮ್ರಲೊಚನಮರ್ದನಾ |
ಸರ್ವದೆವಸ್ತುತಾ ಸೌಮ್ಯಾ ಸುರಾಸುರನಮಸ್ಕೃತಾ || 11 ||

ಕಾಲರಾತ್ರೀ ಕಲಾಧಾರಾ ರೂಪ ಸೌಭಾಗ್ಯದಾಯಿನೀ |
ವಾಗ್ದೆವೀ ಚ ವರಾರೊಹಾ ವಾರಾಹೀ ವಾರಿಜಾಸನಾ || 12 ||

ಚಿತ್ರಾಂಬರಾ ಚಿತ್ರಗಂಧಾ ಚಿತ್ರಮಾಲ್ಯವಿಭೂಷಿತಾ |
ಕಾಂತಾ ಕಾಮಪ್ರದಾ ವಂದ್ಯಾ ವಿದ್ಯಾಧರಾ ಸೂಪೂಜಿತಾ || 13 ||

ಶ್ವೆತಾಸನಾ ನೀಲಭುಜಾ ಚತುರ್ವರ್ಗಫಲಪ್ರದಾ |
ಚತುರಾನನಸಾಮ್ರಾಜ್ಯಾ ರಕ್ತಮಧ್ಯಾ ನಿರಂಜನಾ || 14 ||

ಹಂಸಾಸನಾ ನೀಲಜಂಘಾ ಬ್ರಹ್ಮವಿಷ್ಣುಶಿವಾತ್ಮಿಕಾ |
ಎವಂ ಸರಸ್ವತೀ ದೆವ್ಯಾ ನಾಮ್ನಾಮಷ್ಟೊತ್ತರಶತಮ್ || 15 ||

ಇತಿ ಶ್ರೀ ಸರಸ್ವತ್ಯಷ್ಟೊತ್ತರಶತನಾಮಸ್ತೊತ್ರಮ್ ಸಂಪೂರ್ಣಮ್ ||

Sree Saraswati Ashtottara Sata Nama Stotram in Other Languages

Write Your Comment