Chandra Kavacham in Kannada

ಅಸ್ಯ ಶ್ರೀ ಚಂದ್ರ ಕವಚಸ್ಯ | ಗೌತಮ ಋಷಿಃ | ಅನುಷ್ಟುಪ್ ಛಂದಃ | ಶ್ರೀ ಚಂದ್ರೋ ದೇವತಾ | ಚಂದ್ರ ಪ್ರೀತ್ಯರ್ಥೇ ಜಪೇ ವಿನಿಯೋಗಃ ||

ಧ್ಯಾನಂ

ಸಮಂ ಚತುರ್ಭುಜಂ ವಂದೇ ಕೇಯೂರ ಮಕುಟೋಜ್ವಲಮ್ |
ವಾಸುದೇವಸ್ಯ ನಯನಂ ಶಂಕರಸ್ಯ ಚ ಭೂಷಣಮ್ ||

ಏವಂ ಧ್ಯಾತ್ವಾ ಜಪೇನ್ನಿತ್ಯಂ ಶಶಿನಃ ಕವಚಂ ಶುಭಮ್ ||

ಅಥ ಚಂದ್ರ ಕವಚಮ್

ಶಶೀ ಪಾತು ಶಿರೋದೇಶಂ ಭಾಲಂ ಪಾತು ಕಲಾನಿಧಿಃ |
ಚಕ್ಷುಷೀ ಚಂದ್ರಮಾಃ ಪಾತು ಶ್ರುತೀ ಪಾತು ನಿಶಾಪತಿಃ || 1 ||

ಪ್ರಾಣಂ ಕ್ಷಪಕರಃ ಪಾತು ಮುಖಂ ಕುಮುದಬಾಂಧವಃ |
ಪಾತು ಕಂಠಂ ಚ ಮೇ ಸೋಮಃ ಸ್ಕಂಧೇ ಜೈವಾತೃಕಸ್ತಥಾ || 2 ||

ಕರೌ ಸುಧಾಕರಃ ಪಾತು ವಕ್ಷಃ ಪಾತು ನಿಶಾಕರಃ |
ಹೃದಯಂ ಪಾತು ಮೇ ಚಂದ್ರೋ ನಾಭಿಂ ಶಂಕರಭೂಷಣಃ || 3 ||

ಮಧ್ಯಂ ಪಾತು ಸುರಶ್ರೇಷ್ಠಃ ಕಟಿಂ ಪಾತು ಸುಧಾಕರಃ |
ಊರೂ ತಾರಾಪತಿಃ ಪಾತು ಮೃಗಾಂಕೋ ಜಾನುನೀ ಸದಾ || 4 ||

ಅಬ್ಧಿಜಃ ಪಾತು ಮೇ ಜಂಘೇ ಪಾತು ಪಾದೌ ವಿಧುಃ ಸದಾ |
ಸರ್ವಾಣ್ಯನ್ಯಾನಿ ಚಾಂಗಾನಿ ಪಾತು ಚಂದ್ರೋಖಿಲಂ ವಪುಃ || 5 ||

ಫಲಶ್ರುತಿಃ
ಏತದ್ಧಿ ಕವಚಂ ದಿವ್ಯಂ ಭುಕ್ತಿ ಮುಕ್ತಿ ಪ್ರದಾಯಕಮ್ |
ಯಃ ಪಠೇಚ್ಛೃಣುಯಾದ್ವಾಪಿ ಸರ್ವತ್ರ ವಿಜಯೀ ಭವೇತ್ || 6 ||

|| ಇತಿ ಶ್ರೀಚಂದ್ರ ಕವಚಂ ಸಂಪೂರ್ಣಮ್ ||

Chandra Kavacham in Other Languages

Write Your Comment