Devi Mahatmyam Durga Saptasati Chapter 8 in Malayalam

രചന: ഋഷി മാര്കംഡേയ

ധ്യാനം
അരുണാം കരുണാ തരംഗിതാക്ഷീം ധൃതപാശാംകുശ പുഷ്പബാണചാപാമ് |
അണിമാധിഭിരാവൃതാം മയൂഖൈ രഹമിത്യേവ വിഭാവയേ ഭവാനീമ് ||

ഋഷിരുവാച ||1||

ചണ്ഡേ ച നിഹതേ ദൈത്യേ മുണ്ഡേ ച വിനിപാതിതേ |
ബഹുളേഷു ച സൈന്യേഷു ക്ഷയിതേഷ്വസുരേശ്വരഃ || 2 ||

തതഃ കോപപരാധീനചേതാഃ ശുമ്ഭഃ പ്രതാപവാന് |
ഉദ്യോഗം സര്വ സൈന്യാനാം ദൈത്യാനാമാദിദേശ ഹ ||3||

അദ്യ സര്വ ബലൈര്ദൈത്യാഃ ഷഡശീതിരുദായുധാഃ |
കമ്ബൂനാം ചതുരശീതിര്നിര്യാന്തു സ്വബലൈര്വൃതാഃ ||4||

കോടിവീര്യാണി പഞ്ചാശദസുരാണാം കുലാനി വൈ |
ശതം കുലാനി ധൗമ്രാണാം നിര്ഗച്ഛന്തു മമാജ്ഞയാ ||5||

കാലകാ ദൗര്ഹൃദാ മൗര്വാഃ കാളികേയാസ്തഥാസുരാഃ |
യുദ്ധായ സജ്ജാ നിര്യാന്തു ആജ്ഞയാ ത്വരിതാ മമ ||6||

ഇത്യാജ്ഞാപ്യാസുരാപതിഃ ശുമ്ഭോ ഭൈരവശാസനഃ |
നിര്ജഗാമ മഹാസൈന്യസഹസ്ത്രൈര്ഭഹുഭിര്വൃതഃ ||7||

ആയാന്തം ചണ്ഡികാ ദൃഷ്ട്വാ തത്സൈന്യമതിഭീഷണമ് |
ജ്യാസ്വനൈഃ പൂരയാമാസ ധരണീഗഗനാന്തരമ് ||8||

തതഃസിംഹൊ മഹാനാദമതീവ കൃതവാന്നൃപ |
ഘണ്ടാസ്വനേന താന്നാദാനമ്ബികാ ചോപബൃംഹയത് ||9||

ധനുര്ജ്യാസിംഹഘണ്ടാനാം നാദാപൂരിതദിങ്മുഖാ |
നിനാദൈര്ഭീഷണൈഃ കാളീ ജിഗ്യേ വിസ്താരിതാനനാ ||10||

തം നിനാദമുപശ്രുത്യ ദൈത്യ സൈന്യൈശ്ചതുര്ദിശമ് |
ദേവീ സിംഹസ്തഥാ കാളീ സരോഷൈഃ പരിവാരിതാഃ ||11||

ഏതസ്മിന്നന്തരേ ഭൂപ വിനാശായ സുരദ്വിഷാമ് |
ഭവായാമരസിംഹനാമതിവീര്യബലാന്വിതാഃ ||12||

ബ്രഹ്മേശഗുഹവിഷ്ണൂനാം തഥേന്ദ്രസ്യ ച ശക്തയഃ |
ശരീരേഭ്യോവിനിഷ്ക്രമ്യ തദ്രൂപൈശ്ചണ്ഡികാം യയുഃ ||13||

യസ്യ ദേവസ്യ യദ്രൂപം യഥാ ഭൂഷണവാഹനമ് |
തദ്വദേവ ഹി തച്ചക്തിരസുരാന്യോദ്ധുമായമൗ ||14||

ഹംസയുക്തവിമാനാഗ്രേ സാക്ഷസൂത്രക മംഡലുഃ |
ആയാതാ ബ്രഹ്മണഃ ശക്തിബ്രഹ്മാണീ ത്യഭിധീയതേ ||15||

മഹേശ്വരീ വൃഷാരൂഢാ ത്രിശൂലവരധാരിണീ |
മഹാഹിവലയാ പ്രാപ്താചന്ദ്രരേഖാവിഭൂഷണാ ||16||

കൗമാരീ ശക്തിഹസ്താ ച മയൂരവരവാഹനാ |
യോദ്ധുമഭ്യായയൗ ദൈത്യാനമ്ബികാ ഗുഹരൂപിണീ ||17||

തഥൈവ വൈഷ്ണവീ ശക്തിര്ഗരുഡോപരി സംസ്ഥിതാ |
ശംഖചക്രഗധാശാംഖര് ഖഡ്ഗഹസ്താഭ്യുപായയൗ ||18||

യജ്ഞവാരാഹമതുലം രൂപം യാ ഭിഭ്രതോ ഹരേഃ |
ശക്തിഃ സാപ്യായയൗ തത്ര വാരാഹീം ബിഭ്രതീ തനുമ് ||19||

നാരസിംഹീ നൃസിംഹസ്യ ബിഭ്രതീ സദൃശം വപുഃ |
പ്രാപ്താ തത്ര സടാക്ഷേപക്ഷിപ്തനക്ഷത്ര സംഹതിഃ ||20||

വജ്ര ഹസ്താ തഥൈവൈന്ദ്രീ ഗജരാജോ പരിസ്ഥിതാ |
പ്രാപ്താ സഹസ്ര നയനാ യഥാ ശക്രസ്തഥൈവ സാ ||21||

തതഃ പരിവൃത്തസ്താഭിരീശാനോ ദേവ ശക്തിഭിഃ |
ഹന്യന്താമസുരാഃ ശീഘ്രം മമ പ്രീത്യാഹ ചണ്ഡികാം ||22||

തതോ ദേവീ ശരീരാത്തു വിനിഷ്ക്രാന്താതിഭീഷണാ |
ചണ്ഡികാ ശക്തിരത്യുഗ്രാ ശിവാശതനിനാദിനീ ||23||

സാ ചാഹ ധൂമ്രജടിലമ് ഈശാനമപരാജിതാ |
ദൂതത്വം ഗച്ഛ ഭഗവന് പാര്ശ്വം ശുമ്ഭനിശുമ്ഭയോഃ ||24||

ബ്രൂഹി ശുമ്ഭം നിശുമ്ഭം ച ദാനവാവതിഗര്വിതൗ |
യേ ചാന്യേ ദാനവാസ്തത്ര യുദ്ധായ സമുപസ്ഥിതാഃ ||25||

ത്രൈലോക്യമിന്ദ്രോ ലഭതാം ദേവാഃ സന്തു ഹവിര്ഭുജഃ |
യൂയം പ്രയാത പാതാളം യദി ജീവിതുമിച്ഛഥ ||26||

ബലാവലേപാദഥ ചേദ്ഭവന്തോ യുദ്ധകാംക്ഷിണഃ |
തദാ ഗച്ഛത തൃപ്യന്തു മച്ഛിവാഃ പിശിതേന വഃ ||27||

യതോ നിയുക്തോ ദൗത്യേന തയാ ദേവ്യാ ശിവഃ സ്വയമ് |
ശിവദൂതീതി ലോകേ‌உസ്മിംസ്തതഃ സാ ഖ്യാതി മാഗതാ ||28||

തേ‌உപി ശ്രുത്വാ വചോ ദേവ്യാഃ ശര്വാഖ്യാതം മഹാസുരാഃ |
അമര്ഷാപൂരിതാ ജഗ്മുര്യത്ര കാത്യായനീ സ്ഥിതാ ||29||

തതഃ പ്രഥമമേവാഗ്രേ ശരശക്ത്യൃഷ്ടിവൃഷ്ടിഭിഃ |
വവര്ഷുരുദ്ധതാമര്ഷാഃ സ്താം ദേവീമമരാരയഃ ||30||

സാ ച താന് പ്രഹിതാന് ബാണാന് ഞ്ഛൂലശക്തിപരശ്വധാന് |
ചിച്ഛേദ ലീലയാധ്മാതധനുര്മുക്തൈര്മഹേഷുഭിഃ ||31||

തസ്യാഗ്രതസ്തഥാ കാളീ ശൂലപാതവിദാരിതാന് |
ഖട്വാങ്ഗപോഥിതാംശ്ചാരീന്കുര്വന്തീ വ്യചരത്തദാ ||32||

കമണ്ഡലുജലാക്ഷേപഹതവീര്യാന് ഹതൗജസഃ |
ബ്രഹ്മാണീ ചാകരോച്ഛത്രൂന്യേന യേന സ്മ ധാവതി ||33||

മാഹേശ്വരീ ത്രിശൂലേന തഥാ ചക്രേണ വൈഷ്ണവീ |
ദൈത്യാങ്ജഘാന കൗമാരീ തഥാ ശത്യാതി കോപനാ ||34||

ഐന്ദ്രീ കുലിശപാതേന ശതശോ ദൈത്യദാനവാഃ |
പേതുര്വിദാരിതാഃ പൃഥ്വ്യാം രുധിരൗഘപ്രവര്ഷിണഃ ||35||

തുണ്ഡപ്രഹാരവിധ്വസ്താ ദംഷ്ട്രാ ഗ്രക്ഷത വക്ഷസഃ |
വാരാഹമൂര്ത്യാ ന്യപതംശ്ചക്രേണ ച വിദാരിതാഃ ||36||

നഖൈര്വിദാരിതാംശ്ചാന്യാന് ഭക്ഷയന്തീ മഹാസുരാന് |
നാരസിംഹീ ചചാരാജൗ നാദാ പൂര്ണദിഗമ്ബരാ ||37||

ചണ്ഡാട്ടഹാസൈരസുരാഃ ശിവദൂത്യഭിദൂഷിതാഃ |
പേതുഃ പൃഥിവ്യാം പതിതാംസ്താംശ്ചഖാദാഥ സാ തദാ ||38||

ഇതി മാതൃ ഗണം ക്രുദ്ധം മര്ദ യന്തം മഹാസുരാന് |
ദൃഷ്ട്വാഭ്യുപായൈര്വിവിധൈര്നേശുര്ദേവാരിസൈനികാഃ ||39||

പലായനപരാന്ദൃഷ്ട്വാ ദൈത്യാന്മാതൃഗണാര്ദിതാന് |
യോദ്ധുമഭ്യായയൗ ക്രുദ്ധോ രക്തബീജോ മഹാസുരഃ ||40||

രക്തബിന്ദുര്യദാ ഭൂമൗ പതത്യസ്യ ശരീരതഃ |
സമുത്പതതി മേദിന്യാം തത്പ്രമാണോ മഹാസുരഃ ||41||

യുയുധേ സ ഗദാപാണിരിന്ദ്രശക്ത്യാ മഹാസുരഃ |
തതശ്ചൈന്ദ്രീ സ്വവജ്രേണ രക്തബീജമതാഡയത് ||42||

കുലിശേനാഹതസ്യാശു ബഹു സുസ്രാവ ശോണിതമ് |
സമുത്തസ്ഥുസ്തതോ യോധാസ്തദ്രപാസ്തത്പരാക്രമാഃ ||43||

യാവന്തഃ പതിതാസ്തസ്യ ശരീരാദ്രക്തബിന്ദവഃ |
താവന്തഃ പുരുഷാ ജാതാഃ സ്തദ്വീര്യബലവിക്രമാഃ ||44||

തേ ചാപി യുയുധുസ്തത്ര പുരുഷാ രക്ത സംഭവാഃ |
സമം മാതൃഭിരത്യുഗ്രശസ്ത്രപാതാതിഭീഷണം ||45||

പുനശ്ച വജ്ര പാതേന ക്ഷത മശ്യ ശിരോ യദാ |
വവാഹ രക്തം പുരുഷാസ്തതോ ജാതാഃ സഹസ്രശഃ ||46||

വൈഷ്ണവീ സമരേ ചൈനം ചക്രേണാഭിജഘാന ഹ |
ഗദയാ താഡയാമാസ ഐന്ദ്രീ തമസുരേശ്വരമ് ||47||

വൈഷ്ണവീ ചക്രഭിന്നസ്യ രുധിരസ്രാവ സമ്ഭവൈഃ |
സഹസ്രശോ ജഗദ്വ്യാപ്തം തത്പ്രമാണൈര്മഹാസുരൈഃ ||48||

ശക്ത്യാ ജഘാന കൗമാരീ വാരാഹീ ച തഥാസിനാ |
മാഹേശ്വരീ ത്രിശൂലേന രക്തബീജം മഹാസുരമ് ||49||

സ ചാപി ഗദയാ ദൈത്യഃ സര്വാ ഏവാഹനത് പൃഥക് |
മാതൠഃ കോപസമാവിഷ്ടോ രക്തബീജോ മഹാസുരഃ ||50||

തസ്യാഹതസ്യ ബഹുധാ ശക്തിശൂലാദി ഭിര്ഭുവിഃ |
പപാത യോ വൈ രക്തൗഘസ്തേനാസഞ്ചതശോ‌உസുരാഃ ||51||

തൈശ്ചാസുരാസൃക്സമ്ഭൂതൈരസുരൈഃ സകലം ജഗത് |
വ്യാപ്തമാസീത്തതോ ദേവാ ഭയമാജഗ്മുരുത്തമമ് ||52||

താന് വിഷണ്ണാ ന് സുരാന് ദൃഷ്ട്വാ ചണ്ഡികാ പ്രാഹസത്വരമ് |
ഉവാച കാളീം ചാമുണ്ഡേ വിസ്തീര്ണം വദനം കുരു ||53||

മച്ഛസ്ത്രപാതസമ്ഭൂതാന് രക്തബിന്ദൂന് മഹാസുരാന് |
രക്തബിന്ദോഃ പ്രതീച്ഛ ത്വം വക്ത്രേണാനേന വേഗിനാ ||54||

ഭക്ഷയന്തീ ചര രണോ തദുത്പന്നാന്മഹാസുരാന് |
ഏവമേഷ ക്ഷയം ദൈത്യഃ ക്ഷേണ രക്തോ ഗമിഷ്യതി ||55||

ഭക്ഷ്യ മാണാ സ്ത്വയാ ചോഗ്രാ ന ചോത്പത്സ്യന്തി ചാപരേ |
ഇത്യുക്ത്വാ താം തതോ ദേവീ ശൂലേനാഭിജഘാന തമ് ||56||

മുഖേന കാളീ ജഗൃഹേ രക്തബീജസ്യ ശോണിതമ് |
തതോ‌உസാവാജഘാനാഥ ഗദയാ തത്ര ചണ്ഡികാം ||57||

ന ചാസ്യാ വേദനാം ചക്രേ ഗദാപാതോ‌உല്പികാമപി |
തസ്യാഹതസ്യ ദേഹാത്തു ബഹു സുസ്രാവ ശോണിതമ് ||58||

യതസ്തതസ്തദ്വക്ത്രേണ ചാമുണ്ഡാ സമ്പ്രതീച്ഛതി |
മുഖേ സമുദ്ഗതാ യേ‌உസ്യാ രക്തപാതാന്മഹാസുരാഃ ||59||

താംശ്ചഖാദാഥ ചാമുണ്ഡാ പപൗ തസ്യ ച ശോണിതമ് ||60||

ദേവീ ശൂലേന വജ്രേണ ബാണൈരസിഭിര് ഋഷ്ടിഭിഃ |
ജഘാന രക്തബീജം തം ചാമുണ്ഡാ പീത ശോണിതമ് ||61||

സ പപാത മഹീപൃഷ്ഠേ ശസ്ത്രസങ്ഘസമാഹതഃ |
നീരക്തശ്ച മഹീപാല രക്തബീജോ മഹാസുരഃ ||62||

തതസ്തേ ഹര്ഷ മതുലമ് അവാപുസ്ത്രിദശാ നൃപ |
തേഷാം മാതൃഗണോ ജാതോ നനര്താസൃംങ്ഗമദോദ്ധതഃ ||63||

|| സ്വസ്തി ശ്രീ മാര്കണ്ഡേയ പുരാണേ സാവര്നികേ മന്വന്തരേ ദേവി മഹത്മ്യേ രക്തബീജവധോനാമ അഷ്ടമോധ്യായ സമാപ്തമ് ||

ആഹുതി
ഓം ജയംതീ സാംഗായൈ സശക്തികായൈ സപരിവാരായൈ സവാഹനായൈ രക്താക്ഷ്യൈ അഷ്ടമാതൃ സഹിതായൈ മഹാഹുതിം സമര്പയാമി നമഃ സ്വാഹാ ||

Devi Mahatmyam Durga Saptasati Chapter 8 in Other Languages

Write Your Comment