Ganapati Atharva Sheersham in Malayalam

Ganapati Atharva Sheersham in Malayalam.. Here are the lyrics of Ganapati Atharva Sheersham in Malayalam.. Ganapati Atharva Sheersham is one of the popular prayers chanted during Ganesh Chaturthi Puja. Lyrics of Ganapati Atharvashirsha in Malayalam.. || ഗണപത്യഥര്വശീര്ഷോപനിഷത് (ശ്രീ ഗണേഷാഥര്വഷീര്ഷമ്) || ഓം ഭദ്രം കര്ണേ’ഭിഃ ശൃണുയാമ’ ദേവാഃ | ഭദ്രം പ’ശ്യേമാക്ഷഭിര്യജ’ത്രാഃ | സ്ഥിരൈരങ്ഗൈ’സ്തുഷ്ഠുവാഗ്‍ം സ’സ്തനൂഭിഃ’ | വ്യശേ’മ ദേവഹി’തം യദായുഃ’ | സ്വസ്തി […]

Shiva Panchakshari Stotram in Malayalam

Shiva Panchakshari Stotram in Malayalam, Lyrics of Shiva Panchakshari Stotram in Malayalam… Sri Shiva Panchakshari Stotram (Nagendra Haaraya Trilochananya, Bhasmanga raagaya maheshvaraaya) is a popular stotra to Lord Shiva. It is a stotram which explains the significance of each letter in Shiva Panchakshari Mantram (Om Namah Shivaya). Here are the lyrics of Shiva Panchakshari Stotram in Malayalam […]

Shiva Manasa Puja in Malayalam

Shiva Manasa Puja in Malayalam, Lyrics of Shiva Manasa Puja in Malayalam.. Shiva Manasa Pooja by Sri Adi Shankaracharya is a unique stotra compiled by Jagadguru Sri Adishankaracharya. Shiva Manasa Pooja is in the form of a prayer by a devotee who imagines in his mind all the offerings and rituals prescribed in a pooja and […]

Kaala Bhairavaashtakam in Malayalam

Kala Bhairavaashtakam in Malayalam, Lyrics of Kala Bhairavaashtakam in Malayalam… Kalabhairavashtakam or Kalabhairava Ashtakam is an eight-verse prayer dedicated to Lord Kalabhairava or Mahakaal bhairo. Kalabhairavashtakam is compiled by Sri Adi Sankara Bhagawath Pada. It is recited daily by the priests of Kalabhairava temple in Benaras (Varanasi) before blessing devotees. Kala Bhairavaashtakam in Malayalam ദേവരാജ സേവ്യമാന പാവനാംഘ്രി […]

Sree Saraswati Ashtottara Sata Nama Stotram in Malayalam

Sree Saraswati Ashtottara Sata Nama Stotram in Malayalam, Lyrics of Saraswati Ashottara Shatanama Stotram in Malayalam.. സരസ്വതീ മഹാഭദ്രാ മഹാമായാ വരപ്രദാ | ശ്രീപ്രദാ പദ്മനിലയാ പദ്മാക്ഷീ പദ്മവക്ത്രഗാ || 1 || ശിവാനുജാ പുസ്തകധൃത് ജ്ഞാനമുദ്രാ രമാ പരാ | കാമരൂപാ മഹാവിദ്യാ മഹാപാതകനാശിനീ || 2 || മഹാശ്രയാ മാലിനീ ച മഹാഭൊഗാ മഹാഭുജാ | മഹാഭാഗാ മഹൊത്സാഹാ ദിവ്യാങ്ഗാ സുരവംദിതാ || 3 || മഹാകാലീ മഹാപാശാ […]

Nitya Parayana Slokas in Malayalam

Nitya Parayana Slokas in Malayalam, Lyrics of Nitya Parayana Slokas in Malayalam… Prabhatha Slokam, Prabhatha Bhumi Sloka, Suryodaya Sloka, Snana Sloka, Bhasmadharana Sloka, Bhojana Purva Sloka, Bhojananthara Sloka, Sandhya deepa darshana Sloka, Karya prarambha sloka, Gayatri Mantra, Hanuman Stotram, Sri Rama Stotram, Ganesh Sloka, Shiva Sloka, Guru Sloka, Devi Sloka, Dakshinamurthi Sloka, Shanti Mantra, etc.. are […]

Sri Suktam in Malayalam

Sri Suktam in Malayalam, Sri Suktam lyrics in Malayalam are given here. Sri Suktam is one of the famous prayers dedicated to Goddess Shakti. ഓം || ഹിര’ണ്യവര്ണാം ഹരി’ണീം സുവര്ണ’രജതസ്ര’ജാമ് | ചംദ്രാം ഹിരണ്മ’യീം ലക്ഷ്മീം ജാത’വേദോ മ ആവ’ഹ || താം മ ആവ’ഹ ജാത’വേദോ ലക്ഷ്മീമന’പഗാമിനീ’മ് | യസ്യാം ഹിര’ണ്യം വിംദേയം ഗാമശ്വം പുരു’ഷാനഹമ് || അശ്വപൂര്വാം ര’ഥമധ്യാം ഹസ്തിനാ’ദ-പ്രബോധി’നീമ് | ശ്രിയം’ ദേവീമുപ’ഹ്വയേ ശ്രീര്മാ […]

Durga Suktam in Malayalam

Durga Suktam in Malayalam, Durga Suktam lyrics in Malayalam are given here. Durga Suktam is one of the popular prayers dedicated to Goddess Durga. Here are the lyrics of Durga Suktam in Malayalam ഓം || ജാതവേ’ദസേ സുനവാമ സോമ’ മരാതീയതോ നിദ’ഹാതി വേദഃ’ | സ നഃ’ പര്-ഷദതി’ ദുര്ഗാണി വിശ്വാ’ നാവേവ സിംധും’ ദുരിതാ‌உത്യഗ്നിഃ || താമഗ്നിവ’ര്ണാം തപ’സാ ജ്വലംതീം വൈ’രോചനീം ക’ര്മഫലേഷു […]

Narayana Kavacham in Malayalam

Narayana Kavacham in Malayalam – Narayana Kavacham lyrics in Malayalam. Narayana Kavacham is a prayer dedicated to Lord Srimannarayana. It is taken from Srimad Bhagavatam 6.8.1-42. ന്യാസഃ% അംഗന്യാസഃ ഓം ഓം പാദയോഃ നമഃ | ഓം നം ജാനുനോഃ നമഃ | ഓം മോമ് ഊര്വോഃ നമഃ | ഓം നാമ് ഉദരേ നമഃ | ഓം രാം ഹൃദി നമഃ | ഓം യമ് ഉരസി […]

Ganga Stotram in Malayalam

ഭാഗീരഥിസുഖദായിനി മാതസ്തവ ജലമഹിമാ നിഗമേ ഖ്യാതഃ | നാഹം ജാനേ തവ മഹിമാനം പാഹി കൃപാമയി മാമജ്ഞാനമ് || 2 || ഹരിപദപാദ്യതരംഗിണി ഗംഗേ ഹിമവിധുമുക്താധവളതരംഗേ | ദൂരീകുരു മമ ദുഷ്കൃതിഭാരം കുരു കൃപയാ ഭവസാഗരപാരമ് || 3 || തവ ജലമമലം യേന നിപീതം പരമപദം ഖലു തേന ഗൃഹീതമ് | മാതര്ഗംഗേ ത്വയി യോ ഭക്തഃ കില തം ദ്രഷ്ടും ന യമഃ ശക്തഃ || 4 || പതിതോദ്ധാരിണി ജാഹ്നവി ഗംഗേ ഖംഡിത […]

Aditya Hrudayam in Malayalam

തതോ യുദ്ധ പരിശ്രാന്തം സമരേ ചിംതയാ സ്ഥിതമ് | രാവണം ചാഗ്രതോ ദൃഷ്ട്വാ യുദ്ധായ സമുപസ്ഥിതമ് || 1 || ദൈവതൈശ്ച സമാഗമ്യ ദ്രഷ്ടുമഭ്യാഗതോ രണമ് | ഉപഗമ്യാ ബ്രവീദ്രാമമ് അഗസ്ത്യോ ഭഗവാന് ഋഷിഃ || 2 || രാമ രാമ മഹാബാഹോ ശൃണു ഗുഹ്യം സനാതനമ് | യേന സര്വാനരീന് വത്സ സമരേ വിജയിഷ്യസി || 3 || ആദിത്യ ഹൃദയം പുണ്യം സര്വശത്രു വിനാശനമ് | ജയാവഹം ജപേന്നിത്യമ് അക്ഷയ്യം പരമം ശിവമ് || […]

Surya Kavacham in Malayalam

ശ്രീഭൈരവ ഉവാച യോ ദേവദേവോ ഭഗവാന് ഭാസ്കരോ മഹസാം നിധിഃ | ഗയത്രീനായകോ ഭാസ്വാന് സവിതേതി പ്രഗീയതേ || 1 || തസ്യാഹം കവചം ദിവ്യം വജ്രപഞ്ജരകാഭിധമ് | സര്വമന്ത്രമയം ഗുഹ്യം മൂലവിദ്യാരഹസ്യകമ് || 2 || സര്വപാപാപഹം ദേവി ദുഃഖദാരിദ്ര്യനാശനമ് | മഹാകുഷ്ഠഹരം പുണ്യം സര്വരോഗനിവര്ഹണമ് || 3 || സര്വശത്രുസമൂഹഘ്നം സമ്ഗ്രാമേ വിജയപ്രദമ് | സര്വതേജോമയം സര്വദേവദാനവപൂജിതമ് || 4 || രണേ രാജഭയേ ഘോരേ സര്വോപദ്രവനാശനമ് | മാതൃകാവേഷ്ടിതം വര്മ ഭൈരവാനനനിര്ഗതമ് || […]

Shani Vajrapanjara Kavacham in Malayalam

നീലാംബരോ നീലവപുഃ കിരീടീ ഗൃധ്രസ്ഥിതാസ്ത്രകരോ ധനുഷ്മാന് | ചതുര്ഭുജഃ സൂര്യസുതഃ പ്രസന്നഃ സദാ മമസ്യാദ്വരദഃ പ്രശാംതഃ || ബ്രഹ്മാ ഉവാച ശൃണുധ്വം ഋഷയഃ സര്വേ ശനി പീഡാഹരം മഹത് | കവചം ശനിരാജസ്യ സൗരൈരിദമനുത്തമമ് || കവചം ദേവതാവാസം വജ്ര പംജര സംങ്ഗകമ് | ശനൈശ്ചര പ്രീതികരം സര്വസൗഭാഗ്യദായകമ് || അഥ ശ്രീ ശനി വജ്ര പംജര കവചമ് ഓം ശ്രീ ശനൈശ്ചരഃ പാതു ഭാലം മേ സൂര്യനംദനഃ | നേത്രേ ഛായാത്മജഃ പാതു പാതു കര്ണൗ […]

Chandra Kavacham in Malayalam

അസ്യ ശ്രീ ചംദ്ര കവചസ്യ | ഗൗതമ ഋഷിഃ | അനുഷ്ടുപ് ഛംദഃ | ശ്രീ ചംദ്രോ ദേവതാ | ചംദ്ര പ്രീത്യര്ഥേ ജപേ വിനിയോഗഃ || ധ്യാനം സമം ചതുര്ഭുജം വംദേ കേയൂര മകുടോജ്വലമ് | വാസുദേവസ്യ നയനം ശംകരസ്യ ച ഭൂഷണമ് || ഏവം ധ്യാത്വാ ജപേന്നിത്യം ശശിനഃ കവചം ശുഭമ് || അഥ ചംദ്ര കവചമ് ശശീ പാതു ശിരോദേശം ഭാലം പാതു കലാനിധിഃ | ചക്ഷുഷീ ചംദ്രമാഃ പാതു ശ്രുതീ പാതു […]

Angaraka Kavacham (Angaraka Kavacham) in Malayalam

അസ്യ ശ്രീ അംഗാരക കവചസ്യ, കശ്യപ ഋഷീഃ, അനുഷ്ടുപ് ചംദഃ, അംഗാരകോ ദേവതാ, ഭൗമ പ്രീത്യര്ഥേ ജപേ വിനിയോഗഃ || ധ്യാനമ് രക്താംബരോ രക്തവപുഃ കിരീടീ ചതുര്ഭുജോ മേഷഗമോ ഗദാഭൃത് | ധരാസുതഃ ശക്തിധരശ്ച ശൂലീ സദാ മമ സ്യാദ്വരദഃ പ്രശാംതഃ || അഥ അംഗാരക കവചമ് അംഗാരകഃ ശിരോ രക്ഷേത് മുഖം വൈ ധരണീസുതഃ | ശ്രവൗ രക്തംബരഃ പാതു നേത്രേ മേ രക്തലോചനഃ || 1 || നാസാം ശക്തിധരഃ പാതു മുഖം മേ […]

Bruhaspati Kavacham (Guru Kavacham) in Malayalam

അസ്യ ശ്രീബൃഹസ്പതി കവചമഹാ മംത്രസ്യ, ഈശ്വര ഋഷിഃ, അനുഷ്ടുപ് ഛംദഃ, ബൃഹസ്പതിര്ദേവതാ, ഗം ബീജം, ശ്രീം ശക്തിഃ, ക്ലീം കീലകമ്, ബൃഹസ്പതി പ്രസാദ സിദ്ധ്യര്ഥേ ജപേ വിനിയോഗഃ || ധ്യാനമ് അഭീഷ്ടഫലദം വംദേ സര്വജ്ഞം സുരപൂജിതമ് | അക്ഷമാലാധരം ശാംതം പ്രണമാമി ബൃഹസ്പതിമ് || അഥ ബൃഹസ്പതി കവചമ് ബൃഹസ്പതിഃ ശിരഃ പാതു ലലാടം പാതു മേ ഗുരുഃ | കര്ണൗ സുരഗുരുഃ പാതു നേത്രേ മേഭീഷ്ടദായകഃ || 1 || ജിഹ്വാം പാതു സുരാചാര്യഃ നാസം […]

Sree Lalita Sahasra Nama Stotram in Malayalam

അസ്യ ശ്രീ ലലിതാ ദിവ്യ സഹസ്രനാമ സ്തോത്ര മഹാമംത്രസ്യ, വശിന്യാദി വാഗ്ദേവതാ ഋഷയഃ, അനുഷ്ടുപ് ഛംദഃ, ശ്രീ ലലിതാ പരാഭട്ടാരികാ മഹാ ത്രിപുര സുംദരീ ദേവതാ, ഐം ബീജം, ക്ലീം ശക്തിഃ, സൗഃ കീലകം, മമ ധര്മാര്ഥ കാമ മോക്ഷ ചതുര്വിധ ഫലപുരുഷാര്ഥ സിദ്ധ്യര്ഥേ ലലിതാ ത്രിപുരസുംദരീ പരാഭട്ടാരികാ സഹസ്ര നാമ ജപേ വിനിയോഗഃ കരന്യാസഃ ഐമ് അംഗുഷ്ടാഭ്യാം നമഃ, ക്ലീം തര്ജനീഭ്യാം നമഃ, സൗഃ മധ്യമാഭ്യാം നമഃ, സൗഃ അനാമികാഭ്യാം നമഃ, ക്ലീം കനിഷ്ഠികാഭ്യാം നമഃ, […]

Shiva Sahasra Nama Stotram in Malayalam

രചന: വേദ വ്യാസ സ്ഥിരഃ സ്ഥാണുഃ പ്രഭുര്ഭാനുഃ പ്രവരോ വരദോ വരഃ | സര്വാത്മാ സര്വവിഖ്യാതഃ സര്വഃ സര്വകരോ ഭവഃ || 1 || ജടീ ചര്മീ ശിഖണ്ഡീ ച സര്വാങ്ഗഃ സര്വാങ്ഗഃ സര്വഭാവനഃ | ഹരിശ്ച ഹരിണാക്ശശ്ച സര്വഭൂതഹരഃ പ്രഭുഃ || 2 || പ്രവൃത്തിശ്ച നിവൃത്തിശ്ച നിയതഃ ശാശ്വതോ ധ്രുവഃ | ശ്മശാനചാരീ ഭഗവാനഃ ഖചരോ ഗോചരോ‌உര്ദനഃ || 3 || അഭിവാദ്യോ മഹാകര്മാ തപസ്വീ ഭൂത ഭാവനഃ | ഉന്മത്തവേഷപ്രച്ഛന്നഃ സര്വലോകപ്രജാപതിഃ || 4 […]

Sri Maha Ganapati Sahasranama Stotram in Malayalam

മുനിരുവാച കഥം നാമ്നാം സഹസ്രം തം ഗണേശ ഉപദിഷ്ടവാന് | ശിവദം തന്മമാചക്ഷ്വ ലോകാനുഗ്രഹതത്പര || 1 || ബ്രഹ്മോവാച ദേവഃ പൂര്വം പുരാരാതിഃ പുരത്രയജയോദ്യമേ | അനര്ചനാദ്ഗണേശസ്യ ജാതോ വിഘ്നാകുലഃ കില || 2 || മനസാ സ വിനിര്ധാര്യ ദദൃശേ വിഘ്നകാരണമ് | മഹാഗണപതിം ഭക്ത്യാ സമഭ്യര്ച്യ യഥാവിധി || 3 || വിഘ്നപ്രശമനോപായമപൃച്ഛദപരിശ്രമമ് | സന്തുഷ്ടഃ പൂജയാ ശമ്ഭോര്മഹാഗണപതിഃ സ്വയമ് || 4 || സര്വവിഘ്നപ്രശമനം സര്വകാമഫലപ്രദമ് | തതസ്തസ്മൈ സ്വയം നാമ്നാം […]

Sree Durga Sahasra Nama Stotram in Malayalam

|| അഥ ശ്രീ ദുര്ഗാ സഹസ്രനാമസ്തോത്രമ് || നാരദ ഉവാച – കുമാര ഗുണഗമ്ഭീര ദേവസേനാപതേ പ്രഭോ | സര്വാഭീഷ്ടപ്രദം പുംസാം സര്വപാപപ്രണാശനമ് || 1|| ഗുഹ്യാദ്ഗുഹ്യതരം സ്തോത്രം ഭക്തിവര്ധകമഞ്ജസാ | മങ്ഗലം ഗ്രഹപീഡാദിശാന്തിദം വക്തുമര്ഹസി || 2|| സ്കന്ദ ഉവാച – ശൃണു നാരദ ദേവര്ഷേ ലോകാനുഗ്രഹകാമ്യയാ | യത്പൃച്ഛസി പരം പുണ്യം തത്തേ വക്ഷ്യാമി കൗതുകാത് || 3|| മാതാ മേ ലോകജനനീ ഹിമവന്നഗസത്തമാത് | മേനായാം ബ്രഹ്മവാദിന്യാം പ്രാദുര്ഭൂതാ ഹരപ്രിയാ || 4|| […]