Ganapati Atharva Sheersham in Malayalam

Ganapati Atharva Sheersham in Malayalam.. Here are the lyrics of Ganapati Atharva Sheersham in Malayalam..

Ganapati Atharva Sheersham is one of the popular prayers chanted during Ganesh Chaturthi Puja.

Lyrics of Ganapati Atharvashirsha in Malayalam..

|| ഗണപത്യഥര്വശീര്ഷോപനിഷത് (ശ്രീ ഗണേഷാഥര്വഷീര്ഷമ്) ||

ഓം ഭദ്രം കര്ണേ’ഭിഃ ശൃണുയാമ’ ദേവാഃ | ഭദ്രം പ’ശ്യേമാക്ഷഭിര്യജ’ത്രാഃ | സ്ഥിരൈരങ്ഗൈ’സ്തുഷ്ഠുവാഗ്‍ം സ’സ്തനൂഭിഃ’ | വ്യശേ’മ ദേവഹി’തം യദായുഃ’ | സ്വസ്തി ന ഇന്ദ്രോ’ വൃദ്ധശ്ര’വാഃ | സ്വസ്തി നഃ’ പൂഷാ വിശ്വവേ’ദാഃ | സ്വസ്തി നസ്താര്ക്ഷ്യോ അരി’ഷ്ടനേമിഃ | സ്വസ്തി നോ ബൃഹസ്പതി’ര്ദധാതു ||

ഓം ശാന്തിഃ ശാന്തിഃ ശാന്തിഃ’ ||

ഓം നമ’സ്തേ ഗണപ’തയേ | ത്വമേവ പ്രത്യക്ഷം തത്ത്വ’മസി | ത്വമേവ കേവലം കര്താ’‌உസി | ത്വമേവ കേവലം ധര്താ’‌உസി | ത്വമേവ കേവലം ഹര്താ’‌உസി | ത്വമേവ സര്വം ഖല്വിദം’ ബ്രഹ്മാസി | ത്വം സാക്ഷാദാത്മാ’‌உസി നിത്യമ് || 1 ||
ഋ’തം വച്മി | സ’ത്യം വച്മി || 2 ||

അവ ത്വം മാമ് | അവ’ വക്താരമ്’ | അവ’ ശ്രോതാരമ്’ | അവ’ ദാതാരമ്’ | അവ’ ധാതാരമ്’ | അവാനൂചാനമ’വ ശിഷ്യമ് | അവ’ പശ്ചാത്താ’ത് | അവ’ പുരസ്താ’ത് | അവോത്തരാത്താ’ത് | അവ’ ദക്ഷിണാത്താ’ത് | അവ’ ചോര്ധ്വാത്താ’ത് | അവാധരാത്താ’ത് | സര്വതോ മാം പാഹി പാഹി’ സമന്താത് || 3 ||

ത്വം വാങ്മയ’സ്ത്വം ചിന്മയഃ | ത്വമാനന്ദമയ’സ്ത്വം ബ്രഹ്മമയഃ | ത്വം സച്ചിദാനന്ദാ‌உദ്വി’തീയോ‌உസി | ത്വം പ്രത്യക്ഷം ബ്രഹ്മാ’സി | ത്വം ജ്ഞാനമയോ വിജ്ഞാന’മയോ‌உസി || 4 ||

സര്വം ജഗദിദം ത്വ’ത്തോ ജായതേ | സര്വം ജഗദിദം ത്വ’ത്തസ്തിഷ്ഠതി | സര്വം ജഗദിദം ത്വയി ലയ’മേഷ്യതി | സര്വം ജഗദിദം ത്വയി’ പ്രത്യേതി | ത്വം ഭൂമിരാപോ‌உനലോ‌உനി’ലോ നഭഃ | ത്വം ചത്വാരി വാ’ക്പദാനി || 5 ||

ത്വം ഗുണത്ര’യാതീതഃ | ത്വമ് അവസ്ഥാത്ര’യാതീതഃ | ത്വം ദേഹത്ര’യാതീതഃ | ത്വം കാലത്ര’യാതീതഃ | ത്വം മൂലാധാരസ്ഥിതോ’‌உസി നിത്യമ് | ത്വം ശക്തിത്ര’യാത്മകഃ | ത്വാം യോഗിനോ ധ്യായ’ന്തി നിത്യമ് | ത്വം ബ്രഹ്മാ ത്വം വിഷ്ണുസ്ത്വം രുദ്രസ്ത്വമിന്ദ്രസ്ത്വമഗ്നിസ്ത്വം വായുസ്ത്വം സൂര്യസ്ത്വം ചന്ദ്രമാസ്ത്വം ബ്രഹ്മ ഭൂര്ഭുവഃ സ്വരോമ് || 6 ||

ഗണാദിം’ പൂര്വ’മുച്ചാര്യ വര്ണാദീം’ സ്തദനന്തരമ് | അനുസ്വാരഃ പ’രതരഃ | അര്ധേ’ന്ദുലസിതമ് | താരേ’ണ ഋദ്ധമ് | എതത്തവ മനു’സ്വരൂപമ് | ഗകാരഃ പൂ’ര്വരൂപമ് | അകാരോ മധ്യ’മരൂപമ് | അനുസ്വാരശ്ചാ’ന്ത്യരൂപമ് | ബിന്ദുരുത്ത’രരൂപമ് | നാദഃ’ സന്ധാനമ് | സഗ്ംഹി’താ സന്ധിഃ | സൈഷാ ഗണേ’ശവിദ്യാ | ഗണ’ക ഋഷിഃ | നിചൃദ്ഗായ’ത്രീച്ഛന്ദഃ | ശ്രീ മഹാഗണപതി’ര്ദേവതാ | ഓം ഗം ഗണപ’തയേ നമഃ || 7 ||

ഏകദന്തായ’ വിദ്മഹേ’ വക്രതുണ്ഡായ’ ധീമഹി |
തന്നോ’ ദന്തിഃ പ്രചോദയാ’ത് || 8 ||

ഏകദന്തം ച’തുര്ഹസ്തം പാശമം’കുശധാരി’ണമ് | രദം’ ച വര’ദം ഹസ്തൈര്ബിഭ്രാണം’ മൂഷകധ്വ’ജമ് | രക്തം’ ലംബോദ’രം ശൂര്പകര്ണകം’ രക്തവാസ’സമ് | രക്ത’ഗന്ധാനു’ലിപ്താങ്ഗം രക്തപു’ഷ്പൈഃ സുപൂജി’തമ് | ഭക്താ’നുകമ്പി’നം ദേവം ജഗത്കാ’രണമച്യു’തമ് | ആവി’ര്ഭൂതം ച’ സൃഷ്ട്യാദൗ പ്രകൃതേ’ഃ പുരുഷാത്പ’രമ് | ഏവം’ ധ്യായതി’ യോ നിത്യം സ യോഗീ’ യോഗിനാം വ’രഃ || 9 ||

നമോ വ്രാതപതയേ നമോ ഗണപതയേ നമഃ പ്രമഥപതയേ നമസ്തേ‌உസ്തു ലമ്ബോദരായൈകദന്തായ വിഘ്നവിനാശിനേ ശിവസുതായ ശ്രീവരദമൂര്തയേ
നമഃ || 10 ||

ഏതദഥര്വശീര്ഷം യോ‌உധീതേ | സ ബ്രഹ്മഭൂയാ’യ കല്പതേ | സ സര്വവിഘ്നൈ’ര്ന ബാധ്യതേ | സ സര്വതഃ സുഖ’മേധതേ | സ പഞ്ചമഹാപാപാ’ത് പ്രമുച്യതേ | സായമ’ധീയാനോ ദിവസകൃതം പാപം’ നാശയതി | പ്രാതര’ധീയാനോ രാത്രികൃതം പാപം’ നാശയതി | സായം പ്രാതഃ പ്ര’യുഞ്ജാനോ പാപോ‌உപാ’പോ ഭവതി | ധര്മാര്ഥകാമമോക്ഷം’ ച വിന്ദതി | ഇദമഥര്വശീര്ഷമശിഷ്യായ’ ന ദേയമ് | യോ യദി മോ’ഹാദ് ദാസ്യതി സ പാപീ’യാന് ഭവതി | സഹസ്രാവര്തനാദ്യം യം കാമ’മധീതേ | തം തമനേ’ന സാധയേത് || 11 ||

അനേന ഗണപതിമ’ഭിഷിഞ്ചതി | സ വാ’ഗ്മീ ഭവതി | ചതുര്ഥ്യാമന’ശ്നന് ജപതി സ വിദ്യാ’വാന് ഭവതി | ഇത്യഥര്വ’ണവാക്യമ് | ബ്രഹ്മാദ്യാചര’ണം വിദ്യാന്ന ബിഭേതി കദാ’ചനേതി || 12 ||

യോ ദൂര്വാങ്കു’രൈര്യജതി സ വൈശ്രവണോപ’മോ ഭവതി | യോ ലാ’ജൈര്യജതി സ യശോ’വാന് ഭവതി | സ മേധാ’വാന് ഭവതി | യോ മോദകസഹസ്രേ’ണ യജതി സ വാഞ്ഛിതഫലമ’വാപ്നോതി | യഃ സാജ്യ സമി’ദ്ഭിര്യജതി സ സര്വം ലഭതേ സ സ’ര്വം ലഭതേ || 13 ||

അഷ്ടൗ ബ്രാഹ്മണാന് സമ്യഗ് ഗ്രാ’ഹയിത്വാ സൂര്യവര്ച’സ്വീ ഭവതി | സൂര്യഗ്രഹേ മ’ഹാനദ്യാം പ്രതിമാസന്നിധൗ വാ ജപ്ത്വാ സിദ്ധമ’ന്ത്രോ ഭവതി | മഹാവിഘ്നാ’ത് പ്രമുച്യതേ | മഹാദോഷാ’ത് പ്രമുച്യതേ | മഹാപാപാ’ത് പ്രമുച്യതേ | മഹാപ്രത്യവായാ’ത് പ്രമുച്യതേ | സ സര്വ’വിദ്ഭവതി സ സര്വ’വിദ്ഭവതി | യ ഏ’വം വേദ | ഇത്യു’പനിഷ’ത് || 14 ||

ഓം ഭദ്രം കര്ണേ’ഭിഃ ശൃണുയാമ’ ദേവാഃ | ഭദ്രം പ’ശ്യേമാക്ഷഭിര്യജ’ത്രാഃ | സ്ഥിരൈരങ്ഗൈ’സ്തുഷ്ഠുവാഗ്‍ം സ’സ്തനൂഭിഃ’ | വ്യശേ’മ ദേവഹി’തം യദായുഃ’ | സ്വസ്തി ന ഇന്ദ്രോ’ വൃദ്ധശ്ര’വാഃ | സ്വസ്തി നഃ’ പൂഷാ വിശ്വവേ’ദാഃ | സ്വസ്തി നസ്താര്ക്ഷ്യോ അരി’ഷ്ടനേമിഃ | സ്വസ്തി നോ ബൃഹസ്പതി’ര്ദധാതു ||

ഓം ശാന്തിഃ ശാന്തിഃ ശാന്തിഃ’ ||

Ganapati Atharva Sheersham in Other Languages

Write Your Comment