Devi Mahatmyam Durga Saptasati Chapter 8 in English

Author: Markandeya

dhyaanaM
aruNaaM karuNaa taraMgitaakSheeM dhRutapaaSaaMkuSa puShpabaaNachaapaam |
aNimaadhibhiraavRutaaM mayookhai rahamityEva vibhaavayE bhavaaneem ||

RuShiruvaaca ||1||

caNDE ca nihatE daityE muNDE ca vinipaatitE |
bahuLEShu ca sainyEShu kShayitEShvasurESvaraH || 2 ||

tataH kOpaparaadheenacEtaaH SumbhaH prataapavaan |
udyOgaM sarva sainyaanaaM daityaanaamaadidESa ha ||3||

adya sarva balairdaityaaH ShaDaSeetirudaayudhaaH |
kamboonaaM caturaSeetirniryaantu svabalairvRutaaH ||4||

kOTiveeryaaNi pancaaSadasuraaNaaM kulaani vai |
SataM kulaani dhaumraaNaaM nirgacCantu mamaagnyayaa ||5||

kaalakaa daurhRudaa maurvaaH kaaLikEyaastathaasuraaH |
yuddhaaya sajjaa niryaantu aagnyayaa tvaritaa mama ||6||

ityaagnyaapyaasuraapatiH SumbhO bhairavaSaasanaH |
nirjagaama mahaasainyasahastrairbhahubhirvRutaH ||7||

aayaantaM caNDikaa dRuShTvaa tatsainyamatibheeShaNam |
jyaasvanaiH poorayaamaasa dharaNeegaganaantaram ||8||

tataHsiMho mahaanaadamateeva kRutavaannRupa |
ghaNTaasvanEna taannaadaanambikaa cOpabRuMhayat ||9||

dhanurjyaasiMhaghaNTaanaaM naadaapooritadinmukhaa |
ninaadairbheeShaNaiH kaaLee jigyE vistaaritaananaa ||10||

taM ninaadamupaSrutya daitya sainyaiScaturdiSam |
dEvee siMhastathaa kaaLee sarOShaiH parivaaritaaH ||11||

EtasminnantarE bhoopa vinaaSaaya suradviShaam |
bhavaayaamarasiMhanaamativeeryabalaanvitaaH ||12||

brahmESaguhaviShNoonaaM tathEndrasya ca SaktayaH |
SareerEbhyOviniShkramya tadroopaiScaNDikaaM yayuH ||13||

yasya dEvasya yadroopaM yathaa bhooShaNavaahanam |
tadvadEva hi taccaktirasuraanyOddhumaayamau ||14||

haMsayuktavimaanaagrE saakShasootraka maMDaluH |
aayaataa brahmaNaH SaktibrahmaaNee tyabhidheeyatE ||15||

mahESvaree vRuShaarooDhaa triSoolavaradhaariNee |
mahaahivalayaa praaptaacandrarEkhaavibhooShaNaa ||16||

kaumaaree Saktihastaa ca mayooravaravaahanaa |
yOddhumabhyaayayau daityaanambikaa guharoopiNee ||17||

tathaiva vaiShNavee SaktirgaruDOpari saMsthitaa |
SaMkhacakragadhaaSaaMkhar khaDgahastaabhyupaayayau ||18||

yagnyavaaraahamatulaM roopaM yaa bhibhratO harEH |
SaktiH saapyaayayau tatra vaaraaheeM bibhratee tanum ||19||

naarasiMhee nRusiMhasya bibhratee sadRuSaM vapuH |
praaptaa tatra saTaakShEpakShiptanakShatra saMhatiH ||20||

vajra hastaa tathaivaindree gajaraajO paristhitaa |
praaptaa sahasra nayanaa yathaa Sakrastathaiva saa ||21||

tataH parivRuttastaabhireeSaanO dEva SaktibhiH |
hanyantaamasuraaH SeeghraM mama preetyaaha caNDikaaM ||22||

tatO dEvee Sareeraattu viniShkraantaatibheeShaNaa |
caNDikaa Saktiratyugraa SivaaSataninaadinee ||23||

saa caaha dhoomrajaTilam eeSaanamaparaajitaa |
dootatvaM gacCa bhagavan paarSvaM SumbhaniSumbhayOH ||24||

broohi SumbhaM niSumbhaM ca daanavaavatigarvitau |
yE caanyE daanavaastatra yuddhaaya samupasthitaaH ||25||

trailOkyamindrO labhataaM dEvaaH santu havirbhujaH |
yooyaM prayaata paataaLaM yadi jeevitumicCatha ||26||

balaavalEpaadatha cEdbhavantO yuddhakaaMkShiNaH |
tadaa gacCata tRupyantu macCivaaH piSitEna vaH ||27||

yatO niyuktO dautyEna tayaa dEvyaa SivaH svayam |
Sivadooteeti lOkEsmiMstataH saa khyaati maagataa ||28||

tEpi Srutvaa vacO dEvyaaH SarvaakhyaataM mahaasuraaH |
amarShaapooritaa jagmuryatra kaatyaayanee sthitaa ||29||

tataH prathamamEvaagrE SaraSaktyRuShTivRuShTibhiH |
vavarShuruddhataamarShaaH staaM dEveemamaraarayaH ||30||

saa ca taan prahitaan baaNaan nCoolaSaktiparaSvadhaan |
cicCEda leelayaadhmaatadhanurmuktairmahEShubhiH ||31||

tasyaagratastathaa kaaLee Soolapaatavidaaritaan |
khaTvaangapOthitaaMScaareenkurvantee vyacarattadaa ||32||

kamaNDalujalaakShEpahataveeryaan hataujasaH |
brahmaaNee caakarOcCatroonyEna yEna sma dhaavati ||33||

maahESvaree triSoolEna tathaa cakrENa vaiShNavee |
daityaanjaghaana kaumaaree tathaa Satyaati kOpanaa ||34||

aindree kuliSapaatEna SataSO daityadaanavaaH |
pEturvidaaritaaH pRuthvyaaM rudhiraughapravarShiNaH ||35||

tuNDaprahaaravidhvastaa daMShTraa grakShata vakShasaH |
vaaraahamoortyaa nyapataMScakrENa ca vidaaritaaH ||36||

nakhairvidaaritaaMScaanyaan bhakShayantee mahaasuraan |
naarasiMhee cacaaraajau naadaa poorNadigambaraa ||37||

caNDaaTTahaasairasuraaH SivadootyabhidooShitaaH |
pEtuH pRuthivyaaM patitaaMstaaMScakhaadaatha saa tadaa ||38||

iti maatRu gaNaM kruddhaM marda yantaM mahaasuraan |
dRuShTvaabhyupaayairvividhairnESurdEvaarisainikaaH ||39||

palaayanaparaandRuShTvaa daityaanmaatRugaNaarditaan |
yOddhumabhyaayayau kruddhO raktabeejO mahaasuraH ||40||

raktabinduryadaa bhoomau patatyasya SareerataH |
samutpatati mEdinyaaM tatpramaaNO mahaasuraH ||41||

yuyudhE sa gadaapaaNirindraSaktyaa mahaasuraH |
tataScaindree svavajrENa raktabeejamataaDayat ||42||

kuliSEnaahatasyaaSu bahu susraava SONitam |
samuttasthustatO yOdhaastadrapaastatparaakramaaH ||43||

yaavantaH patitaastasya SareeraadraktabindavaH |
taavantaH puruShaa jaataaH stadveeryabalavikramaaH ||44||

tE caapi yuyudhustatra puruShaa rakta saMbhavaaH |
samaM maatRubhiratyugraSastrapaataatibheeShaNaM ||45||

punaSca vajra paatEna kShata maSya SirO yadaa |
vavaaha raktaM puruShaastatO jaataaH sahasraSaH ||46||

vaiShNavee samarE cainaM cakrENaabhijaghaana ha |
gadayaa taaDayaamaasa aindree tamasurESvaram ||47||

vaiShNavee cakrabhinnasya rudhirasraava sambhavaiH |
sahasraSO jagadvyaaptaM tatpramaaNairmahaasuraiH ||48||

Saktyaa jaghaana kaumaaree vaaraahee ca tathaasinaa |
maahESvaree triSoolEna raktabeejaM mahaasuram ||49||

sa caapi gadayaa daityaH sarvaa Evaahanat pRuthak |
maatRooH kOpasamaaviShTO raktabeejO mahaasuraH ||50||

tasyaahatasya bahudhaa SaktiSoolaadi bhirbhuviH |
papaata yO vai raktaughastEnaasancataSOsuraaH ||51||

taiScaasuraasRuksambhootairasuraiH sakalaM jagat |
vyaaptamaaseettatO dEvaa bhayamaajagmuruttamam ||52||

taan viShaNNaa n suraan dRuShTvaa caNDikaa praahasatvaram |
uvaaca kaaLeeM caamuNDE visteerNaM vadanaM kuru ||53||

macCastrapaatasambhootaan raktabindoon mahaasuraan |
raktabindOH prateecCa tvaM vaktrENaanEna vEginaa ||54||

bhakShayantee cara raNO tadutpannaanmahaasuraan |
EvamESha kShayaM daityaH kShENa raktO gamiShyati ||55||

bhakShya maaNaa stvayaa cOgraa na cOtpatsyanti caaparE |
ityuktvaa taaM tatO dEvee SoolEnaabhijaghaana tam ||56||

mukhEna kaaLee jagRuhE raktabeejasya SONitam |
tatOsaavaajaghaanaatha gadayaa tatra caNDikaaM ||57||

na caasyaa vEdanaaM cakrE gadaapaatOlpikaamapi |
tasyaahatasya dEhaattu bahu susraava SONitam ||58||

yatastatastadvaktrENa caamuNDaa samprateecCati |
mukhE samudgataa yEsyaa raktapaataanmahaasuraaH ||59||

taaMScakhaadaatha caamuNDaa papau tasya ca SONitam ||60||

dEvee SoolEna vajrENa baaNairasibhir RuShTibhiH |
jaghaana raktabeejaM taM caamuNDaa peeta SONitam ||61||

sa papaata maheepRuShThE SastrasanghasamaahataH |
neeraktaSca maheepaala raktabeejO mahaasuraH ||62||

tatastE harSha matulam avaapustridaSaa nRupa |
tEShaaM maatRugaNO jaatO nanartaasRuMngamadOddhataH ||63||

|| svasti Sree maarkaNDEya puraaNE saavarnikE manvantarE dEvi mahatmyE raktabeejavadhOnaama aShTamOdhyaaya samaaptam ||

aahuti
OM jayaMtee saaMgaayai saSaktikaayai saparivaaraayai savaahanaayai raktaakShyai aShTamaatRu sahitaayai mahaahutiM samarpayaami namaH svaahaa ||

Devi Mahatmyam Durga Saptasati Chapter 8 in Other Languages

Write Your Comment