Devi Mahatmyam Durga Saptasati Chapter 5 in Malayalam

രചന: ഋഷി മാര്കംഡേയ

അസ്യ ശ്രീ ഉത്തരചരിത്രസ്യ രുദ്ര ഋഷിഃ | ശ്രീ മഹാസരസ്വതീ ദേവതാ | അനുഷ്ടുപ്ഛന്ധഃ |ഭീമാ ശക്തിഃ | ഭ്രാമരീ ബീജമ് | സൂര്യസ്തത്വമ് | സാമവേദഃ | സ്വരൂപമ് | ശ്രീ മഹാസരസ്വതിപ്രീത്യര്ഥേ | ഉത്തരചരിത്രപാഠേ വിനിയോഗഃ ||

ധ്യാനം
ഘണ്ടാശൂലഹലാനി ശംഖ മുസലേ ചക്രം ധനുഃ സായകം
ഹസ്താബ്ജൈര്ധദതീം ഘനാന്തവിലസച്ഛീതാംശുതുല്യപ്രഭാം
ഗൗരീ ദേഹ സമുദ്ഭവാം ത്രിജഗതാമ് ആധാരഭൂതാം മഹാ
പൂര്വാമത്ര സരസ്വതീ മനുഭജേ ശുമ്ഭാദിദൈത്യാര്ദിനീം||

||ഋഷിരുവാച|| || 1 ||

പുരാ ശുമ്ഭനിശുമ്ഭാഭ്യാമസുരാഭ്യാം ശചീപതേഃ
ത്രൈലോക്യം യജ്ഞ്യ ഭാഗാശ്ച ഹൃതാ മദബലാശ്രയാത് ||2||

താവേവ സൂര്യതാമ് തദ്വദധികാരം തഥൈന്ദവം
കൗബേരമഥ യാമ്യം ചക്രാംതേ വരുണസ്യ ച
താവേവ പവനര്ദ്ധി‌உം ച ചക്രതുര്വഹ്നി കര്മച
തതോ ദേവാ വിനിര്ധൂതാ ഭ്രഷ്ടരാജ്യാഃ പരാജിതാഃ ||3||

ഹൃതാധികാരാസ്ത്രിദശാസ്താഭ്യാം സര്വേ നിരാകൃതാ|
മഹാസുരാഭ്യാം താം ദേവീം സംസ്മരന്ത്യപരാജിതാം ||4||

തയാസ്മാകം വരോ ദത്തോ യധാപത്സു സ്മൃതാഖിലാഃ|
ഭവതാം നാശയിഷ്യാമി തത്ക്ഷണാത്പരമാപദഃ ||5||

ഇതികൃത്വാ മതിം ദേവാ ഹിമവന്തം നഗേശ്വരം|
ജഗ്മുസ്തത്ര തതോ ദേവീം വിഷ്ണുമായാം പ്രതുഷ്ടുവുഃ ||6||

ദേവാ ഊചുഃ

നമോ ദേവ്യൈ മഹാദേവ്യൈ ശിവായൈ സതതം നമഃ|
നമഃ പ്രകൃത്യൈ ഭദ്രായൈ നിയതാഃ പ്രണതാഃ സ്മതാം ||6||

രൗദ്രായ നമോ നിത്യായൈ ഗൗര്യൈ ധാത്ര്യൈ നമോ നമഃ
ജ്യോത്സ്നായൈ ചേന്ദുരൂപിണ്യൈ സുഖായൈ സതതം നമഃ ||8||

കള്യാണ്യൈ പ്രണതാ വൃദ്ധ്യൈ സിദ്ധ്യൈ കുര്മോ നമോ നമഃ|
നൈരൃത്യൈ ഭൂഭൃതാം ലക്ഷ്മൈ ശര്വാണ്യൈ തേ നമോ നമഃ ||9||

ദുര്ഗായൈ ദുര്ഗപാരായൈ സാരായൈ സര്വകാരിണ്യൈ
ഖ്യാത്യൈ തഥൈവ കൃഷ്ണായൈ ധൂമ്രായൈ സതതം നമഃ ||10||

അതിസൗമ്യതിരൗദ്രായൈ നതാസ്തസ്യൈ നമോ നമഃ
നമോ ജഗത്പ്രതിഷ്ഠായൈ ദേവ്യൈ കൃത്യൈ നമോ നമഃ ||11||

യാദേവീ സര്വഭൂതേഷൂ വിഷ്ണുമായേതി ശബ്ധിതാ|
നമസ്തസ്യൈ, നമസ്തസ്യൈ,നമസ്തസ്യൈ നമോനമഃ ||12

യാദേവീ സര്വഭൂതേഷൂ ചേതനേത്യഭിധീയതേ|
നമസ്തസ്യൈ, നമസ്തസ്യൈ,നമസ്തസ്യൈ നമോനമഃ ||13||

യാദേവീ സര്വഭൂതേഷൂ ബുദ്ധിരൂപേണ സംസ്ഥിതാ|
നമസ്തസ്യൈ, നമസ്തസ്യൈ,നമസ്തസ്യൈ നമോനമഃ ||14||

യാദേവീ സര്വഭൂതേഷൂ നിദ്രാരൂപേണ സംസ്ഥിതാ|
നമസ്തസ്യൈ, നമസ്തസ്യൈ,നമസ്തസ്യൈ നമോനമഃ ||15||

യാദേവീ സര്വഭൂതേഷൂ ക്ഷുധാരൂപേണ സംസ്ഥിതാ
നമസ്തസ്യൈ, നമസ്തസ്യൈ,നമസ്തസ്യൈ നമോനമഃ ||16||

യാദേവീ സര്വഭൂതേഷൂ ഛായാരൂപേണ സംസ്ഥിതാ
നമസ്തസ്യൈ, നമസ്തസ്യൈ,നമസ്തസ്യൈ നമോനമഃ ||17||

യാദേവീ സര്വഭൂതേഷൂ ശക്തിരൂപേണ സംസ്ഥിതാ
നമസ്തസ്യൈ, നമസ്തസ്യൈ,നമസ്തസ്യൈ നമോനമഃ ||18||

യാദേവീ സര്വഭൂതേഷൂ തൃഷ്ണാരൂപേണ സംസ്ഥിതാ
നമസ്തസ്യൈ, നമസ്തസ്യൈ,നമസ്തസ്യൈ നമോനമഃ ||19||

യാദേവീ സര്വഭൂതേഷൂ ക്ഷാന്തിരൂപേണ സംസ്ഥിതാ
നമസ്തസ്യൈ, നമസ്തസ്യൈ,നമസ്തസ്യൈ നമോനമഃ ||20||

യാദേവീ സര്വഭൂതേഷൂ ജാതിരൂപേണ സംസ്ഥിതാ
നമസ്തസ്യൈ, നമസ്തസ്യൈ,നമസ്തസ്യൈ നമോനമഃ ||21||

യാദേവീ സര്വഭൂതേഷൂ ലജ്ജാരൂപേണ സംസ്ഥിതാ
നമസ്തസ്യൈ, നമസ്തസ്യൈ,നമസ്തസ്യൈ നമോനമഃ ||22||

യാദേവീ സര്വഭൂതേഷൂ ശാന്തിരൂപേണ സംസ്ഥിതാ
നമസ്തസ്യൈ, നമസ്തസ്യൈ,നമസ്തസ്യൈ നമോനമഃ ||23||

യാദേവീ സര്വഭൂതേഷൂ ശ്രദ്ധാരൂപേണ സംസ്ഥിതാ
നമസ്തസ്യൈ, നമസ്തസ്യൈ,നമസ്തസ്യൈ നമോനമഃ ||24||

യാദേവീ സര്വഭൂതേഷൂ കാന്തിരൂപേണ സംസ്ഥിതാ
നമസ്തസ്യൈ, നമസ്തസ്യൈ,നമസ്തസ്യൈ നമോനമഃ ||25||

യാദേവീ സര്വഭൂതേഷൂ ലക്ഷ്മീരൂപേണ സംസ്ഥിതാ
നമസ്തസ്യൈ, നമസ്തസ്യൈ,നമസ്തസ്യൈ നമോനമഃ ||26||

യാദേവീ സര്വഭൂതേഷൂ വൃത്തിരൂപേണ സംസ്ഥിതാ
നമസ്തസ്യൈ, നമസ്തസ്യൈ,നമസ്തസ്യൈ നമോനമഃ ||27||

യാദേവീ സര്വഭൂതേഷൂ സ്മൃതിരൂപേണ സംസ്ഥിതാ
നമസ്തസ്യൈ, നമസ്തസ്യൈ,നമസ്തസ്യൈ നമോനമഃ ||28||

യാദേവീ സര്വഭൂതേഷൂ ദയാരൂപേണ സംസ്ഥിതാ
നമസ്തസ്യൈ, നമസ്തസ്യൈ,നമസ്തസ്യൈ നമോനമഃ ||29||

യാദേവീ സര്വഭൂതേഷൂ തുഷ്ടിരൂപേണ സംസ്ഥിതാ
നമസ്തസ്യൈ, നമസ്തസ്യൈ,നമസ്തസ്യൈ നമോനമഃ ||30||

യാദേവീ സര്വഭൂതേഷൂ മാതൃരൂപേണ സംസ്ഥിതാ
നമസ്തസ്യൈ, നമസ്തസ്യൈ,നമസ്തസ്യൈ നമോനമഃ ||31||

യാദേവീ സര്വഭൂതേഷൂ ഭ്രാന്തിരൂപേണ സംസ്ഥിതാ
നമസ്തസ്യൈ, നമസ്തസ്യൈ,നമസ്തസ്യൈ നമോനമഃ ||32||

ഇന്ദ്രിയാണാമധിഷ്ഠാത്രീ ഭൂതാനാം ചാഖിലേഷു യാ|
ഭൂതേഷു സതതം തസ്യൈ വ്യാപ്തി ദേവ്യൈ നമോ നമഃ ||33||

ചിതിരൂപേണ യാ കൃത്സ്നമേത ദ്വ്യാപ്യ സ്ഥിതാ ജഗത്
നമസ്തസ്യൈ, നമസ്തസ്യൈ,നമസ്തസ്യൈ നമോനമഃ ||34||

സ്തുതാസുരൈഃ പൂര്വമഭീഷ്ട സംശ്രയാത്തഥാ
സുരേന്ദ്രേണ ദിനേഷുസേവിതാ|
കരോതുസാ നഃ ശുഭഹേതുരീശ്വരീ
ശുഭാനി ഭദ്രാണ്യ ഭിഹന്തു ചാപദഃ ||35||

യാ സാമ്പ്രതം ചോദ്ധതദൈത്യതാപിതൈ
രസ്മാഭിരീശാചസുരൈര്നമശ്യതേ|
യാച സ്മതാ തത്‍ക്ഷണ മേവ ഹന്തി നഃ
സര്വാ പദോഭക്തിവിനമ്രമൂര്തിഭിഃ ||36||

ഋഷിരുവാച||

ഏവം സ്തവാഭി യുക്താനാം ദേവാനാം തത്ര പാര്വതീ|
സ്നാതുമഭ്യായയൗ തോയേ ജാഹ്നവ്യാ നൃപനന്ദന ||37||

സാബ്രവീത്താന് സുരാന് സുഭ്രൂര്ഭവദ്ഭിഃ സ്തൂയതേ‌உത്ര കാ
ശരീരകോശതശ്ചാസ്യാഃ സമുദ്ഭൂതാ‌உ ബ്രവീച്ഛിവാ ||38||

സ്തോത്രം മമൈതത്ക്രിയതേ ശുമ്ഭദൈത്യ നിരാകൃതൈഃ
ദേവൈഃ സമേതൈഃ സമരേ നിശുമ്ഭേന പരാജിതൈഃ ||39||

ശരീരകോശാദ്യത്തസ്യാഃ പാര്വത്യാ നിഃസൃതാമ്ബികാ|
കൗശികീതി സമസ്തേഷു തതോ ലോകേഷു ഗീയതേ ||40||

തസ്യാംവിനിര്ഗതായാം തു കൃഷ്ണാഭൂത്സാപി പാര്വതീ|
കാളികേതി സമാഖ്യാതാ ഹിമാചലകൃതാശ്രയാ ||41||

തതോ‌உമ്ബികാം പരം രൂപം ബിഭ്രാണാം സുമനോഹരമ് |
ദദര്ശ ചണ്ദോ മുണ്ദശ്ച ഭൃത്യൗ ശുമ്ഭനിശുമ്ഭയോഃ ||42||

താഭ്യാം ശുമ്ഭായ ചാഖ്യാതാ സാതീവ സുമനോഹരാ|
കാപ്യാസ്തേ സ്ത്രീ മഹാരാജ ഭാസ യന്തീ ഹിമാചലമ് ||43||

നൈവ താദൃക് ക്വചിദ്രൂപം ദൃഷ്ടം കേനചിദുത്തമമ്|
ജ്ഞായതാം കാപ്യസൗ ദേവീ ഗൃഹ്യതാം ചാസുരേശ്വര ||44||

സ്ത്രീ രത്ന മതിചാര്വംജ്ഗീ ദ്യോതയന്തീദിശസ്ത്വിഷാ|
സാതുതിഷ്ടതി ദൈത്യേന്ദ്ര താം ഭവാന് ദ്രഷ്ടു മര്ഹതി ||45||

യാനി രത്നാനി മണയോ ഗജാശ്വാദീനി വൈ പ്രഭോ|
ത്രൈ ലോക്യേതു സമസ്താനി സാമ്പ്രതം ഭാന്തിതേ ഗൃഹേ ||46||

ഐരാവതഃ സമാനീതോ ഗജരത്നം പുനര്ദരാത്|
പാരിജാത തരുശ്ചായം തഥൈവോച്ചൈഃ ശ്രവാ ഹയഃ ||47||

വിമാനം ഹംസസംയുക്തമേതത്തിഷ്ഠതി തേ‌உങ്ഗണേ|
രത്നഭൂത മിഹാനീതം യദാസീദ്വേധസോ‌உദ്ഭുതം ||48||

നിധിരേഷ മഹാ പദ്മഃ സമാനീതോ ധനേശ്വരാത്|
കിഞ്ജല്കിനീം ദദൗ ചാബ്ധിര്മാലാമമ്ലാനപജ്കജാം ||49||

ഛത്രം തേവാരുണം ഗേഹേ കാഞ്ചനസ്രാവി തിഷ്ഠതി|
തഥായം സ്യന്ദനവരോ യഃ പുരാസീത്പ്രജാപതേഃ ||50||

മൃത്യോരുത്ക്രാന്തിദാ നാമ ശക്തിരീശ ത്വയാ ഹൃതാ|
പാശഃ സലില രാജസ്യ ഭ്രാതുസ്തവ പരിഗ്രഹേ ||51||

നിശുമ്ഭസ്യാബ്ധിജാതാശ്ച സമസ്താ രത്ന ജാതയഃ|
വഹ്നിശ്ചാപി ദദൗ തുഭ്യ മഗ്നിശൗചേ ച വാസസീ ||52||

ഏവം ദൈത്യേന്ദ്ര രത്നാനി സമസ്താന്യാഹൃതാനി തേ
സ്ത്ര്രീ രത്ന മേഷാ കല്യാണീ ത്വയാ കസ്മാന്ന ഗൃഹ്യതേ ||53||

ഋഷിരുവാച|

നിശമ്യേതി വചഃ ശുമ്ഭഃ സ തദാ ചണ്ഡമുണ്ഡയോഃ|
പ്രേഷയാമാസ സുഗ്രീവം ദൂതം ദേവ്യാ മഹാസുരം ||54||

ഇതി ചേതി ച വക്തവ്യാ സാ ഗത്വാ വചനാന്മമ|
യഥാ ചാഭ്യേതി സമ്പ്രീത്യാ തഥാ കാര്യം ത്വയാ ലഘു ||55||

സതത്ര ഗത്വാ യത്രാസ്തേ ശൈലോദ്ദോശേ‌உതിശോഭനേ|
സാദേവീ താം തതഃ പ്രാഹ ശ്ലക്ഷ്ണം മധുരയാ ഗിരാ ||56||

ദൂത ഉവാച||

ദേവി ദൈത്യേശ്വരഃ ശുമ്ഭസ്ത്രെലോക്യേ പരമേശ്വരഃ|
ദൂതോ‌உഹം പ്രേഷി തസ്തേന ത്വത്സകാശമിഹാഗതഃ ||57||

അവ്യാഹതാജ്ഞഃ സര്വാസു യഃ സദാ ദേവയോനിഷു|
നിര്ജിതാഖില ദൈത്യാരിഃ സ യദാഹ ശൃണുഷ്വ തത് ||58||

മമത്രൈലോക്യ മഖിലം മമദേവാ വശാനുഗാഃ|
യജ്ഞഭാഗാനഹം സര്വാനുപാശ്നാമി പൃഥക് പൃഥക് ||59||

ത്രൈലോക്യേവരരത്നാനി മമ വശ്യാന്യശേഷതഃ|
തഥൈവ ഗജരത്നം ച ഹൃതം ദേവേന്ദ്രവാഹനം ||60||

ക്ഷീരോദമഥനോദ്ഭൂത മശ്വരത്നം മമാമരൈഃ|
ഉച്ചൈഃശ്രവസസംജ്ഞം തത്പ്രണിപത്യ സമര്പിതം ||61||

യാനിചാന്യാനി ദേവേഷു ഗന്ധര്വേഷൂരഗേഷു ച |
രത്നഭൂതാനി ഭൂതാനി താനി മയ്യേവ ശോഭനേ ||62||

സ്ത്രീ രത്നഭൂതാം താം ദേവീം ലോകേ മന്യാ മഹേ വയം|
സാ ത്വമസ്മാനുപാഗച്ഛ യതോ രത്നഭുജോ വയം ||63||

മാംവാ മമാനുജം വാപി നിശുമ്ഭമുരുവിക്രമമ്|
ഭജത്വം ചഞ്ചലാപാജ്ഗി രത്ന ഭൂതാസി വൈ യതഃ ||64||

പരമൈശ്വര്യ മതുലം പ്രാപ്സ്യസേ മത്പരിഗ്രഹാത്|
ഏതദ്ഭുദ്ഥ്യാ സമാലോച്യ മത്പരിഗ്രഹതാം വ്രജ ||65||

ഋഷിരുവാച||

ഇത്യുക്താ സാ തദാ ദേവീ ഗമ്ഭീരാന്തഃസ്മിതാ ജഗൗ|
ദുര്ഗാ ഭഗവതീ ഭദ്രാ യയേദം ധാര്യതേ ജഗത് ||66||

ദേവ്യുവാച||

സത്യ മുക്തം ത്വയാ നാത്ര മിഥ്യാകിഞ്ചിത്ത്വയോദിതമ്|
ത്രൈലോക്യാധിപതിഃ ശുമ്ഭോ നിശുമ്ഭശ്ചാപി താദൃശഃ ||67||

കിം ത്വത്ര യത്പ്രതിജ്ഞാതം മിഥ്യാ തത്ക്രിയതേ കഥമ്|
ശ്രൂയതാമല്പഭുദ്ധിത്വാത് ത്പ്രതിജ്ഞാ യാ കൃതാ പുരാ ||68||

യോമാമ് ജയതി സജ്ഗ്രാമേ യോ മേ ദര്പം വ്യപോഹതി|
യോമേ പ്രതിബലോ ലോകേ സ മേ ഭര്താ ഭവിഷ്യതി ||69||

തദാഗച്ഛതു ശുമ്ഭോ‌உത്ര നിശുമ്ഭോ വാ മഹാസുരഃ|
മാം ജിത്വാ കിം ചിരേണാത്ര പാണിംഗൃഹ്ണാതുമേലഘു ||70||

ദൂത ഉവാച||

അവലിപ്താസി മൈവം ത്വം ദേവി ബ്രൂഹി മമാഗ്രതഃ|
ത്രൈലോക്യേകഃ പുമാംസ്തിഷ്ടേദ് അഗ്രേ ശുമ്ഭനിശുമ്ഭയോഃ ||71||

അന്യേഷാമപി ദൈത്യാനാം സര്വേ ദേവാ ന വൈ യുധി|
കിം തിഷ്ഠന്തി സുമ്മുഖേ ദേവി പുനഃ സ്ത്രീ ത്വമേകികാ ||72||

ഇന്ദ്രാദ്യാഃ സകലാ ദേവാസ്തസ്ഥുര്യേഷാം ന സംയുഗേ|
ശുമ്ഭാദീനാം കഥം തേഷാം സ്ത്രീ പ്രയാസ്യസി സമ്മുഖമ് ||73||

സാത്വം ഗച്ഛ മയൈവോക്താ പാര്ശ്വം ശുമ്ഭനിശുമ്ഭയോഃ|
കേശാകര്ഷണ നിര്ധൂത ഗൗരവാ മാ ഗമിഷ്യസി||74||

ദേവ്യുവാച|

ഏവമേതദ് ബലീ ശുമ്ഭോ നിശുമ്ഭശ്ചാതിവീര്യവാന്|
കിം കരോമി പ്രതിജ്ഞാ മേ യദനാലോചിതാപുരാ ||75||

സത്വം ഗച്ഛ മയോക്തം തേ യദേതത്ത്സര്വ മാദൃതഃ|
തദാചക്ഷ്വാ സുരേന്ദ്രായ സ ച യുക്തം കരോതു യത് ||76||

|| ഇതി ശ്രീ മാര്കണ്ഡേയ പുരാണേ സാവര്നികേ മന്വന്തരേ ദേവി മഹത്മ്യേ ദേവ്യാ ദൂത സംവാദോ നാമ പഞ്ചമോ ധ്യായഃ സമാപ്തമ് ||

ആഹുതി
ക്ലീം ജയംതീ സാംഗായൈ സായുധായൈ സശക്തികായൈ സപരിവാരായൈ സവാഹനായൈ ധൂമ്രാക്ഷ്യൈ വിഷ്ണുമായാദി ചതുര്വിംശദ് ദേവതാഭ്യോ മഹാഹുതിം സമര്പയാമി നമഃ സ്വാഹാ ||

Devi Mahatmyam Durga Saptasati Chapter 5 in Other Languages

Write Your Comment