Devi Mahatmyam Durga Saptasati Chapter 13 in Malayalam

രചന: ഋഷി മാര്കംഡേയ

ധ്യാനം
ഓം ബാലാര്ക മംഡലാഭാസാം ചതുര്ബാഹും ത്രിലോചനാമ് |
പാശാംകുശ വരാഭീതീര്ധാരയംതീം ശിവാം ഭജേ ||

ഋഷിരുവാച || 1 ||

ഏതത്തേ കഥിതം ഭൂപ ദേവീമാഹാത്മ്യമുത്തമമ് |
ഏവംപ്രഭാവാ സാ ദേവീ യയേദം ധാര്യതേ ജഗത് ||2||

വിദ്യാ തഥൈവ ക്രിയതേ ഭഗവദ്വിഷ്ണുമായയാ |
തയാ ത്വമേഷ വൈശ്യശ്ച തഥൈവാന്യേ വിവേകിനഃ ||3||

തയാ ത്വമേഷ വൈശ്യശ്ച തഥൈവാന്യേ വിവേകിനഃ|
മോഹ്യന്തേ മോഹിതാശ്ചൈവ മോഹമേഷ്യന്തി ചാപരേ ||4||

താമുപൈഹി മഹാരാജ ശരണം പരമേശ്വരീം|
ആരാധിതാ സൈവ നൃണാം ഭോഗസ്വര്ഗാപവര്ഗദാ ||5||

മാര്കണ്ഡേയ ഉവാച ||6||

ഇതി തസ്യ വചഃ ശൃത്വാ സുരഥഃ സ നരാധിപഃ|
പ്രണിപത്യ മഹാഭാഗം തമൃഷിം സംശിതവ്രതമ് ||7||

നിര്വിണ്ണോതിമമത്വേന രാജ്യാപഹരേണന ച|
ജഗാമ സദ്യസ്തപസേ സച വൈശ്യോ മഹാമുനേ ||8||

സന്ദര്ശനാര്ഥമമ്ഭായാ ന’006ഛ്;പുലിന മാസ്ഥിതഃ|
സ ച വൈശ്യസ്തപസ്തേപേ ദേവീ സൂക്തം പരം ജപന് ||9||

തൗ തസ്മിന് പുലിനേ ദേവ്യാഃ കൃത്വാ മൂര്തിം മഹീമയീമ്|
അര്ഹണാം ചക്രതുസ്തസ്യാഃ പുഷ്പധൂപാഗ്നിതര്പണൈഃ ||10||

നിരാഹാരൗ യതാഹാരൗ തന്മനസ്കൗ സമാഹിതൗ|
ദദതുസ്തൗ ബലിംചൈവ നിജഗാത്രാസൃഗുക്ഷിതമ് ||11||

ഏവം സമാരാധയതോസ്ത്രിഭിര്വര്ഷൈര്യതാത്മനോഃ|
പരിതുഷ്ടാ ജഗദ്ധാത്രീ പ്രത്യക്ഷം പ്രാഹ ചണ്ഡികാ ||12||

ദേവ്യുവാചാ||13||

യത്പ്രാര്ഥ്യതേ ത്വയാ ഭൂപ ത്വയാ ച കുലനന്ദന|
മത്തസ്തത്പ്രാപ്യതാം സര്വം പരിതുഷ്ടാ ദദാമിതേ||14||

മാര്കണ്ഡേയ ഉവാച||15||

തതോ വവ്രേ നൃപോ രാജ്യമവിഭ്രംശ്യന്യജന്മനി|
അത്രൈവച ച നിജമ് രാജ്യം ഹതശത്രുബലം ബലാത്||16||

സോ‌உപി വൈശ്യസ്തതോ ജ്ഞാനം വവ്രേ നിര്വിണ്ണമാനസഃ|
മമേത്യഹമിതി പ്രാജ്ഞഃ സജ്ഗവിച്യുതി കാരകമ് ||17||

ദേവ്യുവാച||18||

സ്വല്പൈരഹോഭിര് നൃപതേ സ്വം രാജ്യം പ്രാപ്സ്യതേ ഭവാന്|
ഹത്വാ രിപൂനസ്ഖലിതം തവ തത്ര ഭവിഷ്യതി||19||

മൃതശ്ച ഭൂയഃ സമ്പ്രാപ്യ ജന്മ ദേവാദ്വിവസ്വതഃ|
സാവര്ണികോ മനുര്നാമ ഭവാന്ഭുവി ഭവിഷ്യതി||20||

വൈശ്യ വര്യ ത്വയാ യശ്ച വരോ‌உസ്മത്തോ‌உഭിവാഞ്ചിതഃ|
തം പ്രയച്ഛാമി സംസിദ്ധ്യൈ തവ ജ്ഞാനം ഭവിഷ്യതി||21||

മാര്കണ്ഡേയ ഉവാച

ഇതി ദത്വാ തയോര്ദേവീ യഥാഖിലഷിതം വരം|
ഭഭൂവാന്തര്ഹിതാ സദ്യോ ഭക്ത്യാ താഭ്യാമഭിഷ്ടുതാ||22||

ഏവം ദേവ്യാ വരം ലബ്ധ്വാ സുരഥഃ ക്ഷത്രിയര്ഷഭഃ|
സൂര്യാജ്ജന്മ സമാസാദ്യ സാവര്ണിര്ഭവിതാ മനുഃ||23||

ഇതി ദത്വാ തയോര്ദേവീ യഥഭിലഷിതം വരമ്|
ബഭൂവാന്തര്ഹിതാ സധ്യോ ഭക്ത്യാ താഭ്യാമഭിഷ്ടുതാ||24||

ഏവം ദേവ്യാ വരം ലബ്ധ്വാ സുരഥഃ ക്ഷത്രിയര്ഷഭഃ|
സൂര്യാജ്ജന്മ സമാസാദ്യ സാവര്ണിര്ഭവിതാ മനുഃ||25||

|ക്ലീമ് ഓം|

|| ജയ ജയ ശ്രീ മാര്കണ്ഡേയപുരാണേ സാവര്ണികേ മന്വന്തരേ ദേവീമഹത്യ്മേ സുരഥവൈശ്യ യോര്വര പ്രദാനം നാമ ത്രയോദശോധ്യായസമാപ്തമ് ||

||ശ്രീ സപ്ത ശതീ ദേവീമഹത്മ്യമ് സമാപ്തമ് ||
| ഓം തത് സത് |

ആഹുതി
ഓം ക്ലീം ജയംതീ സാംഗായൈ സശക്തികായൈ സപരിവാരായൈ സവാഹനായൈ ശ്രീ മഹാത്രിപുരസുംദര്യൈ മഹാഹുതിം സമര്പയാമി നമഃ സ്വാഹാ ||

ഓം ഖഡ്ഗിനീ ശൂലിനീ ഘൊരാ ഗദിനീ ചക്രിണീ തഥാ
ശംഖിണീ ചാപിനീ ബാണാ ഭുശുംഡീപരിഘായുധാ | ഹൃദയായ നമഃ |

ഓം ശൂലേന പാഹിനോ ദേവി പാഹി ഖഡ്ഗേന ചാംബികേ|
ഘംടാസ്വനേന നഃ പാഹി ചാപജ്യാനിസ്വനേന ച ശിരശേസ്വാഹാ |

ഓം പ്രാച്യാം രക്ഷ പ്രതീച്യാം ച ചംഡികേ ദക്ഷരക്ഷിണേ
ഭ്രാമരേ നാത്മ ശുലസ്യ ഉത്തരസ്യാം തഥേശ്വരി | ശിഖായൈ വഷട് |

ഓം സൗമ്യാനി യാനിരൂപാണി ത്രൈലോക്യേ വിചരംതിതേ
യാനി ചാത്യംത ഘോരാണി തൈ രക്ഷാസ്മാം സ്തഥാ ഭുവം കവചായ ഹുമ് |

ഓം ഖഡ്ഗ ശൂല ഗദാ ദീനി യാനി ചാസ്താണി തേംബികേ
കരപല്ലവസംഗീനി തൈരസ്മാ ന്രക്ഷ സര്വതഃ നേത്രത്രയായ വഷട് |

ഓം സര്വസ്വരൂപേ സര്വേശേ സര്വ ശക്തി സമന്വിതേ
ഭയേഭ്യസ്ത്രാഹിനോ ദേവി ദുര്ഗേ ദേവി നമോസ്തുതേ | കരതല കരപൃഷ്ടാഭ്യാം നമഃ |
ഓം ഭൂര്ഭുവ സ്സുവഃ ഇതി ദിഗ്വിമികഃ |

Devi Mahatmyam Durga Saptasati Chapter 13 in Other Languages

Write Your Comment