Devi Mahatmyam Durga Saptasati Chapter 13 in Gujarati

રચન: ઋષિ માર્કંડેય ધ્યાનં ઓં બાલાર્ક મંડલાભાસાં ચતુર્બાહું ત્રિલોચનામ | પાશાંકુશ વરાભીતીર્ધારયંતીં શિવાં ભજે || ઋષિરુવાચ || 1 || એતત્તે કથિતં ભૂપ દેવીમાહાત્મ્યમુત્તમમ | એવંપ્રભાવા સા દેવી યયેદં ધાર્યતે જગત ||2|| વિદ્યા તથૈવ ક્રિયતે ભગવદ્વિષ્ણુમાયયા | તયા ત્વમેષ વૈશ્યશ્ચ તથૈવાન્યે વિવેકિનઃ ||3|| તયા ત્વમેષ વૈશ્યશ્ચ તથૈવાન્યે વિવેકિનઃ| મોહ્યન્તે મોહિતાશ્ચૈવ મોહમેષ્યન્તિ ચાપરે ||4|| તામુપૈહિ મહારાજ શરણં પરમેશ્વરીં| […]

Devi Mahatmyam Durga Saptasati Chapter 13 in English

Author: Markandeya dhyaanaM OM baalaarka maMDalaabhaasaaM caturbaahuM trilOcanaam | paaSaaMkuSa varaabheeteerdhaarayaMteeM SivaaM bhajE || RuShiruvaaca || 1 || EtattE kathitaM bhoopa dEveemaahaatmyamuttamam | EvaMprabhaavaa saa dEvee yayEdaM dhaaryatE jagat ||2|| vidyaa tathaiva kriyatE bhagavadviShNumaayayaa | tayaa tvamESha vaiSyaSca tathaivaanyE vivEkinaH ||3|| tayaa tvamESha vaiSyaSca tathaivaanyE vivEkinaH| mOhyantE mOhitaaScaiva mOhamEShyanti caaparE ||4|| taamupaihi mahaaraaja SaraNaM paramESvareeM| aaraadhitaa […]

Devi Mahatmyam Durga Saptasati Chapter 13 in Telugu

రచన: ఋషి మార్కండేయ ధ్యానం ఓం బాలార్క మండలాభాసాం చతుర్బాహుం త్రిలోచనామ్ | పాశాంకుశ వరాభీతీర్ధారయంతీం శివాం భజే || ఋషిరువాచ || 1 || ఏతత్తే కథితం భూప దేవీమాహాత్మ్యముత్తమమ్ | ఏవంప్రభావా సా దేవీ యయేదం ధార్యతే జగత్ ||2|| విద్యా తథైవ క్రియతే భగవద్విష్ణుమాయయా | తయా త్వమేష వైశ్యశ్చ తథైవాన్యే వివేకినః ||3|| తయా త్వమేష వైశ్యశ్చ తథైవాన్యే వివేకినః| మోహ్యంతే మోహితాశ్చైవ మోహమేష్యంతి చాపరే ||4|| తాముపైహి మహారాజ శరణం పరమేశ్వరీం| […]

Devi Mahatmyam Durga Saptasati Chapter 13 in Tamil

ரசன: றுஷி மார்கம்டேய த்யானம் ஓம் பாலார்க மம்டலாபாஸாம் சதுர்பாஹும் த்ரிலோசனாம் | பாஶாம்குஶ வராபீதீர்தாரயம்தீம் ஶிவாம் பஜே || றுஷிருவாச || 1 || ஏதத்தே கதிதம் பூப தேவீமாஹாத்ம்யமுத்தமம் | ஏவம்ப்ரபாவா ஸா தேவீ யயேதம் தார்யதே ஜகத் ||2|| வித்யா ததைவ க்ரியதே பகவத்விஷ்ணுமாயயா | தயா த்வமேஷ வைஶ்யஶ்ச ததைவான்யே விவேகினஃ ||3|| தயா த்வமேஷ வைஶ்யஶ்ச ததைவான்யே விவேகினஃ| மோஹ்யன்தே மோஹிதாஶ்சைவ மோஹமேஷ்யன்தி சாபரே ||4|| தாமுபைஹி மஹாராஜ ஶரணம் பரமேஶ்வரீம்| […]

Devi Mahatmyam Durga Saptasati Chapter 13 in Malayalam

രചന: ഋഷി മാര്കംഡേയ ധ്യാനം ഓം ബാലാര്ക മംഡലാഭാസാം ചതുര്ബാഹും ത്രിലോചനാമ് | പാശാംകുശ വരാഭീതീര്ധാരയംതീം ശിവാം ഭജേ || ഋഷിരുവാച || 1 || ഏതത്തേ കഥിതം ഭൂപ ദേവീമാഹാത്മ്യമുത്തമമ് | ഏവംപ്രഭാവാ സാ ദേവീ യയേദം ധാര്യതേ ജഗത് ||2|| വിദ്യാ തഥൈവ ക്രിയതേ ഭഗവദ്വിഷ്ണുമായയാ | തയാ ത്വമേഷ വൈശ്യശ്ച തഥൈവാന്യേ വിവേകിനഃ ||3|| തയാ ത്വമേഷ വൈശ്യശ്ച തഥൈവാന്യേ വിവേകിനഃ| മോഹ്യന്തേ മോഹിതാശ്ചൈവ മോഹമേഷ്യന്തി ചാപരേ ||4|| താമുപൈഹി മഹാരാജ ശരണം പരമേശ്വരീം| […]

Devi Mahatmyam Durga Saptasati Chapter 13 in Bengali

রচন: ঋষি মার্কংডেয় ধ্য়ানং ওং বালার্ক মংডলাভাসাং চতুর্বাহুং ত্রিলোচনাম | পাশাংকুশ বরাভীতীর্ধারয়ংতীং শিবাং ভজে || ঋষিরুবাচ || 1 || এতত্তে কথিতং ভূপ দেবীমাহাত্ম্য়মুত্তমম | এবংপ্রভাবা সা দেবী য়য়েদং ধার্য়তে জগত ||2|| বিদ্য়া তথৈব ক্রিয়তে ভগবদ্বিষ্ণুমায়য়া | তয়া ত্বমেষ বৈশ্য়শ্চ তথৈবান্য়ে বিবেকিনঃ ||3|| তয়া ত্বমেষ বৈশ্য়শ্চ তথৈবান্য়ে বিবেকিনঃ| মোহ্য়ন্তে মোহিতাশ্চৈব মোহমেষ্য়ন্তি চাপরে ||4|| তামুপৈহি মহারাজ শরণং পরমেশ্বরীং| […]

Devi Mahatmyam Durga Saptasati Chapter 13 in Oriya

ରଚନ: ଋଷି ମାର୍କଂଡେୟ ଧ୍ୟାନଂ ଓଂ ବାଲାର୍କ ମଂଡଲାଭାସାଂ ଚତୁର୍ବାହୁଂ ତ୍ରିଲୋଚନାମ | ପାଶାଂକୁଶ ଵରାଭୀତୀର୍ଧାରୟଂତୀଂ ଶିଵାଂ ଭଜେ || ଋଷିରୁଵାଚ || 1 || ଏତତ୍ତେ କଥିତଂ ଭୂପ ଦେଵୀମାହାତ୍ମ୍ୟମୁତ୍ତମମ | ଏଵଂପ୍ରଭାଵା ସା ଦେଵୀ ୟୟେଦଂ ଧାର୍ୟତେ ଜଗତ ||2|| ଵିଦ୍ୟା ତଥୈଵ କ୍ରିୟତେ ଭଗଵଦ୍ଵିଷ୍ଣୁମାୟୟା | ତୟା ତ୍ଵମେଷ ଵୈଶ୍ୟଶ୍ଚ ତଥୈଵାନ୍ୟେ ଵିଵେକିନଃ ||3|| ତୟା ତ୍ଵମେଷ ଵୈଶ୍ୟଶ୍ଚ ତଥୈଵାନ୍ୟେ ଵିଵେକିନଃ| ମୋହ୍ୟନ୍ତେ ମୋହିତାଶ୍ଚୈଵ ମୋହମେଷ୍ୟନ୍ତି ଚାପରେ ||4|| ତାମୁପୈହି ମହାରାଜ ଶରଣଂ ପରମେଶ୍ଵରୀଂ| […]

Devi Mahatmyam Durga Saptasati Chapter 13 in Kannada

ರಚನ: ಋಷಿ ಮಾರ್ಕಂಡೇಯ ಧ್ಯಾನಂ ಓಂ ಬಾಲಾರ್ಕ ಮಂಡಲಾಭಾಸಾಂ ಚತುರ್ಬಾಹುಂ ತ್ರಿಲೋಚನಾಮ್ | ಪಾಶಾಂಕುಶ ವರಾಭೀತೀರ್ಧಾರಯಂತೀಂ ಶಿವಾಂ ಭಜೇ || ಋಷಿರುವಾಚ || 1 || ಏತತ್ತೇ ಕಥಿತಂ ಭೂಪ ದೇವೀಮಾಹಾತ್ಮ್ಯಮುತ್ತಮಮ್ | ಏವಂಪ್ರಭಾವಾ ಸಾ ದೇವೀ ಯಯೇದಂ ಧಾರ್ಯತೇ ಜಗತ್ ||2|| ವಿದ್ಯಾ ತಥೈವ ಕ್ರಿಯತೇ ಭಗವದ್ವಿಷ್ಣುಮಾಯಯಾ | ತಯಾ ತ್ವಮೇಷ ವೈಶ್ಯಶ್ಚ ತಥೈವಾನ್ಯೇ ವಿವೇಕಿನಃ ||3|| ತಯಾ ತ್ವಮೇಷ ವೈಶ್ಯಶ್ಚ ತಥೈವಾನ್ಯೇ ವಿವೇಕಿನಃ| ಮೋಹ್ಯಂತೇ ಮೋಹಿತಾಶ್ಚೈವ ಮೋಹಮೇಷ್ಯಂತಿ ಚಾಪರೇ ||4|| ತಾಮುಪೈಹಿ ಮಹಾರಾಜ ಶರಣಂ ಪರಮೇಶ್ವರೀಂ| […]

Devi Mahatmyam Durga Saptasati Chapter 13 in Hindi

रचन: ऋषि मार्कंडेय ध्यानं ॐ बालार्क मंडलाभासां चतुर्बाहुं त्रिलोचनाम् । पाशांकुश वराभीतीर्धारयंतीं शिवां भजे ॥ ऋषिरुवाच ॥ १ ॥ एतत्ते कथितं भूप देवीमाहात्म्यमुत्तमम् । एवंप्रभावा सा देवी ययेदं धार्यते जगत् ॥२॥ विद्या तथैव क्रियते भगवद्विष्णुमायया । तया त्वमेष वैश्यश्च तथैवान्ये विवेकिनः ॥३॥ तया त्वमेष वैश्यश्च तथैवान्ये विवेकिनः। मोह्यंते मोहिताश्चैव मोहमेष्यंति चापरे ॥४॥ तामुपैहि महाराज शरणं परमेश्वरीं। […]

Devi Mahatmyam Durga Saptasati Chapter 13 in Sanskrit

रचन: ऋषि मार्कण्डेय ध्यानं ॐ बालार्क मण्डलाभासां चतुर्बाहुं त्रिलोचनाम् । पाशाङ्कुश वराभीतीर्धारयन्तीं शिवां भजे ॥ ऋषिरुवाच ॥ 1 ॥ एतत्ते कथितं भूप देवीमाहात्म्यमुत्तमम् । एवम्प्रभावा सा देवी ययेदं धार्यते जगत् ॥2॥ विद्या तथैव क्रियते भगवद्विष्णुमायया । तया त्वमेष वैश्यश्च तथैवान्ये विवेकिनः ॥3॥ तया त्वमेष वैश्यश्च तथैवान्ये विवेकिनः। मोह्यन्ते मोहिताश्चैव मोहमेष्यन्ति चापरे ॥4॥ तामुपैहि महाराज शरणं परमेश्वरीं। […]