Devi Mahatmyam Durga Saptasati Chapter 10 in Malayalam

രചന: ഋഷി മാര്കംഡേയ

ഋഷിരുവാച||1||

നിശുമ്ഭം നിഹതം ദൃഷ്ട്വാ ഭ്രാതരംപ്രാണസമ്മിതം|
ഹന്യമാനം ബലം ചൈവ ശുമ്ബഃ കൃദ്ധോ‌உബ്രവീദ്വചഃ || 2 ||

ബലാവലേപദുഷ്ടേ ത്വം മാ ദുര്ഗേ ഗര്വ മാവഹ|
അന്യാസാം ബലമാശ്രിത്യ യുദ്ദ്യസേ ചാതിമാനിനീ ||3||

ദേവ്യുവാച ||4||

ഏകൈവാഹം ജഗത്യത്ര ദ്വിതീയാ കാ മമാപരാ|
പശ്യൈതാ ദുഷ്ട മയ്യേവ വിശന്ത്യോ മദ്വിഭൂതയഃ ||5||

തതഃ സമസ്താസ്താ ദേവ്യോ ബ്രഹ്മാണീ പ്രമുഖാലയമ്|
തസ്യാ ദേവ്യാസ്തനൗ ജഗ്മുരേകൈവാസീത്തദാമ്ബികാ ||6||

ദേവ്യുവാച ||6||

അഹം വിഭൂത്യാ ബഹുഭിരിഹ രൂപൈര്യദാസ്ഥിതാ|
തത്സംഹൃതം മയൈകൈവ തിഷ്ടാമ്യാജൗ സ്ഥിരോ ഭവ ||8||

ഋഷിരുവാച ||9||

തതഃ പ്രവവൃതേ യുദ്ധം ദേവ്യാഃ ശുമ്ഭസ്യ ചോഭയോഃ|
പശ്യതാം സര്വദേവാനാമ് അസുരാണാം ച ദാരുണമ് ||10||

ശര വര്ഷൈഃ ശിതൈഃ ശസ്ത്രൈസ്തഥാ ചാസ്ത്രൈഃ സുദാരുണൈഃ|
തയോര്യുദ്ദമഭൂദ്ഭൂയഃ സര്വലോകഭയജ്ഞ്കരമ് ||11||

ദിവ്യാന്യശ്ത്രാണി ശതശോ മുമുചേ യാന്യഥാമ്ബികാ|
ബഭജ്ഞ താനി ദൈത്യേന്ദ്രസ്തത്പ്രതീഘാതകര്തൃഭിഃ ||12||

മുക്താനി തേന ചാസ്ത്രാണി ദിവ്യാനി പരമേശ്വരീ|
ബഭഞ്ജ ലീലയൈവോഗ്ര ഹൂജ്കാരോച്ചാരണാദിഭിഃ||13||

തതഃ ശരശതൈര്ദേവീമ് ആച്ചാദയത സോ‌உസുരഃ|
സാപി തത്കുപിതാ ദേവീ ധനുശ്ചിഛ്ചേദ ചേഷുഭിഃ||14||

ചിന്നേ ധനുഷി ദൈത്യേന്ദ്രസ്തഥാ ശക്തിമഥാദദേ|
ചിഛ്ചേദ ദേവീ ചക്രേണ താമപ്യസ്യ കരേസ്ഥിതാമ്||15||

തതഃ ഖഡ്ഗ മുപാദായ ശത ചന്ദ്രം ച ഭാനുമത്|
അഭ്യധാവത്തദാ ദേവീം ദൈത്യാനാമധിപേശ്വരഃ||16||

തസ്യാപതത ഏവാശു ഖഡ്ഗം ചിച്ഛേദ ചണ്ഡികാ|
ധനുര്മുക്തൈഃ ശിതൈര്ബാണൈശ്ചര്മ ചാര്കകരാമലമ്||17||

ഹതാശ്വഃ പതത ഏവാശു ഖഡ്ഗം ചിഛ്ചേദ ചംഡികാ|
ജഗ്രാഹ മുദ്ഗരം ഘോരമ് അമ്ബികാനിധനോദ്യതഃ||18||

ചിച്ഛേദാപതതസ്തസ്യ മുദ്ഗരം നിശിതൈഃ ശരൈഃ|
തഥാപി സോ‌உഭ്യധാവത്തം മുഷ്ടിമുദ്യമ്യവേഗവാന്||19||

സ മുഷ്ടിം പാതയാമാസ ഹൃദയേ ദൈത്യ പുങ്ഗവഃ|
ദേവ്യാസ്തം ചാപി സാ ദേവീ തലേ നോ രസ്യ താഡയത്||20||

തലപ്രഹാരാഭിഹതോ നിപപാത മഹീതലേ|
സ ദൈത്യരാജഃ സഹസാ പുനരേവ തഥോത്ഥിതഃ ||21||

ഉത്പത്യ ച പ്രഗൃഹ്യോച്ചൈര് ദേവീം ഗഗനമാസ്ഥിതഃ|
തത്രാപി സാ നിരാധാരാ യുയുധേ തേന ചണ്ഡികാ||22||

നിയുദ്ധം ഖേ തദാ ദൈത്യ ശ്ചണ്ഡികാ ച പരസ്പരമ്|
ചക്രതുഃ പ്രധമം സിദ്ധ മുനിവിസ്മയകാരകമ്||23||

തതോ നിയുദ്ധം സുചിരം കൃത്വാ തേനാമ്ബികാ സഹ|
ഉത്പാട്യ ഭ്രാമയാമാസ ചിക്ഷേപ ധരണീതലേ||24||

സക്ഷിപ്തോധരണീം പ്രാപ്യ മുഷ്ടിമുദ്യമ്യ വേഗവാന്|
അഭ്യധാവത ദുഷ്ടാത്മാ ചണ്ഡികാനിധനേച്ഛയാ||25||

തമായന്തം തതോ ദേവീ സര്വദൈത്യജനേശര്വമ്|
ജഗത്യാം പാതയാമാസ ഭിത്വാ ശൂലേന വക്ഷസി||26||

സ ഗതാസുഃ പപാതോര്വ്യാം ദേവീശൂലാഗ്രവിക്ഷതഃ|
ചാലയന് സകലാം പൃഥ്വീം സാബ്ദിദ്വീപാം സപര്വതാമ് ||27||

തതഃ പ്രസന്ന മഖിലം ഹതേ തസ്മിന് ദുരാത്മനി|
ജഗത്സ്വാസ്ഥ്യമതീവാപ നിര്മലം ചാഭവന്നഭഃ ||28||

ഉത്പാതമേഘാഃ സോല്കാ യേപ്രാഗാസംസ്തേ ശമം യയുഃ|
സരിതോ മാര്ഗവാഹിന്യസ്തഥാസംസ്തത്ര പാതിതേ ||29||

തതോ ദേവ ഗണാഃ സര്വേ ഹര്ഷ നിര്ഭരമാനസാഃ|
ബഭൂവുര്നിഹതേ തസ്മിന് ഗന്ദര്വാ ലലിതം ജഗുഃ||30||

അവാദയം സ്തഥൈവാന്യേ നനൃതുശ്ചാപ്സരോഗണാഃ|
വവുഃ പുണ്യാസ്തഥാ വാതാഃ സുപ്രഭോ‌உ ഭൂദ്ധിവാകരഃ||31||

ജജ്വലുശ്ചാഗ്നയഃ ശാന്താഃ ശാന്തദിഗ്ജനിതസ്വനാഃ||32||

|| സ്വസ്തി ശ്രീ മാര്കണ്ഡേയ പുരാണേ സാവര്നികേമന്വന്തരേ ദേവി മഹത്മ്യേ ശുമ്ഭോവധോ നാമ ദശമോ ധ്യായഃ സമാപ്തമ് ||

ആഹുതി
ഓം ക്ലീം ജയംതീ സാംഗായൈ സശക്തികായൈ സപരിവാരായൈ സവാഹനായൈ കാമേശ്വര്യൈ മഹാഹുതിം സമര്പയാമി നമഃ സ്വാഹാ ||

Devi Mahatmyam Durga Saptasati Chapter 10 in Other Languages

Write Your Comment