Devi Mahatmyam, Durga Saptasati Chapter 10 in Telugu

Devi Mahatmyam, Durga Saptasati Chapter 10 in Telugu. Lyrics of Devi Mahatmyam, Durga Saptasati Chapter 10 in Telugu. The Devi Mahatmya, Durga Saptasati or Chandi Path, is a great book in Hindu world. It is a compilation of 700 slokas or verses in which the whole universal facts are embedded. It is well versed text which has to be recited […]

Devi Mahatmyam Durga Saptasati Chapter 10 in Tamil

ரசன: றுஷி மார்கம்டேய றுஷிருவாச||1|| னிஶும்பம் னிஹதம் த்றுஷ்ட்வா ப்ராதரம்ப்ராணஸம்மிதம்| ஹன்யமானம் பலம் சைவ ஶும்பஃ க்றுத்தோ‌உப்ரவீத்வசஃ || 2 || பலாவலேபதுஷ்டே த்வம் மா துர்கே கர்வ மாவஹ| அன்யாஸாம் பலமாஶ்ரித்ய யுத்த்யஸே சாதிமானினீ ||3|| தேவ்யுவாச ||4|| ஏகைவாஹம் ஜகத்யத்ர த்விதீயா கா மமாபரா| பஶ்யைதா துஷ்ட மய்யேவ விஶன்த்யோ மத்விபூதயஃ ||5|| ததஃ ஸமஸ்தாஸ்தா தேவ்யோ ப்ரஹ்மாணீ ப்ரமுகாலயம்| தஸ்யா தேவ்யாஸ்தனௌ ஜக்முரேகைவாஸீத்ததாம்பிகா ||6|| தேவ்யுவாச ||6|| அஹம் விபூத்யா பஹுபிரிஹ ரூபைர்யதாஸ்திதா| தத்ஸம்ஹ்றுதம் […]

Devi Mahatmyam Durga Saptasati Chapter 10 in Kannada

ರಚನ: ಋಷಿ ಮಾರ್ಕಂಡೇಯ ಋಷಿರುವಾಚ||1|| ನಿಶುಂಭಂ ನಿಹತಂ ದೃಷ್ಟ್ವಾ ಭ್ರಾತರಂಪ್ರಾಣಸಮ್ಮಿತಂ| ಹನ್ಯಮಾನಂ ಬಲಂ ಚೈವ ಶುಂಬಃ ಕೃದ್ಧೋ‌உಬ್ರವೀದ್ವಚಃ || 2 || ಬಲಾವಲೇಪದುಷ್ಟೇ ತ್ವಂ ಮಾ ದುರ್ಗೇ ಗರ್ವ ಮಾವಹ| ಅನ್ಯಾಸಾಂ ಬಲಮಾಶ್ರಿತ್ಯ ಯುದ್ದ್ಯಸೇ ಚಾತಿಮಾನಿನೀ ||3|| ದೇವ್ಯುವಾಚ ||4|| ಏಕೈವಾಹಂ ಜಗತ್ಯತ್ರ ದ್ವಿತೀಯಾ ಕಾ ಮಮಾಪರಾ| ಪಶ್ಯೈತಾ ದುಷ್ಟ ಮಯ್ಯೇವ ವಿಶಂತ್ಯೋ ಮದ್ವಿಭೂತಯಃ ||5|| ತತಃ ಸಮಸ್ತಾಸ್ತಾ ದೇವ್ಯೋ ಬ್ರಹ್ಮಾಣೀ ಪ್ರಮುಖಾಲಯಮ್| ತಸ್ಯಾ ದೇವ್ಯಾಸ್ತನೌ ಜಗ್ಮುರೇಕೈವಾಸೀತ್ತದಾಂಬಿಕಾ ||6|| ದೇವ್ಯುವಾಚ ||6|| ಅಹಂ ವಿಭೂತ್ಯಾ ಬಹುಭಿರಿಹ ರೂಪೈರ್ಯದಾಸ್ಥಿತಾ| ತತ್ಸಂಹೃತಂ […]

Devi Mahatmyam Durga Saptasati Chapter 10 in Malayalam

രചന: ഋഷി മാര്കംഡേയ ഋഷിരുവാച||1|| നിശുമ്ഭം നിഹതം ദൃഷ്ട്വാ ഭ്രാതരംപ്രാണസമ്മിതം| ഹന്യമാനം ബലം ചൈവ ശുമ്ബഃ കൃദ്ധോ‌உബ്രവീദ്വചഃ || 2 || ബലാവലേപദുഷ്ടേ ത്വം മാ ദുര്ഗേ ഗര്വ മാവഹ| അന്യാസാം ബലമാശ്രിത്യ യുദ്ദ്യസേ ചാതിമാനിനീ ||3|| ദേവ്യുവാച ||4|| ഏകൈവാഹം ജഗത്യത്ര ദ്വിതീയാ കാ മമാപരാ| പശ്യൈതാ ദുഷ്ട മയ്യേവ വിശന്ത്യോ മദ്വിഭൂതയഃ ||5|| തതഃ സമസ്താസ്താ ദേവ്യോ ബ്രഹ്മാണീ പ്രമുഖാലയമ്| തസ്യാ ദേവ്യാസ്തനൗ ജഗ്മുരേകൈവാസീത്തദാമ്ബികാ ||6|| ദേവ്യുവാച ||6|| അഹം വിഭൂത്യാ ബഹുഭിരിഹ രൂപൈര്യദാസ്ഥിതാ| തത്സംഹൃതം […]

Devi Mahatmyam Durga Saptasati Chapter 10 in English

Author: Markandeya RuShiruvaaca||1|| niSumbhaM nihataM dRuShTvaa bhraataraMpraaNasammitaM| hanyamaanaM balaM caiva SumbaH kRuddhObraveedvacaH || 2 || balaavalEpaduShTE tvaM maa durgE garva maavaha| anyaasaaM balamaaSritya yuddyasE caatimaaninee ||3|| dEvyuvaaca ||4|| EkaivaahaM jagatyatra dviteeyaa kaa mamaaparaa| paSyaitaa duShTa mayyEva viSantyO madvibhootayaH ||5|| tataH samastaastaa dEvyO brahmaaNee pramukhaalayam| tasyaa dEvyaastanau jagmurEkaivaaseettadaambikaa ||6|| dEvyuvaaca ||6|| ahaM vibhootyaa bahubhiriha roopairyadaasthitaa| tatsaMhRutaM mayaikaiva […]

Devi Mahatmyam Durga Saptasati Chapter 10 in Bengali

রচন: ঋষি মার্কংডেয় ঋষিরুবাচ||1|| নিশুম্ভং নিহতং দৃষ্ট্বা ভ্রাতরংপ্রাণসম্মিতং| হন্য়মানং বলং চৈব শুম্বঃ কৃদ্ধো‌உব্রবীদ্বচঃ || 2 || বলাবলেপদুষ্টে ত্বং মা দুর্গে গর্ব মাবহ| অন্য়াসাং বলমাশ্রিত্য় য়ুদ্দ্য়সে চাতিমানিনী ||3|| দেব্য়ুবাচ ||4|| একৈবাহং জগত্য়ত্র দ্বিতীয়া কা মমাপরা| পশ্য়ৈতা দুষ্ট ময়্য়েব বিশন্ত্য়ো মদ্বিভূতয়ঃ ||5|| ততঃ সমস্তাস্তা দেব্য়ো ব্রহ্মাণী প্রমুখালয়ম| তস্য়া দেব্য়াস্তনৌ জগ্মুরেকৈবাসীত্তদাম্বিকা ||6|| দেব্য়ুবাচ ||6|| অহং বিভূত্য়া বহুভিরিহ রূপৈর্য়দাস্থিতা| তত্সংহৃতং […]

Devi Mahatmyam Durga Saptasati Chapter 10 in Oriya

ରଚନ: ଋଷି ମାର୍କଂଡେୟ ଋଷିରୁଵାଚ||1|| ନିଶୁମ୍ଭଂ ନିହତଂ ଦୃଷ୍ଟ୍ଵା ଭ୍ରାତରଂପ୍ରାଣସମ୍ମିତଂ| ହନ୍ୟମାନଂ ବଲଂ ଚୈଵ ଶୁମ୍ବଃ କୃଦ୍ଧୋ‌உବ୍ରଵୀଦ୍ଵଚଃ || 2 || ବଲାଵଲେପଦୁଷ୍ଟେ ତ୍ଵଂ ମା ଦୁର୍ଗେ ଗର୍ଵ ମାଵହ| ଅନ୍ୟାସାଂ ବଲମାଶ୍ରିତ୍ୟ ୟୁଦ୍ଦ୍ୟସେ ଚାତିମାନିନୀ ||3|| ଦେଵ୍ୟୁଵାଚ ||4|| ଏକୈଵାହଂ ଜଗତ୍ୟତ୍ର ଦ୍ଵିତୀୟା କା ମମାପରା| ପଶ୍ୟୈତା ଦୁଷ୍ଟ ମୟ୍ୟେଵ ଵିଶନ୍ତ୍ୟୋ ମଦ୍ଵିଭୂତୟଃ ||5|| ତତଃ ସମସ୍ତାସ୍ତା ଦେଵ୍ୟୋ ବ୍ରହ୍ମାଣୀ ପ୍ରମୁଖାଲୟମ| ତସ୍ୟା ଦେଵ୍ୟାସ୍ତନୌ ଜଗ୍ମୁରେକୈଵାସୀତ୍ତଦାମ୍ବିକା ||6|| ଦେଵ୍ୟୁଵାଚ ||6|| ଅହଂ ଵିଭୂତ୍ୟା ବହୁଭିରିହ ରୂପୈର୍ୟଦାସ୍ଥିତା| ତତ୍ସଂହୃତଂ […]

Devi Mahatmyam Durga Saptasati Chapter 10 in Gujarati

રચન: ઋષિ માર્કંડેય ઋષિરુવાચ||1|| નિશુમ્ભં નિહતં દૃષ્ટ્વા ભ્રાતરંપ્રાણસમ્મિતં| હન્યમાનં બલં ચૈવ શુમ્બઃ કૃદ્ધો‌உબ્રવીદ્વચઃ || 2 || બલાવલેપદુષ્ટે ત્વં મા દુર્ગે ગર્વ માવહ| અન્યાસાં બલમાશ્રિત્ય યુદ્દ્યસે ચાતિમાનિની ||3|| દેવ્યુવાચ ||4|| એકૈવાહં જગત્યત્ર દ્વિતીયા કા મમાપરા| પશ્યૈતા દુષ્ટ મય્યેવ વિશન્ત્યો મદ્વિભૂતયઃ ||5|| તતઃ સમસ્તાસ્તા દેવ્યો બ્રહ્માણી પ્રમુખાલયમ| તસ્યા દેવ્યાસ્તનૌ જગ્મુરેકૈવાસીત્તદામ્બિકા ||6|| દેવ્યુવાચ ||6|| અહં વિભૂત્યા બહુભિરિહ રૂપૈર્યદાસ્થિતા| તત્સંહૃતં […]

Devi Mahatmyam Durga Saptasati Chapter 10 in Hindi

रचन: ऋषि मार्कंडेय ऋषिरुवाच॥१॥ निशुंभं निहतं दृष्ट्वा भ्रातरंप्राणसम्मितं। हन्यमानं बलं चैव शुंबः कृद्धो‌உब्रवीद्वचः ॥ २ ॥ बलावलेपदुष्टे त्वं मा दुर्गे गर्व मावह। अन्यासां बलमाश्रित्य युद्द्यसे चातिमानिनी ॥३॥ देव्युवाच ॥४॥ एकैवाहं जगत्यत्र द्वितीया का ममापरा। पश्यैता दुष्ट मय्येव विशंत्यो मद्विभूतयः ॥५॥ ततः समस्तास्ता देव्यो ब्रह्माणी प्रमुखालयम्। तस्या देव्यास्तनौ जग्मुरेकैवासीत्तदांबिका ॥६॥ देव्युवाच ॥६॥ अहं विभूत्या बहुभिरिह रूपैर्यदास्थिता। तत्संहृतं […]

Devi Mahatmyam Durga Saptasati Chapter 10 in Sanskrit

रचन: ऋषि मार्कण्डेय ऋषिरुवाच॥1॥ निशुम्भं निहतं दृष्ट्वा भ्रातरम्प्राणसम्मितं। हन्यमानं बलं चैव शुम्बः कृद्धो‌உब्रवीद्वचः ॥ 2 ॥ बलावलेपदुष्टे त्वं मा दुर्गे गर्व मावह। अन्यासां बलमाश्रित्य युद्द्यसे चातिमानिनी ॥3॥ देव्युवाच ॥4॥ एकैवाहं जगत्यत्र द्वितीया का ममापरा। पश्यैता दुष्ट मय्येव विशन्त्यो मद्विभूतयः ॥5॥ ततः समस्तास्ता देव्यो ब्रह्माणी प्रमुखालयम्। तस्या देव्यास्तनौ जग्मुरेकैवासीत्तदाम्बिका ॥6॥ देव्युवाच ॥6॥ अहं विभूत्या बहुभिरिह रूपैर्यदास्थिता। तत्संहृतं […]