Bhagavad Gita in Tamil – Chapter 9

ஶ்ரீபகவானுவாச

இதம் து தே குஹ்யதமம் ப்ரவக்ஷ்யாம்யனஸூயவே |
ஜ்ஞானம் விஜ்ஞானஸஹிதம் யஜ்ஜ்ஞாத்வா மோக்ஷ்யஸே‌உஶுபாத் || 1 ||

ராஜவித்யா ராஜகுஹ்யம் பவித்ரமிதமுத்தமம் |
ப்ரத்யக்ஷாவகமம் தர்ம்யம் ஸுஸுகம் கர்துமவ்யயம் || 2 ||

அஶ்ரத்ததானாஃ புருஷா தர்மஸ்யாஸ்ய பரம்தப |
அப்ராப்ய மாம் னிவர்தன்தே ம்றுத்யுஸம்ஸாரவர்த்மனி || 3 ||

மயா ததமிதம் ஸர்வம் ஜகதவ்யக்தமூர்தினா |
மத்ஸ்தானி ஸர்வபூதானி ன சாஹம் தேஷ்வவஸ்திதஃ || 4 ||

ன ச மத்ஸ்தானி பூதானி பஶ்ய மே யோகமைஶ்வரம் |
பூதப்றுன்ன ச பூதஸ்தோ மமாத்மா பூதபாவனஃ || 5 ||

யதாகாஶஸ்திதோ னித்யம் வாயுஃ ஸர்வத்ரகோ மஹான் |
ததா ஸர்வாணி பூதானி மத்ஸ்தானீத்யுபதாரய || 6 ||

ஸர்வபூதானி கௌன்தேய ப்ரக்றுதிம் யான்தி மாமிகாம் |
கல்பக்ஷயே புனஸ்தானி கல்பாதௌ விஸ்றுஜாம்யஹம் || 7 ||

ப்ரக்றுதிம் ஸ்வாமவஷ்டப்ய விஸ்றுஜாமி புனஃ புனஃ |
பூதக்ராமமிமம் க்றுத்ஸ்னமவஶம் ப்ரக்றுதேர்வஶாத் || 8 ||

ன ச மாம் தானி கர்மாணி னிபத்னன்தி தனம்ஜய |
உதாஸீனவதாஸீனமஸக்தம் தேஷு கர்மஸு || 9 ||

மயாத்யக்ஷேண ப்ரக்றுதிஃ ஸூயதே ஸசராசரம் |
ஹேதுனானேன கௌன்தேய ஜகத்விபரிவர்ததே || 10 ||

அவஜானன்தி மாம் மூடா மானுஷீம் தனுமாஶ்ரிதம் |
பரம் பாவமஜானன்தோ மம பூதமஹேஶ்வரம் || 11 ||

மோகாஶா மோககர்மாணோ மோகஜ்ஞானா விசேதஸஃ |
ராக்ஷஸீமாஸுரீம் சைவ ப்ரக்றுதிம் மோஹினீம் ஶ்ரிதாஃ || 12 ||

மஹாத்மானஸ்து மாம் பார்த தைவீம் ப்ரக்றுதிமாஶ்ரிதாஃ |
பஜன்த்யனன்யமனஸோ ஜ்ஞாத்வா பூதாதிமவ்யயம் || 13 ||

ஸததம் கீர்தயன்தோ மாம் யதன்தஶ்ச த்றுடவ்ரதாஃ |
னமஸ்யன்தஶ்ச மாம் பக்த்யா னித்யயுக்தா உபாஸதே || 14 ||

ஜ்ஞானயஜ்ஞேன சாப்யன்யே யஜன்தோ மாமுபாஸதே |
ஏகத்வேன ப்றுதக்த்வேன பஹுதா விஶ்வதோமுகம் || 15 ||

அஹம் க்ரதுரஹம் யஜ்ஞஃ ஸ்வதாஹமஹமௌஷதம் |
மன்த்ரோ‌உஹமஹமேவாஜ்யமஹமக்னிரஹம் ஹுதம் || 16 ||

பிதாஹமஸ்ய ஜகதோ மாதா தாதா பிதாமஹஃ |
வேத்யம் பவித்ரமோம்கார றுக்ஸாம யஜுரேவ ச || 17 ||

கதிர்பர்தா ப்ரபுஃ ஸாக்ஷீ னிவாஸஃ ஶரணம் ஸுஹ்றுத் |
ப்ரபவஃ ப்ரலயஃ ஸ்தானம் னிதானம் பீஜமவ்யயம் || 18 ||

தபாம்யஹமஹம் வர்ஷம் னிக்றுஹ்ணாம்யுத்ஸ்றுஜாமி ச |
அம்றுதம் சைவ ம்றுத்யுஶ்ச ஸதஸச்சாஹமர்ஜுன || 19 ||

த்ரைவித்யா மாம் ஸோமபாஃ பூதபாபா யஜ்ஞைரிஷ்ட்வா ஸ்வர்கதிம் ப்ரார்தயன்தே |
தே புண்யமாஸாத்ய ஸுரேன்த்ரலோகமஶ்னன்தி திவ்யான்திவி தேவபோகான் || 20 ||

தே தம் புக்த்வா ஸ்வர்கலோகம் விஶாலம் க்ஷீணே புண்யே மர்த்யலோகம் விஶன்தி |
ஏவம் த்ரயீதர்மமனுப்ரபன்னா கதாகதம் காமகாமா லபன்தே || 21 ||

அனன்யாஶ்சின்தயன்தோ மாம் யே ஜனாஃ பர்யுபாஸதே |
ஏஷாம் னித்யாபியுக்தானாம் யோகக்ஷேமம் வஹாம்யஹம் || 22||

யே‌உப்யன்யதேவதா பக்தா யஜன்தே ஶ்ரத்தயான்விதாஃ |
தே‌உபி மாமேவ கௌன்தேய யஜன்த்யவிதிபூர்வகம் || 23 ||

அஹம் ஹி ஸர்வயஜ்ஞானாம் போக்தா ச ப்ரபுரேவ ச |
ன து மாமபிஜானன்தி தத்த்வேனாதஶ்ச்யவன்தி தே || 24 ||

யான்தி தேவவ்ரதா தேவான்பித்றூன்யான்தி பித்றுவ்ரதாஃ |
பூதானி யான்தி பூதேஜ்யா யான்தி மத்யாஜினோ‌உபி மாம் || 25 ||

பத்ரம் புஷ்பம் பலம் தோயம் யோ மே பக்த்யா ப்ரயச்சதி |
ததஹம் பக்த்யுபஹ்றுதமஶ்னாமி ப்ரயதாத்மனஃ || 26 ||

யத்கரோஷி யதஶ்னாஸி யஜ்ஜுஹோஷி ததாஸி யத் |
யத்தபஸ்யஸி கௌன்தேய தத்குருஷ்வ மதர்பணம் || 27 ||

ஶுபாஶுபபலைரேவம் மோக்ஷ்யஸே கர்மபன்தனைஃ |
ஸம்ன்யாஸயோகயுக்தாத்மா விமுக்தோ மாமுபைஷ்யஸி || 28 ||

ஸமோ‌உஹம் ஸர்வபூதேஷு ன மே த்வேஷ்யோ‌உஸ்தி ன ப்ரியஃ |
யே பஜன்தி து மாம் பக்த்யா மயி தே தேஷு சாப்யஹம் || 29 ||

அபி சேத்ஸுதுராசாரோ பஜதே மாமனன்யபாக் |
ஸாதுரேவ ஸ மன்தவ்யஃ ஸம்யக்வ்யவஸிதோ ஹி ஸஃ || 30 ||

க்ஷிப்ரம் பவதி தர்மாத்மா ஶஶ்வச்சான்திம் னிகச்சதி |
கௌன்தேய ப்ரதிஜானீஹி ன மே பக்தஃ ப்ரணஶ்யதி || 31 ||

மாம் ஹி பார்த வ்யபாஶ்ரித்ய யே‌உபி ஸ்யுஃ பாபயோனயஃ |
ஸ்த்ரியோ வைஶ்யாஸ்ததா ஶூத்ராஸ்தே‌உபி யான்தி பராம் கதிம் || 32 ||

கிம் புனர்ப்ராஹ்மணாஃ புண்யா பக்தா ராஜர்ஷயஸ்ததா |
அனித்யமஸுகம் லோகமிமம் ப்ராப்ய பஜஸ்வ மாம் || 33 ||

மன்மனா பவ மத்பக்தோ மத்யாஜீ மாம் னமஸ்குரு |
மாமேவைஷ்யஸி யுக்த்வைவமாத்மானம் மத்பராயணஃ || 34 ||

ஓம் தத்ஸதிதி ஶ்ரீமத்பகவத்கீதாஸூபனிஷத்ஸு ப்ரஹ்மவித்யாயாம் யோகஶாஸ்த்ரே ஶ்ரீக்றுஷ்ணார்ஜுனஸம்வாதே

ராஜவித்யாராஜகுஹ்யயோகோ னாம னவமோ‌உத்யாயஃ

Srimad Bhagawad Gita Chapter 9 in Other Languages

Write Your Comment