Bhagavad Gita in Tamil – Chapter 2

ஸம்ஜய உவாச தம் ததா க்றுபயாவிஷ்டமஶ்ருபூர்ணாகுலேக்ஷணம் | விஷீதன்தமிதம் வாக்யமுவாச மதுஸூதனஃ || 1 || ஶ்ரீபகவானுவாச குதஸ்த்வா கஶ்மலமிதம் விஷமே ஸமுபஸ்திதம் | அனார்யஜுஷ்டமஸ்வர்க்யமகீர்திகரமர்ஜுன || 2 || க்லைப்யம் மா ஸ்ம கமஃ பார்த னைதத்த்வய்யுபபத்யதே | க்ஷுத்ரம் ஹ்றுதயதௌர்பல்யம் த்யக்த்வோத்திஷ்ட பரம்தப || 3 || அர்ஜுன உவாச கதம் பீஷ்மமஹம் ஸாங்க்யே த்ரோணம் ச மதுஸூதன | இஷுபிஃ ப்ரதியோத்ஸ்யாமி பூஜார்ஹாவரிஸூதன || 4 || குரூனஹத்வா ஹி மஹானுபாவான்ஶ்ரேயோ போக்தும் […]

Bhagavad Gita in Tamil – Chapter 3

அர்ஜுன உவாச ஜ்யாயஸீ சேத்கர்மணஸ்தே மதா புத்திர்ஜனார்தன | தத்கிம் கர்மணி கோரே மாம் னியோஜயஸி கேஶவ || 1 || வ்யாமிஶ்ரேணேவ வாக்யேன புத்திம் மோஹயஸீவ மே | ததேகம் வத னிஶ்சித்ய யேன ஶ்ரேயோ‌உஹமாப்னுயாம் || 2 || ஶ்ரீபகவானுவாச லோகே‌உஸ்மின்த்விவிதா னிஷ்டா புரா ப்ரோக்தா மயானக | ஜ்ஞானயோகேன ஸாம்க்யானாம் கர்மயோகேன யோகினாம் || 3 || ன கர்மணாமனாரம்பான்னைஷ்கர்ம்யம் புருஷோ‌உஶ்னுதே | ன ச ஸம்ன்யஸனாதேவ ஸித்திம் ஸமதிகச்சதி || 4 […]

Bhagavad Gita in Tamil – Chapter 4

ஶ்ரீபகவானுவாச இமம் விவஸ்வதே யோகம் ப்ரோக்தவானஹமவ்யயம் | விவஸ்வான்மனவே ப்ராஹ மனுரிக்ஷ்வாகவே‌உப்ரவீத் || 1 || ஏவம் பரம்பராப்ராப்தமிமம் ராஜர்ஷயோ விதுஃ | ஸ காலேனேஹ மஹதா யோகோ னஷ்டஃ பரம்தப || 2 || ஸ ஏவாயம் மயா தே‌உத்ய யோகஃ ப்ரோக்தஃ புராதனஃ | பக்தோ‌உஸி மே ஸகா சேதி ரஹஸ்யம் ஹ்யேததுத்தமம் || 3 || அர்ஜுன உவாச அபரம் பவதோ ஜன்ம பரம் ஜன்ம விவஸ்வதஃ | கதமேதத்விஜானீயாம் த்வமாதௌ ப்ரோக்தவானிதி […]

Bhagavad Gita in Tamil – Chapter 5

அர்ஜுன உவாச ஸம்ன்யாஸம் கர்மணாம் க்றுஷ்ண புனர்யோகம் ச ஶம்ஸஸி | யச்ச்ரேய ஏதயோரேகம் தன்மே ப்ரூஹி ஸுனிஶ்சிதம் || 1 || ஶ்ரீபகவானுவாச ஸம்ன்யாஸஃ கர்மயோகஶ்ச னிஃஶ்ரேயஸகராவுபௌ | தயோஸ்து கர்மஸம்ன்யாஸாத்கர்மயோகோ விஶிஷ்யதே || 2 || ஜ்ஞேயஃ ஸ னித்யஸம்ன்யாஸீ யோ ன த்வேஷ்டி ன காங்க்ஷதி | னிர்த்வன்த்வோ ஹி மஹாபாஹோ ஸுகம் பன்தாத்ப்ரமுச்யதே || 3 || ஸாம்க்யயோகௌ ப்றுதக்பாலாஃ ப்ரவதன்தி ன பண்டிதாஃ | ஏகமப்யாஸ்திதஃ ஸம்யகுபயோர்வின்ததே பலம் || […]

Bhagavad Gita in Tamil – Chapter 6

ஶ்ரீபகவானுவாச அனாஶ்ரிதஃ கர்மபலம் கார்யம் கர்ம கரோதி யஃ | ஸ ஸம்ன்யாஸீ ச யோகீ ச ன னிரக்னிர்ன சாக்ரியஃ || 1 || யம் ஸம்ன்யாஸமிதி ப்ராஹுர்யோகம் தம் வித்தி பாம்டவ | ன ஹ்யஸம்ன்யஸ்தஸம்கல்போ யோகீ பவதி கஶ்சன || 2 || ஆருருக்ஷோர்முனேர்யோகம் கர்ம காரணமுச்யதே | யோகாரூடஸ்ய தஸ்யைவ ஶமஃ காரணமுச்யதே || 3 || யதா ஹி னேன்த்ரியார்தேஷு ன கர்மஸ்வனுஷஜ்ஜதே | ஸர்வஸம்கல்பஸம்ன்யாஸீ யோகாரூடஸ்ததோச்யதே || 4 […]

Bhagavad Gita in Tamil – Chapter 7

ஶ்ரீபகவானுவாச மய்யாஸக்தமனாஃ பார்த யோகம் யுஞ்ஜன்மதாஶ்ரயஃ | அஸம்ஶயம் ஸமக்ரம் மாம் யதா ஜ்ஞாஸ்யஸி தச்ச்றுணு || 1 || ஜ்ஞானம் தே‌உஹம் ஸவிஜ்ஞானமிதம் வக்ஷ்யாம்யஶேஷதஃ | யஜ்ஜ்ஞாத்வா னேஹ பூயோ‌உன்யஜ்ஜ்ஞாதவ்யமவஶிஷ்யதே || 2 || மனுஷ்யாணாம் ஸஹஸ்ரேஷு கஶ்சித்யததி ஸித்தயே | யததாமபி ஸித்தானாம் கஶ்சின்மாம் வேத்தி தத்த்வதஃ || 3 || பூமிராபோ‌உனலோ வாயுஃ கம் மனோ புத்திரேவ ச | அஹம்கார இதீயம் மே பின்னா ப்ரக்றுதிரஷ்டதா || 4 || அபரேயமிதஸ்த்வன்யாம் […]

Bhagavad Gita in Tamil – Chapter 8

அர்ஜுன உவாச கிம் தத்ப்ரஹ்ம கிமத்யாத்மம் கிம் கர்ம புருஷோத்தம | அதிபூதம் ச கிம் ப்ரோக்தமதிதைவம் கிமுச்யதே || 1 || அதியஜ்ஞஃ கதம் கோ‌உத்ர தேஹே‌உஸ்மின்மதுஸூதன | ப்ரயாணகாலே ச கதம் ஜ்ஞேயோ‌உஸி னியதாத்மபிஃ || 2 || ஶ்ரீபகவானுவாச அக்ஷரம் ப்ரஹ்ம பரமம் ஸ்வபாவோ‌உத்யாத்மமுச்யதே | பூதபாவோத்பவகரோ விஸர்கஃ கர்மஸம்ஜ்ஞிதஃ || 3 || அதிபூதம் க்ஷரோ பாவஃ புருஷஶ்சாதிதைவதம் | அதியஜ்ஞோ‌உஹமேவாத்ர தேஹே தேஹப்றுதாம் வர || 4 || அன்தகாலே […]

Bhagavad Gita in Tamil – Chapter 9

ஶ்ரீபகவானுவாச இதம் து தே குஹ்யதமம் ப்ரவக்ஷ்யாம்யனஸூயவே | ஜ்ஞானம் விஜ்ஞானஸஹிதம் யஜ்ஜ்ஞாத்வா மோக்ஷ்யஸே‌உஶுபாத் || 1 || ராஜவித்யா ராஜகுஹ்யம் பவித்ரமிதமுத்தமம் | ப்ரத்யக்ஷாவகமம் தர்ம்யம் ஸுஸுகம் கர்துமவ்யயம் || 2 || அஶ்ரத்ததானாஃ புருஷா தர்மஸ்யாஸ்ய பரம்தப | அப்ராப்ய மாம் னிவர்தன்தே ம்றுத்யுஸம்ஸாரவர்த்மனி || 3 || மயா ததமிதம் ஸர்வம் ஜகதவ்யக்தமூர்தினா | மத்ஸ்தானி ஸர்வபூதானி ன சாஹம் தேஷ்வவஸ்திதஃ || 4 || ன ச மத்ஸ்தானி பூதானி பஶ்ய […]

Bhagavad Gita in Tamil – Chapter 10

Bhagavad Gita in Tamil – Chapter 10 lyrics. Here you can find the text of Bhagvad Gita Chapter 10 in Tamil. Bhagvad Gita Bhagvad Gita or simply know as Gita is the Hindu sacred scripture and considered as one of the important scriptures in the history of literature and philosophy. ஶ்ரீபகவானுவாச பூய ஏவ மஹாபாஹோ ஶ்றுணு மே […]

Bhagavad Gita in Tamil – Chapter 11

Bhagavad Gita in Tamil – Chapter 11 lyrics. Here you can find the text of Bhagvad Gita Chapter 11 in Tamil. Bhagvad Gita Bhagvad Gita or simply know as Gita is the Hindu sacred scripture and considered as one of the important scriptures in the history of literature and philosophy. அர்ஜுன உவாச மதனுக்ரஹாய பரமம் குஹ்யமத்யாத்மஸம்ஜ்ஞிதம் | […]

Bhagavad Gita in Tamil – Chapter 12

Bhagavad Gita in Tamil – Chapter 12 lyrics. Here you can find the text of Bhagvad Gita Chapter 12 in Tamil. Bhagvad Gita Bhagvad Gita or simply know as Gita is the Hindu sacred scripture and considered as one of the important scriptures in the history of literature and philosophy. அர்ஜுன உவாச ஏவம் ஸததயுக்தா யே பக்தாஸ்த்வாம் பர்யுபாஸதே | […]

Bhagavad Gita in Tamil – Chapter 13

ஶ்ரீபகவானுவாச இதம் ஶரீரம் கௌன்தேய க்ஷேத்ரமித்யபிதீயதே | ஏதத்யோ வேத்தி தம் ப்ராஹுஃ க்ஷேத்ரஜ்ஞ இதி தத்விதஃ || 1 || க்ஷேத்ரஜ்ஞம் சாபி மாம் வித்தி ஸர்வக்ஷேத்ரேஷு பாரத | க்ஷேத்ரக்ஷேத்ரஜ்ஞயோர்ஜ்ஞானம் யத்தஜ்ஜ்ஞானம் மதம் மம || 2 || தத்க்ஷேத்ரம் யச்ச யாத்றுக்ச யத்விகாரி யதஶ்ச யத் | ஸ ச யோ யத்ப்ரபாவஶ்ச தத்ஸமாஸேன மே ஶ்றுணு || 3 || றுஷிபிர்பஹுதா கீதம் சன்தோபிர்விவிதைஃ ப்றுதக் | ப்ரஹ்மஸூத்ரபதைஶ்சைவ ஹேதுமத்பிர்வினிஶ்சிதைஃ || […]

Bhagavad Gita in Tamil – Chapter 14

ஶ்ரீபகவானுவாச பரம் பூயஃ ப்ரவக்ஷ்யாமி ஜ்ஞானானாம் ஜ்ஞானமுத்தமம் | யஜ்ஜ்ஞாத்வா முனயஃ ஸர்வே பராம் ஸித்திமிதோ கதாஃ || 1 || இதம் ஜ்ஞானமுபாஶ்ரித்ய மம ஸாதர்ம்யமாகதாஃ | ஸர்கே‌உபி னோபஜாயன்தே ப்ரலயே ன வ்யதன்தி ச || 2 || மம யோனிர்மஹத்ப்ரஹ்ம தஸ்மின்கர்பம் ததாம்யஹம் | ஸம்பவஃ ஸர்வபூதானாம் ததோ பவதி பாரத || 3 || ஸர்வயோனிஷு கௌன்தேய மூர்தயஃ ஸம்பவன்தி யாஃ | தாஸாம் ப்ரஹ்ம மஹத்யோனிரஹம் பீஜப்ரதஃ பிதா || […]

Bhagavad Gita in Tamil – Chapter 15

ஶ்ரீபகவானுவாச ஊர்த்வமூலமதஃஶாகமஶ்வத்தம் ப்ராஹுரவ்யயம் | சன்தாம்ஸி யஸ்ய பர்ணானி யஸ்தம் வேத ஸ வேதவித் || 1 || அதஶ்சோர்த்வம் ப்ரஸ்றுதாஸ்தஸ்ய ஶாகா குணப்ரவ்றுத்தா விஷயப்ரவாலாஃ | அதஶ்ச மூலான்யனுஸம்ததானி கர்மானுபன்தீனி மனுஷ்யலோகே || 2 || ன ரூபமஸ்யேஹ ததோபலப்யதே னான்தோ ன சாதிர்ன ச ஸம்ப்ரதிஷ்டா | அஶ்வத்தமேனம் ஸுவிரூடமூலமஸங்கஶஸ்த்ரேண த்றுடேன சித்த்வா || 3 || ததஃ பதம் தத்பரிமார்கிதவ்யம் யஸ்மின்கதா ன னிவர்தன்தி பூயஃ | தமேவ சாத்யம் புருஷம் ப்ரபத்யே […]

Bhagavad Gita in Tamil – Chapter 16

ஶ்ரீபகவானுவாச அபயம் ஸத்த்வஸம்ஶுத்திர்ஜ்ஞானயோகவ்யவஸ்திதிஃ | தானம் தமஶ்ச யஜ்ஞஶ்ச ஸ்வாத்யாயஸ்தப ஆர்ஜவம் || 1 || அஹிம்ஸா ஸத்யமக்ரோதஸ்த்யாகஃ ஶான்திரபைஶுனம் | தயா பூதேஷ்வலோலுப்த்வம் மார்தவம் ஹ்ரீரசாபலம் || 2 || தேஜஃ க்ஷமா த்றுதிஃ ஶௌசமத்ரோஹோ னாதிமானிதா | பவன்தி ஸம்பதம் தைவீமபிஜாதஸ்ய பாரத || 3 || தம்போ தர்போ‌உபிமானஶ்ச க்ரோதஃ பாருஷ்யமேவ ச | அஜ்ஞானம் சாபிஜாதஸ்ய பார்த ஸம்பதமாஸுரீம் || 4 || தைவீ ஸம்பத்விமோக்ஷாய னிபன்தாயாஸுரீ மதா | மா […]

Bhagavad Gita in Tamil – Chapter 17

அர்ஜுன உவாச யே ஶாஸ்த்ரவிதிமுத்ஸ்றுஜ்ய யஜன்தே ஶ்ரத்தயான்விதாஃ | தேஷாம் னிஷ்டா து கா க்றுஷ்ண ஸத்த்வமாஹோ ரஜஸ்தமஃ || 1 || ஶ்ரீபகவானுவாச த்ரிவிதா பவதி ஶ்ரத்தா தேஹினாம் ஸா ஸ்வபாவஜா | ஸாத்த்விகீ ராஜஸீ சைவ தாமஸீ சேதி தாம் ஶ்றுணு || 2 || ஸத்த்வானுரூபா ஸர்வஸ்ய ஶ்ரத்தா பவதி பாரத | ஶ்ரத்தாமயோ‌உயம் புருஷோ யோ யச்ச்ரத்தஃ ஸ ஏவ ஸஃ || 3 || யஜன்தே ஸாத்த்விகா தேவான்யக்ஷரக்ஷாம்ஸி ராஜஸாஃ […]

Bhagavad Gita in Tamil – Chapter 18

அர்ஜுன உவாச ஸம்ன்யாஸஸ்ய மஹாபாஹோ தத்த்வமிச்சாமி வேதிதும் | த்யாகஸ்ய ச ஹ்றுஷீகேஶ ப்றுதக்கேஶினிஷூதன || 1 || ஶ்ரீபகவானுவாச காம்யானாம் கர்மணாம் ன்யாஸம் ஸம்ன்யாஸம் கவயோ விதுஃ | ஸர்வகர்மபலத்யாகம் ப்ராஹுஸ்த்யாகம் விசக்ஷணாஃ || 2 || த்யாஜ்யம் தோஷவதித்யேகே கர்ம ப்ராஹுர்மனீஷிணஃ | யஜ்ஞதானதபஃகர்ம ன த்யாஜ்யமிதி சாபரே || 3 || னிஶ்சயம் ஶ்றுணு மே தத்ர த்யாகே பரதஸத்தம | த்யாகோ ஹி புருஷவ்யாக்ர த்ரிவிதஃ ஸம்ப்ரகீர்திதஃ || 4 || […]

Bhagavad Gita in Tamil – Chapter 1

த்றுதராஷ்ட்ர உவாச தர்மக்ஷேத்ரே குருக்ஷேத்ரே ஸமவேதா யுயுத்ஸவஃ | மாமகாஃ பாம்டவாஶ்சைவ கிமகுர்வத ஸம்ஜய || 1 || ஸம்ஜய உவாச த்றுஷ்ட்வா து பாம்டவானீகம் வ்யூடம் துர்யோதனஸ்ததா | ஆசார்யமுபஸம்கம்ய ராஜா வசனமப்ரவீத் || 2 || பஶ்யைதாம் பாம்டுபுத்ராணாமாசார்ய மஹதீம் சமூம் | வ்யூடாம் த்ருபதபுத்ரேண தவ ஶிஷ்யேண தீமதா || 3 || அத்ர ஶூரா மஹேஷ்வாஸா பீமார்ஜுனஸமா யுதி | யுயுதானோ விராடஶ்ச த்ருபதஶ்ச மஹாரதஃ || 4 || த்றுஷ்டகேதுஶ்சேகிதானஃ […]