Ganapati Atharva Sheersham in Tamil

Ganapati Atharva Sheersham in Tamil.. Here are the lyrics of Ganapati Atharva Sheersham in Tamil..

Ganapati Atharva Sheersham is one of the popular prayers chanted during Ganesh Chaturthi Puja.

Lyrics of Ganapati Atharvashirsha in Tamil..

|| கணபத்யதர்வஶீர்ஷோபனிஷத் (ஶ்ரீ கணேஷாதர்வஷீர்ஷம்) ||

ஓம் பத்ரம் கர்ணே’பிஃ ஶ்றுணுயாம’ தேவாஃ | பத்ரம் ப’ஶ்யேமாக்ஷபிர்யஜ’த்ராஃ | ஸ்திரைரங்கை”ஸ்துஷ்டுவாக்‍ம் ஸ’ஸ்தனூபிஃ’ | வ்யஶே’ம தேவஹி’தம் யதாயுஃ’ | ஸ்வஸ்தி ன இன்த்ரோ’ வ்றுத்தஶ்ர’வாஃ | ஸ்வஸ்தி னஃ’ பூஷா விஶ்வவே’தாஃ | ஸ்வஸ்தி னஸ்தார்க்ஷ்யோ அரி’ஷ்டனேமிஃ | ஸ்வஸ்தி னோ ப்றுஹஸ்பதி’ர்ததாது ||

ஓம் ஶான்திஃ ஶான்திஃ ஶான்திஃ’ ||

ஓம் னம’ஸ்தே கணப’தயே | த்வமேவ ப்ரத்யக்ஷம் தத்த்வ’மஸி | த்வமேவ கேவலம் கர்தா’‌உஸி | த்வமேவ கேவலம் தர்தா’‌உஸி | த்வமேவ கேவலம் ஹர்தா’‌உஸி | த்வமேவ ஸர்வம் கல்விதம்’ ப்ரஹ்மாஸி | த்வம் ஸாக்ஷாதாத்மா’‌உஸி னித்யம் || 1 ||
று’தம் வச்மி | ஸ’த்யம் வச்மி || 2 ||

அவ த்வம் மாம் | அவ’ வக்தாரம்” | அவ’ ஶ்ரோதாரம்” | அவ’ தாதாரம்” | அவ’ தாதாரம்” | அவானூசானம’வ ஶிஷ்யம் | அவ’ பஶ்சாத்தா”த் | அவ’ புரஸ்தா”த் | அவோத்தராத்தா”த் | அவ’ தக்ஷிணாத்தா”த் | அவ’ சோர்த்வாத்தா”த் | அவாதராத்தா”த் | ஸர்வதோ மாம் பாஹி பாஹி’ ஸமன்தாத் || 3 ||

த்வம் வாங்மய’ஸ்த்வம் சின்மயஃ | த்வமானன்தமய’ஸ்த்வம் ப்ரஹ்மமயஃ | த்வம் ஸச்சிதானன்தா‌உத்வி’தீயோ‌உஸி | த்வம் ப்ரத்யக்ஷம் ப்ரஹ்மா’ஸி | த்வம் ஜ்ஞானமயோ விஜ்ஞான’மயோ‌உஸி || 4 ||

ஸர்வம் ஜகதிதம் த்வ’த்தோ ஜாயதே | ஸர்வம் ஜகதிதம் த்வ’த்தஸ்திஷ்டதி | ஸர்வம் ஜகதிதம் த்வயி லய’மேஷ்யதி | ஸர்வம் ஜகதிதம் த்வயி’ ப்ரத்யேதி | த்வம் பூமிராபோ‌உனலோ‌உனி’லோ னபஃ | த்வம் சத்வாரி வா”க்பதானி || 5 ||

த்வம் குணத்ர’யாதீதஃ | த்வம் அவஸ்தாத்ர’யாதீதஃ | த்வம் தேஹத்ர’யாதீதஃ | த்வம் காலத்ர’யாதீதஃ | த்வம் மூலாதாரஸ்திதோ’‌உஸி னித்யம் | த்வம் ஶக்தித்ர’யாத்மகஃ | த்வாம் யோகினோ த்யாய’ன்தி னித்யம் | த்வம் ப்ரஹ்மா த்வம் விஷ்ணுஸ்த்வம் ருத்ரஸ்த்வமின்த்ரஸ்த்வமக்னிஸ்த்வம் வாயுஸ்த்வம் ஸூர்யஸ்த்வம் சன்த்ரமாஸ்த்வம் ப்ரஹ்ம பூர்புவஃ ஸ்வரோம் || 6 ||

கணாதிம்” பூர்வ’முச்சார்ய வர்ணாதீம்” ஸ்ததனன்தரம் | அனுஸ்வாரஃ ப’ரதரஃ | அர்தே”ன்துலஸிதம் | தாரே’ண றுத்தம் | எதத்தவ மனு’ஸ்வரூபம் | ககாரஃ பூ”ர்வரூபம் | அகாரோ மத்ய’மரூபம் | அனுஸ்வாரஶ்சா”ன்த்யரூபம் | பின்துருத்த’ரரூபம் | னாதஃ’ ஸன்தானம் | ஸக்ம்ஹி’தா ஸன்திஃ | ஸைஷா கணே’ஶவித்யா | கண’க றுஷிஃ | னிச்றுத்காய’த்ரீச்சன்தஃ | ஶ்ரீ மஹாகணபதி’ர்தேவதா | ஓம் கம் கணப’தயே னமஃ || 7 ||

ஏகதன்தாய’ வித்மஹே’ வக்ரதுண்டாய’ தீமஹி |
தன்னோ’ தன்திஃ ப்ரசோதயா”த் || 8 ||

ஏகதன்தம் ச’துர்ஹஸ்தம் பாஶமம்’குஶதாரி’ணம் | ரதம்’ ச வர’தம் ஹஸ்தைர்பிப்ராணம்’ மூஷகத்வ’ஜம் | ரக்தம்’ லம்போத’ரம் ஶூர்பகர்ணகம்’ ரக்தவாஸ’ஸம் | ரக்த’கன்தானு’லிப்தாங்கம் ரக்தபு’ஷ்பைஃ ஸுபூஜி’தம் | பக்தா’னுகம்பி’னம் தேவம் ஜகத்கா’ரணமச்யு’தம் | ஆவி’ர்பூதம் ச’ ஸ்றுஷ்ட்யாதௌ ப்ரக்றுதே”ஃ புருஷாத்ப’ரம் | ஏவம்’ த்யாயதி’ யோ னித்யம் ஸ யோகீ’ யோகினாம் வ’ரஃ || 9 ||

னமோ வ்ராதபதயே னமோ கணபதயே னமஃ ப்ரமதபதயே னமஸ்தே‌உஸ்து லம்போதராயைகதன்தாய விக்னவினாஶினே ஶிவஸுதாய ஶ்ரீவரதமூர்தயே
னமஃ || 10 ||

ஏதததர்வஶீர்ஷம் யோ‌உதீதே | ஸ ப்ரஹ்மபூயா’ய கல்பதே | ஸ ஸர்வவிக்னை”ர்ன பாத்யதே | ஸ ஸர்வதஃ ஸுக’மேததே | ஸ பஞ்சமஹாபாபா”த் ப்ரமுச்யதே | ஸாயம’தீயானோ திவஸக்றுதம் பாபம்’ னாஶயதி | ப்ராதர’தீயானோ ராத்ரிக்றுதம் பாபம்’ னாஶயதி | ஸாயம் ப்ராதஃ ப்ர’யுஞ்ஜானோ பாபோ‌உபா’போ பவதி | தர்மார்தகாமமோக்ஷம்’ ச வின்ததி | இதமதர்வஶீர்ஷமஶிஷ்யாய’ ன தேயம் | யோ யதி மோ’ஹாத் தாஸ்யதி ஸ பாபீ’யான் பவதி | ஸஹஸ்ராவர்தனாத்யம் யம் காம’மதீதே | தம் தமனே’ன ஸாதயேத் || 11 ||

அனேன கணபதிம’பிஷிஞ்சதி | ஸ வா’க்மீ பவதி | சதுர்த்யாமன’ஶ்னன் ஜபதி ஸ வித்யா’வான் பவதி | இத்யதர்வ’ணவாக்யம் | ப்ரஹ்மாத்யாசர’ணம் வித்யான்ன பிபேதி கதா’சனேதி || 12 ||

யோ தூர்வாங்கு’ரைர்யஜதி ஸ வைஶ்ரவணோப’மோ பவதி | யோ லா’ஜைர்யஜதி ஸ யஶோ’வான் பவதி | ஸ மேதா’வான் பவதி | யோ மோதகஸஹஸ்ரே’ண யஜதி ஸ வாஞ்சிதபலம’வாப்னோதி | யஃ ஸாஜ்ய ஸமி’த்பிர்யஜதி ஸ ஸர்வம் லபதே ஸ ஸ’ர்வம் லபதே || 13 ||

அஷ்டௌ ப்ராஹ்மணான் ஸம்யக் க்ரா’ஹயித்வா ஸூர்யவர்ச’ஸ்வீ பவதி | ஸூர்யக்ரஹே ம’ஹானத்யாம் ப்ரதிமாஸன்னிதௌ வா ஜப்த்வா ஸித்தம’ன்த்ரோ பவதி | மஹாவிக்னா”த் ப்ரமுச்யதே | மஹாதோஷா”த் ப்ரமுச்யதே | மஹாபாபா”த் ப்ரமுச்யதே | மஹாப்ரத்யவாயா”த் ப்ரமுச்யதே | ஸ ஸர்வ’வித்பவதி ஸ ஸர்வ’வித்பவதி | ய ஏ’வம் வேத | இத்யு’பனிஷ’த் || 14 ||

ஓம் பத்ரம் கர்ணே’பிஃ ஶ்றுணுயாம’ தேவாஃ | பத்ரம் ப’ஶ்யேமாக்ஷபிர்யஜ’த்ராஃ | ஸ்திரைரங்கை”ஸ்துஷ்டுவாக்‍ம் ஸ’ஸ்தனூபிஃ’ | வ்யஶே’ம தேவஹி’தம் யதாயுஃ’ | ஸ்வஸ்தி ன இன்த்ரோ’ வ்றுத்தஶ்ர’வாஃ | ஸ்வஸ்தி னஃ’ பூஷா விஶ்வவே’தாஃ | ஸ்வஸ்தி னஸ்தார்க்ஷ்யோ அரி’ஷ்டனேமிஃ | ஸ்வஸ்தி னோ ப்றுஹஸ்பதி’ர்ததாது ||

ஓம் ஶான்திஃ ஶான்திஃ ஶான்திஃ’ ||

Ganapati Atharva Sheersham in Other Languages

Write Your Comment