Bhagavad Gita in Gujarati – Chapter 9

શ્રીભગવાનુવાચ ઇદં તુ તે ગુહ્યતમં પ્રવક્ષ્યામ્યનસૂયવે | જ્ઞાનં વિજ્ઞાનસહિતં યજ્જ્ઞાત્વા મોક્ષ્યસે‌உશુભાત || 1 || રાજવિદ્યા રાજગુહ્યં પવિત્રમિદમુત્તમમ | પ્રત્યક્ષાવગમં ધર્મ્યં સુસુખં કર્તુમવ્યયમ || 2 || અશ્રદ્દધાનાઃ પુરુષા ધર્મસ્યાસ્ય પરંતપ | અપ્રાપ્ય માં નિવર્તન્તે મૃત્યુસંસારવર્ત્મનિ || 3 || મયા તતમિદં સર્વં જગદવ્યક્તમૂર્તિના | મત્સ્થાનિ સર્વભૂતાનિ ન ચાહં તેષ્વવસ્થિતઃ || 4 || ન ચ મત્સ્થાનિ ભૂતાનિ પશ્ય […]

Bhagavad Gita in Bengali – Chapter 9

শ্রীভগবানুবাচ ইদং তু তে গুহ্য়তমং প্রবক্ষ্য়াম্য়নসূয়বে | জ্ঞানং বিজ্ঞানসহিতং য়জ্জ্ঞাত্বা মোক্ষ্য়সে‌உশুভাত || 1 || রাজবিদ্য়া রাজগুহ্য়ং পবিত্রমিদমুত্তমম | প্রত্য়ক্ষাবগমং ধর্ম্য়ং সুসুখং কর্তুমব্য়য়ম || 2 || অশ্রদ্দধানাঃ পুরুষা ধর্মস্য়াস্য় পরংতপ | অপ্রাপ্য় মাং নিবর্তন্তে মৃত্য়ুসংসারবর্ত্মনি || 3 || ময়া ততমিদং সর্বং জগদব্য়ক্তমূর্তিনা | মত্স্থানি সর্বভূতানি ন চাহং তেষ্ববস্থিতঃ || 4 || ন চ মত্স্থানি ভূতানি পশ্য় […]

Bhagavad Gita in Oriya – Chapter 9

ଶ୍ରୀଭଗଵାନୁଵାଚ ଇଦଂ ତୁ ତେ ଗୁହ୍ୟତମଂ ପ୍ରଵକ୍ଷ୍ୟାମ୍ୟନସୂୟଵେ | ଜ୍ଞାନଂ ଵିଜ୍ଞାନସହିତଂ ୟଜ୍ଜ୍ଞାତ୍ଵା ମୋକ୍ଷ୍ୟସେ‌உଶୁଭାତ || 1 || ରାଜଵିଦ୍ୟା ରାଜଗୁହ୍ୟଂ ପଵିତ୍ରମିଦମୁତ୍ତମମ | ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷାଵଗମଂ ଧର୍ମ୍ୟଂ ସୁସୁଖଂ କର୍ତୁମଵ୍ୟୟମ || 2 || ଅଶ୍ରଦ୍ଦଧାନାଃ ପୁରୁଷା ଧର୍ମସ୍ୟାସ୍ୟ ପରଂତପ | ଅପ୍ରାପ୍ୟ ମାଂ ନିଵର୍ତନ୍ତେ ମୃତ୍ୟୁସଂସାରଵର୍ତ୍ମନି || 3 || ମୟା ତତମିଦଂ ସର୍ଵଂ ଜଗଦଵ୍ୟକ୍ତମୂର୍ତିନା | ମତ୍ସ୍ଥାନି ସର୍ଵଭୂତାନି ନ ଚାହଂ ତେଷ୍ଵଵସ୍ଥିତଃ || 4 || ନ ଚ ମତ୍ସ୍ଥାନି ଭୂତାନି ପଶ୍ୟ […]

Bhagavad Gita in Malayalam – Chapter 9

ശ്രീഭഗവാനുവാച ഇദം തു തേ ഗുഹ്യതമം പ്രവക്ഷ്യാമ്യനസൂയവേ | ജ്ഞാനം വിജ്ഞാനസഹിതം യജ്ജ്ഞാത്വാ മോക്ഷ്യസേ‌உശുഭാത് || 1 || രാജവിദ്യാ രാജഗുഹ്യം പവിത്രമിദമുത്തമമ് | പ്രത്യക്ഷാവഗമം ധര്മ്യം സുസുഖം കര്തുമവ്യയമ് || 2 || അശ്രദ്ദധാനാഃ പുരുഷാ ധര്മസ്യാസ്യ പരംതപ | അപ്രാപ്യ മാം നിവര്തന്തേ മൃത്യുസംസാരവര്ത്മനി || 3 || മയാ തതമിദം സര്വം ജഗദവ്യക്തമൂര്തിനാ | മത്സ്ഥാനി സര്വഭൂതാനി ന ചാഹം തേഷ്വവസ്ഥിതഃ || 4 || ന ച മത്സ്ഥാനി ഭൂതാനി പശ്യ […]

Bhagavad Gita in Kannada – Chapter 9

ಶ್ರೀಭಗವಾನುವಾಚ ಇದಂ ತು ತೇ ಗುಹ್ಯತಮಂ ಪ್ರವಕ್ಷ್ಯಾಮ್ಯನಸೂಯವೇ | ಙ್ಞಾನಂ ವಿಙ್ಞಾನಸಹಿತಂ ಯಜ್ಙ್ಞಾತ್ವಾ ಮೋಕ್ಷ್ಯಸೇ‌உಶುಭಾತ್ || 1 || ರಾಜವಿದ್ಯಾ ರಾಜಗುಹ್ಯಂ ಪವಿತ್ರಮಿದಮುತ್ತಮಮ್ | ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷಾವಗಮಂ ಧರ್ಮ್ಯಂ ಸುಸುಖಂ ಕರ್ತುಮವ್ಯಯಮ್ || 2 || ಅಶ್ರದ್ದಧಾನಾಃ ಪುರುಷಾ ಧರ್ಮಸ್ಯಾಸ್ಯ ಪರಂತಪ | ಅಪ್ರಾಪ್ಯ ಮಾಂ ನಿವರ್ತಂತೇ ಮೃತ್ಯುಸಂಸಾರವರ್ತ್ಮನಿ || 3 || ಮಯಾ ತತಮಿದಂ ಸರ್ವಂ ಜಗದವ್ಯಕ್ತಮೂರ್ತಿನಾ | ಮತ್ಸ್ಥಾನಿ ಸರ್ವಭೂತಾನಿ ನ ಚಾಹಂ ತೇಷ್ವವಸ್ಥಿತಃ || 4 || ನ ಚ ಮತ್ಸ್ಥಾನಿ ಭೂತಾನಿ ಪಶ್ಯ […]

Bhagavad Gita in Sanskrit – Chapter 9

श्रीभगवानुवाच इदं तु ते गुह्यतमं प्रवक्ष्याम्यनसूयवे । ज्ञानं विज्ञानसहितं यज्ज्ञात्वा मोक्ष्यसे‌உशुभात् ॥ 1 ॥ राजविद्या राजगुह्यं पवित्रमिदमुत्तमम् । प्रत्यक्षावगमं धर्म्यं सुसुखं कर्तुमव्ययम् ॥ 2 ॥ अश्रद्दधानाः पुरुषा धर्मस्यास्य परन्तप । अप्राप्य मां निवर्तन्ते मृत्युसंसारवर्त्मनि ॥ 3 ॥ मया ततमिदं सर्वं जगदव्यक्तमूर्तिना । मत्स्थानि सर्वभूतानि न चाहं तेष्ववस्थितः ॥ 4 ॥ न च मत्स्थानि भूतानि पश्य […]

Bhagavad Gita in Tamil – Chapter 9

ஶ்ரீபகவானுவாச இதம் து தே குஹ்யதமம் ப்ரவக்ஷ்யாம்யனஸூயவே | ஜ்ஞானம் விஜ்ஞானஸஹிதம் யஜ்ஜ்ஞாத்வா மோக்ஷ்யஸே‌உஶுபாத் || 1 || ராஜவித்யா ராஜகுஹ்யம் பவித்ரமிதமுத்தமம் | ப்ரத்யக்ஷாவகமம் தர்ம்யம் ஸுஸுகம் கர்துமவ்யயம் || 2 || அஶ்ரத்ததானாஃ புருஷா தர்மஸ்யாஸ்ய பரம்தப | அப்ராப்ய மாம் னிவர்தன்தே ம்றுத்யுஸம்ஸாரவர்த்மனி || 3 || மயா ததமிதம் ஸர்வம் ஜகதவ்யக்தமூர்தினா | மத்ஸ்தானி ஸர்வபூதானி ன சாஹம் தேஷ்வவஸ்திதஃ || 4 || ன ச மத்ஸ்தானி பூதானி பஶ்ய […]

Bhagavad Gita in English – Chapter 9

Here are the lyrics or slokas of Bhagavad Gita in English – Chapter 9. Sreebhagavaanuvaacha idaM tu tE guhyatamaM pravakShyaamyanasooyavE | gnyaanaM vignyaanasahitaM yajgnyaatvaa mOkShyasESubhaat || 1 || raajavidyaa raajaguhyaM pavitramidamuttamam | pratyakShaavagamaM dharmyaM susukhaM kartumavyayam || 2 || aSraddadhaanaaH puruShaa dharmasyaasya paraMtapa | apraapya maaM nivartantE mRutyusaMsaaravartmani || 3 || mayaa tatamidaM sarvaM jagadavyaktamoortinaa […]

Bhagavad Gita in Telugu – Chapter 9

శ్రీభగవానువాచ ఇదం తు తే గుహ్యతమం ప్రవక్ష్యామ్యనసూయవే | ఙ్ఞానం విఙ్ఞానసహితం యజ్ఙ్ఞాత్వా మోక్ష్యసే‌உశుభాత్ || 1 || రాజవిద్యా రాజగుహ్యం పవిత్రమిదముత్తమమ్ | ప్రత్యక్షావగమం ధర్మ్యం సుసుఖం కర్తుమవ్యయమ్ || 2 || అశ్రద్దధానాః పురుషా ధర్మస్యాస్య పరంతప | అప్రాప్య మాం నివర్తంతే మృత్యుసంసారవర్త్మని || 3 || మయా తతమిదం సర్వం జగదవ్యక్తమూర్తినా | మత్స్థాని సర్వభూతాని న చాహం తేష్వవస్థితః || 4 || న చ మత్స్థాని భూతాని పశ్య […]

Bhagavad Gita in Hindi – Chapter 9

श्रीभगवानुवाच इदं तु ते गुह्यतमं प्रवक्ष्याम्यनसूयवे । ज्ञानं विज्ञानसहितं यज्ज्ञात्वा मोक्ष्यसे‌உशुभात् ॥ १ ॥ राजविद्या राजगुह्यं पवित्रमिदमुत्तमम् । प्रत्यक्षावगमं धर्म्यं सुसुखं कर्तुमव्ययम् ॥ २ ॥ अश्रद्दधानाः पुरुषा धर्मस्यास्य परंतप । अप्राप्य मां निवर्तंते मृत्युसंसारवर्त्मनि ॥ ३ ॥ मया ततमिदं सर्वं जगदव्यक्तमूर्तिना । मत्स्थानि सर्वभूतानि न चाहं तेष्ववस्थितः ॥ ४ ॥ न च मत्स्थानि भूतानि पश्य […]