Ganapati Atharva Sheersham in Tamil

Ganapati Atharva Sheersham in Tamil.. Here are the lyrics of Ganapati Atharva Sheersham in Tamil.. Ganapati Atharva Sheersham is one of the popular prayers chanted during Ganesh Chaturthi Puja. Lyrics of Ganapati Atharvashirsha in Tamil.. || கணபத்யதர்வஶீர்ஷோபனிஷத் (ஶ்ரீ கணேஷாதர்வஷீர்ஷம்) || ஓம் பத்ரம் கர்ணே’பிஃ ஶ்றுணுயாம’ தேவாஃ | பத்ரம் ப’ஶ்யேமாக்ஷபிர்யஜ’த்ராஃ | ஸ்திரைரங்கை”ஸ்துஷ்டுவாக்‍ம் ஸ’ஸ்தனூபிஃ’ | வ்யஶே’ம தேவஹி’தம் யதாயுஃ’ | ஸ்வஸ்தி […]

Shiva Panchakshari Stotram in Tamil

Shiva Panchakshari Stotram in Tamil, Lyrics of Shiva Panchakshari Stotram in Tamil… Sri Shiva Panchakshari Stotram (Nagendra Haaraya Trilochananya, Bhasmanga raagaya maheshvaraaya) is a popular stotra to Lord Shiva. It is a stotram which explains the significance of each letter in Shiva Panchakshari Mantram (Om Namah Shivaya). Here are the lyrics of Shiva Panchakshari Stotram in Tamil […]

Shiva Manasa Puja in Tamil

Shiva Manasa Puja in Tamil, Lyrics of Shiva Manasa Puja in Tamil.. Shiva Manasa Pooja by Sri Adi Shankaracharya is a unique stotra compiled by Jagadguru Sri Adishankaracharya. Shiva Manasa Pooja is in the form of a prayer by a devotee who imagines in his mind all the offerings and rituals prescribed in a pooja and […]

Kaala Bhairavaashtakam in Tamil

Kala Bhairavaashtakam in Tamil, Lyrics of Kala Bhairavaashtakam in Tamil… Kalabhairavashtakam or Kalabhairava Ashtakam is an eight-verse prayer dedicated to Lord Kalabhairava or Mahakaal bhairo. Kalabhairavashtakam is compiled by Sri Adi Sankara Bhagawath Pada. It is recited daily by the priests of Kalabhairava temple in Benaras (Varanasi) before blessing devotees. Kala Bhairavaashtakam in Tamil தேவராஜ ஸேவ்யமான பாவனாம்க்ரி […]

Sree Saraswati Ashtottara Sata Nama Stotram in Tamil

Sree Saraswati Ashtottara Sata Nama Stotram in Tamil, Lyrics of Saraswati Ashottara Shatanama Stotram in Tamil.. ஸரஸ்வதீ மஹாபத்ரா மஹாமாயா வரப்ரதா | ஶ்ரீப்ரதா பத்மனிலயா பத்மாக்ஷீ பத்மவக்த்ரகா || 1 || ஶிவானுஜா புஸ்தகத்றுத் ஜ்ஞானமுத்ரா ரமா பரா | காமரூபா மஹாவித்யா மஹாபாதகனாஶினீ || 2 || மஹாஶ்ரயா மாலினீ ச மஹாபொகா மஹாபுஜா | மஹாபாகா மஹொத்ஸாஹா திவ்யாங்கா ஸுரவம்திதா || 3 || மஹாகாலீ மஹாபாஶா […]

Nitya Parayana Slokas in Tamil

Nitya Parayana Slokas in Tamil, Lyrics of Nitya Parayana Slokas in Tamil… Prabhatha Slokam, Prabhatha Bhumi Sloka, Suryodaya Sloka, Snana Sloka, Bhasmadharana Sloka, Bhojana Purva Sloka, Bhojananthara Sloka, Sandhya deepa darshana Sloka, Karya prarambha sloka, Gayatri Mantra, Hanuman Stotram, Sri Rama Stotram, Ganesh Sloka, Shiva Sloka, Guru Sloka, Devi Sloka, Dakshinamurthi Sloka, Shanti Mantra, etc.. are […]

Durga Suktam in Tamil

Durga Suktam in Tamil, Durga Suktam lyrics in Tamil are given here. Durga Suktam is one of the popular prayers dedicated to Goddess Durga. Here are the lyrics of Durga Suktam in Tamil ஓம் || ஜாதவே’தஸே ஸுனவாம ஸோம’ மராதீயதோ னித’ஹாதி வேதஃ’ | ஸ னஃ’ பர்-ஷததி’ துர்காணி விஶ்வா’ னாவேவ ஸிம்தும்’ துரிதா‌உத்யக்னிஃ || தாமக்னிவ’ர்ணாம் தப’ஸா ஜ்வலம்தீம் வை’ரோசனீம் க’ர்மபலேஷு ஜுஷ்டா”ம் | […]

Sri Suktam in Tamil

Sri Suktam in Tamil, Sri Suktam lyrics in Tamil are given here. Sri Suktam is one of the popular prayers dedicated to Goddess Shakti. ஓம் || ஹிர’ண்யவர்ணாம் ஹரி’ணீம் ஸுவர்ண’ரஜதஸ்ர’ஜாம் | சம்த்ராம் ஹிரண்ம’யீம் லக்ஷ்மீம் ஜாத’வேதோ ம ஆவ’ஹ || தாம் ம ஆவ’ஹ ஜாத’வேதோ லக்ஷ்மீமன’பகாமினீ”ம் | யஸ்யாம் ஹிர’ண்யம் விம்தேயம் காமஶ்வம் புரு’ஷானஹம் || அஶ்வபூர்வாம் ர’தமத்யாம் ஹஸ்தினா”த-ப்ரபோதி’னீம் | ஶ்ரியம்’ தேவீமுப’ஹ்வயே […]

Narayana Kavacham in Tamil

Narayana Kavacham in Tamil – Narayana Kavacham lyrics in Tamil. Narayana Kavacham is a prayer dedicated to Lord Srimannarayana. It is taken from Srimad Bhagavatam 6.8.1-42. ன்யாஸஃ% அம்கன்யாஸஃ ஓம் ஓம் பாதயோஃ னமஃ | ஓம் னம் ஜானுனோஃ னமஃ | ஓம் மோம் ஊர்வோஃ னமஃ | ஓம் னாம் உதரே னமஃ | ஓம் ராம் ஹ்றுதி னமஃ | ஓம் யம் […]

Ganga Stotram in Tamil

பாகீரதிஸுகதாயினி மாதஸ்தவ ஜலமஹிமா னிகமே க்யாதஃ | னாஹம் ஜானே தவ மஹிமானம் பாஹி க்றுபாமயி மாமஜ்ஞானம் || 2 || ஹரிபதபாத்யதரம்கிணி கம்கே ஹிமவிதுமுக்தாதவளதரம்கே | தூரீகுரு மம துஷ்க்றுதிபாரம் குரு க்றுபயா பவஸாகரபாரம் || 3 || தவ ஜலமமலம் யேன னிபீதம் பரமபதம் கலு தேன க்றுஹீதம் | மாதர்கம்கே த்வயி யோ பக்தஃ கில தம் த்ரஷ்டும் ன யமஃ ஶக்தஃ || 4 || பதிதோத்தாரிணி ஜாஹ்னவி கம்கே கம்டித […]

Aditya Hrudayam in Tamil

ததோ யுத்த பரிஶ்ரான்தம் ஸமரே சிம்தயா ஸ்திதம் | ராவணம் சாக்ரதோ த்றுஷ்ட்வா யுத்தாய ஸமுபஸ்திதம் || 1 || தைவதைஶ்ச ஸமாகம்ய த்ரஷ்டுமப்யாகதோ ரணம் | உபகம்யா ப்ரவீத்ராமம் அகஸ்த்யோ பகவான் றுஷிஃ || 2 || ராம ராம மஹாபாஹோ ஶ்றுணு குஹ்யம் ஸனாதனம் | யேன ஸர்வானரீன் வத்ஸ ஸமரே விஜயிஷ்யஸி || 3 || ஆதித்ய ஹ்றுதயம் புண்யம் ஸர்வஶத்ரு வினாஶனம் | ஜயாவஹம் ஜபேன்னித்யம் அக்ஷய்யம் பரமம் ஶிவம் || […]

Surya Kavacham in Tamil

ஶ்ரீபைரவ உவாச யோ தேவதேவோ பகவான் பாஸ்கரோ மஹஸாம் னிதிஃ | கயத்ரீனாயகோ பாஸ்வான் ஸவிதேதி ப்ரகீயதே || 1 || தஸ்யாஹம் கவசம் திவ்யம் வஜ்ரபஞ்ஜரகாபிதம் | ஸர்வமன்த்ரமயம் குஹ்யம் மூலவித்யாரஹஸ்யகம் || 2 || ஸர்வபாபாபஹம் தேவி துஃகதாரித்ர்யனாஶனம் | மஹாகுஷ்டஹரம் புண்யம் ஸர்வரோகனிவர்ஹணம் || 3 || ஸர்வஶத்ருஸமூஹக்னம் ஸம்க்ராமே விஜயப்ரதம் | ஸர்வதேஜோமயம் ஸர்வதேவதானவபூஜிதம் || 4 || ரணே ராஜபயே கோரே ஸர்வோபத்ரவனாஶனம் | மாத்றுகாவேஷ்டிதம் வர்ம பைரவானனனிர்கதம் || […]

Shani Vajrapanjara Kavacham in Tamil

னீலாம்பரோ னீலவபுஃ கிரீடீ க்றுத்ரஸ்திதாஸ்த்ரகரோ தனுஷ்மான் | சதுர்புஜஃ ஸூர்யஸுதஃ ப்ரஸன்னஃ ஸதா மமஸ்யாத்வரதஃ ப்ரஶாம்தஃ || ப்ரஹ்மா உவாச ஶ்றுணுத்வம் றுஷயஃ ஸர்வே ஶனி பீடாஹரம் மஹத் | கவசம் ஶனிராஜஸ்ய ஸௌரைரிதமனுத்தமம் || கவசம் தேவதாவாஸம் வஜ்ர பம்ஜர ஸம்ங்ககம் | ஶனைஶ்சர ப்ரீதிகரம் ஸர்வஸௌபாக்யதாயகம் || அத ஶ்ரீ ஶனி வஜ்ர பம்ஜர கவசம் ஓம் ஶ்ரீ ஶனைஶ்சரஃ பாது பாலம் மே ஸூர்யனம்தனஃ | னேத்ரே சாயாத்மஜஃ பாது பாது கர்ணௌ […]

Chandra Kavacham in Tamil

அஸ்ய ஶ்ரீ சம்த்ர கவசஸ்ய | கௌதம றுஷிஃ | அனுஷ்டுப் சம்தஃ | ஶ்ரீ சம்த்ரோ தேவதா | சம்த்ர ப்ரீத்யர்தே ஜபே வினியோகஃ || த்யானம் ஸமம் சதுர்புஜம் வம்தே கேயூர மகுடோஜ்வலம் | வாஸுதேவஸ்ய னயனம் ஶம்கரஸ்ய ச பூஷணம் || ஏவம் த்யாத்வா ஜபேன்னித்யம் ஶஶினஃ கவசம் ஶுபம் || அத சம்த்ர கவசம் ஶஶீ பாது ஶிரோதேஶம் பாலம் பாது கலானிதிஃ | சக்ஷுஷீ சம்த்ரமாஃ பாது ஶ்ருதீ பாது […]

Angaraka Kavacham (Angaraka Kavacham) in Tamil

அஸ்ய ஶ்ரீ அம்காரக கவசஸ்ய, கஶ்யப றுஷீஃ, அனுஷ்டுப் சம்தஃ, அம்காரகோ தேவதா, பௌம ப்ரீத்யர்தே ஜபே வினியோகஃ || த்யானம் ரக்தாம்பரோ ரக்தவபுஃ கிரீடீ சதுர்புஜோ மேஷகமோ கதாப்றுத் | தராஸுதஃ ஶக்திதரஶ்ச ஶூலீ ஸதா மம ஸ்யாத்வரதஃ ப்ரஶாம்தஃ || அத அம்காரக கவசம் அம்காரகஃ ஶிரோ ரக்ஷேத் முகம் வை தரணீஸுதஃ | ஶ்ரவௌ ரக்தம்பரஃ பாது னேத்ரே மே ரக்தலோசனஃ || 1 || னாஸாம் ஶக்திதரஃ பாது முகம் மே […]

Bruhaspati Kavacham (Guru Kavacham) in Tamil

அஸ்ய ஶ்ரீப்றுஹஸ்பதி கவசமஹா மம்த்ரஸ்ய, ஈஶ்வர றுஷிஃ, அனுஷ்டுப் சம்தஃ, ப்றுஹஸ்பதிர்தேவதா, கம் பீஜம், ஶ்ரீம் ஶக்திஃ, க்லீம் கீலகம், ப்றுஹஸ்பதி ப்ரஸாத ஸித்த்யர்தே ஜபே வினியோகஃ || த்யானம் அபீஷ்டபலதம் வம்தே ஸர்வஜ்ஞம் ஸுரபூஜிதம் | அக்ஷமாலாதரம் ஶாம்தம் ப்ரணமாமி ப்றுஹஸ்பதிம் || அத ப்றுஹஸ்பதி கவசம் ப்றுஹஸ்பதிஃ ஶிரஃ பாது லலாடம் பாது மே குருஃ | கர்ணௌ ஸுரகுருஃ பாது னேத்ரே மேபீஷ்டதாயகஃ || 1 || ஜிஹ்வாம் பாது ஸுராசார்யஃ னாஸம் […]

Sree Lalita Sahasra Nama Stotram in Tamil

அஸ்ய ஶ்ரீ லலிதா திவ்ய ஸஹஸ்ரனாம ஸ்தோத்ர மஹாமம்த்ரஸ்ய, வஶின்யாதி வாக்தேவதா றுஷயஃ, அனுஷ்டுப் சம்தஃ, ஶ்ரீ லலிதா பராபட்டாரிகா மஹா த்ரிபுர ஸும்தரீ தேவதா, ஐம் பீஜம், க்லீம் ஶக்திஃ, ஸௌஃ கீலகம், மம தர்மார்த காம மோக்ஷ சதுர்வித பலபுருஷார்த ஸித்த்யர்தே லலிதா த்ரிபுரஸும்தரீ பராபட்டாரிகா ஸஹஸ்ர னாம ஜபே வினியோகஃ கரன்யாஸஃ ஐம் அம்குஷ்டாப்யாம் னமஃ, க்லீம் தர்ஜனீப்யாம் னமஃ, ஸௌஃ மத்யமாப்யாம் னமஃ, ஸௌஃ அனாமிகாப்யாம் னமஃ, க்லீம் கனிஷ்டிகாப்யாம் னமஃ, […]

Shiva Sahasra Nama Stotram in Tamil

ரசன: வேத வ்யாஸ ஸ்திரஃ ஸ்தாணுஃ ப்ரபுர்பானுஃ ப்ரவரோ வரதோ வரஃ | ஸர்வாத்மா ஸர்வவிக்யாதஃ ஸர்வஃ ஸர்வகரோ பவஃ || 1 || ஜடீ சர்மீ ஶிகண்டீ ச ஸர்வாங்கஃ ஸர்வாங்கஃ ஸர்வபாவனஃ | ஹரிஶ்ச ஹரிணாக்ஶஶ்ச ஸர்வபூதஹரஃ ப்ரபுஃ || 2 || ப்ரவ்றுத்திஶ்ச னிவ்றுத்திஶ்ச னியதஃ ஶாஶ்வதோ த்ருவஃ | ஶ்மஶானசாரீ பகவானஃ கசரோ கோசரோ‌உர்தனஃ || 3 || அபிவாத்யோ மஹாகர்மா தபஸ்வீ பூத பாவனஃ | உன்மத்தவேஷப்ரச்சன்னஃ ஸர்வலோகப்ரஜாபதிஃ || 4 […]

Sri Maha Ganapati Sahasranama Stotram in Tamil

முனிருவாச கதம் னாம்னாம் ஸஹஸ்ரம் தம் கணேஶ உபதிஷ்டவான் | ஶிவதம் தன்மமாசக்ஷ்வ லோகானுக்ரஹதத்பர || 1 || ப்ரஹ்மோவாச தேவஃ பூர்வம் புராராதிஃ புரத்ரயஜயோத்யமே | அனர்சனாத்கணேஶஸ்ய ஜாதோ விக்னாகுலஃ கில || 2 || மனஸா ஸ வினிர்தார்ய தத்றுஶே விக்னகாரணம் | மஹாகணபதிம் பக்த்யா ஸமப்யர்ச்ய யதாவிதி || 3 || விக்னப்ரஶமனோபாயமப்றுச்சதபரிஶ்ரமம் | ஸன்துஷ்டஃ பூஜயா ஶம்போர்மஹாகணபதிஃ ஸ்வயம் || 4 || ஸர்வவிக்னப்ரஶமனம் ஸர்வகாமபலப்ரதம் | ததஸ்தஸ்மை ஸ்வயம் னாம்னாம் […]

Sree Durga Sahasra Nama Stotram in Tamil

|| அத ஶ்ரீ துர்கா ஸஹஸ்ரனாமஸ்தோத்ரம் || னாரத உவாச – குமார குணகம்பீர தேவஸேனாபதே ப்ரபோ | ஸர்வாபீஷ்டப்ரதம் பும்ஸாம் ஸர்வபாபப்ரணாஶனம் || 1|| குஹ்யாத்குஹ்யதரம் ஸ்தோத்ரம் பக்திவர்தகமஞ்ஜஸா | மங்கலம் க்ரஹபீடாதிஶான்திதம் வக்துமர்ஹஸி || 2|| ஸ்கன்த உவாச – ஶ்றுணு னாரத தேவர்ஷே லோகானுக்ரஹகாம்யயா | யத்ப்றுச்சஸி பரம் புண்யம் தத்தே வக்ஷ்யாமி கௌதுகாத் || 3|| மாதா மே லோகஜனனீ ஹிமவன்னகஸத்தமாத் | மேனாயாம் ப்ரஹ்மவாதின்யாம் ப்ராதுர்பூதா ஹரப்ரியா || 4|| […]