Bhagavad Gita in Malayalam – Chapter 8

അര്ജുന ഉവാച

കിം തദ്ബ്രഹ്മ കിമധ്യാത്മം കിം കര്മ പുരുഷോത്തമ |
അധിഭൂതം ച കിം പ്രോക്തമധിദൈവം കിമുച്യതേ || 1 ||

അധിയജ്ഞഃ കഥം കോ‌உത്ര ദേഹേ‌உസ്മിന്മധുസൂദന |
പ്രയാണകാലേ ച കഥം ജ്ഞേയോ‌உസി നിയതാത്മഭിഃ || 2 ||

ശ്രീഭഗവാനുവാച

അക്ഷരം ബ്രഹ്മ പരമം സ്വഭാവോ‌உധ്യാത്മമുച്യതേ |
ഭൂതഭാവോദ്ഭവകരോ വിസര്ഗഃ കര്മസംജ്ഞിതഃ || 3 ||

അധിഭൂതം ക്ഷരോ ഭാവഃ പുരുഷശ്ചാധിദൈവതമ് |
അധിയജ്ഞോ‌உഹമേവാത്ര ദേഹേ ദേഹഭൃതാം വര || 4 ||

അന്തകാലേ ച മാമേവ സ്മരന്മുക്ത്വാ കലേവരമ് |
യഃ പ്രയാതി സ മദ്ഭാവം യാതി നാസ്ത്യത്ര സംശയഃ || 5 ||

യം യം വാപി സ്മരന്ഭാവം ത്യജത്യന്തേ കലേവരമ് |
തം തമേവൈതി കൗന്തേയ സദാ തദ്ഭാവഭാവിതഃ || 6 ||

തസ്മാത്സര്വേഷു കാലേഷു മാമനുസ്മര യുധ്യ ച |
മയ്യര്പിതമനോബുദ്ധിര്മാമേവൈഷ്യസ്യസംശയമ് || 7 ||

അഭ്യാസയോഗയുക്തേന ചേതസാ നാന്യഗാമിനാ |
പരമം പുരുഷം ദിവ്യം യാതി പാര്ഥാനുചിന്തയന് || 8 ||

കവിം പുരാണമനുശാസിതാരമണോരണീയംസമനുസ്മരേദ്യഃ |
സര്വസ്യ ധാതാരമചിന്ത്യരൂപമാദിത്യവര്ണം തമസഃ പരസ്താത് || 9 ||

പ്രയാണകാലേ മനസാചലേന ഭക്ത്യാ യുക്തോ യോഗബലേന ചൈവ |
ഭ്രുവോര്മധ്യേ പ്രാണമാവേശ്യ സമ്യക്സ തം പരം പുരുഷമുപൈതി ദിവ്യമ് || 10 ||

യദക്ഷരം വേദവിദോ വദന്തി വിശന്തി യദ്യതയോ വീതരാഗാഃ |
യദിച്ഛന്തോ ബ്രഹ്മചര്യം ചരന്തി തത്തേ പദം സംഗ്രഹേണ പ്രവക്ഷ്യേ || 11 ||

സര്വദ്വാരാണി സംയമ്യ മനോ ഹൃദി നിരുധ്യ ച |
മൂര്ധ്ന്യാധായാത്മനഃ പ്രാണമാസ്ഥിതോ യോഗധാരണാമ് || 12 ||

ഓമിത്യേകാക്ഷരം ബ്രഹ്മ വ്യാഹരന്മാമനുസ്മരന് |
യഃ പ്രയാതി ത്യജന്ദേഹം സ യാതി പരമാം ഗതിമ് || 13 ||

അനന്യചേതാഃ സതതം യോ മാം സ്മരതി നിത്യശഃ |
തസ്യാഹം സുലഭഃ പാര്ഥ നിത്യയുക്തസ്യ യോഗിനഃ || 14 ||

മാമുപേത്യ പുനര്ജന്മ ദുഃഖാലയമശാശ്വതമ് |
നാപ്നുവന്തി മഹാത്മാനഃ സംസിദ്ധിം പരമാം ഗതാഃ || 15 ||

ആബ്രഹ്മഭുവനാല്ലോകാഃ പുനരാവര്തിനോ‌உര്ജുന |
മാമുപേത്യ തു കൗന്തേയ പുനര്ജന്മ ന വിദ്യതേ || 16 ||

സഹസ്രയുഗപര്യന്തമഹര്യദ്ബ്രഹ്മണോ വിദുഃ |
രാത്രിം യുഗസഹസ്രാന്താം തേ‌உഹോരാത്രവിദോ ജനാഃ || 17 ||

അവ്യക്താദ്വ്യക്തയഃ സര്വാഃ പ്രഭവന്ത്യഹരാഗമേ |
രാത്ര്യാഗമേ പ്രലീയന്തേ തത്രൈവാവ്യക്തസംജ്ഞകേ || 18 ||

ഭൂതഗ്രാമഃ സ ഏവായം ഭൂത്വാ ഭൂത്വാ പ്രലീയതേ |
രാത്ര്യാഗമേ‌உവശഃ പാര്ഥ പ്രഭവത്യഹരാഗമേ || 19 ||

പരസ്തസ്മാത്തു ഭാവോ‌உന്യോ‌உവ്യക്തോ‌உവ്യക്താത്സനാതനഃ |
യഃ സ സര്വേഷു ഭൂതേഷു നശ്യത്സു ന വിനശ്യതി || 20 ||

അവ്യക്തോ‌உക്ഷര ഇത്യുക്തസ്തമാഹുഃ പരമാം ഗതിമ് |
യം പ്രാപ്യ ന നിവര്തന്തേ തദ്ധാമ പരമം മമ || 21 ||

പുരുഷഃ സ പരഃ പാര്ഥ ഭക്ത്യാ ലഭ്യസ്ത്വനന്യയാ |
യസ്യാന്തഃസ്ഥാനി ഭൂതാനി യേന സര്വമിദം തതമ് || 22 ||

യത്ര കാലേ ത്വനാവൃത്തിമാവൃത്തിം ചൈവ യോഗിനഃ |
പ്രയാതാ യാന്തി തം കാലം വക്ഷ്യാമി ഭരതര്ഷഭ || 23 ||

അഗ്നിര്ജോതിരഹഃ ശുക്ലഃ ഷണ്മാസാ ഉത്തരായണമ് |
തത്ര പ്രയാതാ ഗച്ഛന്തി ബ്രഹ്മ ബ്രഹ്മവിദോ ജനാഃ || 24 ||

ധൂമോ രാത്രിസ്തഥാ കൃഷ്ണഃ ഷണ്മാസാ ദക്ഷിണായനമ് |
തത്ര ചാന്ദ്രമസം ജ്യോതിര്യോഗീ പ്രാപ്യ നിവര്തതേ || 25 ||

ശുക്ലകൃഷ്ണേ ഗതീ ഹ്യേതേ ജഗതഃ ശാശ്വതേ മതേ |
ഏകയാ യാത്യനാവൃത്തിമന്യയാവര്തതേ പുനഃ || 26 ||

നൈതേ സൃതീ പാര്ഥ ജാനന്യോഗീ മുഹ്യതി കശ്ചന |
തസ്മാത്സര്വേഷു കാലേഷു യോഗയുക്തോ ഭവാര്ജുന || 27 ||

വേദേഷു യജ്ഞേഷു തപഃസു ചൈവ ദാനേഷു യത്പുണ്യഫലം പ്രദിഷ്ടമ് |
അത്യേതി തത്സര്വമിദം വിദിത്വായോഗീ പരം സ്ഥാനമുപൈതി ചാദ്യമ് || 28 ||

ഓം തത്സദിതി ശ്രീമദ്ഭഗവദ്ഗീതാസൂപനിഷത്സു ബ്രഹ്മവിദ്യായാം യോഗശാസ്ത്രേ ശ്രീകൃഷ്ണാര്ജുനസംവാദേ

അക്ഷരബ്രഹ്മയോഗോ നാമാഷ്ടമോ‌உധ്യായഃ

Srimad Bhagawad Gita Chapter 8 in Other Languages

Write Your Comment