Bhagavad Gita in Malayalam – Chapter 1

Bhagavad Gita in Malayalam – Chapter 1 lyrics. Here you can find the text of Bhagvad Gita Chapter 1 in Malayalam. Bhagvad Gita Bhagvad Gita or simply know as Gita is the Hindu sacred scripture and considered as one of the important scriptures in the history of literature and philosophy. ധൃതരാഷ്ട്ര ഉവാച ധര്മക്ഷേത്രേ കുരുക്ഷേത്രേ സമവേതാ യുയുത്സവഃ | […]

Bhagavad Gita in Malayalam – Chapter 2

സംജയ ഉവാച തം തഥാ കൃപയാവിഷ്ടമശ്രുപൂര്ണാകുലേക്ഷണമ് | വിഷീദന്തമിദം വാക്യമുവാച മധുസൂദനഃ || 1 || ശ്രീഭഗവാനുവാച കുതസ്ത്വാ കശ്മലമിദം വിഷമേ സമുപസ്ഥിതമ് | അനാര്യജുഷ്ടമസ്വര്ഗ്യമകീര്തികരമര്ജുന || 2 || ക്ലൈബ്യം മാ സ്മ ഗമഃ പാര്ഥ നൈതത്ത്വയ്യുപപദ്യതേ | ക്ഷുദ്രം ഹൃദയദൗര്ബല്യം ത്യക്ത്വോത്തിഷ്ഠ പരംതപ || 3 || അര്ജുന ഉവാച കഥം ഭീഷ്മമഹം സാങ്ഖ്യേ ദ്രോണം ച മധുസൂദന | ഇഷുഭിഃ പ്രതിയോത്സ്യാമി പൂജാര്ഹാവരിസൂദന || 4 || ഗുരൂനഹത്വാ ഹി മഹാനുഭാവാന്ശ്രേയോ ഭോക്തും […]

Bhagavad Gita in Malayalam – Chapter 3

അര്ജുന ഉവാച ജ്യായസീ ചേത്കര്മണസ്തേ മതാ ബുദ്ധിര്ജനാര്ദന | തത്കിം കര്മണി ഘോരേ മാം നിയോജയസി കേശവ || 1 || വ്യാമിശ്രേണേവ വാക്യേന ബുദ്ധിം മോഹയസീവ മേ | തദേകം വദ നിശ്ചിത്യ യേന ശ്രേയോ‌உഹമാപ്നുയാമ് || 2 || ശ്രീഭഗവാനുവാച ലോകേ‌உസ്മിന്ദ്വിവിധാ നിഷ്ഠാ പുരാ പ്രോക്താ മയാനഘ | ജ്ഞാനയോഗേന സാംഖ്യാനാം കര്മയോഗേന യോഗിനാമ് || 3 || ന കര്മണാമനാരമ്ഭാന്നൈഷ്കര്മ്യം പുരുഷോ‌உശ്നുതേ | ന ച സംന്യസനാദേവ സിദ്ധിം സമധിഗച്ഛതി || 4 […]

Bhagavad Gita in Malayalam – Chapter 4

ശ്രീഭഗവാനുവാച ഇമം വിവസ്വതേ യോഗം പ്രോക്തവാനഹമവ്യയമ് | വിവസ്വാന്മനവേ പ്രാഹ മനുരിക്ഷ്വാകവേ‌உബ്രവീത് || 1 || ഏവം പരംപരാപ്രാപ്തമിമം രാജര്ഷയോ വിദുഃ | സ കാലേനേഹ മഹതാ യോഗോ നഷ്ടഃ പരംതപ || 2 || സ ഏവായം മയാ തേ‌உദ്യ യോഗഃ പ്രോക്തഃ പുരാതനഃ | ഭക്തോ‌உസി മേ സഖാ ചേതി രഹസ്യം ഹ്യേതദുത്തമമ് || 3 || അര്ജുന ഉവാച അപരം ഭവതോ ജന്മ പരം ജന്മ വിവസ്വതഃ | കഥമേതദ്വിജാനീയാം ത്വമാദൗ പ്രോക്തവാനിതി […]

Bhagavad Gita in Malayalam – Chapter 5

അര്ജുന ഉവാച സംന്യാസം കര്മണാം കൃഷ്ണ പുനര്യോഗം ച ശംസസി | യച്ഛ്രേയ ഏതയോരേകം തന്മേ ബ്രൂഹി സുനിശ്ചിതമ് || 1 || ശ്രീഭഗവാനുവാച സംന്യാസഃ കര്മയോഗശ്ച നിഃശ്രേയസകരാവുഭൗ | തയോസ്തു കര്മസംന്യാസാത്കര്മയോഗോ വിശിഷ്യതേ || 2 || ജ്ഞേയഃ സ നിത്യസംന്യാസീ യോ ന ദ്വേഷ്ടി ന കാങ്ക്ഷതി | നിര്ദ്വന്ദ്വോ ഹി മഹാബാഹോ സുഖം ബന്ധാത്പ്രമുച്യതേ || 3 || സാംഖ്യയോഗൗ പൃഥഗ്ബാലാഃ പ്രവദന്തി ന പണ്ഡിതാഃ | ഏകമപ്യാസ്ഥിതഃ സമ്യഗുഭയോര്വിന്ദതേ ഫലമ് || […]

Bhagavad Gita in Malayalam – Chapter 6

ശ്രീഭഗവാനുവാച അനാശ്രിതഃ കര്മഫലം കാര്യം കര്മ കരോതി യഃ | സ സംന്യാസീ ച യോഗീ ച ന നിരഗ്നിര്ന ചാക്രിയഃ || 1 || യം സംന്യാസമിതി പ്രാഹുര്യോഗം തം വിദ്ധി പാംഡവ | ന ഹ്യസംന്യസ്തസംകല്പോ യോഗീ ഭവതി കശ്ചന || 2 || ആരുരുക്ഷോര്മുനേര്യോഗം കര്മ കാരണമുച്യതേ | യോഗാരൂഢസ്യ തസ്യൈവ ശമഃ കാരണമുച്യതേ || 3 || യദാ ഹി നേന്ദ്രിയാര്ഥേഷു ന കര്മസ്വനുഷജ്ജതേ | സര്വസംകല്പസംന്യാസീ യോഗാരൂഢസ്തദോച്യതേ || 4 […]

Bhagavad Gita in Malayalam – Chapter 7

ശ്രീഭഗവാനുവാച മയ്യാസക്തമനാഃ പാര്ഥ യോഗം യുഞ്ജന്മദാശ്രയഃ | അസംശയം സമഗ്രം മാം യഥാ ജ്ഞാസ്യസി തച്ഛൃണു || 1 || ജ്ഞാനം തേ‌உഹം സവിജ്ഞാനമിദം വക്ഷ്യാമ്യശേഷതഃ | യജ്ജ്ഞാത്വാ നേഹ ഭൂയോ‌உന്യജ്ജ്ഞാതവ്യമവശിഷ്യതേ || 2 || മനുഷ്യാണാം സഹസ്രേഷു കശ്ചിദ്യതതി സിദ്ധയേ | യതതാമപി സിദ്ധാനാം കശ്ചിന്മാം വേത്തി തത്ത്വതഃ || 3 || ഭൂമിരാപോ‌உനലോ വായുഃ ഖം മനോ ബുദ്ധിരേവ ച | അഹംകാര ഇതീയം മേ ഭിന്നാ പ്രകൃതിരഷ്ടധാ || 4 || അപരേയമിതസ്ത്വന്യാം […]

Bhagavad Gita in Malayalam – Chapter 8

അര്ജുന ഉവാച കിം തദ്ബ്രഹ്മ കിമധ്യാത്മം കിം കര്മ പുരുഷോത്തമ | അധിഭൂതം ച കിം പ്രോക്തമധിദൈവം കിമുച്യതേ || 1 || അധിയജ്ഞഃ കഥം കോ‌உത്ര ദേഹേ‌உസ്മിന്മധുസൂദന | പ്രയാണകാലേ ച കഥം ജ്ഞേയോ‌உസി നിയതാത്മഭിഃ || 2 || ശ്രീഭഗവാനുവാച അക്ഷരം ബ്രഹ്മ പരമം സ്വഭാവോ‌உധ്യാത്മമുച്യതേ | ഭൂതഭാവോദ്ഭവകരോ വിസര്ഗഃ കര്മസംജ്ഞിതഃ || 3 || അധിഭൂതം ക്ഷരോ ഭാവഃ പുരുഷശ്ചാധിദൈവതമ് | അധിയജ്ഞോ‌உഹമേവാത്ര ദേഹേ ദേഹഭൃതാം വര || 4 || അന്തകാലേ […]

Bhagavad Gita in Malayalam – Chapter 9

ശ്രീഭഗവാനുവാച ഇദം തു തേ ഗുഹ്യതമം പ്രവക്ഷ്യാമ്യനസൂയവേ | ജ്ഞാനം വിജ്ഞാനസഹിതം യജ്ജ്ഞാത്വാ മോക്ഷ്യസേ‌உശുഭാത് || 1 || രാജവിദ്യാ രാജഗുഹ്യം പവിത്രമിദമുത്തമമ് | പ്രത്യക്ഷാവഗമം ധര്മ്യം സുസുഖം കര്തുമവ്യയമ് || 2 || അശ്രദ്ദധാനാഃ പുരുഷാ ധര്മസ്യാസ്യ പരംതപ | അപ്രാപ്യ മാം നിവര്തന്തേ മൃത്യുസംസാരവര്ത്മനി || 3 || മയാ തതമിദം സര്വം ജഗദവ്യക്തമൂര്തിനാ | മത്സ്ഥാനി സര്വഭൂതാനി ന ചാഹം തേഷ്വവസ്ഥിതഃ || 4 || ന ച മത്സ്ഥാനി ഭൂതാനി പശ്യ […]

Bhagavad Gita in Malayalam – Chapter 10

Bhagavad Gita in Malayalam – Chapter 10 lyrics. Here you can find the text of Bhagvad Gita Chapter 10 in Malayalam. Bhagvad Gita Bhagvad Gita or simply know as Gita is the Hindu sacred scripture and considered as one of the important scriptures in the history of literature and philosophy. ശ്രീഭഗവാനുവാച ഭൂയ ഏവ മഹാബാഹോ ശൃണു മേ പരമം […]

Bhagavad Gita in Malayalam – Chapter 11

Bhagavad Gita in Malayalam – Chapter 11 lyrics. Here you can find the text of Bhagvad Gita Chapter 11 in Malayalam. Bhagvad Gita Bhagvad Gita or simply know as Gita is the Hindu sacred scripture and considered as one of the important scriptures in the history of literature and philosophy. അര്ജുന ഉവാച മദനുഗ്രഹായ പരമം ഗുഹ്യമധ്യാത്മസംജ്ഞിതമ് | […]

Bhagavad Gita in Malayalam – Chapter 12

Bhagavad Gita in Malayalam – Chapter 12 lyrics. Here you can find the text of Bhagvad Gita Chapter 12 in Malayalam. Bhagvad Gita Bhagvad Gita or simply know as Gita is the Hindu sacred scripture and considered as one of the important scriptures in the history of literature and philosophy. അര്ജുന ഉവാച ഏവം സതതയുക്താ യേ ഭക്താസ്ത്വാം പര്യുപാസതേ | […]

Bhagavad Gita in Malayalam – Chapter 13

ശ്രീഭഗവാനുവാച ഇദം ശരീരം കൗന്തേയ ക്ഷേത്രമിത്യഭിധീയതേ | ഏതദ്യോ വേത്തി തം പ്രാഹുഃ ക്ഷേത്രജ്ഞ ഇതി തദ്വിദഃ || 1 || ക്ഷേത്രജ്ഞം ചാപി മാം വിദ്ധി സര്വക്ഷേത്രേഷു ഭാരത | ക്ഷേത്രക്ഷേത്രജ്ഞയോര്ജ്ഞാനം യത്തജ്ജ്ഞാനം മതം മമ || 2 || തത്ക്ഷേത്രം യച്ച യാദൃക്ച യദ്വികാരി യതശ്ച യത് | സ ച യോ യത്പ്രഭാവശ്ച തത്സമാസേന മേ ശൃണു || 3 || ഋഷിഭിര്ബഹുധാ ഗീതം ഛന്ദോഭിര്വിവിധൈഃ പൃഥക് | ബ്രഹ്മസൂത്രപദൈശ്ചൈവ ഹേതുമദ്ഭിര്വിനിശ്ചിതൈഃ || […]

Bhagavad Gita in Malayalam – Chapter 14

ശ്രീഭഗവാനുവാച പരം ഭൂയഃ പ്രവക്ഷ്യാമി ജ്ഞാനാനാം ജ്ഞാനമുത്തമമ് | യജ്ജ്ഞാത്വാ മുനയഃ സര്വേ പരാം സിദ്ധിമിതോ ഗതാഃ || 1 || ഇദം ജ്ഞാനമുപാശ്രിത്യ മമ സാധര്മ്യമാഗതാഃ | സര്ഗേ‌உപി നോപജായന്തേ പ്രലയേ ന വ്യഥന്തി ച || 2 || മമ യോനിര്മഹദ്ബ്രഹ്മ തസ്മിന്ഗര്ഭം ദധാമ്യഹമ് | സംഭവഃ സര്വഭൂതാനാം തതോ ഭവതി ഭാരത || 3 || സര്വയോനിഷു കൗന്തേയ മൂര്തയഃ സംഭവന്തി യാഃ | താസാം ബ്രഹ്മ മഹദ്യോനിരഹം ബീജപ്രദഃ പിതാ || […]

Bhagavad Gita in Malayalam – Chapter 15

ശ്രീഭഗവാനുവാച ഊര്ധ്വമൂലമധഃശാഖമശ്വത്ഥം പ്രാഹുരവ്യയമ് | ഛന്ദാംസി യസ്യ പര്ണാനി യസ്തം വേദ സ വേദവിത് || 1 || അധശ്ചോര്ധ്വം പ്രസൃതാസ്തസ്യ ശാഖാ ഗുണപ്രവൃദ്ധാ വിഷയപ്രവാലാഃ | അധശ്ച മൂലാന്യനുസംതതാനി കര്മാനുബന്ധീനി മനുഷ്യലോകേ || 2 || ന രൂപമസ്യേഹ തഥോപലഭ്യതേ നാന്തോ ന ചാദിര്ന ച സംപ്രതിഷ്ഠാ | അശ്വത്ഥമേനം സുവിരൂഢമൂലമസങ്ഗശസ്ത്രേണ ദൃഢേന ഛിത്ത്വാ || 3 || തതഃ പദം തത്പരിമാര്ഗിതവ്യം യസ്മിന്ഗതാ ന നിവര്തന്തി ഭൂയഃ | തമേവ ചാദ്യം പുരുഷം പ്രപദ്യേ […]

Bhagavad Gita in Malayalam – Chapter 16

ശ്രീഭഗവാനുവാച അഭയം സത്ത്വസംശുദ്ധിര്ജ്ഞാനയോഗവ്യവസ്ഥിതിഃ | ദാനം ദമശ്ച യജ്ഞശ്ച സ്വാധ്യായസ്തപ ആര്ജവമ് || 1 || അഹിംസാ സത്യമക്രോധസ്ത്യാഗഃ ശാന്തിരപൈശുനമ് | ദയാ ഭൂതേഷ്വലോലുപ്ത്വം മാര്ദവം ഹ്രീരചാപലമ് || 2 || തേജഃ ക്ഷമാ ധൃതിഃ ശൗചമദ്രോഹോ നാതിമാനിതാ | ഭവന്തി സംപദം ദൈവീമഭിജാതസ്യ ഭാരത || 3 || ദമ്ഭോ ദര്പോ‌உഭിമാനശ്ച ക്രോധഃ പാരുഷ്യമേവ ച | അജ്ഞാനം ചാഭിജാതസ്യ പാര്ഥ സംപദമാസുരീമ് || 4 || ദൈവീ സംപദ്വിമോക്ഷായ നിബന്ധായാസുരീ മതാ | മാ […]

Bhagavad Gita in Malayalam – Chapter 17

അര്ജുന ഉവാച യേ ശാസ്ത്രവിധിമുത്സൃജ്യ യജന്തേ ശ്രദ്ധയാന്വിതാഃ | തേഷാം നിഷ്ഠാ തു കാ കൃഷ്ണ സത്ത്വമാഹോ രജസ്തമഃ || 1 || ശ്രീഭഗവാനുവാച ത്രിവിധാ ഭവതി ശ്രദ്ധാ ദേഹിനാം സാ സ്വഭാവജാ | സാത്ത്വികീ രാജസീ ചൈവ താമസീ ചേതി താം ശൃണു || 2 || സത്ത്വാനുരൂപാ സര്വസ്യ ശ്രദ്ധാ ഭവതി ഭാരത | ശ്രദ്ധാമയോ‌உയം പുരുഷോ യോ യച്ഛ്രദ്ധഃ സ ഏവ സഃ || 3 || യജന്തേ സാത്ത്വികാ ദേവാന്യക്ഷരക്ഷാംസി രാജസാഃ […]

Bhagavad Gita in Malayalam – Chapter 18

അര്ജുന ഉവാച സംന്യാസസ്യ മഹാബാഹോ തത്ത്വമിച്ഛാമി വേദിതുമ് | ത്യാഗസ്യ ച ഹൃഷീകേശ പൃഥക്കേശിനിഷൂദന || 1 || ശ്രീഭഗവാനുവാച കാമ്യാനാം കര്മണാം ന്യാസം സംന്യാസം കവയോ വിദുഃ | സര്വകര്മഫലത്യാഗം പ്രാഹുസ്ത്യാഗം വിചക്ഷണാഃ || 2 || ത്യാജ്യം ദോഷവദിത്യേകേ കര്മ പ്രാഹുര്മനീഷിണഃ | യജ്ഞദാനതപഃകര്മ ന ത്യാജ്യമിതി ചാപരേ || 3 || നിശ്ചയം ശൃണു മേ തത്ര ത്യാഗേ ഭരതസത്തമ | ത്യാഗോ ഹി പുരുഷവ്യാഘ്ര ത്രിവിധഃ സംപ്രകീര്തിതഃ || 4 || […]