Bhagavad Gita in Kannada – Chapter 8

ಅರ್ಜುನ ಉವಾಚ ಕಿಂ ತದ್ಬ್ರಹ್ಮ ಕಿಮಧ್ಯಾತ್ಮಂ ಕಿಂ ಕರ್ಮ ಪುರುಷೋತ್ತಮ | ಅಧಿಭೂತಂ ಚ ಕಿಂ ಪ್ರೋಕ್ತಮಧಿದೈವಂ ಕಿಮುಚ್ಯತೇ || 1 || ಅಧಿಯಙ್ಞಃ ಕಥಂ ಕೋ‌உತ್ರ ದೇಹೇ‌உಸ್ಮಿನ್ಮಧುಸೂದನ | ಪ್ರಯಾಣಕಾಲೇ ಚ ಕಥಂ ಙ್ಞೇಯೋ‌உಸಿ ನಿಯತಾತ್ಮಭಿಃ || 2 || ಶ್ರೀಭಗವಾನುವಾಚ ಅಕ್ಷರಂ ಬ್ರಹ್ಮ ಪರಮಂ ಸ್ವಭಾವೋ‌உಧ್ಯಾತ್ಮಮುಚ್ಯತೇ | ಭೂತಭಾವೋದ್ಭವಕರೋ ವಿಸರ್ಗಃ ಕರ್ಮಸಂಙ್ಞಿತಃ || 3 || ಅಧಿಭೂತಂ ಕ್ಷರೋ ಭಾವಃ ಪುರುಷಶ್ಚಾಧಿದೈವತಮ್ | ಅಧಿಯಙ್ಞೋ‌உಹಮೇವಾತ್ರ ದೇಹೇ ದೇಹಭೃತಾಂ ವರ || 4 || ಅಂತಕಾಲೇ […]

Bhagavad Gita in Oriya – Chapter 8

ଅର୍ଜୁନ ଉଵାଚ କିଂ ତଦ୍ବ୍ରହ୍ମ କିମଧ୍ୟାତ୍ମଂ କିଂ କର୍ମ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ | ଅଧିଭୂତଂ ଚ କିଂ ପ୍ରୋକ୍ତମଧିଦୈଵଂ କିମୁଚ୍ୟତେ || 1 || ଅଧିୟଜ୍ଞଃ କଥଂ କୋ‌உତ୍ର ଦେହେ‌உସ୍ମିନ୍ମଧୁସୂଦନ | ପ୍ରୟାଣକାଲେ ଚ କଥଂ ଜ୍ଞେୟୋ‌உସି ନିୟତାତ୍ମଭିଃ || 2 || ଶ୍ରୀଭଗଵାନୁଵାଚ ଅକ୍ଷରଂ ବ୍ରହ୍ମ ପରମଂ ସ୍ଵଭାଵୋ‌உଧ୍ୟାତ୍ମମୁଚ୍ୟତେ | ଭୂତଭାଵୋଦ୍ଭଵକରୋ ଵିସର୍ଗଃ କର୍ମସଂଜ୍ଞିତଃ || 3 || ଅଧିଭୂତଂ କ୍ଷରୋ ଭାଵଃ ପୁରୁଷଶ୍ଚାଧିଦୈଵତମ | ଅଧିୟଜ୍ଞୋ‌உହମେଵାତ୍ର ଦେହେ ଦେହଭୃତାଂ ଵର || 4 || ଅନ୍ତକାଲେ […]

Bhagavad Gita in Bengali – Chapter 8

অর্জুন উবাচ কিং তদ্ব্রহ্ম কিমধ্য়াত্মং কিং কর্ম পুরুষোত্তম | অধিভূতং চ কিং প্রোক্তমধিদৈবং কিমুচ্য়তে || 1 || অধিয়জ্ঞঃ কথং কো‌உত্র দেহে‌உস্মিন্মধুসূদন | প্রয়াণকালে চ কথং জ্ঞেয়ো‌உসি নিয়তাত্মভিঃ || 2 || শ্রীভগবানুবাচ অক্ষরং ব্রহ্ম পরমং স্বভাবো‌உধ্য়াত্মমুচ্য়তে | ভূতভাবোদ্ভবকরো বিসর্গঃ কর্মসংজ্ঞিতঃ || 3 || অধিভূতং ক্ষরো ভাবঃ পুরুষশ্চাধিদৈবতম | অধিয়জ্ঞো‌உহমেবাত্র দেহে দেহভৃতাং বর || 4 || অন্তকালে […]

Bhagavad Gita in Gujarati – Chapter 8

અર્જુન ઉવાચ કિં તદ્બ્રહ્મ કિમધ્યાત્મં કિં કર્મ પુરુષોત્તમ | અધિભૂતં ચ કિં પ્રોક્તમધિદૈવં કિમુચ્યતે || 1 || અધિયજ્ઞઃ કથં કો‌உત્ર દેહે‌உસ્મિન્મધુસૂદન | પ્રયાણકાલે ચ કથં જ્ઞેયો‌உસિ નિયતાત્મભિઃ || 2 || શ્રીભગવાનુવાચ અક્ષરં બ્રહ્મ પરમં સ્વભાવો‌உધ્યાત્મમુચ્યતે | ભૂતભાવોદ્ભવકરો વિસર્ગઃ કર્મસંજ્ઞિતઃ || 3 || અધિભૂતં ક્ષરો ભાવઃ પુરુષશ્ચાધિદૈવતમ | અધિયજ્ઞો‌உહમેવાત્ર દેહે દેહભૃતાં વર || 4 || અન્તકાલે […]

Bhagavad Gita in Tamil – Chapter 8

அர்ஜுன உவாச கிம் தத்ப்ரஹ்ம கிமத்யாத்மம் கிம் கர்ம புருஷோத்தம | அதிபூதம் ச கிம் ப்ரோக்தமதிதைவம் கிமுச்யதே || 1 || அதியஜ்ஞஃ கதம் கோ‌உத்ர தேஹே‌உஸ்மின்மதுஸூதன | ப்ரயாணகாலே ச கதம் ஜ்ஞேயோ‌உஸி னியதாத்மபிஃ || 2 || ஶ்ரீபகவானுவாச அக்ஷரம் ப்ரஹ்ம பரமம் ஸ்வபாவோ‌உத்யாத்மமுச்யதே | பூதபாவோத்பவகரோ விஸர்கஃ கர்மஸம்ஜ்ஞிதஃ || 3 || அதிபூதம் க்ஷரோ பாவஃ புருஷஶ்சாதிதைவதம் | அதியஜ்ஞோ‌உஹமேவாத்ர தேஹே தேஹப்றுதாம் வர || 4 || அன்தகாலே […]

Bhagavad Gita in Malayalam – Chapter 8

അര്ജുന ഉവാച കിം തദ്ബ്രഹ്മ കിമധ്യാത്മം കിം കര്മ പുരുഷോത്തമ | അധിഭൂതം ച കിം പ്രോക്തമധിദൈവം കിമുച്യതേ || 1 || അധിയജ്ഞഃ കഥം കോ‌உത്ര ദേഹേ‌உസ്മിന്മധുസൂദന | പ്രയാണകാലേ ച കഥം ജ്ഞേയോ‌உസി നിയതാത്മഭിഃ || 2 || ശ്രീഭഗവാനുവാച അക്ഷരം ബ്രഹ്മ പരമം സ്വഭാവോ‌உധ്യാത്മമുച്യതേ | ഭൂതഭാവോദ്ഭവകരോ വിസര്ഗഃ കര്മസംജ്ഞിതഃ || 3 || അധിഭൂതം ക്ഷരോ ഭാവഃ പുരുഷശ്ചാധിദൈവതമ് | അധിയജ്ഞോ‌உഹമേവാത്ര ദേഹേ ദേഹഭൃതാം വര || 4 || അന്തകാലേ […]

Bhagavad Gita in Sanskrit – Chapter 8

अर्जुन उवाच किं तद्ब्रह्म किमध्यात्मं किं कर्म पुरुषोत्तम । अधिभूतं च किं प्रोक्तमधिदैवं किमुच्यते ॥ 1 ॥ अधियज्ञः कथं को‌உत्र देहे‌உस्मिन्मधुसूदन । प्रयाणकाले च कथं ज्ञेयो‌உसि नियतात्मभिः ॥ 2 ॥ श्रीभगवानुवाच अक्षरं ब्रह्म परमं स्वभावो‌உध्यात्ममुच्यते । भूतभावोद्भवकरो विसर्गः कर्मसञ्ज्ञितः ॥ 3 ॥ अधिभूतं क्षरो भावः पुरुषश्चाधिदैवतम् । अधियज्ञो‌உहमेवात्र देहे देहभृतां वर ॥ 4 ॥ अन्तकाले […]

Bhagavad Gita in English – Chapter 8

Here are the lyrics or slokas of Bhagavad Gita in English – Chapter 8. arjuna uvaacha kiM tadbrahma kimadhyaatmaM kiM karma puruShOttama | adhibhootaM cha kiM prOktamadhidaivaM kimuchyatE || 1 || adhiyagnyaH kathaM kOtra dEhEsminmadhusoodana | prayaaNakaalE cha kathaM gnyEyOsi niyataatmabhiH || 2 || Sreebhagavaanuvaacha akSharaM brahma paramaM svabhaavOdhyaatmamuchyatE | bhootabhaavOdbhavakarO visargaH karmasaMgnyitaH || 3 […]

Bhagavad Gita in Telugu – Chapter 8

అర్జున ఉవాచ కిం తద్బ్రహ్మ కిమధ్యాత్మం కిం కర్మ పురుషోత్తమ | అధిభూతం చ కిం ప్రోక్తమధిదైవం కిముచ్యతే || 1 || అధియఙ్ఞః కథం కో‌உత్ర దేహే‌உస్మిన్మధుసూదన | ప్రయాణకాలే చ కథం ఙ్ఞేయో‌உసి నియతాత్మభిః || 2 || శ్రీభగవానువాచ అక్షరం బ్రహ్మ పరమం స్వభావో‌உధ్యాత్మముచ్యతే | భూతభావోద్భవకరో విసర్గః కర్మసంఙ్ఞితః || 3 || అధిభూతం క్షరో భావః పురుషశ్చాధిదైవతమ్ | అధియఙ్ఞో‌உహమేవాత్ర దేహే దేహభృతాం వర || 4 || అంతకాలే […]

Bhagavad Gita in Hindi – Chapter 8

अर्जुन उवाच किं तद्ब्रह्म किमध्यात्मं किं कर्म पुरुषोत्तम । अधिभूतं च किं प्रोक्तमधिदैवं किमुच्यते ॥ १ ॥ अधियज्ञः कथं को‌உत्र देहे‌உस्मिन्मधुसूदन । प्रयाणकाले च कथं ज्ञेयो‌உसि नियतात्मभिः ॥ २ ॥ श्रीभगवानुवाच अक्षरं ब्रह्म परमं स्वभावो‌உध्यात्ममुच्यते । भूतभावोद्भवकरो विसर्गः कर्मसंज्ञितः ॥ ३ ॥ अधिभूतं क्षरो भावः पुरुषश्चाधिदैवतम् । अधियज्ञो‌உहमेवात्र देहे देहभृतां वर ॥ ४ ॥ अंतकाले […]