Vijaya Lakshmi Stotram

Vijayalakshmi Stotram is a prayer dedicated to Vijaya Lakshmi, an aspect of Goddess Lakshmi.

Vijaya Lakshmi Stotram goes like “Jaya padma visalakshi, jaya thwam sri pathi priye,¬†Jaya mathar maha Lakshmi, samasarnavarnava tharini”….

Here are the lyrics of Vijaya Lakshmi stotram…..

Jaya padma visalakshi, jaya thwam sri pathi priye,
Jaya mathar maha Lakshmi, samasarnavarnava tharini. //1//

Mahalakshmi namasthubhyam, namasthubhyam sureswari,
Hari priye namasthubhyam, namasthubhyam daya nidhe. //2//

Padmalaye namasthubhyam, namasthubhyam cha sarvadhe,
Sarva bhootha hitharthaya, vasu vrushtim sada kuru. //3//

Jaganmathar namasthubhyam, namasthubhyam dhaya nidhe,
Dayavathi namasthubhyam, Visweswari namosthuthe. //4//

Nama ksheerrnava sudhe, nama trilokya dharini,
Vasu vrushte namasthubhyam, raksha maam saranagatham. //5//

Raksha thwam deva devesi deva devasya vallabhe,
Daridrya thrahi maam Lakshmi, krupaam kuru mamopari. //6//

Namasthrilokya janani, Namatrilokya pavani,
Brahmadayo namanthi thwam, jagadananda dhayini. //7//

Vishnu priye, namasthubhyam, namasthubhyam jagadhithe,
Aarthhanthri namasthubhyam, samrudhim kuru may sada. //8//

Abjavase namasthubhyam, chapalayai namo nama,
Chanchalayai namasthubhyam, lalithyai namo nama. //9//

Nama pradhymna janani, mathasthubhyam namo nama,
Paripalaya bho mathar maam, thubhyam saranagatham. //10//

Saranye thwam prapannosmi, kamale kamalalaye,
Trahi trahi mahalakshmi, parithrana parayane. //11//

Pandithyam shobhathe naiva, na shobhanthi guna nare,
Seelathwam naiva shobhthe, Mahalakshmi thwaya vina. //12//

Thwad virajathe roopam, thawach seelam virajathe,
Thwad guna naranaam, cha yavath Lakshmi praseedathi. //13//

Lakshmi thwayalankrutha manavaye,
Papair vimuktha, nrupaloka manya,
Gunair viheena, gunino bhavanthi,
Dusshelana sheelavatham varishta. //14//

Lakshmir bhooshayathe roopam, lakshmir bhooshayathe kulam,
Lakshmir bhooshayathe vidhyam, sarva lakshmir viseshyathe. //15//

Lakshmi thwad guna keerthanena, kamala bhoorythyalam jihmatham,
Rudradhya ravi Chandra devathayo, vakthum naiva kshama,
Asmabhi sthava roopa lakshana gunaan vakthum kadham sakyathe,
Mathar maam paripahi viswa janani kruthwa mameshtam dhruvam. //16//

Dheenarthi bheetham, bhava thapa peeditham,
Dhanair viheenam, thava parsvamagatham,
Krupa nidhithwath, mama Lakshmi sathwaram,
Dhana pradhana dhana nayakam kuru. //17//

Maam vilokya janani Hari priye,
Nirdhanam sameepamagatham,
Dehi may jjadithi karagram,
Vasthra kanchana varannamadbutham. //18//

Thwameva janani Lakshmi, pitha Lakshmi thwameva cha,
Bratha thwam cha sakha Lakshmi vidhya Lakshmi thwameva cha. //19//

Thrahi, thrahi maha Lakshmi, Thrahi, thrahi Sureswari,
Thrahi, thrahi Jagan matha, daridryath thrahi vegatha. //20//

Namasthubhyam jagad dhatri, Namasthubhyam namo nama,
Dharma dhaare Namasthubhyam, nama sampathi dhayini. //21//

Daridryarnava magnoham, nimagnoham rasa thale,
Majjantham maam kare dhruthwa, thudhara thwam rame dhruvam. //22//

Kim Lakshmi bahunokthena, japithena puna puna,
Anyamme saranam nasthi, sathyam sathyam hari priye. //23//

Ethath sruthwa sathya vakyaam, hrushyamana hari priya,
Uvacha madhuram vaneem, thushtoham thave sarvadha. //24//

Yathwayoktha midham stotram ya padishyathi manava,
Srunothi cha maha bhagas thasyaham vasa varthini. //25//

Nithyam padathi yo bhakthya, thwam Lakshmi sthasya nasyathi,
Ranam cha nasyathe theevram, viyogam na pasyathi. //26//

Ya padeth prathar uthaya, sradha bhakthi samanvitha,
Gruhe thasya sada sthasye nithyam sreepathina saha. //27//

Sukha soubhagya sampanno, manasvee budhiman bhaved,
Puthravan gunavan sreshto bhoga bhoktha cha manava. //28//

Idham stotram maha punyam Lakshmy agasthya prakeerthitham,
Vishnu prasada jananam, chaturvarga phala pradham. //29//

Rajadware jayaschaiva, sathroschiva parajaya,
Bhootha pretha pisachanam, vyagranam na bhayam thadha. //30//

Na sasthra anala thyaougathbhayam thasya prajayathe,
Durvruthanam cha papanam bahu hanikaram param. //31//

Mandhurakari salasugavam goshte samahitha,
Padeth dosha santhyartham, maha pathaka nasanam. //32//

Sarva soukhya karam, nrunam ayur aroghyadam thadha,
Agasthya munina proktham, prajanam, hitha kamyaya. //33//

Write Your Comment

1 Comments

  1. Kanaiya says:

    vijayalakshmi stotram- jeya padma visalakshi mp3 free download