Vijaya Lakshmi Stotram

Vijayalakshmi Stotram is a prayer dedicated to Vijaya Lakshmi, an aspect of Goddess Lakshmi.

Vijaya Lakshmi Stotram goes like “Jaya padma visalakshi, jaya thwam sri pathi priye, Jaya mathar maha Lakshmi, samasarnavarnava tharini”….

Here are the lyrics of Vijaya Lakshmi stotram…..

Jaya padma visalakshi, jaya thwam sri pathi priye,
Jaya mathar maha Lakshmi, samasarnavarnava tharini. //1//

Mahalakshmi namasthubhyam, namasthubhyam sureswari,
Hari priye namasthubhyam, namasthubhyam daya nidhe. //2//

Padmalaye namasthubhyam, namasthubhyam cha sarvadhe,
Sarva bhootha hitharthaya, vasu vrushtim sada kuru. //3//

Jaganmathar namasthubhyam, namasthubhyam dhaya nidhe,
Dayavathi namasthubhyam, Visweswari namosthuthe. //4//

Nama ksheerrnava sudhe, nama trilokya dharini,
Vasu vrushte namasthubhyam, raksha maam saranagatham. //5//

Raksha thwam deva devesi deva devasya vallabhe,
Daridrya thrahi maam Lakshmi, krupaam kuru mamopari. //6//

Namasthrilokya janani, Namatrilokya pavani,
Brahmadayo namanthi thwam, jagadananda dhayini. //7//

Vishnu priye, namasthubhyam, namasthubhyam jagadhithe,
Aarthhanthri namasthubhyam, samrudhim kuru may sada. //8//

Abjavase namasthubhyam, chapalayai namo nama,
Chanchalayai namasthubhyam, lalithyai namo nama. //9//

Nama pradhymna janani, mathasthubhyam namo nama,
Paripalaya bho mathar maam, thubhyam saranagatham. //10//

Saranye thwam prapannosmi, kamale kamalalaye,
Trahi trahi mahalakshmi, parithrana parayane. //11//

Pandithyam shobhathe naiva, na shobhanthi guna nare,
Seelathwam naiva shobhthe, Mahalakshmi thwaya vina. //12//

Thwad virajathe roopam, thawach seelam virajathe,
Thwad guna naranaam, cha yavath Lakshmi praseedathi. //13//

Lakshmi thwayalankrutha manavaye,
Papair vimuktha, nrupaloka manya,
Gunair viheena, gunino bhavanthi,
Dusshelana sheelavatham varishta. //14//

Lakshmir bhooshayathe roopam, lakshmir bhooshayathe kulam,
Lakshmir bhooshayathe vidhyam, sarva lakshmir viseshyathe. //15//

Lakshmi thwad guna keerthanena, kamala bhoorythyalam jihmatham,
Rudradhya ravi Chandra devathayo, vakthum naiva kshama,
Asmabhi sthava roopa lakshana gunaan vakthum kadham sakyathe,
Mathar maam paripahi viswa janani kruthwa mameshtam dhruvam. //16//

Dheenarthi bheetham, bhava thapa peeditham,
Dhanair viheenam, thava parsvamagatham,
Krupa nidhithwath, mama Lakshmi sathwaram,
Dhana pradhana dhana nayakam kuru. //17//

Maam vilokya janani Hari priye,
Nirdhanam sameepamagatham,
Dehi may jjadithi karagram,
Vasthra kanchana varannamadbutham. //18//

Thwameva janani Lakshmi, pitha Lakshmi thwameva cha,
Bratha thwam cha sakha Lakshmi vidhya Lakshmi thwameva cha. //19//

Thrahi, thrahi maha Lakshmi, Thrahi, thrahi Sureswari,
Thrahi, thrahi Jagan matha, daridryath thrahi vegatha. //20//

Namasthubhyam jagad dhatri, Namasthubhyam namo nama,
Dharma dhaare Namasthubhyam, nama sampathi dhayini. //21//

Daridryarnava magnoham, nimagnoham rasa thale,
Majjantham maam kare dhruthwa, thudhara thwam rame dhruvam. //22//

Kim Lakshmi bahunokthena, japithena puna puna,
Anyamme saranam nasthi, sathyam sathyam hari priye. //23//

Ethath sruthwa sathya vakyaam, hrushyamana hari priya,
Uvacha madhuram vaneem, thushtoham thave sarvadha. //24//

Yathwayoktha midham stotram ya padishyathi manava,
Srunothi cha maha bhagas thasyaham vasa varthini. //25//

Nithyam padathi yo bhakthya, thwam Lakshmi sthasya nasyathi,
Ranam cha nasyathe theevram, viyogam na pasyathi. //26//

Ya padeth prathar uthaya, sradha bhakthi samanvitha,
Gruhe thasya sada sthasye nithyam sreepathina saha. //27//

Sukha soubhagya sampanno, manasvee budhiman bhaved,
Puthravan gunavan sreshto bhoga bhoktha cha manava. //28//

Idham stotram maha punyam Lakshmy agasthya prakeerthitham,
Vishnu prasada jananam, chaturvarga phala pradham. //29//

Rajadware jayaschaiva, sathroschiva parajaya,
Bhootha pretha pisachanam, vyagranam na bhayam thadha. //30//

Na sasthra anala thyaougathbhayam thasya prajayathe,
Durvruthanam cha papanam bahu hanikaram param. //31//

Mandhurakari salasugavam goshte samahitha,
Padeth dosha santhyartham, maha pathaka nasanam. //32//

Sarva soukhya karam, nrunam ayur aroghyadam thadha,
Agasthya munina proktham, prajanam, hitha kamyaya. //33//

Write Your Comment

1 Comments

  1. Kanaiya says:

    vijayalakshmi stotram- jeya padma visalakshi mp3 free download