Durga Chalisa | 40-verse Prayer to Goddess Durga

Durga Chalisa is a 40-verse prayer dedicated to Goddess Durga. Durga Chalisa is one of the popular prayers chanted during Navratri Durga Puja..

Durga Chalisa starts with the verse “Namo Namo Durge Sukha Karani…”

Namo namo durge sukha karani
Namo namo ambe duhkha harani

Nirankara hai jyoti tumhari
Tihuun loka phaili ujiyari

Shashi lilata mukha maha vishala
Netra lala bhrikuti vikarala

Ruupa matu ko adhika suhave
Darasha karata jana ati sukha pave

Tuma sansara shakti laya kina
Palana hetu anna dhana dina

Annapuurana hui jaga pala
Tuma hi adi sundari bala

Prlayakala saba nashana hari
Tuma gauri shiva shankara pyari

Shiva yogi tumare guna gaven
Brahma vishnu tumhen nita dhyaven

Ruupa sarasvati ko tuma dhara
De subuddhi rishi munina ubara

Dharayo ruupa narasinha ko amba
Pragata bhai phada kara khamba

Raksha kari prahalada bachayo
Hiranakusha ko svarga pathayo

Lakshmi ruupa dhara jaga mahin
Shri narayana anga samahi

Kshirasindhu men karata vilasa
Daya sindhu dijai mana asa

Hingalaja men tumhin bhavani
Mahima amita na jata bakhani

Matangi aru dhuumavati mata
Bhuvaneshvari bagala sukhadata

Shri bhairava tara jaga tarini
Chhinna bhala bhava duhkha nivarini

Kehari vahana soha bhavani
Langura vira chalata agavani

Kara men khappara khadhga viraje
Jako dekha kala dara bhaje

Sohe astra aura trishuula
Jate uthata shatru hiya shuula

Nagara koti men tumhin virajata
Tihuun loka men danka bajata

Shumbha nishumbha danava tuma mare
Rakta bija shankhana sanhare

Mahishasura nripa ati abhimani
Jehi adha bhara mahi akulani

Ruupa karala kalika dhara
Sena sahita tuma tihi sanhara

Pari gadha santana para jaba jaba
Bhai sahaya matu tuma taba taba

Amarapuri aru basava loka
Taba mahima saba rahe ashoka

Jvala men hai jyoti tumhari
Tumhen sada puujen nara nari

Prema bhakti se jo yasha gave
Duhkha daridra nikata nahin ave

Dhyave tumhen jo nara mana lai
Janma marana takau chhuti jai

Jogi sura muni kahata pukari
Yoga na ho bina shakti tumhari

Shankara acharaja tapa kino
Kama aru krodha jiti saba lino

Nishidina dhyana dharo shankara ko
Kahu kala nahin sumiro tumako

Shakti ruupa ko marama na payo
Shakti gai taba mana pachhatayo

Sharanagata hui kirti bakhani
Jaya jaya jaya jagadamba bhavani

Bhai prasanna adi jagadamba
Dai shakti nahin kina vilamba

Moko mata kashta ati ghero
Tuma bina kauna hare duhkha mero

Asha trishna nipata satavai
Moha madadika saba vinashavai

Shatru nasha kijai maharani
Sumiron ikachita tumhen bhavani

Karo kripa he mata dayala
Riddhi siddhi de karahu nihala

Jaba lagi jiyau daya phala paun
Tumharo yasha main sada sunaun

Durga chalisa jo jana gave
Saba sukha bhoga paramapada pave

Devidasa sharana nija jani
Karahu kripa jagadamba bhavani

Write Your Comment