Narayana Kavacham in Tamil

Narayana Kavacham in Tamil – Narayana Kavacham lyrics in Tamil.

Narayana Kavacham is a prayer dedicated to Lord Srimannarayana. It is taken from Srimad Bhagavatam 6.8.1-42.

ன்யாஸஃ%

அம்கன்யாஸஃ
ஓம் ஓம் பாதயோஃ னமஃ |
ஓம் னம் ஜானுனோஃ னமஃ |
ஓம் மோம் ஊர்வோஃ னமஃ |
ஓம் னாம் உதரே னமஃ |
ஓம் ராம் ஹ்றுதி னமஃ |
ஓம் யம் உரஸி னமஃ |
ஓம் ணாம் முகே னமஃ |
ஓம் யம் ஶிரஸி னமஃ |

கரன்யாஸஃ
ஓம் ஓம் தக்ஷிணதர்ஜன்யாம் னமஃ |
ஓம் னம் தக்ஷிணமத்யமாயாம் னமஃ |
ஓம் மோம் தக்ஷிணானாமிகாயாம் னமஃ |
ஓம் பம் தக்ஷிணகனிஷ்டிகாயாம் னமஃ |
ஓம் கம் வாமகனிஷ்டிகாயாம் னமஃ |
ஓம் வம் வாமானிகாயாம் னமஃ |
ஓம் தேம் வாமமத்யமாயாம் னமஃ |
ஓம் வாம் வாமதர்ஜன்யாம் னமஃ |
ஓம் ஸும் தக்ஷிணாங்குஷ்டோர்த்வபர்வணி னமஃ |
ஓம் தேம் தக்ஷிணாங்குஷ்டாதஃ பர்வணி னமஃ |
ஓம் வாம் வாமாங்குஷ்டோர்த்வபர்வணி னமஃ |
ஓம் யம் வாமாங்குஷ்டாதஃ பர்வணி னமஃ |

விஷ்ணுஷடக்ஷரன்யாஸஃ%
ஓம் ஓம் ஹ்றுதயே னமஃ |
ஓம் விம் மூர்த்னை னமஃ |
ஓம் ஷம் ப்ருர்வோர்மத்யே னமஃ |
ஓம் ணம் ஶிகாயாம் னமஃ |
ஓம் வேம் னேத்ரயோஃ னமஃ |
ஓம் னம் ஸர்வஸன்திஷு னமஃ |
ஓம் மஃ ப்ராச்யாம் அஸ்த்ராய பட் |
ஓம் மஃ ஆக்னேய்யாம் அஸ்த்ராய பட் |
ஓம் மஃ தக்ஷிணஸ்யாம் அஸ்த்ராய பட் |
ஓம் மஃ னைறுத்யே அஸ்த்ராய பட் |
ஓம் மஃ ப்ரதீச்யாம் அஸ்த்ராய பட் |
ஓம் மஃ வாயவ்யே அஸ்த்ராய பட் |
ஓம் மஃ உதீச்யாம் அஸ்த்ராய பட் |
ஓம் மஃ ஐஶான்யாம் அஸ்த்ராய பட் |
ஓம் மஃ ஊர்த்வாயாம் அஸ்த்ராய பட் |
ஓம் மஃ அதராயாம் அஸ்த்ராய பட் |

ஶ்ரீ ஹரிஃ

அத ஶ்ரீனாராயணகவச

||ராஜோவாச||
யயா குப்தஃ ஸஹஸ்த்ராக்ஷஃ ஸவாஹான் ரிபுஸைனிகான்|
க்ரீடன்னிவ வினிர்ஜித்ய த்ரிலோக்யா புபுஜே ஶ்ரியம்||1||

பகவம்ஸ்தன்மமாக்யாஹி வர்ம னாராயணாத்மகம்|
யதாஸ்ஸ்ததாயினஃ ஶத்ரூன் யேன குப்தோஸ்ஜயன்ம்றுதே||2||

||ஶ்ரீஶுக உவாச||
வ்றுதஃ புரோஹிதோஸ்த்வாஷ்ட்ரோ மஹேன்த்ராயானுப்றுச்சதே|
னாராயணாக்யம் வர்மாஹ ததிஹைகமனாஃ ஶ்றுணு||3||

விஶ்வரூப உவாசதௌதாங்க்ரிபாணிராசம்ய ஸபவித்ர உதங் முகஃ|
க்றுதஸ்வாங்ககரன்யாஸோ மன்த்ராப்யாம் வாக்யதஃ ஶுசிஃ||4||

னாராயணமயம் வர்ம ஸம்னஹ்யேத் பய ஆகதே|
பாதயோர்ஜானுனோரூர்வோரூதரே ஹ்றுத்யதோரஸி||5||

முகே ஶிரஸ்யானுபூர்வ்யாதோம்காராதீனி வின்யஸேத்|
ஓம் னமோ னாராயணாயேதி விபர்யயமதாபி வா||6||

கரன்யாஸம் ததஃ குர்யாத் த்வாதஶாக்ஷரவித்யயா|
ப்ரணவாதியகாரன்தமங்குல்யங்குஷ்டபர்வஸு||7||

ன்யஸேத் ஹ்றுதய ஓங்காரம் விகாரமனு மூர்தனி|
ஷகாரம் து ப்ருவோர்மத்யே ணகாரம் ஶிகயா திஶேத்||8||

வேகாரம் னேத்ரயோர்யுஞ்ஜ்யான்னகாரம் ஸர்வஸன்திஷு|
மகாரமஸ்த்ரமுத்திஶ்ய மன்த்ரமூர்திர்பவேத் புதஃ||9||

ஸவிஸர்கம் படன்தம் தத் ஸர்வதிக்ஷு வினிர்திஶேத்|
ஓம் விஷ்ணவே னம இதி ||10||

ஆத்மானம் பரமம் த்யாயேத த்யேயம் ஷட்ஶக்திபிர்யுதம்|
வித்யாதேஜஸ்தபோமூர்திமிமம் மன்த்ரமுதாஹரேத ||11||

ஓம் ஹரிர்விதத்யான்மம ஸர்வரக்ஷாம் ன்யஸ்தாங்க்ரிபத்மஃ பதகேன்த்ரப்றுஷ்டே|
தராரிசர்மாஸிகதேஷுசாபாஶான் ததானோஸ்ஷ்டகுணோஸ்ஷ்டபாஹுஃ ||12||

ஜலேஷு மாம் ரக்ஷது மத்ஸ்யமூர்திர்யாதோகணேப்யோ வரூணஸ்ய பாஶாத்|
ஸ்தலேஷு மாயாவடுவாமனோஸ்வ்யாத் த்ரிவிக்ரமஃ கே‌உவது விஶ்வரூபஃ ||13||

துர்கேஷ்வடவ்யாஜிமுகாதிஷு ப்ரபுஃ பாயான்ன்றுஸிம்ஹோ‌உஸுரயுதபாரிஃ|
விமுஞ்சதோ யஸ்ய மஹாட்டஹாஸம் திஶோ வினேதுர்ன்யபதம்ஶ்ச கர்பாஃ ||14||

ரக்ஷத்வஸௌ மாத்வனி யஜ்ஞகல்பஃ ஸ்வதம்ஷ்ட்ரயோன்னீததரோ வராஹஃ|
ராமோ‌உத்ரிகூடேஷ்வத விப்ரவாஸே ஸலக்ஷ்மணோஸ்வ்யாத் பரதாக்ரஜோஸ்ஸ்மான் ||15||

மாமுக்ரதர்மாதகிலாத் ப்ரமாதான்னாராயணஃ பாது னரஶ்ச ஹாஸாத்|
தத்தஸ்த்வயோகாதத யோகனாதஃ பாயாத் குணேஶஃ கபிலஃ கர்மபன்தாத் ||16||

ஸனத்குமாரோ வது காமதேவாத்தயஶீர்ஷா மாம் பதி தேவஹேலனாத்|
தேவர்ஷிவர்யஃ புரூஷார்சனான்தராத் கூர்மோ ஹரிர்மாம் னிரயாதஶேஷாத் ||17||

தன்வன்தரிர்பகவான் பாத்வபத்யாத் த்வன்த்வாத் பயாத்றுஷபோ னிர்ஜிதாத்மா|
யஜ்ஞஶ்ச லோகாதவதாஜ்ஜனான்தாத் பலோ கணாத் க்ரோதவஶாதஹீன்த்ரஃ ||18||

த்வைபாயனோ பகவானப்ரபோதாத் புத்தஸ்து பாகண்டகணாத் ப்ரமாதாத்|
கல்கிஃ கலே காலமலாத் ப்ரபாது தர்மாவனாயோரூக்றுதாவதாரஃ ||19||

மாம் கேஶவோ கதயா ப்ராதரவ்யாத் கோவின்த ஆஸங்கவமாத்தவேணுஃ|
னாராயண ப்ராஹ்ண உதாத்தஶக்திர்மத்யன்தினே விஷ்ணுரரீன்த்ரபாணிஃ ||20||

தேவோஸ்பராஹ்ணே மதுஹோக்ரதன்வா ஸாயம் த்ரிதாமாவது மாதவோ மாம்|
தோஷே ஹ்றுஷீகேஶ உதார்தராத்ரே னிஶீத ஏகோஸ்வது பத்மனாபஃ ||21||

ஶ்ரீவத்ஸதாமாபரராத்ர ஈஶஃ ப்ரத்யூஷ ஈஶோ‌உஸிதரோ ஜனார்தனஃ|
தாமோதரோ‌உவ்யாதனுஸன்த்யம் ப்ரபாதே விஶ்வேஶ்வரோ பகவான் காலமூர்திஃ ||22||

சக்ரம் யுகான்தானலதிக்மனேமி ப்ரமத் ஸமன்தாத் பகவத்ப்ரயுக்தம்|
தன்தக்தி தன்தக்த்யரிஸைன்யமாஸு கக்ஷம் யதா வாதஸகோ ஹுதாஶஃ ||23||

கதே‌உஶனிஸ்பர்ஶனவிஸ்புலிங்கே னிஷ்பிண்டி னிஷ்பிண்ட்யஜிதப்ரியாஸி|
கூஷ்மாண்டவைனாயகயக்ஷரக்ஷோபூதக்ரஹாம்ஶ்சூர்ணய சூர்ணயாரீன் ||24||

த்வம் யாதுதானப்ரமதப்ரேதமாத்றுபிஶாசவிப்ரக்ரஹகோரத்றுஷ்டீன்|
தரேன்த்ர வித்ராவய க்றுஷ்ணபூரிதோ பீமஸ்வனோ‌உரேர்ஹ்றுதயானி கம்பயன் ||25||

த்வம் திக்மதாராஸிவராரிஸைன்யமீஶப்ரயுக்தோ மம சின்தி சின்தி|
சர்மஞ்சதசன்த்ர சாதய த்விஷாமகோனாம் ஹர பாபசக்ஷுஷாம் ||26||

யன்னோ பயம் க்ரஹேப்யோ பூத் கேதுப்யோ ன்றுப்ய ஏவ ச|
ஸரீஸ்றுபேப்யோ தம்ஷ்ட்ரிப்யோ பூதேப்யோம்‌உஹோப்ய ஏவ வா ||27||

ஸர்வாண்யேதானி பகன்னாமரூபாஸ்த்ரகீர்தனாத்|
ப்ரயான்து ஸம்க்ஷயம் ஸத்யோ யே னஃ ஶ்ரேயஃ ப்ரதீபகாஃ ||28||

கரூடோ பகவான் ஸ்தோத்ரஸ்தோபஶ்சன்தோமயஃ ப்ரபுஃ|
ரக்ஷத்வஶேஷக்றுச்ச்ரேப்யோ விஷ்வக்ஸேனஃ ஸ்வனாமபிஃ ||29||

ஸர்வாபத்ப்யோ ஹரேர்னாமரூபயானாயுதானி னஃ|
புத்தின்த்ரியமனஃ ப்ராணான் பான்து பார்ஷதபூஷணாஃ ||30||

யதா ஹி பகவானேவ வஸ்துதஃ ஸத்ஸச்ச யத்|
ஸத்யனானேன னஃ ஸர்வே யான்து னாஶமுபாத்ரவாஃ ||31||

யதைகாத்ம்யானுபாவானாம் விகல்பரஹிதஃ ஸ்வயம்|
பூஷணாயுத்தலிங்காக்யா தத்தே ஶக்தீஃ ஸ்வமாயயா ||32||

தேனைவ ஸத்யமானேன ஸர்வஜ்ஞோ பகவான் ஹரிஃ|
பாது ஸர்வைஃ ஸ்வரூபைர்னஃ ஸதா ஸர்வத்ர ஸர்வகஃ ||33

விதிக்ஷு திக்ஷூர்த்வமதஃ ஸமன்தாதன்தர்பஹிர்பகவான் னாரஸிம்ஹஃ|
ப்ரஹாபயம்ல்லோகபயம் ஸ்வனேன க்ரஸ்தஸமஸ்ததேஜாஃ ||34||

மகவன்னிதமாக்யாதம் வர்ம னாரயணாத்மகம்|
விஜேஷ்யஸ்யஞ்ஜஸா யேன தம்ஶிதோ‌உஸுரயூதபான் ||35||

ஏதத் தாரயமாணஸ்து யம் யம் பஶ்யதி சக்ஷுஷா|
பதா வா ஸம்ஸ்ப்றுஶேத் ஸத்யஃ ஸாத்வஸாத் ஸ விமுச்யதே ||36||

ன குதஶ்சித பயம் தஸ்ய வித்யாம் தாரயதோ பவேத்|
ராஜதஸ்யுக்ரஹாதிப்யோ வ்யாக்ராதிப்யஶ்ச கர்ஹிசித் ||37||

இமாம் வித்யாம் புரா கஶ்சித் கௌஶிகோ தாரயன் த்விஜஃ|
யோகதாரணயா ஸ்வாங்கம் ஜஹௌ ஸ மரூதன்வனி ||38||

தஸ்யோபரி விமானேன கன்தர்வபதிரேகதா|
யயௌ சித்ரரதஃ ஸ்த்ரீர்பிவ்றுதோ யத்ர த்விஜக்ஷயஃ ||39||

ககனான்ன்யபதத் ஸத்யஃ ஸவிமானோ ஹ்யவாக் ஶிராஃ|
ஸ வாலகில்யவசனாதஸ்தீன்யாதாய விஸ்மிதஃ|
ப்ராஸ்ய ப்ராசீஸரஸ்வத்யாம் ஸ்னாத்வா தாம ஸ்வமன்வகாத் ||40||

||ஶ்ரீஶுக உவாச||
ய இதம் ஶ்றுணுயாத் காலே யோ தாரயதி சாத்றுதஃ|
தம் னமஸ்யன்தி பூதானி முச்யதே ஸர்வதோ பயாத் ||41||

ஏதாம் வித்யாமதிகதோ விஶ்வரூபாச்சதக்ரதுஃ|
த்ரைலோக்யலக்ஷ்மீம் புபுஜே வினிர்ஜித்ய‌உம்றுதேஸுரான் ||42||

||இதி ஶ்ரீனாராயணகவசம் ஸம்பூர்ணம்||
( ஶ்ரீமத்பாகவத ஸ்கன்த 6,அ| 8 )

Write Your Comment