Nitya Parayana Slokas in Tamil

Nitya Parayana Slokas in Tamil, Lyrics of Nitya Parayana Slokas in Tamil… Prabhatha Slokam, Prabhatha Bhumi Sloka, Suryodaya Sloka, Snana Sloka, Bhasmadharana Sloka, Bhojana Purva Sloka, Bhojananthara Sloka, Sandhya deepa darshana Sloka, Karya prarambha sloka, Gayatri Mantra, Hanuman Stotram, Sri Rama Stotram, Ganesh Sloka, Shiva Sloka, Guru Sloka, Devi Sloka, Dakshinamurthi Sloka, Shanti Mantra, etc.. are given here.

ப்ரபாத ஶ்லோகம்
கராக்ரே வஸதே லக்ஷ்மீஃ கரமத்யே ஸரஸ்வதீ |
கரமூலே ஸ்திதா கௌரீ ப்ரபாதே கரதர்ஶனம் ||

ப்ரபாத பூமி ஶ்லோகம்
ஸமுத்ர வஸனே தேவீ பர்வத ஸ்தன மம்டலே |
விஷ்ணுபத்னி னமஸ்துப்யம், பாதஸ்பர்ஶம் க்ஷமஸ்வமே ||

ஸூர்யோதய ஶ்லோகம்
ப்ரஹ்மஸ்வரூப முதயே மத்யாஹ்னேது மஹேஶ்வரம் |
ஸாஹம் த்யாயேத்ஸதா விஷ்ணும் த்ரிமூர்திம்ச திவாகரம் ||

ஸ்னான ஶ்லோகம்
கம்கே ச யமுனே சைவ கோதாவரீ ஸரஸ்வதீ
னர்மதே ஸிம்து காவேரீ ஜலேஸ்மின் ஸன்னிதிம் குரு ||

பஸ்ம தாரண ஶ்லோகம்
ஶ்ரீகரம் ச பவித்ரம் ச ஶோக னிவாரணம் |
லோகே வஶீகரம் பும்ஸாம் பஸ்மம் த்ர்யைலோக்ய பாவனம் ||

போஜன பூர்வ ஶ்லோகம்
ப்ரஹ்மார்பணம் ப்ரஹ்ம ஹவிஃ ப்ரஹ்மாக்னௌ ப்ரஹ்மணாஹுதம் |
ப்ரஹ்மைவ தேன கம்தவ்யம் ப்ரஹ்ம கர்ம ஸமாதினஃ ||

அஹம் வைஶ்வானரோ பூத்வா ப்ராணினாம் தேஹ-மாஶ்ரிதஃ |
ப்ராணாபான ஸமாயுக்தஃ பசாம்யன்னம் சதுர்விதம் ||

த்வதீயம் வஸ்து கோவிம்த துப்யமேவ ஸமர்பயே |
க்றுஹாண ஸுமுகோ பூத்வா ப்ரஸீத பரமேஶ்வர ||

போஜனானம்தர ஶ்லோகம்
அகஸ்த்யம் வைனதேயம் ச ஶமீம் ச படபாலனம் |
ஆஹார பரிணாமார்தம் ஸ்மராமி ச வ்றுகோதரம் ||

ஸம்த்யா தீப தர்ஶன ஶ்லோகம்
தீபம் ஜ்யோதி பரப்ரஹ்ம தீபம் ஸர்வதமோபஹம் |
தீபேன ஸாத்யதே ஸர்வம் ஸம்த்யா தீபம் னமோ‌உஸ்துதே ||

னித்ரா ஶ்லோகம்
ராமம் ஸ்கம்தம் ஹனுமன்தம் வைனதேயம் வ்றுகோதரம் |
ஶயனே யஃ ஸ்மரேன்னித்யம் துஸ்வப்ன-ஸ்தஸ்யனஶ்யதி ||

கார்ய ப்ராரம்ப ஶ்லோகம்
வக்ரதுண்ட மஹாகாய ஸூர்யகோடி ஸமப்ரபஃ |
னிர்விக்னம் குரு மே தேவ ஸர்வ கார்யேஷு ஸர்வதா ||

காயத்ரி மம்த்ரம்
ஓம் பூர்புவஸ்ஸுவஃ | தத்ஸ’விதுர்வரே”ண்யம் |
பர்கோ’ தேவஸ்ய’ தீமஹி | தியோ யோ னஃ’ ப்ரசோதயா”த் ||

ஹனும ஸ்தோத்ரம்
மனோஜவம் மாருத துல்யவேகம் ஜிதேன்த்ரியம் புத்திமதாம் வரிஷ்டம் |
வாதாத்மஜம் வானரயூத முக்யம் ஶ்ரீராமதூதம் ஶிரஸா னமாமி ||

புத்திர்பலம் யஶொதைர்யம் னிர்பயத்வ-மரோகதா |
அஜாட்யம் வாக்படுத்வம் ச ஹனுமத்-ஸ்மரணாத்-பவேத் ||

ஶ்ரீராம ஸ்தோத்ரம்
ஶ்ரீ ராம ராம ராமேதீ ரமே ராமே மனோரமே
ஸஹஸ்ரனாம தத்துல்யம் ராம னாம வரானனே

கணேஶ ஸ்தோத்ரம்
ஶுக்லாம் பரதரம் விஷ்ணும் ஶஶிவர்ணம் சதுர்புஜம் |
ப்ரஸன்னவதனம் த்யாயேத் ஸர்வ விக்னோபஶாம்தயே ||
அகஜானன பத்மார்கம் கஜானன மஹர்னிஶம் |
அனேகதம்தம் பக்தானா-மேகதம்த-முபாஸ்மஹே ||

ஶிவ ஸ்தோத்ரம்
த்ர்யம்’பகம் யஜாமஹே ஸுகன்திம் பு’ஷ்டிவர்த’னம் |
உர்வாருகமி’வ பம்த’னான்-ம்றுத்யோ’ர்-முக்ஷீய மா‌உம்றுதா”த் ||

குரு ஶ்லோகம்
குருர்ப்ரஹ்மா குருர்விஷ்ணுஃ குருர்தேவோ மஹேஶ்வரஃ |
குருஃ ஸாக்ஷாத் பரப்ரஹ்மா தஸ்மை ஶ்ரீ குரவே னமஃ ||

ஸரஸ்வதீ ஶ்லோகம்
ஸரஸ்வதீ னமஸ்துப்யம் வரதே காமரூபிணீ |
வித்யாரம்பம் கரிஷ்யாமி ஸித்திர்பவது மே ஸதா ||

யா கும்தேம்து துஷார ஹார தவளா, யா ஶுப்ர வஸ்த்ராவ்றுதா |
யா வீணா வரதம்ட மம்டித கரா, யா ஶ்வேத பத்மாஸனா |
யா ப்ரஹ்மாச்யுத ஶம்கர ப்ரப்றுதிபிர்-தேவைஃ ஸதா பூஜிதா |
ஸா மாம் பாது ஸரஸ்வதீ பகவதீ னிஶ்ஶேஷஜாட்யாபஹா |

லக்ஷ்மீ ஶ்லோகம்
லக்ஷ்மீம் க்ஷீரஸமுத்ர ராஜ தனயாம் ஶ்ரீரம்க தாமேஶ்வரீம் |
தாஸீபூத ஸமஸ்த தேவ வனிதாம் லோகைக தீபாம்குராம் |
ஶ்ரீமன்மம்த கடாக்ஷ லப்த விபவ ப்ரஹ்மேம்த்ர கம்காதராம் |
த்வாம் த்ரைலோக்யகுடும்பினீம் ஸரஸிஜாம் வம்தே முகும்தப்ரியாம் ||

வேம்கடேஶ்வர ஶ்லோகம்
ஶ்ரியஃ காம்தாய கள்யாணனிதயே னிதயே‌உர்தினாம் |
ஶ்ரீ வேம்கட னிவாஸாய ஶ்ரீனிவாஸாய மம்களம் ||

தேவீ ஶ்லோகம்
ஸர்வ மம்கல மாம்கல்யே ஶிவே ஸர்வார்த ஸாதிகே |
ஶரண்யே த்ர்யம்பகே தேவி னாராயணி னமோஸ்துதே ||

தக்ஷிணாமூர்தி ஶ்லோகம்
குரவே ஸர்வலோகானாம் பிஷஜே பவரோகிணாம் |
னிதயே ஸர்வவித்யானாம் தக்ஷிணாமூர்தயே னமஃ ||

அபராத க்ஷமாபண ஸ்தோத்ரம்
அபராத ஸஹஸ்ராணி, க்ரியம்தே‌உஹர்னிஶம் மயா |
தாஸோ‌உய மிதி மாம் மத்வா, க்ஷமஸ்வ பரமேஶ்வர ||

கரசரண க்றுதம் வா கர்ம வாக்காயஜம் வா
ஶ்ரவண னயனஜம் வா மானஸம் வாபராதம் |
விஹித மவிஹிதம் வா ஸர்வமேதத் க்ஷமஸ்வ
ஶிவ ஶிவ கருணாப்தே ஶ்ரீ மஹாதேவ ஶம்போ ||

காயேன வாசா மனஸேம்த்ரியைர்வா
புத்த்யாத்மனா வா ப்ரக்றுதேஃ ஸ்வபாவாத் |
கரோமி யத்யத்ஸகலம் பரஸ்மை னாராயணாயேதி ஸமர்பயாமி ||

பௌத்த ப்ரார்தன
புத்தம் ஶரணம் கச்சாமி
தர்மம் ஶரணம் கச்சாமி
ஸம்கம் ஶரணம் கச்சாமி

ஶாம்தி மம்த்ரம்
அஸதோமா ஸத்கமயா |
தமஸோமா ஜ்யோதிர்கமயா |
ம்றுத்யோர்மா அம்றுதம்கமயா |
ஓம் ஶாம்திஃ ஶாம்திஃ ஶாம்திஃ

ஸர்வே பவன்து ஸுகினஃ ஸர்வே ஸன்து னிராமயாஃ |
ஸர்வே பத்ராணி பஶ்யன்து மா கஶ்சித்துஃக பாக்பவேத் ||

ஓம் ஸஹ னா’வவது | ஸ னௌ’ புனக்து | ஸஹ வீர்யம்’ கரவாவஹை |
தேஜஸ்வினாவதீ’தமஸ்து மா வி’த்விஷாவஹை” ||
ஓம் ஶாம்திஃ ஶாம்திஃ ஶாம்திஃ’ ||

விஶேஷ மம்த்ராஃ
பம்சாக்ஷரி – ஓம் னமஶ்ஶிவாய
அஷ்டாக்ஷரி – ஓம் னமோ னாராயணாய
த்வாதஶாக்ஷரி – ஓம் னமோ பகவதே வாஸுதேவாய

Nitya Parayana Slokas in Other Languages

Write Your Comment