Sree Saraswati Ashtottara Sata Nama Stotram in Tamil

Sree Saraswati Ashtottara Sata Nama Stotram in Tamil, Lyrics of Saraswati Ashottara Shatanama Stotram in Tamil..

ஸரஸ்வதீ மஹாபத்ரா மஹாமாயா வரப்ரதா |
ஶ்ரீப்ரதா பத்மனிலயா பத்மாக்ஷீ பத்மவக்த்ரகா || 1 ||

ஶிவானுஜா புஸ்தகத்றுத் ஜ்ஞானமுத்ரா ரமா பரா |
காமரூபா மஹாவித்யா மஹாபாதகனாஶினீ || 2 ||

மஹாஶ்ரயா மாலினீ ச மஹாபொகா மஹாபுஜா |
மஹாபாகா மஹொத்ஸாஹா திவ்யாங்கா ஸுரவம்திதா || 3 ||

மஹாகாலீ மஹாபாஶா மஹாகாரா மஹாங்குஶா |
ஸீதா ச விமலா விஶ்வா வித்யுன்மாலா ச வைஷ்ணவீ || 4 ||

சம்த்ரிகா சம்த்ரவதனா சம்த்ரலெகாவிபூஷிதா |
ஸாவித்ரீ ஸுரஸா தெவீ திவ்யாலம்காரபூஷிதா || 5 ||

வாக்தெவீ வஸுதா தீவ்ரா மஹாபத்ரா மஹாபலா |
பொகதா பாரதீ பாமா கொவிம்தா கொமதீ ஶிவா || 6 ||

ஜடிலா விம்த்யவாஸா ச விம்த்யாசலவிராஜிதா |
சம்டிகா வைஷ்ணவீ ப்ராஹ்மீ ப்ரஹ்மஜ்ஞானைகஸாதனா || 7 ||

ஸௌதாமினீ ஸுதாமூர்திஸ்ஸுபத்ரா ஸுரபூஜிதா |
ஸுவாஸினீ ஸுனாஸா ச வினித்ரா பத்மலொசனா || 8 ||

வித்யாரூபா விஶாலாக்ஷீ ப்ரஹ்மஜாயா மஹாபலா |
த்ரயீமூர்தீ த்ரிகாலஜ்ஞா த்ரிகுணா ஶாஸ்த்ரரூபிணீ || 9 ||

ஶும்பாஸுரப்ரமதினீ ஶுபதா ச ஸர்வாத்மிகா |
ரக்தபீஜனிஹம்த்ரீ ச சாமுண்டா சாம்பிகா ததா || 10 ||

முண்டகாய ப்ரஹரணா தூம்ரலொசனமர்தனா |
ஸர்வதெவஸ்துதா ஸௌம்யா ஸுராஸுரனமஸ்க்றுதா || 11 ||

காலராத்ரீ கலாதாரா ரூப ஸௌபாக்யதாயினீ |
வாக்தெவீ ச வராரொஹா வாராஹீ வாரிஜாஸனா || 12 ||

சித்ராம்பரா சித்ரகம்தா சித்ரமால்யவிபூஷிதா |
காம்தா காமப்ரதா வம்த்யா வித்யாதரா ஸூபூஜிதா || 13 ||

ஶ்வெதாஸனா னீலபுஜா சதுர்வர்கபலப்ரதா |
சதுரானனஸாம்ராஜ்யா ரக்தமத்யா னிரம்ஜனா || 14 ||

ஹம்ஸாஸனா னீலஜங்கா ப்ரஹ்மவிஷ்ணுஶிவாத்மிகா |
எவம் ஸரஸ்வதீ தெவ்யா னாம்னாமஷ்டொத்தரஶதம் || 15 ||

இதி ஶ்ரீ ஸரஸ்வத்யஷ்டொத்தரஶதனாமஸ்தொத்ரம் ஸம்பூர்ணம் ||

Sree Saraswati Ashtottara Sata Nama Stotram in Other Languages

Write Your Comment