Sree Durga Sahasra Nama Stotram in Tamil

|| அத ஶ்ரீ துர்கா ஸஹஸ்ரனாமஸ்தோத்ரம் ||

னாரத உவாச –
குமார குணகம்பீர தேவஸேனாபதே ப்ரபோ |
ஸர்வாபீஷ்டப்ரதம் பும்ஸாம் ஸர்வபாபப்ரணாஶனம் || 1||

குஹ்யாத்குஹ்யதரம் ஸ்தோத்ரம் பக்திவர்தகமஞ்ஜஸா |
மங்கலம் க்ரஹபீடாதிஶான்திதம் வக்துமர்ஹஸி || 2||

ஸ்கன்த உவாச –
ஶ்றுணு னாரத தேவர்ஷே லோகானுக்ரஹகாம்யயா |
யத்ப்றுச்சஸி பரம் புண்யம் தத்தே வக்ஷ்யாமி கௌதுகாத் || 3||

மாதா மே லோகஜனனீ ஹிமவன்னகஸத்தமாத் |
மேனாயாம் ப்ரஹ்மவாதின்யாம் ப்ராதுர்பூதா ஹரப்ரியா || 4||

மஹதா தபஸா‌உ‌உராத்ய ஶங்கரம் லோகஶங்கரம் |
ஸ்வமேவ வல்லபம் பேஜே கலேவ ஹி கலானிதிம் || 5||

னகானாமதிராஜஸ்து ஹிமவான் விரஹாதுரஃ |
ஸ்வஸுதாயாஃ பரிக்ஷீணே வஸிஷ்டேன ப்ரபோதிதஃ || 6||

த்ரிலோகஜனனீ ஸேயம் ப்ரஸன்னா த்வயி புண்யதஃ |
ப்ராதுர்பூதா ஸுதாத்வேன தத்வியோகம் ஶுபம் த்யஜ || 7||

பஹுரூபா ச துர்கேயம் பஹுனாம்னீ ஸனாதனீ |
ஸனாதனஸ்ய ஜாயா ஸா புத்ரீமோஹம் த்யஜாதுனா || 8||

இதி ப்ரபோதிதஃ ஶைலஃ தாம் துஷ்டாவ பராம் ஶிவாம் |
ததா ப்ரஸன்னா ஸா துர்கா பிதரம் ப்ராஹ னன்தினீ || 9||

மத்ப்ரஸாதாத்பரம் ஸ்தோத்ரம் ஹ்றுதயே ப்ரதிபாஸதாம் |
தேன னாம்னாம் ஸஹஸ்ரேண பூஜயன் காமமாப்னுஹி || 10||

இத்யுக்த்வான்தர்ஹிதாயாம் து ஹ்றுதயே ஸ்புரிதம் ததா |
னாம்னாம் ஸஹஸ்ரம் துர்காயாஃ ப்றுச்சதே மே யதுக்தவான் || 11||

மங்கலானாம் மங்கலம் தத் துர்கானாம ஸஹஸ்ரகம் |
ஸர்வாபீஷ்டப்ரதாம் பும்ஸாம் ப்ரவீம்யகிலகாமதம் || 12||

துர்காதேவீ ஸமாக்யாதா ஹிமவான்றுஷிருச்யதே |
சன்தோனுஷ்டுப் ஜபோ தேவ்யாஃ ப்ரீதயே க்ரியதே ஸதா || 13||

அஸ்ய ஶ்ரீதுர்காஸ்தோத்ரமஹாமன்த்ரஸ்ய | ஹிமவான் றுஷிஃ | அனுஷ்டுப் சன்தஃ |
துர்காபகவதீ தேவதா | ஶ்ரீதுர்காப்ரஸாதஸித்த்யர்தே ஜபே வினியோகஃ | |

ஶ்ரீபகவத்யை துர்காயை னமஃ |

தேவீத்யானம்
ஓம் ஹ்ரீம் காலாப்ராபாம் கடாக்ஷைரரிகுலபயதாம் மௌலிபத்தேன்துரேகாம்
ஶங்கம் சக்ரம் க்றுபாணம் த்ரிஶிகமபி கரைருத்வஹன்தீம் த்ரினேத்ராம் |
ஸிம்ஹஸ்கன்தாதிரூடாம் த்ரிபுவனமகிலம் தேஜஸா பூரயன்தீம்
த்யாயேத் துர்காம் ஜயாக்யாம் த்ரிதஶபரிவ்றுதாம் ஸேவிதாம் ஸித்திகாமைஃ ||

ஶ்ரீ ஜயதுர்காயை னமஃ |

ஓம் ஶிவாதோமா ரமா ஶக்திரனன்தா னிஷ்கலா‌உமலா |
ஶான்தா மாஹேஶ்வரீ னித்யா ஶாஶ்வதா பரமா க்ஷமா || 1||

அசின்த்யா கேவலானன்தா ஶிவாத்மா பரமாத்மிகா |
அனாதிரவ்யயா ஶுத்தா ஸர்வஜ்ஞா ஸர்வகா‌உசலா || 2||

ஏகானேகவிபாகஸ்தா மாயாதீதா ஸுனிர்மலா |
மஹாமாஹேஶ்வரீ ஸத்யா மஹாதேவீ னிரஞ்ஜனா || 3||

காஷ்டா ஸர்வான்தரஸ்தா‌உபி சிச்சக்திஶ்சாத்ரிலாலிதா |
ஸர்வா ஸர்வாத்மிகா விஶ்வா ஜ்யோதீரூபாக்ஷராம்றுதா || 4||

ஶான்தா ப்ரதிஷ்டா ஸர்வேஶா னிவ்றுத்திரம்றுதப்ரதா |
வ்யோமமூர்திர்வ்யோமஸம்ஸ்தா வ்யோமதாரா‌உச்யுதா‌உதுலா || 5||

அனாதினிதனா‌உமோகா காரணாத்மகலாகுலா |
றுதுப்ரதமஜா‌உனாபிரம்றுதாத்மஸமாஶ்ரயா || 6||

ப்ராணேஶ்வரப்ரியா னம்யா மஹாமஹிஷகாதினீ |
ப்ராணேஶ்வரீ ப்ராணரூபா ப்ரதானபுருஷேஶ்வரீ || 7||

ஸர்வஶக்திகலா‌உகாமா மஹிஷேஷ்டவினாஶினீ |
ஸர்வகார்யனியன்த்ரீ ச ஸர்வபூதேஶ்வரேஶ்வரீ || 8||

அங்கதாதிதரா சைவ ததா முகுடதாரிணீ |
ஸனாதனீ மஹானன்தா‌உ‌உகாஶயோனிஸ்ததேச்யதே || 9||

சித்ப்ரகாஶஸ்வரூபா ச மஹாயோகேஶ்வரேஶ்வரீ |
மஹாமாயா ஸதுஷ்பாரா மூலப்ரக்றுதிரீஶிகா || 10||

ஸம்ஸாரயோனிஃ ஸகலா ஸர்வஶக்திஸமுத்பவா |
ஸம்ஸாரபாரா துர்வாரா துர்னிரீக்ஷா துராஸதா || 11||

ப்ராணஶக்திஶ்ச ஸேவ்யா ச யோகினீ பரமாகலா |
மஹாவிபூதிர்துர்தர்ஶா மூலப்ரக்றுதிஸம்பவா || 12||

அனாத்யனன்தவிபவா பரார்தா புருஷாரணிஃ |
ஸர்கஸ்தித்யன்தக்றுச்சைவ ஸுதுர்வாச்யா துரத்யயா || 13||

ஶப்தகம்யா ஶப்தமாயா ஶப்தாக்யானன்தவிக்ரஹா |
ப்ரதானபுருஷாதீதா ப்ரதானபுருஷாத்மிகா || 14||

புராணீ சின்மயா பும்ஸாமிஷ்டதா புஷ்டிரூபிணீ |
பூதான்தரஸ்தா கூடஸ்தா மஹாபுருஷஸம்ஜ்ஞிதா || 15||

ஜன்மம்றுத்யுஜராதீதா ஸர்வஶக்திஸ்வரூபிணீ |
வாஞ்சாப்ரதா‌உனவச்சின்னப்ரதானானுப்ரவேஶினீ || 16||

க்ஷேத்ரஜ்ஞா‌உசின்த்யஶக்திஸ்து ப்ரோச்யதே‌உவ்யக்தலக்ஷணா |
மலாபவர்ஜிதா‌உ‌உனாதிமாயா த்ரிதயதத்த்விகா || 17||

ப்ரீதிஶ்ச ப்ரக்றுதிஶ்சைவ குஹாவாஸா ததோச்யதே |
மஹாமாயா னகோத்பன்னா தாமஸீ ச த்ருவா ததா || 18||

வ்யக்தா‌உவ்யக்தாத்மிகா க்றுஷ்ணா ரக்தா ஶுக்லா ஹ்யகாரணா |
ப்ரோச்யதே கார்யஜனனீ னித்யப்ரஸவதர்மிணீ || 19||

ஸர்கப்ரலயமுக்தா ச ஸ்றுஷ்டிஸ்தித்யன்ததர்மிணீ |
ப்ரஹ்மகர்பா சதுர்விம்ஶஸ்வரூபா பத்மவாஸினீ || 20||

அச்யுதாஹ்லாதிகா வித்யுத்ப்ரஹ்மயோனிர்மஹாலயா |
மஹாலக்ஷ்மீ ஸமுத்பாவபாவிதாத்மாமஹேஶ்வரீ || 21||

மஹாவிமானமத்யஸ்தா மஹானித்ரா ஸகௌதுகா |
ஸர்வார்ததாரிணீ ஸூக்ஷ்மா ஹ்யவித்தா பரமார்ததா || 22||

அனன்தரூபா‌உனன்தார்தா ததா புருஷமோஹினீ |
அனேகானேகஹஸ்தா ச காலத்ரயவிவர்ஜிதா || 23||

ப்ரஹ்மஜன்மா ஹரப்ரீதா மதிர்ப்ரஹ்மஶிவாத்மிகா |
ப்ரஹ்மேஶவிஷ்ணுஸம்பூஜ்யா ப்ரஹ்மாக்யா ப்ரஹ்மஸம்ஜ்ஞிதா || 24||

வ்யக்தா ப்ரதமஜா ப்ராஹ்மீ மஹாராத்ரீஃ ப்ரகீர்திதா |
ஜ்ஞானஸ்வரூபா வைராக்யரூபா ஹ்யைஶ்வர்யரூபிணீ || 25||

தர்மாத்மிகா ப்ரஹ்மமூர்திஃ ப்ரதிஶ்ருதபுமர்திகா |
அபாம்யோனிஃ ஸ்வயம்பூதா மானஸீ தத்த்வஸம்பவா || 26||

ஈஶ்வரஸ்ய ப்ரியா ப்ரோக்தா ஶங்கரார்தஶரீரிணீ |
பவானீ சைவ ருத்ராணீ மஹாலக்ஷ்மீஸ்ததா‌உம்பிகா || 27||

மஹேஶ்வரஸமுத்பன்னா புக்திமுக்தி ப்ரதாயினீ |
ஸர்வேஶ்வரீ ஸர்வவன்த்யா னித்யமுக்தா ஸுமானஸா || 28||

மஹேன்த்ரோபேன்த்ரனமிதா ஶாங்கரீஶானுவர்தினீ |
ஈஶ்வரார்தாஸனகதா மாஹேஶ்வரபதிவ்ரதா || 29||

ஸம்ஸாரஶோஷிணீ சைவ பார்வதீ ஹிமவத்ஸுதா |
பரமானன்ததாத்ரீ ச குணாக்ர்யா யோகதா ததா || 30||

ஜ்ஞானமூர்திஶ்ச ஸாவித்ரீ லக்ஷ்மீஃ ஶ்ரீஃ கமலா ததா |
அனன்தகுணகம்பீரா ஹ்யுரோனீலமணிப்ரபா || 31||

ஸரோஜனிலயா கங்கா யோகித்யேயா‌உஸுரார்தினீ |
ஸரஸ்வதீ ஸர்வவித்யா ஜகஜ்ஜ்யேஷ்டா ஸுமங்கலா || 32||

வாக்தேவீ வரதா வர்யா கீர்திஃ ஸர்வார்தஸாதிகா |
வாகீஶ்வரீ ப்ரஹ்மவித்யா மஹாவித்யா ஸுஶோபனா || 33||

க்ராஹ்யவித்யா வேதவித்யா தர்மவித்யா‌உ‌உத்மபாவிதா |
ஸ்வாஹா விஶ்வம்பரா ஸித்திஃ ஸாத்யா மேதா த்றுதிஃ க்றுதிஃ || 34||

ஸுனீதிஃ ஸம்க்றுதிஶ்சைவ கீர்திதா னரவாஹினீ |
பூஜாவிபாவினீ ஸௌம்யா போக்யபாக் போகதாயினீ || 35||

ஶோபாவதீ ஶாங்கரீ ச லோலா மாலாவிபூஷிதா |
பரமேஷ்டிப்ரியா சைவ த்ரிலோகீஸுன்தரீ மாதா || 36||

னன்தா ஸன்த்யா காமதாத்ரீ மஹாதேவீ ஸுஸாத்த்விகா |
மஹாமஹிஷதர்பக்னீ பத்மமாலா‌உகஹாரிணீ || 37||

விசித்ரமுகுடா ராமா காமதாதா ப்ரகீர்திதா |
பிதாம்பரதரா திவ்யவிபூஷண விபூஷிதா || 38||

திவ்யாக்யா ஸோமவதனா ஜகத்ஸம்ஸ்றுஷ்டிவர்ஜிதா |
னிர்யன்த்ரா யன்த்ரவாஹஸ்தா னன்தினீ ருத்ரகாலிகா || 39||

ஆதித்யவர்ணா கௌமாரீ மயூரவரவாஹினீ |
பத்மாஸனகதா கௌரீ மஹாகாலீ ஸுரார்சிதா || 40||

அதிதிர்னியதா ரௌத்ரீ பத்மகர்பா விவாஹனா |
விரூபாக்ஷா கேஶிவாஹா குஹாபுரனிவாஸினீ || 41||

மஹாபலா‌உனவத்யாங்கீ காமரூபா ஸரித்வரா |
பாஸ்வத்ரூபா முக்திதாத்ரீ ப்ரணதக்லேஶபஞ்ஜனா || 42||

கௌஶிகீ கோமினீ ராத்ரிஸ்த்ரிதஶாரிவினாஶினீ |
பஹுரூபா ஸுரூபா ச விரூபா ரூபவர்ஜிதா || 43||

பக்தார்திஶமனா பவ்யா பவபாவவினாஶினீ |
ஸர்வஜ்ஞானபரீதாங்கீ ஸர்வாஸுரவிமர்திகா || 44||

பிகஸ்வனீ ஸாமகீதா பவாங்கனிலயா ப்ரியா |
தீக்ஷா வித்யாதரீ தீப்தா மஹேன்த்ராஹிதபாதினீ || 45||

ஸர்வதேவமயா தக்ஷா ஸமுத்ரான்தரவாஸினீ |
அகலங்கா னிராதாரா னித்யஸித்தா னிராமயா || 46||

காமதேனுப்றுஹத்கர்பா தீமதீ மௌனனாஶினீ |
னிஃஸங்கல்பா னிராதங்கா வினயா வினயப்ரதா || 47||

ஜ்வாலாமாலா ஸஹஸ்ராட்யா தேவதேவீ மனோமயா |
ஸுபகா ஸுவிஶுத்தா ச வஸுதேவஸமுத்பவா || 48||

மஹேன்த்ரோபேன்த்ரபகினீ பக்திகம்யா பராவரா |
ஜ்ஞானஜ்ஞேயா பராதீதா வேதான்தவிஷயா மதிஃ || 49||

தக்ஷிணா தாஹிகா தஹ்யா ஸர்வபூதஹ்றுதிஸ்திதா |
யோகமாயா விபாகஜ்ஞா மஹாமோஹா கரீயஸீ || 50||

ஸன்த்யா ஸர்வஸமுத்பூதா ப்ரஹ்மவ்றுக்ஷாஶ்ரியாதிதிஃ |
பீஜாங்குரஸமுத்பூதா மஹாஶக்திர்மஹாமதிஃ || 51||

க்யாதிஃ ப்ரஜ்ஞாவதீ ஸம்ஜ்ஞா மஹாபோகீன்த்ரஶாயினீ |
ஹீம்க்றுதிஃ ஶங்கரீ ஶான்திர்கன்தர்வகணஸேவிதா || 52||

வைஶ்வானரீ மஹாஶூலா தேவஸேனா பவப்ரியா |
மஹாராத்ரீ பரானன்தா ஶசீ துஃஸ்வப்னனாஶினீ || 53||

ஈட்யா ஜயா ஜகத்தாத்ரீ துர்விஜ்ஞேயா ஸுரூபிணீ |
குஹாம்பிகா கணோத்பன்னா மஹாபீடா மருத்ஸுதா || 54||

ஹவ்யவாஹா பவானன்தா ஜகத்யோனிஃ ப்ரகீர்திதா |
ஜகன்மாதா ஜகன்ம்றுத்யுர்ஜராதீதா ச புத்திதா || 55||

ஸித்திதாத்ரீ ரத்னகர்பா ரத்னகர்பாஶ்ரயா பரா |
தைத்யஹன்த்ரீ ஸ்வேஷ்டதாத்ரீ மங்கலைகஸுவிக்ரஹா || 56||

புருஷான்தர்கதா சைவ ஸமாதிஸ்தா தபஸ்வினீ |
திவிஸ்திதா த்ரிணேத்ரா ச ஸர்வேன்த்ரியமனாத்றுதிஃ || 57||

ஸர்வபூதஹ்றுதிஸ்தா ச ததா ஸம்ஸாரதாரிணீ |
வேத்யா ப்ரஹ்மவிவேத்யா ச மஹாலீலா ப்ரகீர்திதா || 58||

ப்ராஹ்மணிப்றுஹதீ ப்ராஹ்மீ ப்ரஹ்மபூதா‌உகஹாரிணீ |
ஹிரண்மயீ மஹாதாத்ரீ ஸம்ஸாரபரிவர்திகா || 59||

ஸுமாலினீ ஸுரூபா ச பாஸ்வினீ தாரிணீ ததா |
உன்மூலினீ ஸர்வஸபா ஸர்வப்ரத்யயஸாக்ஷிணீ || 60||

ஸுஸௌம்யா சன்த்ரவதனா தாண்டவாஸக்தமானஸா |
ஸத்த்வஶுத்திகரீ ஶுத்தா மலத்ரயவினாஶினீ || 61||

ஜகத்த்த்ரயீ ஜகன்மூர்திஸ்த்ரிமூர்திரம்றுதாஶ்ரயா |
விமானஸ்தா விஶோகா ச ஶோகனாஶின்யனாஹதா || 62||

ஹேமகுண்டலினீ காலீ பத்மவாஸா ஸனாதனீ |
ஸதாகீர்திஃ ஸர்வபூதஶயா தேவீ ஸதாம்ப்ரியா || 63||

ப்ரஹ்மமூர்திகலா சைவ க்றுத்திகா கஞ்ஜமாலினீ |
வ்யோமகேஶா க்ரியாஶக்திரிச்சாஶக்திஃ பராகதிஃ || 64||

க்ஷோபிகா கண்டிகாபேத்யா பேதாபேதவிவர்ஜிதா |
அபின்னா பின்னஸம்ஸ்தானா வஶினீ வம்ஶதாரிணீ || 65||

குஹ்யஶக்திர்குஹ்யதத்த்வா ஸர்வதா ஸர்வதோமுகீ |
பகினீ ச னிராதாரா னிராஹாரா ப்ரகீர்திதா || 66||

னிரங்குஶபதோத்பூதா சக்ரஹஸ்தா விஶோதிகா |
ஸ்ரக்விணீ பத்மஸம்பேதகாரிணீ பரிகீர்திதா || 67||

பராவரவிதானஜ்ஞா மஹாபுருஷபூர்வஜா |
பராவரஜ்ஞா வித்யா ச வித்யுஜ்ஜிஹ்வா ஜிதாஶ்ரயா || 68||

வித்யாமயீ ஸஹஸ்ராக்ஷீ ஸஹஸ்ரவதனாத்மஜா |
ஸஹஸ்ரரஶ்மிஃஸத்வஸ்தா மஹேஶ்வரபதாஶ்ரயா || 69||

ஜ்வாலினீ ஸன்மயா வ்யாப்தா சின்மயா பத்மபேதிகா |
மஹாஶ்ரயா மஹாமன்த்ரா மஹாதேவமனோரமா || 70||

வ்யோமலக்ஷ்மீஃ ஸிம்ஹரதா சேகிதானா‌உமிதப்ரபா |
விஶ்வேஶ்வரீ பகவதீ ஸகலா காலஹாரிணீ || 71||

ஸர்வவேத்யா ஸர்வபத்ரா குஹ்யா தூடா குஹாரணீ |
ப்ரலயா யோகதாத்ரீ ச கங்கா விஶ்வேஶ்வரீ ததா || 72||

காமதா கனகா கான்தா கஞ்ஜகர்பப்ரபா ததா |
புண்யதா காலகேஶா ச போக்த்த்ரீ புஷ்கரிணீ ததா || 73||

ஸுரேஶ்வரீ பூதிதாத்ரீ பூதிபூஷா ப்ரகீர்திதா |
பஞ்சப்ரஹ்மஸமுத்பன்னா பரமார்தா‌உர்தவிக்ரஹா || 74||

வர்ணோதயா பானுமூர்திர்வாக்விஜ்ஞேயா மனோஜவா |
மனோஹரா மஹோரஸ்கா தாமஸீ வேதரூபிணீ || 75||

வேதஶக்திர்வேதமாதா வேதவித்யாப்ரகாஶினீ |
யோகேஶ்வரேஶ்வரீ மாயா மஹாஶக்திர்மஹாமயீ || 76||

விஶ்வான்தஃஸ்தா வியன்மூர்திர்பார்கவீ ஸுரஸுன்தரீ |
ஸுரபிர்னன்தினீ வித்யா னன்தகோபதனூத்பவா || 77||

பாரதீ பரமானன்தா பராவரவிபேதிகா |
ஸர்வப்ரஹரணோபேதா காம்யா காமேஶ்வரேஶ்வரீ || 78||

அனன்தானன்தவிபவா ஹ்றுல்லேகா கனகப்ரபா |
கூஷ்மாண்டா தனரத்னாட்யா ஸுகன்தா கன்ததாயினீ || 79||

த்ரிவிக்ரமபதோத்பூதா சதுராஸ்யா ஶிவோதயா |
ஸுதுர்லபா தனாத்யக்ஷா தன்யா பிங்கலலோசனா || 80||

ஶான்தா ப்ரபாஸ்வரூபா ச பங்கஜாயதலோசனா |
இன்த்ராக்ஷீ ஹ்றுதயான்தஃஸ்தா ஶிவா மாதா ச ஸத்க்ரியா || 81||

கிரிஜா ச ஸுகூடா ச னித்யபுஷ்டா னிரன்தரா |
துர்கா காத்யாயனீ சண்டீ சன்த்ரிகா கான்தவிக்ரஹா || 82||

ஹிரண்யவர்ணா ஜகதீ ஜகத்யன்த்ரப்ரவர்திகா |
மன்தராத்ரினிவாஸா ச ஶாரதா ஸ்வர்ணமாலினீ || 83||

ரத்னமாலா ரத்னகர்பா வ்யுஷ்டிர்விஶ்வப்ரமாதினீ |
பத்மானன்தா பத்மனிபா னித்யபுஷ்டா க்றுதோத்பவா || 84||

னாராயணீ துஷ்டஶிக்ஷா ஸூர்யமாதா வ்றுஷப்ரியா |
மஹேன்த்ரபகினீ ஸத்யா ஸத்யபாஷா ஸுகோமலா || 85||

வாமா ச பஞ்சதபஸாம் வரதாத்ரீ ப்ரகீர்திதா |
வாச்யவர்ணேஶ்வரீ வித்யா துர்ஜயா துரதிக்ரமா || 86||

காலராத்ரிர்மஹாவேகா வீரபத்ரப்ரியா ஹிதா |
பத்ரகாலீ ஜகன்மாதா பக்தானாம் பத்ரதாயினீ || 87||

கராலா பிங்கலாகாரா காமபேத்த்ரீ மஹாமனாஃ |
யஶஸ்வினீ யஶோதா ச ஷடத்வபரிவர்திகா || 88||

ஶங்கினீ பத்மினீ ஸம்க்யா ஸாம்க்யயோகப்ரவர்திகா |
சைத்ராதிர்வத்ஸராரூடா ஜகத்ஸம்பூரணீன்த்ரஜா || 89||

ஶும்பக்னீ கேசராராத்யா கம்புக்ரீவா பலீடிதா |
ககாரூடா மஹைஶ்வர்யா ஸுபத்மனிலயா ததா || 90||

விரக்தா கருடஸ்தா ச ஜகதீஹ்றுத்குஹாஶ்ரயா |
ஶும்பாதிமதனா பக்தஹ்றுத்கஹ்வரனிவாஸினீ || 91||

ஜகத்த்த்ரயாரணீ ஸித்தஸங்கல்பா காமதா ததா |
ஸர்வவிஜ்ஞானதாத்ரீ சானல்பகல்மஷஹாரிணீ || 92||

ஸகலோபனிஷத்கம்யா துஷ்டதுஷ்ப்ரேக்ஷ்யஸத்தமா |
ஸத்வ்றுதா லோகஸம்வ்யாப்தா துஷ்டிஃ புஷ்டிஃ க்ரியாவதீ || 93||

விஶ்வாமரேஶ்வரீ சைவ புக்திமுக்திப்ரதாயினீ |
ஶிவாத்றுதா லோஹிதாக்ஷீ ஸர்பமாலாவிபூஷணா || 94||

னிரானன்தா த்ரிஶூலாஸிதனுர்பாணாதிதாரிணீ |
அஶேஷத்யேயமூர்திஶ்ச தேவதானாம் ச தேவதா || 95||

வராம்பிகா கிரேஃ புத்ரீ னிஶும்பவினிபாதினீ |
ஸுவர்ணா ஸ்வர்ணலஸிதா‌உனன்தவர்ணா ஸதாத்றுதா || 96||

ஶாங்கரீ ஶான்தஹ்றுதயா அஹோராத்ரவிதாயிகா |
விஶ்வகோப்த்ரீ கூடரூபா குணபூர்ணா ச கார்க்யஜா || 97||

கௌரீ ஶாகம்பரீ ஸத்யஸன்தா ஸன்த்யாத்ரயீத்றுதா |
ஸர்வபாபவினிர்முக்தா ஸர்வபன்தவிவர்ஜிதா || 98||

ஸாம்க்யயோகஸமாக்யாதா அப்ரமேயா முனீடிதா |
விஶுத்தஸுகுலோத்பூதா பின்துனாதஸமாத்றுதா || 99||

ஶம்புவாமாங்ககா சைவ ஶஶிதுல்யனிபானனா |
வனமாலாவிராஜன்தீ அனன்தஶயனாத்றுதா || 100||

னரனாராயணோத்பூதா னாரஸிம்ஹீ ப்ரகீர்திதா |
தைத்யப்ரமாதினீ ஶங்கசக்ரபத்மகதாதரா || 101||

ஸங்கர்ஷணஸமுத்பன்னா அம்பிகா ஸஜ்ஜனாஶ்ரயா |
ஸுவ்றுதா ஸுன்தரீ சைவ தர்மகாமார்ததாயினீ || 102||

மோக்ஷதா பக்தினிலயா புராணபுருஷாத்றுதா |
மஹாவிபூதிதா‌உ‌உராத்யா ஸரோஜனிலயா‌உஸமா || 103||

அஷ்டாதஶபுஜா‌உனாதிர்னீலோத்பலதலாக்ஷிணீ |
ஸர்வஶக்திஸமாரூடா தர்மாதர்மவிவர்ஜிதா || 104||

வைராக்யஜ்ஞானனிரதா னிராலோகா னிரின்த்ரியா |
விசித்ரகஹனாதாரா ஶாஶ்வதஸ்தானவாஸினீ || 105||

ஜ்ஞானேஶ்வரீ பீதசேலா வேதவேதாங்கபாரகா |
மனஸ்வினீ மன்யுமாதா மஹாமன்யுஸமுத்பவா || 106||

அமன்யுரம்றுதாஸ்வாதா புரன்தரபரிஷ்டுதா |
அஶோச்யா பின்னவிஷயா ஹிரண்யரஜதப்ரியா || 107||

ஹிரண்யஜனனீ பீமா ஹேமாபரணபூஷிதா |
விப்ராஜமானா துர்ஜ்ஞேயா ஜ்யோதிஷ்டோமபலப்ரதா || 108||

மஹானித்ராஸமுத்பத்திரனித்ரா ஸத்யதேவதா |
தீர்கா ககுத்மினீ பிங்கஜடாதாரா மனோஜ்ஞதீஃ || 109||

மஹாஶ்ரயா ரமோத்பன்னா தமஃபாரே ப்ரதிஷ்டிதா |
த்ரிதத்த்வமாதா த்ரிவிதா ஸுஸூக்ஷ்மா பத்மஸம்ஶ்ரயா || 110||

ஶான்த்யதீதகலா‌உதீதவிகாரா ஶ்வேதசேலிகா |
சித்ரமாயா ஶிவஜ்ஞானஸ்வரூபா தைத்யமாதினீ || 111||

காஶ்யபீ காலஸர்பாபவேணிகா ஶாஸ்த்ரயோனிகா |
த்ரயீமூர்திஃ க்ரியாமூர்திஶ்சதுர்வர்கா ச தர்ஶினீ || 112||

னாராயணீ னரோத்பன்னா கௌமுதீ கான்திதாரிணீ |
கௌஶிகீ லலிதா லீலா பராவரவிபாவினீ || 113||

வரேண்யா‌உத்புதமஹாத்ம்யா வடவா வாமலோசனா |
ஸுபத்ரா சேதனாராத்யா ஶான்திதா ஶான்திவர்தினீ || 114||

ஜயாதிஶக்திஜனனீ ஶக்திசக்ரப்ரவர்திகா |
த்ரிஶக்திஜனனீ ஜன்யா ஷட்ஸூத்ரபரிவர்ணிதா || 115||

ஸுதௌதகர்மணா‌உ‌உராத்யா யுகான்ததஹனாத்மிகா |
ஸங்கர்ஷிணீ ஜகத்தாத்ரீ காமயோனிஃ கிரீடினீ || 116||

ஐன்த்ரீ த்ரைலோக்யனமிதா வைஷ்ணவீ பரமேஶ்வரீ |
ப்ரத்யும்னஜனனீ பிம்பஸமோஷ்டீ பத்மலோசனா || 117||

மதோத்கடா ஹம்ஸகதிஃ ப்ரசண்டா சண்டவிக்ரமா |
வ்றுஷாதீஶா பராத்மா ச வின்த்யா பர்வதவாஸினீ || 118||

ஹிமவன்மேருனிலயா கைலாஸபுரவாஸினீ |
சாணூரஹன்த்ரீ னீதிஜ்ஞா காமரூபா த்ரயீதனுஃ || 119||

வ்ரதஸ்னாதா தர்மஶீலா ஸிம்ஹாஸனனிவாஸினீ |
வீரபத்ராத்றுதா வீரா மஹாகாலஸமுத்பவா || 120||

வித்யாதரார்சிதா ஸித்தஸாத்யாராதிதபாதுகா |
ஶ்ரத்தாத்மிகா பாவனீ ச மோஹினீ அசலாத்மிகா || 121||

மஹாத்புதா வாரிஜாக்ஷீ ஸிம்ஹவாஹனகாமினீ |
மனீஷிணீ ஸுதாவாணீ வீணாவாதனதத்பரா || 122||

ஶ்வேதவாஹனிஷேவ்யா ச லஸன்மதிரருன்ததீ |
ஹிரண்யாக்ஷீ ததா சைவ மஹானன்தப்ரதாயினீ || 123||

வஸுப்ரபா ஸுமால்யாப்தகன்தரா பங்கஜானனா |
பராவரா வராரோஹா ஸஹஸ்ரனயனார்சிதா || 124||

ஶ்ரீரூபா ஶ்ரீமதீ ஶ்ரேஷ்டா ஶிவனாம்னீ ஶிவப்ரியா |
ஶ்ரீப்ரதா ஶ்ரிதகல்யாணா ஶ்ரீதரார்தஶரீரிணீ || 125||

ஶ்ரீகலா‌உனன்தத்றுஷ்டிஶ்ச ஹ்யக்ஷுத்ராராதிஸூதனீ |
ரக்தபீஜனிஹன்த்ரீ ச தைத்யஸங்கவிமர்தினீ || 126||

ஸிம்ஹாரூடா ஸிம்ஹிகாஸ்யா தைத்யஶோணிதபாயினீ |
ஸுகீர்திஸஹிதாச்சின்னஸம்ஶயா ரஸவேதினீ || 127||

குணாபிராமா னாகாரிவாஹனா னிர்ஜரார்சிதா |
னித்யோதிதா ஸ்வயம்ஜ்யோதிஃ ஸ்வர்ணகாயா ப்ரகீர்திதா || 128||

வஜ்ரதண்டாங்கிதா சைவ ததாம்றுதஸஞ்ஜீவினீ |
வஜ்ரச்சன்னா தேவதேவீ வரவஜ்ரஸ்வவிக்ரஹா || 129||

மாங்கல்யா மங்கலாத்மா ச மாலினீ மால்யதாரிணீ |
கன்தர்வீ தருணீ சான்த்ரீ கட்காயுததரா ததா || 130||

ஸௌதாமினீ ப்ரஜானன்தா ததா ப்ரோக்தா ப்றுகூத்பவா |
ஏகானங்கா ச ஶாஸ்த்ரார்தகுஶலா தர்மசாரிணீ || 131||

தர்மஸர்வஸ்வவாஹா ச தர்மாதர்மவினிஶ்சயா |
தர்மஶக்திர்தர்மமயா தார்மிகானாம் ஶிவப்ரதா || 132||

விதர்மா விஶ்வதர்மஜ்ஞா தர்மார்தான்தரவிக்ரஹா |
தர்மவர்ஷ்மா தர்மபூர்வா தர்மபாரங்கதான்தரா || 133||

தர்மோபதேஷ்ட்ரீ தர்மாத்மா தர்மகம்யா தராதரா |
கபாலினீ ஶாகலினீ கலாகலிதவிக்ரஹா || 134||

ஸர்வஶக்திவிமுக்தா ச கர்ணிகாரதரா‌உக்ஷரா|
கம்ஸப்ராணஹரா சைவ யுகதர்மதரா ததா || 135||

யுகப்ரவர்திகா ப்ரோக்தா த்ரிஸன்த்யா த்யேயவிக்ரஹா |
ஸ்வர்காபவர்கதாத்ரீ ச ததா ப்ரத்யக்ஷதேவதா || 136||

ஆதித்யா திவ்யகன்தா ச திவாகரனிபப்ரபா |
பத்மாஸனகதா ப்ரோக்தா கட்கபாணஶராஸனா || 137||

ஶிஷ்டா விஶிஷ்டா ஶிஷ்டேஷ்டா ஶிஷ்டஶ்ரேஷ்டப்ரபூஜிதா |
ஶதரூபா ஶதாவர்தா விததா ராஸமோதினீ || 138||

ஸூர்யேன்துனேத்ரா ப்ரத்யும்னஜனனீ ஸுஷ்டுமாயினீ |
ஸூர்யான்தரஸ்திதா சைவ ஸத்ப்ரதிஷ்டதவிக்ரஹா || 139||

னிவ்றுத்தா ப்ரோச்யதே ஜ்ஞானபாரகா பர்வதாத்மஜா |
காத்யாயனீ சண்டிகா ச சண்டீ ஹைமவதீ ததா || 140||

தாக்ஷாயணீ ஸதீ சைவ பவானீ ஸர்வமங்கலா |
தூம்ரலோசனஹன்த்ரீ ச சண்டமுண்டவினாஶினீ || 141||

யோகனித்ரா யோகபத்ரா ஸமுத்ரதனயா ததா |
தேவப்ரியங்கரீ ஶுத்தா பக்தபக்திப்ரவர்தினீ || 142||

த்ரிணேத்ரா சன்த்ரமுகுடா ப்ரமதார்சிதபாதுகா |
அர்ஜுனாபீஷ்டதாத்ரீ ச பாண்டவப்ரியகாரிணீ || 143||

குமாரலாலனாஸக்தா ஹரபாஹூபதானிகா |
விக்னேஶஜனனீ பக்தவிக்னஸ்தோமப்ரஹாரிணீ || 144||

ஸுஸ்மிதேன்துமுகீ னம்யா ஜயாப்ரியஸகீ ததா |
அனாதினிதனா ப்ரேஷ்டா சித்ரமால்யானுலேபனா || 145||

கோடிசன்த்ரப்ரதீகாஶா கூடஜாலப்ரமாதினீ |
க்றுத்யாப்ரஹாரிணீ சைவ மாரணோச்சாடனீ ததா || 146||

ஸுராஸுரப்ரவன்த்யாங்க்ரிர்மோஹக்னீ ஜ்ஞானதாயினீ |
ஷட்வைரினிக்ரஹகரீ வைரிவித்ராவிணீ ததா || 147||

பூதஸேவ்யா பூததாத்ரீ பூதபீடாவிமர்திகா |
னாரதஸ்துதசாரித்ரா வரதேஶா வரப்ரதா || 148||

வாமதேவஸ்துதா சைவ காமதா ஸோமஶேகரா |
திக்பாலஸேவிதா பவ்யா பாமினீ பாவதாயினீ || 149||

ஸ்த்ரீஸௌபாக்யப்ரதாத்ரீ ச போகதா ரோகனாஶினீ |
வ்யோமகா பூமிகா சைவ முனிபூஜ்யபதாம்புஜா |
வனதுர்கா ச துர்போதா மஹாதுர்கா ப்ரகீர்திதா || 150||

பலஶ்ருதிஃ

இதீதம் கீர்திதம் பத்ர துர்கானாமஸஹஸ்ரகம் |
த்ரிஸன்த்யம் யஃ படேன்னித்யம் தஸ்ய லக்ஷ்மீஃ ஸ்திரா பவேத் || 1||

க்ரஹபூதபிஶாசாதிபீடா னஶ்யத்யஸம்ஶயம் |
பாலக்ரஹாதிபீடாயாஃ ஶான்திர்பவதி கீர்தனாத் || 2||

மாரிகாதிமஹாரோகே படதாம் ஸௌக்யதம் ன்றுணாம் |
வ்யவஹாரே ச ஜயதம் ஶத்ருபாதானிவாரகம் || 3||

தம்பத்யோஃ கலஹே ப்ராப்தே மிதஃ ப்ரேமாபிவர்தகம் |
ஆயுராரோக்யதம் பும்ஸாம் ஸர்வஸம்பத்ப்ரதாயகம் || 4||

வித்யாபிவர்தகம் னித்யம் படதாமர்தஸாதகம் |
ஶுபதம் ஶுபகார்யேஷு படதாம் ஶ்றுணுதாமபி || 5||

யஃ பூஜயதி துர்காம் தாம் துர்கானாமஸஹஸ்ரகைஃ |
புஷ்பைஃ குங்குமஸம்மிஶ்ரைஃ ஸ து யத்காங்க்ஷதே ஹ்றுதி || 6||

தத்ஸர்வம் ஸமவாப்னோதி னாஸ்தி னாஸ்த்யத்ர ஸம்ஶயஃ |
யன்முகே த்ரியதே னித்யம் துர்கானாமஸஹஸ்ரகம் || 7||

கிம் தஸ்யேதரமன்த்ரௌகைஃ கார்யம் தன்யதமஸ்ய ஹி |
துர்கானாமஸஹஸ்ரஸ்ய புஸ்தகம் யத்க்றுஹே பவேத் || 8||

ன தத்ர க்ரஹபூதாதிபாதா ஸ்யான்மங்கலாஸ்பதே |
தத்க்றுஹம் புண்யதம் க்ஷேத்ரம் தேவீஸான்னித்யகாரகம் || 9||

ஏதஸ்ய ஸ்தோத்ரமுக்யஸ்ய பாடகஃ ஶ்ரேஷ்டமன்த்ரவித் |
தேவதாயாஃ ப்ரஸாதேன ஸர்வபூஜ்யஃ ஸுகீ பவேத் || 10||

இத்யேதன்னகராஜேன கீர்திதம் முனிஸத்தம |
குஹ்யாத்குஹ்யதரம் ஸ்தோத்ரம் த்வயி ஸ்னேஹாத் ப்ரகீர்திதம் || 11||

பக்தாய ஶ்ரத்ததானாய கேவலம் கீர்த்யதாமிதம் |
ஹ்றுதி தாரய னித்யம் த்வம் தேவ்யனுக்ரஹஸாதகம் || 12|| ||

இதி ஶ்ரீஸ்கான்தபுராணே ஸ்கன்தனாரதஸம்வாதே துர்காஸஹஸ்ரனாமஸ்தோத்ரம் ஸம்பூர்ணம் ||

Sree Durga Sahasra Nama Stotram in Other Languages

Write Your Comment