Shani Vajrapanjara Kavacham in Tamil

னீலாம்பரோ னீலவபுஃ கிரீடீ
க்றுத்ரஸ்திதாஸ்த்ரகரோ தனுஷ்மான் |
சதுர்புஜஃ ஸூர்யஸுதஃ ப்ரஸன்னஃ
ஸதா மமஸ்யாத்வரதஃ ப்ரஶாம்தஃ ||

ப்ரஹ்மா உவாச

ஶ்றுணுத்வம் றுஷயஃ ஸர்வே ஶனி பீடாஹரம் மஹத் |
கவசம் ஶனிராஜஸ்ய ஸௌரைரிதமனுத்தமம் ||

கவசம் தேவதாவாஸம் வஜ்ர பம்ஜர ஸம்ங்ககம் |
ஶனைஶ்சர ப்ரீதிகரம் ஸர்வஸௌபாக்யதாயகம் ||

அத ஶ்ரீ ஶனி வஜ்ர பம்ஜர கவசம்

ஓம் ஶ்ரீ ஶனைஶ்சரஃ பாது பாலம் மே ஸூர்யனம்தனஃ |
னேத்ரே சாயாத்மஜஃ பாது பாது கர்ணௌ யமானுஜஃ || 1 ||

னாஸாம் வைவஸ்வதஃ பாது முகம் மே பாஸ்கரஃ ஸதா |
ஸ்னிக்தகம்டஶ்ச மே கம்டம் புஜௌ பாது மஹாபுஜஃ || 2 ||

ஸ்கம்தௌ பாது ஶனிஶ்சைவ கரௌ பாது ஶுபப்ரதஃ |
வக்ஷஃ பாது யமப்ராதா குக்ஷிம் பாத்வஸிதஸ்ததா || 3 ||

னாபிம் க்ரஹபதிஃ பாது மம்தஃ பாது கடிம் ததா |
ஊரூ மமாம்தகஃ பாது யமோ ஜானுயுகம் ததா || 4 ||

பாதௌ மம்தகதிஃ பாது ஸர்வாம்கம் பாது பிப்பலஃ |
அம்கோபாம்கானி ஸர்வாணி ரக்ஷேன் மே ஸூர்யனம்தனஃ || 5 ||

பலஶ்ருதிஃ

இத்யேதத்கவசம் திவ்யம் படேத்ஸூர்யஸுதஸ்ய யஃ |
ன தஸ்ய ஜாயதே பீடா ப்ரீதோ பவதி ஸூர்யஜஃ ||

வ்யயஜன்மத்விதீயஸ்தோ ம்றுத்யுஸ்தானகதோபிவா |
கலத்ரஸ்தோ கதோவாபி ஸுப்ரீதஸ்து ஸதா ஶனிஃ ||

அஷ்டமஸ்தோ ஸூர்யஸுதே வ்யயே ஜன்மத்விதீயகே |
கவசம் படதே னித்யம் ன பீடா ஜாயதே க்வசித் ||

இத்யேதத்கவசம் திவ்யம் ஸௌரேர்யன்னிர்மிதம் புரா |
த்வாதஶாஷ்டமஜன்மஸ்ததோஷான்னாஶயதே ஸதா |
ஜன்மலக்னஸ்திதான் தோஷான் ஸர்வான்னாஶயதே ப்ரபுஃ ||

இதி ஶ்ரீ ப்ரஹ்மாம்டபுராணே ப்ரஹ்மனாரதஸம்வாதே ஶனிவஜ்ரபம்ஜர கவசம் ஸம்பூர்ணம்

Shani Vajrapanjara Kavacham in Other Languages

Write Your Comment