Aditya Hrudayam in Tamil

ததோ யுத்த பரிஶ்ரான்தம் ஸமரே சிம்தயா ஸ்திதம் |
ராவணம் சாக்ரதோ த்றுஷ்ட்வா யுத்தாய ஸமுபஸ்திதம் || 1 ||

தைவதைஶ்ச ஸமாகம்ய த்ரஷ்டுமப்யாகதோ ரணம் |
உபகம்யா ப்ரவீத்ராமம் அகஸ்த்யோ பகவான் றுஷிஃ || 2 ||

ராம ராம மஹாபாஹோ ஶ்றுணு குஹ்யம் ஸனாதனம் |
யேன ஸர்வானரீன் வத்ஸ ஸமரே விஜயிஷ்யஸி || 3 ||

ஆதித்ய ஹ்றுதயம் புண்யம் ஸர்வஶத்ரு வினாஶனம் |
ஜயாவஹம் ஜபேன்னித்யம் அக்ஷய்யம் பரமம் ஶிவம் || 4 ||

ஸர்வமம்கள மாங்கள்யம் ஸர்வ பாப ப்ரணாஶனம் |
சிம்தாஶோக ப்ரஶமனம் ஆயுர்வர்தன முத்தமம் || 5 ||

ரஶ்மிமம்தம் ஸமுத்யன்தம் தேவாஸுர னமஸ்க்றுதம் |
பூஜயஸ்வ விவஸ்வன்தம் பாஸ்கரம் புவனேஶ்வரம் || 6 ||

ஸர்வதேவாத்மகோ ஹ்யேஷ தேஜஸ்வீ ரஶ்மிபாவனஃ |
ஏஷ தேவாஸுர கணான் லோகான் பாதி கபஸ்திபிஃ || 7 ||

ஏஷ ப்ரஹ்மா ச விஷ்ணுஶ்ச ஶிவஃ ஸ்கன்தஃ ப்ரஜாபதிஃ |
மஹேன்த்ரோ தனதஃ காலோ யமஃ ஸோமோ ஹ்யபாம் பதிஃ || 8 ||

பிதரோ வஸவஃ ஸாத்யா ஹ்யஶ்வினௌ மருதோ மனுஃ |
வாயுர்வஹ்னிஃ ப்ரஜாப்ராணஃ றுதுகர்தா ப்ரபாகரஃ || 9 ||

ஆதித்யஃ ஸவிதா ஸூர்யஃ ககஃ பூஷா கபஸ்திமான் |
ஸுவர்ணஸத்றுஶோ பானுஃ ஹிரண்யரேதா திவாகரஃ || 10 ||

ஹரிதஶ்வஃ ஸஹஸ்ரார்சிஃ ஸப்தஸப்தி-ர்மரீசிமான் |
திமிரோன்மதனஃ ஶம்புஃ த்வஷ்டா மார்தாண்டகோ‌உம்ஶுமான் || 11 ||

ஹிரண்யகர்பஃ ஶிஶிரஃ தபனோ பாஸ்கரோ ரவிஃ |
அக்னிகர்போ‌உதிதேஃ புத்ரஃ ஶங்கஃ ஶிஶிரனாஶனஃ || 12 ||

வ்யோமனாத ஸ்தமோபேதீ றுக்யஜுஃஸாம-பாரகஃ |
கனாவ்றுஷ்டி ரபாம் மித்ரோ வின்த்யவீதீ ப்லவங்கமஃ || 13 ||

ஆதபீ மம்டலீ ம்றுத்யுஃ பிங்களஃ ஸர்வதாபனஃ |
கவிர்விஶ்வோ மஹாதேஜா ரக்தஃ ஸர்வபவோத்பவஃ || 14 ||

னக்ஷத்ர க்ரஹ தாராணாம் அதிபோ விஶ்வபாவனஃ |
தேஜஸாமபி தேஜஸ்வீ த்வாதஶாத்மன்-னமோ‌உஸ்து தே || 15 ||

னமஃ பூர்வாய கிரயே பஶ்சிமாயாத்ரயே னமஃ |
ஜ்யோதிர்கணானாம் பதயே தினாதிபதயே னமஃ || 16 ||

ஜயாய ஜயபத்ராய ஹர்யஶ்வாய னமோ னமஃ |
னமோ னமஃ ஸஹஸ்ராம்ஶோ ஆதித்யாய னமோ னமஃ || 17 ||

னம உக்ராய வீராய ஸாரங்காய னமோ னமஃ |
னமஃ பத்மப்ரபோதாய மார்தாண்டாய னமோ னமஃ || 18 ||

ப்ரஹ்மேஶானாச்யுதேஶாய ஸூர்யாயாதித்ய-வர்சஸே |
பாஸ்வதே ஸர்வபக்ஷாய ரௌத்ராய வபுஷே னமஃ || 19 ||

தமோக்னாய ஹிமக்னாய ஶத்ருக்னாயா மிதாத்மனே |
க்றுதக்னக்னாய தேவாய ஜ்யோதிஷாம் பதயே னமஃ || 20 ||

தப்த சாமீகராபாய வஹ்னயே விஶ்வகர்மணே |
னமஸ்தமோ‌உபி னிக்னாய ருசயே லோகஸாக்ஷிணே || 21 ||

னாஶயத்யேஷ வை பூதம் ததேவ ஸ்றுஜதி ப்ரபுஃ |
பாயத்யேஷ தபத்யேஷ வர்ஷத்யேஷ கபஸ்திபிஃ || 22 ||

ஏஷ ஸுப்தேஷு ஜாகர்தி பூதேஷு பரினிஷ்டிதஃ |
ஏஷ ஏவாக்னிஹோத்ரம் ச பலம் சைவாக்னி ஹோத்ரிணாம் || 23 ||

வேதாஶ்ச க்ரதவஶ்சைவ க்ரதூனாம் பலமேவ ச |
யானி க்றுத்யானி லோகேஷு ஸர்வ ஏஷ ரவிஃ ப்ரபுஃ || 24 ||

பலஶ்ருதிஃ

ஏன மாபத்ஸு க்றுச்ச்ரேஷு கான்தாரேஷு பயேஷு ச |
கீர்தயன் புருஷஃ கஶ்சின்-னாவஶீததி ராகவ || 25 ||

பூஜயஸ்வைன மேகாக்ரோ தேவதேவம் ஜகத்பதிம் |
ஏதத் த்ரிகுணிதம் ஜப்த்வா யுத்தேஷு விஜயிஷ்யஸி || 26 ||

அஸ்மின் க்ஷணே மஹாபாஹோ ராவணம் த்வம் வதிஷ்யஸி |
ஏவமுக்த்வா ததாகஸ்த்யோ ஜகாம ச யதாகதம் || 27 ||

ஏதச்ச்ருத்வா மஹாதேஜாஃ னஷ்டஶோகோ‌உபவத்-ததா |
தாரயாமாஸ ஸுப்ரீதோ ராகவஃ ப்ரயதாத்மவான் || 28 ||

ஆதித்யம் ப்ரேக்ஷ்ய ஜப்த்வா து பரம் ஹர்ஷமவாப்தவான் |
த்ரிராசம்ய ஶுசிர்பூத்வா தனுராதாய வீர்யவான் || 29 ||

ராவணம் ப்ரேக்ஷ்ய ஹ்றுஷ்டாத்மா யுத்தாய ஸமுபாகமத் |
ஸர்வயத்னேன மஹதா வதே தஸ்ய த்றுதோ‌உபவத் || 30 ||

அத ரவிரவதன்-னிரீக்ஷ்ய ராமம் முதிதமனாஃ பரமம் ப்ரஹ்றுஷ்யமாணஃ |
னிஶிசரபதி ஸம்க்ஷயம் விதித்வா ஸுரகண மத்யகதோ வசஸ்த்வரேதி || 31 ||

இத்யார்ஷே ஶ்ரீமத்ராமாயணே வால்மிகீயே ஆதிகாவ்யே யுத்தகாண்டே பஞ்சாதிக ஶததம ஸர்கஃ ||

Aditya Hrudayam in Other Languages

Write Your Comment