Ganapati Atharva Sheersham in Gujarati

Ganapati Atharva Sheersham in Gujarati.. Here are the lyrics of Ganapati Atharva Sheersham in Gujarati.. Ganapati Atharva Sheersham is one of the popular prayers chanted during Ganesh Chaturthi Puja. Lyrics of Ganapati Atharvashirsha in Gujarati.. || ગણપત્યથર્વશીર્ષોપનિષત (શ્રી ગણેષાથર્વષીર્ષમ) || ઓં ભદ્રં કર્ણે’ભિઃ શૃણુયામ’ દેવાઃ | ભદ્રં પ’શ્યેમાક્ષભિર્યજ’ત્રાઃ | સ્થિરૈરઙ્ગૈ”સ્તુષ્ઠુવાગ્‍ં સ’સ્તનૂભિઃ’ | વ્યશે’મ દેવહિ’તં યદાયુઃ’ | સ્વસ્તિ […]

Shiva Panchakshari Stotram in Gujarati

Shiva Panchakshari Stotram in Gujarati, Lyrics of Shiva Panchakshari Stotram in Gujarati… Sri Shiva Panchakshari Stotram (Nagendra Haaraya Trilochananya, Bhasmanga raagaya maheshvaraaya) is a popular stotra to Lord Shiva. It is a stotram which explains the significance of each letter in Shiva Panchakshari Mantram (Om Namah Shivaya). Here are the lyrics of Shiva Panchakshari Stotram in Gujarati […]

Shiva Manasa Puja in Gujarati

Shiva Manasa Puja in Gujarati, Lyrics of Shiva Manasa Puja in Gujarati.. Shiva Manasa Pooja by Sri Adi Shankaracharya is a unique stotra compiled by Jagadguru Sri Adishankaracharya. Shiva Manasa Pooja is in the form of a prayer by a devotee who imagines in his mind all the offerings and rituals prescribed in a pooja and […]

Kaala Bhairavaashtakam in Gujarati

Kala Bhairavaashtakam in Gujarati, Lyrics of Kala Bhairavaashtakam in Gujarati… Kalabhairavashtakam or Kalabhairava Ashtakam is an eight-verse prayer dedicated to Lord Kalabhairava or Mahakaal bhairo. Kalabhairavashtakam is compiled by Sri Adi Sankara Bhagawath Pada. It is recited daily by the priests of Kalabhairava temple in Benaras (Varanasi) before blessing devotees. Kala Bhairavaashtakam in Gujarati દેવરાજ સેવ્યમાન પાવનાંઘ્રિ […]

Sree Saraswati Ashtottara Sata Nama Stotram in Gujarati

Sree Saraswati Ashtottara Sata Nama Stotram in Gujarati, Lyrics of Saraswati Ashottara Shatanama Stotram in Gujarati.. Here are the lyrics of Saraswati Shatanama Stotra in Oriya સરસ્વતી મહાભદ્રા મહામાયા વરપ્રદા | શ્રીપ્રદા પદ્મનિલયા પદ્માક્ષી પદ્મવક્ત્રગા || 1 || શિવાનુજા પુસ્તકધૃત જ્ઞાનમુદ્રા રમા પરા | કામરૂપા મહાવિદ્યા મહાપાતકનાશિની || 2 || મહાશ્રયા માલિની ચ મહાભોગા મહાભુજા | […]

Nitya Parayana Slokas in Gujarati

Nitya Parayana Slokas in Gujarati, Lyrics of Nitya Parayana Slokas in Gujarati… Prabhatha Slokam, Prabhatha Bhumi Sloka, Suryodaya Sloka, Snana Sloka, Bhasmadharana Sloka, Bhojana Purva Sloka, Bhojananthara Sloka, Sandhya deepa darshana Sloka, Karya prarambha sloka, Gayatri Mantra, Hanuman Stotram, Sri Rama Stotram, Ganesh Sloka, Shiva Sloka, Guru Sloka, Devi Sloka, Dakshinamurthi Sloka, Shanti Mantra, etc.. are […]

Durga Suktam in Gujarati

Durga Suktam in Gujarati, Durga Suktam lyrics in Gujarati are given here. Durga Suktam is one of the popular prayers dedicated to Goddess Durga. Here are the lyrics of Durga Suktam in Gujarati ઓં || જાતવે’દસે સુનવામ સોમ’ મરાતીયતો નિદ’હાતિ વેદઃ’ | સ નઃ’ પર-ષદતિ’ દુર્ગાણિ વિશ્વા’ નાવેવ સિંધું’ દુરિતા‌உત્યગ્નિઃ || તામગ્નિવ’ર્ણાં તપ’સા જ્વલંતીં વૈ’રોચનીં ક’ર્મફલેષુ જુષ્ટા”મ | […]

Sri Suktam in Gujarati

Sri Suktam in Gujarati, Sri Suktam lyrics in Gujarati are given here. Sri Suktam is one of the famous prayers dedicated to Goddess Shakti. ઓં || હિર’ણ્યવર્ણાં હરિ’ણીં સુવર્ણ’રજતસ્ર’જામ | ચંદ્રાં હિરણ્મ’યીં લક્ષ્મીં જાત’વેદો મ આવ’હ || તાં મ આવ’હ જાત’વેદો લક્ષ્મીમન’પગામિની”મ | યસ્યાં હિર’ણ્યં વિંદેયં ગામશ્વં પુરુ’ષાનહમ || અશ્વપૂર્વાં ર’થમધ્યાં હસ્તિના”દ-પ્રબોધિ’નીમ | શ્રિયં’ દેવીમુપ’હ્વયે શ્રીર્મા […]

Narayana Kavacham in Gujarati

Narayana Kavacham in Gujarati – Narayana Kavacham lyrics in Gujarati. Narayana Kavacham is a prayer dedicated to Lord Srimannarayana. It is taken from Srimad Bhagavatam 6.8.1-42. ન્યાસઃ% અંગન્યાસઃ ઓં ઓં પાદયોઃ નમઃ | ઓં નં જાનુનોઃ નમઃ | ઓં મોમ ઊર્વોઃ નમઃ | ઓં નામ ઉદરે નમઃ | ઓં રાં હૃદિ નમઃ | ઓં યમ ઉરસિ […]

Ganga Stotram in Gujarati

ભાગીરથિસુખદાયિનિ માતસ્તવ જલમહિમા નિગમે ખ્યાતઃ | નાહં જાને તવ મહિમાનં પાહિ કૃપામયિ મામજ્ઞાનમ || 2 || હરિપદપાદ્યતરંગિણિ ગંગે હિમવિધુમુક્તાધવળતરંગે | દૂરીકુરુ મમ દુષ્કૃતિભારં કુરુ કૃપયા ભવસાગરપારમ || 3 || તવ જલમમલં યેન નિપીતં પરમપદં ખલુ તેન ગૃહીતમ | માતર્ગંગે ત્વયિ યો ભક્તઃ કિલ તં દ્રષ્ટું ન યમઃ શક્તઃ || 4 || પતિતોદ્ધારિણિ જાહ્નવિ ગંગે ખંડિત […]

Bhagavad Gita in Gujarati – Chapter 1

Bhagavad Gita in Gujarati – Chapter 1 lyrics. Here you can find the text of Bhagvad Gita Chapter 1 in Gujarati. Bhagvad Gita Bhagvad Gita or simply know as Gita is the Hindu sacred scripture and considered as one of the important scriptures in the history of literature and philosophy. ધૃતરાષ્ટ્ર ઉવાચ ધર્મક્ષેત્રે કુરુક્ષેત્રે સમવેતા યુયુત્સવઃ […]

Aditya Hrudayam in Gujarati

તતો યુદ્ધ પરિશ્રાન્તં સમરે ચિંતયા સ્થિતમ | રાવણં ચાગ્રતો દૃષ્ટ્વા યુદ્ધાય સમુપસ્થિતમ || 1 || દૈવતૈશ્ચ સમાગમ્ય દ્રષ્ટુમભ્યાગતો રણમ | ઉપગમ્યા બ્રવીદ્રામમ અગસ્ત્યો ભગવાન ઋષિઃ || 2 || રામ રામ મહાબાહો શૃણુ ગુહ્યં સનાતનમ | યેન સર્વાનરીન વત્સ સમરે વિજયિષ્યસિ || 3 || આદિત્ય હૃદયં પુણ્યં સર્વશત્રુ વિનાશનમ | જયાવહં જપેન્નિત્યમ અક્ષય્યં પરમં શિવમ || […]

Surya Kavacham in Gujarati

શ્રીભૈરવ ઉવાચ યો દેવદેવો ભગવાન ભાસ્કરો મહસાં નિધિઃ | ગયત્રીનાયકો ભાસ્વાન સવિતેતિ પ્રગીયતે || 1 || તસ્યાહં કવચં દિવ્યં વજ્રપઞ્જરકાભિધમ | સર્વમન્ત્રમયં ગુહ્યં મૂલવિદ્યારહસ્યકમ || 2 || સર્વપાપાપહં દેવિ દુઃખદારિદ્ર્યનાશનમ | મહાકુષ્ઠહરં પુણ્યં સર્વરોગનિવર્હણમ || 3 || સર્વશત્રુસમૂહઘ્નં સમ્ગ્રામે વિજયપ્રદમ | સર્વતેજોમયં સર્વદેવદાનવપૂજિતમ || 4 || રણે રાજભયે ઘોરે સર્વોપદ્રવનાશનમ | માતૃકાવેષ્ટિતં વર્મ ભૈરવાનનનિર્ગતમ || […]

Shani Vajrapanjara Kavacham in Gujarati

નીલાંબરો નીલવપુઃ કિરીટી ગૃધ્રસ્થિતાસ્ત્રકરો ધનુષ્માન | ચતુર્ભુજઃ સૂર્યસુતઃ પ્રસન્નઃ સદા મમસ્યાદ્વરદઃ પ્રશાંતઃ || બ્રહ્મા ઉવાચ શૃણુધ્વં ઋષયઃ સર્વે શનિ પીડાહરં મહત | કવચં શનિરાજસ્ય સૌરૈરિદમનુત્તમમ || કવચં દેવતાવાસં વજ્ર પંજર સંઙ્ગકમ | શનૈશ્ચર પ્રીતિકરં સર્વસૌભાગ્યદાયકમ || અથ શ્રી શનિ વજ્ર પંજર કવચમ | ઓં શ્રી શનૈશ્ચરઃ પાતુ ભાલં મે સૂર્યનંદનઃ | નેત્રે છાયાત્મજઃ પાતુ પાતુ […]

Chandra Kavacham in Gujarati

અસ્ય શ્રી ચંદ્ર કવચસ્ય | ગૌતમ ઋષિઃ | અનુષ્ટુપ છંદઃ | શ્રી ચંદ્રો દેવતા | ચંદ્ર પ્રીત્યર્થે જપે વિનિયોગઃ || ધ્યાનં સમં ચતુર્ભુજં વંદે કેયૂર મકુટોજ્વલમ | વાસુદેવસ્ય નયનં શંકરસ્ય ચ ભૂષણમ || એવં ધ્યાત્વા જપેન્નિત્યં શશિનઃ કવચં શુભમ || અથ ચંદ્ર કવચમ શશી પાતુ શિરોદેશં ભાલં પાતુ કલાનિધિઃ | ચક્ષુષી ચંદ્રમાઃ પાતુ શ્રુતી પાતુ […]

Angaraka Kavacham (Angaraka Kavacham) in Gujarati

અસ્ય શ્રી અંગારક કવચસ્ય, કશ્યપ ઋષીઃ, અનુષ્ટુપ ચંદઃ, અંગારકો દેવતા, ભૌમ પ્રીત્યર્થે જપે વિનિયોગઃ || ધ્યાનમ રક્તાંબરો રક્તવપુઃ કિરીટી ચતુર્ભુજો મેષગમો ગદાભૃત | ધરાસુતઃ શક્તિધરશ્ચ શૂલી સદા મમ સ્યાદ્વરદઃ પ્રશાંતઃ || અથ અંગારક કવચમ અંગારકઃ શિરો રક્ષેત મુખં વૈ ધરણીસુતઃ | શ્રવૌ રક્તંબરઃ પાતુ નેત્રે મે રક્તલોચનઃ || 1 || નાસાં શક્તિધરઃ પાતુ મુખં મે […]

Bruhaspati Kavacham (Guru Kavacham) in Gujarati

અસ્ય શ્રીબૃહસ્પતિ કવચમહા મંત્રસ્ય, ઈશ્વર ઋષિઃ, અનુષ્ટુપ છંદઃ, બૃહસ્પતિર્દેવતા, ગં બીજં, શ્રીં શક્તિઃ, ક્લીં કીલકમ, બૃહસ્પતિ પ્રસાદ સિદ્ધ્યર્થે જપે વિનિયોગઃ || ધ્યાનમ અભીષ્ટફલદં વંદે સર્વજ્ઞં સુરપૂજિતમ | અક્ષમાલાધરં શાંતં પ્રણમામિ બૃહસ્પતિમ || અથ બૃહસ્પતિ કવચમ બૃહસ્પતિઃ શિરઃ પાતુ લલાટં પાતુ મે ગુરુઃ | કર્ણૌ સુરગુરુઃ પાતુ નેત્રે મેભીષ્ટદાયકઃ || 1 || જિહ્વાં પાતુ સુરાચાર્યઃ નાસં […]

Sree Lalita Sahasra Nama Stotram in Gujarati

અસ્ય શ્રી લલિતા દિવ્ય સહસ્રનામ સ્તોત્ર મહામંત્રસ્ય, વશિન્યાદિ વાગ્દેવતા ઋષયઃ, અનુષ્ટુપ છંદઃ, શ્રી લલિતા પરાભટ્ટારિકા મહા ત્રિપુર સુંદરી દેવતા, ઐં બીજં, ક્લીં શક્તિઃ, સૌઃ કીલકં, મમ ધર્માર્થ કામ મોક્ષ ચતુર્વિધ ફલપુરુષાર્થ સિદ્ધ્યર્થે લલિતા ત્રિપુરસુંદરી પરાભટ્ટારિકા સહસ્ર નામ જપે વિનિયોગઃ કરન્યાસઃ ઐમ અંગુષ્ટાભ્યાં નમઃ, ક્લીં તર્જનીભ્યાં નમઃ, સૌઃ મધ્યમાભ્યાં નમઃ, સૌઃ અનામિકાભ્યાં નમઃ, ક્લીં કનિષ્ઠિકાભ્યાં નમઃ, […]

Shiva Sahasra Nama Stotram in Gujarati

રચન: વેદ વ્યાસ સ્થિરઃ સ્થાણુઃ પ્રભુર્ભાનુઃ પ્રવરો વરદો વરઃ | સર્વાત્મા સર્વવિખ્યાતઃ સર્વઃ સર્વકરો ભવઃ || 1 || જટી ચર્મી શિખણ્ડી ચ સર્વાઙ્ગઃ સર્વાઙ્ગઃ સર્વભાવનઃ | હરિશ્ચ હરિણાક્શશ્ચ સર્વભૂતહરઃ પ્રભુઃ || 2 || પ્રવૃત્તિશ્ચ નિવૃત્તિશ્ચ નિયતઃ શાશ્વતો ધ્રુવઃ | શ્મશાનચારી ભગવાનઃ ખચરો ગોચરો‌உર્દનઃ || 3 || અભિવાદ્યો મહાકર્મા તપસ્વી ભૂત ભાવનઃ | ઉન્મત્તવેષપ્રચ્છન્નઃ સર્વલોકપ્રજાપતિઃ || 4 […]

Sri Maha Ganapati Sahasranama Stotram in Gujarati

મુનિરુવાચ કથં નામ્નાં સહસ્રં તં ગણેશ ઉપદિષ્ટવાન | શિવદં તન્મમાચક્ષ્વ લોકાનુગ્રહતત્પર || 1 || બ્રહ્મોવાચ દેવઃ પૂર્વં પુરારાતિઃ પુરત્રયજયોદ્યમે | અનર્ચનાદ્ગણેશસ્ય જાતો વિઘ્નાકુલઃ કિલ || 2 || મનસા સ વિનિર્ધાર્ય દદૃશે વિઘ્નકારણમ | મહાગણપતિં ભક્ત્યા સમભ્યર્ચ્ય યથાવિધિ || 3 || વિઘ્નપ્રશમનોપાયમપૃચ્છદપરિશ્રમમ | સન્તુષ્ટઃ પૂજયા શમ્ભોર્મહાગણપતિઃ સ્વયમ || 4 || સર્વવિઘ્નપ્રશમનં સર્વકામફલપ્રદમ | તતસ્તસ્મૈ સ્વયં નામ્નાં […]