Surya Kavacham in Gujarati

શ્રીભૈરવ ઉવાચ

યો દેવદેવો ભગવાન ભાસ્કરો મહસાં નિધિઃ |
ગયત્રીનાયકો ભાસ્વાન સવિતેતિ પ્રગીયતે || 1 ||

તસ્યાહં કવચં દિવ્યં વજ્રપઞ્જરકાભિધમ |
સર્વમન્ત્રમયં ગુહ્યં મૂલવિદ્યારહસ્યકમ || 2 ||

સર્વપાપાપહં દેવિ દુઃખદારિદ્ર્યનાશનમ |
મહાકુષ્ઠહરં પુણ્યં સર્વરોગનિવર્હણમ || 3 ||

સર્વશત્રુસમૂહઘ્નં સમ્ગ્રામે વિજયપ્રદમ |
સર્વતેજોમયં સર્વદેવદાનવપૂજિતમ || 4 ||

રણે રાજભયે ઘોરે સર્વોપદ્રવનાશનમ |
માતૃકાવેષ્ટિતં વર્મ ભૈરવાનનનિર્ગતમ || 5 ||

ગ્રહપીડાહરં દેવિ સર્વસઙ્કટનાશનમ |
ધારણાદસ્ય દેવેશિ બ્રહ્મા લોકપિતામહઃ || 6 ||

વિષ્ણુર્નારાયણો દેવિ રણે દૈત્યાઞ્જિષ્યતિ |
શઙ્કરઃ સર્વલોકેશો વાસવો‌உપિ દિવસ્પતિઃ || 7 ||

ઓષધીશઃ શશી દેવિ શિવો‌உહં ભૈરવેશ્વરઃ |
મન્ત્રાત્મકં પરં વર્મ સવિતુઃ સારમુત્તમમ || 8 ||

યો ધારયેદ ભુજે મૂર્ધ્નિ રવિવારે મહેશ્વરિ |
સ રાજવલ્લભો લોકે તેજસ્વી વૈરિમર્દનઃ || 9 ||

બહુનોક્તેન કિં દેવિ કવચસ્યાસ્ય ધારણાત |
ઇહ લક્ષ્મીધનારોગ્ય-વૃદ્ધિર્ભવતિ નાન્યથા || 10 ||

પરત્ર પરમા મુક્તિર્દેવાનામપિ દુર્લભા |
કવચસ્યાસ્ય દેવેશિ મૂલવિદ્યામયસ્ય ચ || 11 ||

વજ્રપઞ્જરકાખ્યસ્ય મુનિર્બ્રહ્મા સમીરિતઃ |
ગાયત્ર્યં છન્દ ઇત્યુક્તં દેવતા સવિતા સ્મૃતઃ || 12 ||

માયા બીજં શરત શક્તિર્નમઃ કીલકમીશ્વરિ |
સર્વાર્થસાધને દેવિ વિનિયોગઃ પ્રકીર્તિતઃ || 13 ||

અથ સૂર્ય કવચં

ઓં અમ આમ ઇમ ઈં શિરઃ પાતુ ઓં સૂર્યો મન્ત્રવિગ્રહઃ |
ઉમ ઊં ઋં ૠં લલાટં મે હ્રાં રવિઃ પાતુ ચિન્મયઃ || 14 ||

~ળું ~ળૂમ એમ ઐં પાતુ નેત્રે હ્રીં મમારુણસારથિઃ |
ઓં ઔમ અમ અઃ શ્રુતી પાતુ સઃ સર્વજગદીશ્વરઃ || 15 ||

કં ખં ગં ઘં પાતુ ગણ્ડૌ સૂં સૂરઃ સુરપૂજિતઃ |
ચં છં જં ઝં ચ નાસાં મે પાતુ યાર્મ અર્યમા પ્રભુઃ || 16 ||

ટં ઠં ડં ઢં મુખં પાયાદ યં યોગીશ્વરપૂજિતઃ |
તં થં દં ધં ગલં પાતુ નં નારાયણવલ્લભઃ || 17 ||

પં ફં બં ભં મમ સ્કન્ધૌ પાતુ મં મહસાં નિધિઃ |
યં રં લં વં ભુજૌ પાતુ મૂલં સકનાયકઃ || 18 ||

શં ષં સં હં પાતુ વક્ષો મૂલમન્ત્રમયો ધ્રુવઃ |
ળં ક્ષઃ કુક્ષ્સિં સદા પાતુ ગ્રહાથો દિનેશ્વરઃ || 19 ||

ઙં ઞં ણં નં મં મે પાતુ પૃષ્ઠં દિવસનાયકઃ |
અમ આમ ઇમ ઈમ ઉમ ઊં ઋં ૠં નાભિં પાતુ તમોપહઃ || 20 ||

~ળું ~ળૂમ એમ ઐમ ઓં ઔમ અમ અઃ લિઙ્ગં મે‌உવ્યાદ ગ્રહેશ્વરઃ |
કં ખં ગં ઘં ચં છં જં ઝં કટિં ભાનુર્મમાવતુ || 21 ||

ટં ઠં ડં ઢં તં થં દં ધં જાનૂ ભાસ્વાન મમાવતુ |
પં ફં બં ભં યં રં લં વં જઙ્ઘે મે‌உવ્યાદ વિભાકરઃ || 22 ||

શં ષં સં હં ળં ક્ષઃ પાતુ મૂલં પાદૌ ત્રયિતનુઃ |
ઙં ઞં ણં નં મં મે પાતુ સવિતા સકલં વપુઃ || 23 ||

સોમઃ પૂર્વે ચ માં પાતુ ભૌમો‌உગ્નૌ માં સદાવતુ |
બુધો માં દક્ષિણે પાતુ નૈઋત્યા ગુરરેવ મામ || 24 ||

પશ્ચિમે માં સિતઃ પાતુ વાયવ્યાં માં શનૈશ્ચરઃ |
ઉત્તરે માં તમઃ પાયાદૈશાન્યાં માં શિખી તથા || 25 ||

ઊર્ધ્વં માં પાતુ મિહિરો મામધસ્તાઞ્જગત્પતિઃ |
પ્રભાતે ભાસ્કરઃ પાતુ મધ્યાહ્ને માં દિનેશ્વરઃ || 26 ||

સાયં વેદપ્રિયઃ પાતુ નિશીથે વિસ્ફુરાપતિઃ |
સર્વત્ર સર્વદા સૂર્યઃ પાતુ માં ચક્રનાયકઃ || 27 ||

રણે રાજકુલે દ્યૂતે વિદાદે શત્રુસઙ્કટે |
સઙ્ગામે ચ જ્વરે રોગે પાતુ માં સવિતા પ્રભુઃ || 28 ||

ઓં ઓં ઓં ઉત ઓંઉઔમ હ સ મ યઃ સૂરો‌உવતાન્માં ભયાદ
હ્રાં હ્રીં હ્રું હહહા હસૌઃ હસહસૌઃ હંસો‌உવતાત સર્વતઃ |
સઃ સઃ સઃ સસસા નૃપાદ્વનચરાચ્ચૌરાદ્રણાત સંકટાત
પાયાન્માં કુલનાયકો‌உપિ સવિતા ઓં હ્રીં હ સૌઃ સર્વદા || 29 ||

દ્રાં દ્રીં દ્રૂં દધનં તથા ચ તરણિર્ભાંભૈર્ભયાદ ભાસ્કરો
રાં રીં રૂં રુરુરૂં રવિર્જ્વરભયાત કુષ્ઠાચ્ચ શૂલામયાત |
અમ અમ આં વિવિવીં મહામયભયં માં પાતુ માર્તણ્ડકો
મૂલવ્યાપ્તતનુઃ સદાવતુ પરં હંસઃ સહસ્રાંશુમાન || 30||

અથ ફલશૃતિઃ

ઇતિ શ્રીકવચં દિવ્યં વજ્રપઞ્જરકાભિધમ |
સર્વદેવરહસ્યં ચ માતૃકામન્ત્રવેષ્ટિતમ || 31 ||

મહારોગભયઘ્નં ચ પાપઘ્નં મન્મુખોદિતમ |
ગુહ્યં યશસ્કરં પુણ્યં સર્વશ્રેયસ્કરં શિવે || 32 ||

લિખિત્વા રવિવારે તુ તિષ્યે વા જન્મભે પ્રિયે |
અષ્ટગન્ધેન દિવ્યેન સુધાક્ષીરેણ પાર્વતિ || 33 ||

અર્કક્ષીરેણ પુણ્યેન ભૂર્જત્વચિ મહેશ્વરિ |
કનકીકાષ્ઠલેખન્યા કવચં ભાસ્કરોદયે || 34 ||

શ્વેતસૂત્રેણ રક્તેન શ્યામેનાવેષ્ટયેદ ગુટીમ |
સૌવર્ણેનાથ સંવેષ્ઠ્ય ધારયેન્મૂર્ધ્નિ વા ભુજે || 35 ||

રણે રિપૂઞ્જયેદ દેવિ વાદે સદસિ જેષ્યતિ |
રાજમાન્યો ભવેન્નિત્યં સર્વતેજોમયો ભવેત || 36 ||

કણ્ઠસ્થા પુત્રદા દેવિ કુક્ષિસ્થા રોગનાશિની |
શિરઃસ્થા ગુટિકા દિવ્યા રાકલોકવશઙ્કરી || 37 ||

ભુજસ્થા ધનદા નિત્યં તેજોબુદ્ધિવિવર્ધિની |
વન્ધ્યા વા કાકવન્ધ્યા વા મૃતવત્સા ચ યાઙ્ગના || 38 ||

કણ્ઠે સા ધારયેન્નિત્યં બહુપુત્રા પ્રજાયયે |
યસ્ય દેહે ભવેન્નિત્યં ગુટિકૈષા મહેશ્વરિ || 39 ||

મહાસ્ત્રાણીન્દ્રમુક્તાનિ બ્રહ્માસ્ત્રાદીનિ પાર્વતિ |
તદ્દેહં પ્રાપ્ય વ્યર્થાનિ ભવિષ્યન્તિ ન સંશયઃ || 40 ||

ત્રિકાલં યઃ પઠેન્નિત્યં કવચં વજ્રપઞ્જરમ |
તસ્ય સદ્યો મહાદેવિ સવિતા વરદો ભવેત || 41 ||

અજ્ઞાત્વા કવચં દેવિ પૂજયેદ યસ્ત્રયીતનુમ |
તસ્ય પૂજાર્જિતં પુણ્યં જન્મકોટિષુ નિષ્ફલમ || 42 ||

શતાવર્તં પઠેદ્વર્મ સપ્તમ્યાં રવિવાસરે |
મહાકુષ્ઠાર્દિતો દેવિ મુચ્યતે નાત્ર સંશયઃ || 43 ||

નિરોગો યઃ પઠેદ્વર્મ દરિદ્રો વજ્રપઞ્જરમ |
લક્ષ્મીવાઞ્જાયતે દેવિ સદ્યઃ સૂર્યપ્રસાદતઃ || 44 ||

ભક્ત્યા યઃ પ્રપઠેદ દેવિ કવચં પ્રત્યહં પ્રિયે |
ઇહ લોકે શ્રિયં ભુક્ત્વા દેહાન્તે મુક્તિમાપ્નુયાત || 45 ||

ઇતિ શ્રીરુદ્રયામલે તન્ત્રે શ્રીદેવિરહસ્યે
વજ્રપઞ્જરાખ્યસૂર્યકવચનિરૂપણં ત્રયસ્ત્રિંશઃ પટલઃ 

Surya Kavacham in Other Languages

Write Your Comment