Ganapati Atharva Sheersham in Gujarati

Ganapati Atharva Sheersham in Gujarati.. Here are the lyrics of Ganapati Atharva Sheersham in Gujarati..

Ganapati Atharva Sheersham is one of the popular prayers chanted during Ganesh Chaturthi Puja.

Lyrics of Ganapati Atharvashirsha in Gujarati..

|| ગણપત્યથર્વશીર્ષોપનિષત (શ્રી ગણેષાથર્વષીર્ષમ) ||

ઓં ભદ્રં કર્ણે’ભિઃ શૃણુયામ’ દેવાઃ | ભદ્રં પ’શ્યેમાક્ષભિર્યજ’ત્રાઃ | સ્થિરૈરઙ્ગૈ”સ્તુષ્ઠુવાગ્‍ં સ’સ્તનૂભિઃ’ | વ્યશે’મ દેવહિ’તં યદાયુઃ’ | સ્વસ્તિ ન ઇન્દ્રો’ વૃદ્ધશ્ર’વાઃ | સ્વસ્તિ નઃ’ પૂષા વિશ્વવે’દાઃ | સ્વસ્તિ નસ્તાર્ક્ષ્યો અરિ’ષ્ટનેમિઃ | સ્વસ્તિ નો બૃહસ્પતિ’ર્દધાતુ ||

ઓં શાન્તિઃ શાન્તિઃ શાન્તિઃ’ ||

ઓં નમ’સ્તે ગણપ’તયે | ત્વમેવ પ્રત્યક્ષં તત્ત્વ’મસિ | ત્વમેવ કેવલં કર્તા’‌உસિ | ત્વમેવ કેવલં ધર્તા’‌உસિ | ત્વમેવ કેવલં હર્તા’‌உસિ | ત્વમેવ સર્વં ખલ્વિદં’ બ્રહ્માસિ | ત્વં સાક્ષાદાત્મા’‌உસિ નિત્યમ || 1 ||
ઋ’તં વચ્મિ | સ’ત્યં વચ્મિ || 2 ||

અવ ત્વં મામ | અવ’ વક્તારમ” | અવ’ શ્રોતારમ” | અવ’ દાતારમ” | અવ’ ધાતારમ” | અવાનૂચાનમ’વ શિષ્યમ | અવ’ પશ્ચાત્તા”ત | અવ’ પુરસ્તા”ત | અવોત્તરાત્તા”ત | અવ’ દક્ષિણાત્તા”ત | અવ’ ચોર્ધ્વાત્તા”ત | અવાધરાત્તા”ત | સર્વતો માં પાહિ પાહિ’ સમન્તાત || 3 ||

ત્વં વાઙ્મય’સ્ત્વં ચિન્મયઃ | ત્વમાનન્દમય’સ્ત્વં બ્રહ્મમયઃ | ત્વં સચ્ચિદાનન્દા‌உદ્વિ’તીયો‌உસિ | ત્વં પ્રત્યક્ષં બ્રહ્મા’સિ | ત્વં જ્ઞાનમયો વિજ્ઞાન’મયો‌உસિ || 4 ||

સર્વં જગદિદં ત્વ’ત્તો જાયતે | સર્વં જગદિદં ત્વ’ત્તસ્તિષ્ઠતિ | સર્વં જગદિદં ત્વયિ લય’મેષ્યતિ | સર્વં જગદિદં ત્વયિ’ પ્રત્યેતિ | ત્વં ભૂમિરાપો‌உનલો‌உનિ’લો નભઃ | ત્વં ચત્વારિ વા”ક્પદાનિ || 5 ||

ત્વં ગુણત્ર’યાતીતઃ | ત્વમ અવસ્થાત્ર’યાતીતઃ | ત્વં દેહત્ર’યાતીતઃ | ત્વં કાલત્ર’યાતીતઃ | ત્વં મૂલાધારસ્થિતો’‌உસિ નિત્યમ | ત્વં શક્તિત્ર’યાત્મકઃ | ત્વાં યોગિનો ધ્યાય’ન્તિ નિત્યમ | ત્વં બ્રહ્મા ત્વં વિષ્ણુસ્ત્વં રુદ્રસ્ત્વમિન્દ્રસ્ત્વમગ્નિસ્ત્વં વાયુસ્ત્વં સૂર્યસ્ત્વં ચન્દ્રમાસ્ત્વં બ્રહ્મ ભૂર્ભુવઃ સ્વરોમ || 6 ||

ગણાદિં” પૂર્વ’મુચ્ચાર્ય વર્ણાદીં” સ્તદનન્તરમ | અનુસ્વારઃ પ’રતરઃ | અર્ધે”ન્દુલસિતમ | તારે’ણ ઋદ્ધમ | એતત્તવ મનુ’સ્વરૂપમ | ગકારઃ પૂ”ર્વરૂપમ | અકારો મધ્ય’મરૂપમ | અનુસ્વારશ્ચા”ન્ત્યરૂપમ | બિન્દુરુત્ત’રરૂપમ | નાદઃ’ સન્ધાનમ | સગંહિ’તા સન્ધિઃ | સૈષા ગણે’શવિદ્યા | ગણ’ક ઋષિઃ | નિચૃદ્ગાય’ત્રીચ્છન્દઃ | શ્રી મહાગણપતિ’ર્દેવતા | ઓં ગં ગણપ’તયે નમઃ || 7 ||

એકદન્તાય’ વિદ્મહે’ વક્રતુણ્ડાય’ ધીમહિ |
તન્નો’ દન્તિઃ પ્રચોદયા”ત || 8 ||

એકદનતં ચ’તુર્હસ્તં પાશમં’કુશધારિ’ણમ | રદં’ ચ વર’દં હસ્તૈર્બિભ્રાણં’ મૂષકધ્વ’જમ | રક્તં’ લંબોદ’રં શૂર્પકર્ણકં’ રક્તવાસ’સમ | રક્ત’ગન્ધાનુ’લિપ્તાઙ્ગં રક્તપુ’ષ્પૈઃ સુપૂજિ’તમ | ભક્તા’નુકમ્પિ’નં દેવં જગત્કા’રણમચ્યુ’તમ | આવિ’ર્ભૂતં ચ’ સૃષ્ટ્યાદૌ પ્રકૃતે”ઃ પુરુષાત્પ’રમ | એવં’ ધ્યાયતિ’ યો નિત્યં સ યોગી’ યોગિનાં વ’રઃ || 9 ||

નમો વ્રાતપતયે નમો ગણપતયે નમઃ પ્રમથપતયે નમસ્તે‌உસ્તુ લમ્બોદરાયૈકદન્તાય વિઘ્નવિનાશિને શિવસુતાય શ્રીવરદમૂર્તયે
નમઃ || 10 ||

એતદથર્વશીર્ષં યો‌உધીતે | સ બ્રહ્મભૂયા’ય કલ્પતે | સ સર્વવિઘ્નૈ”ર્ન બાધ્યતે | સ સર્વતઃ સુખ’મેધતે | સ પઞ્ચમહાપાપા”ત પ્રમુચ્યતે | સાયમ’ધીયાનો દિવસકૃતં પાપં’ નાશયતિ | પ્રાતર’ધીયાનો રાત્રિકૃતં પાપં’ નાશયતિ | સાયં પ્રાતઃ પ્ર’યુઞ્જાનો પાપો‌உપા’પો ભવતિ | ધર્માર્થકામમોક્ષં’ ચ વિન્દતિ | ઇદમથર્વશીર્ષમશિષ્યાય’ ન દેયમ | યો યદિ મો’હાદ દાસ્યતિ સ પાપી’યાન ભવતિ | સહસ્રાવર્તનાદ્યં યં કામ’મધીતે | તં તમને’ન સાધયેત || 11 ||

અનેન ગણપતિમ’ભિષિઞ્ચતિ | સ વા’ગ્મી ભવતિ | ચતુર્થ્યામન’શ્નન જપતિ સ વિદ્યા’વાન ભવતિ | ઇત્યથર્વ’ણવાક્યમ | બ્રહ્માદ્યાચર’ણં વિદ્યાન્ન બિભેતિ કદા’ચનેતિ || 12 ||

યો દૂર્વાઙ્કુ’રૈર્યજતિ સ વૈશ્રવણોપ’મો ભવતિ | યો લા’જૈર્યજતિ સ યશો’વાન ભવતિ | સ મેધા’વાન ભવતિ | યો મોદકસહસ્રે’ણ યજતિ સ વાઞ્છિતફલમ’વાપ્નોતિ | યઃ સાજ્ય સમિ’દ્ભિર્યજતિ સ સર્વં લભતે સ સ’ર્વં લભતે || 13 ||

અષ્ટૌ બ્રાહ્મણાન સમ્યગ ગ્રા’હયિત્વા સૂર્યવર્ચ’સ્વી ભવતિ | સૂર્યગ્રહે મ’હાનદ્યાં પ્રતિમાસન્નિધૌ વા જપ્ત્વા સિદ્ધમ’ન્ત્રો ભવતિ | મહાવિઘ્ના”ત પ્રમુચ્યતે | મહાદોષા”ત પ્રમુચ્યતે | મહાપાપા”ત પ્રમુચ્યતે | મહાપ્રત્યવાયા”ત પ્રમુચ્યતે | સ સર્વ’વિદ્ભવતિ સ સર્વ’વિદ્ભવતિ | ય એ’વં વેદ | ઇત્યુ’પનિષ’ત || 14 ||

ઓં ભદ્રં કર્ણે’ભિઃ શૃણુયામ’ દેવાઃ | ભદ્રં પ’શ્યેમાક્ષભિર્યજ’ત્રાઃ | સ્થિરૈરઙ્ગૈ”સ્તુષ્ઠુવાગ્‍ં સ’સ્તનૂભિઃ’ | વ્યશે’મ દેવહિ’તં યદાયુઃ’ | સ્વસ્તિ ન ઇન્દ્રો’ વૃદ્ધશ્ર’વાઃ | સ્વસ્તિ નઃ’ પૂષા વિશ્વવે’દાઃ | સ્વસ્તિ નસ્તાર્ક્ષ્યો અરિ’ષ્ટનેમિઃ | સ્વસ્તિ નો બૃહસ્પતિ’ર્દધાતુ ||

ઓં શાન્તિઃ શાન્તિઃ શાન્તિઃ’ ||

Ganapati Atharva Sheersham in Other Languages

Write Your Comment