Narayana Kavacham in Gujarati

Narayana Kavacham in Gujarati – Narayana Kavacham lyrics in Gujarati.

Narayana Kavacham is a prayer dedicated to Lord Srimannarayana. It is taken from Srimad Bhagavatam 6.8.1-42.

ન્યાસઃ%

અંગન્યાસઃ
ઓં ઓં પાદયોઃ નમઃ |
ઓં નં જાનુનોઃ નમઃ |
ઓં મોમ ઊર્વોઃ નમઃ |
ઓં નામ ઉદરે નમઃ |
ઓં રાં હૃદિ નમઃ |
ઓં યમ ઉરસિ નમઃ |
ઓં ણાં મુખે નમઃ |
ઓં યં શિરસિ નમઃ |

કરન્યાસઃ
ઓં ઓં દક્ષિણતર્જન્યામ નમઃ |
ઓં નં દક્ષિણમધ્યમાયામ નમઃ |
ઓં મોં દક્ષિણાનામિકાયામ નમઃ |
ઓં ભં દક્ષિણકનિષ્ઠિકાયામ નમઃ |
ઓં ગં વામકનિષ્ઠિકાયામ નમઃ |
ઓં વં વામાનિકાયામ નમઃ |
ઓં તેં વામમધ્યમાયામ નમઃ |
ઓં વાં વામતર્જન્યામ નમઃ |
ઓં સું દક્ષિણાઙ્ગુષ્ઠોર્ધ્વપર્વણિ નમઃ |
ઓં દેં દક્ષિણાઙ્ગુષ્ઠાધઃ પર્વણિ નમઃ |
ઓં વાં વામાઙ્ગુષ્ઠોર્ધ્વપર્વણિ નમઃ |
ઓં યં વામાઙ્ગુષ્ઠાધઃ પર્વણિ નમઃ |

વિષ્ણુષડક્ષરન્યાસઃ%
ઓં ઓં હૃદયે નમઃ |
ઓં વિં મૂર્ધ્નૈ નમઃ |
ઓં ષં ભ્રુર્વોર્મધ્યે નમઃ |
ઓં ણં શિખાયામ નમઃ |
ઓં વેં નેત્રયોઃ નમઃ |
ઓં નં સર્વસન્ધિષુ નમઃ |
ઓં મઃ પ્રાચ્યામ અસ્ત્રાય ફટ |
ઓં મઃ આગ્નેય્યામ અસ્ત્રાય ફટ |
ઓં મઃ દક્ષિણસ્યામ અસ્ત્રાય ફટ |
ઓં મઃ નૈઋત્યે અસ્ત્રાય ફટ |
ઓં મઃ પ્રતીચ્યામ અસ્ત્રાય ફટ |
ઓં મઃ વાયવ્યે અસ્ત્રાય ફટ |
ઓં મઃ ઉદીચ્યામ અસ્ત્રાય ફટ |
ઓં મઃ ઐશાન્યામ અસ્ત્રાય ફટ |
ઓં મઃ ઊર્ધ્વાયામ અસ્ત્રાય ફટ |
ઓં મઃ અધરાયામ અસ્ત્રાય ફટ |

શ્રી હરિઃ

અથ શ્રીનારાયણકવચ

||રાજોવાચ||
યયા ગુપ્તઃ સહસ્ત્રાક્ષઃ સવાહાન રિપુસૈનિકાન|
ક્રીડન્નિવ વિનિર્જિત્ય ત્રિલોક્યા બુભુજે શ્રિયમ||1||

ભગવંસ્તન્મમાખ્યાહિ વર્મ નારાયણાત્મકમ|
યથાસ્સ્તતાયિનઃ શત્રૂન યેન ગુપ્તોસ્જયન્મૃધે||2||

||શ્રીશુક ઉવાચ||
વૃતઃ પુરોહિતોસ્ત્વાષ્ટ્રો મહેન્દ્રાયાનુપૃચ્છતે|
નારાયણાખ્યં વર્માહ તદિહૈકમનાઃ શૃણુ||3||

વિશ્વરૂપ ઉવાચધૌતાઙ્ઘ્રિપાણિરાચમ્ય સપવિત્ર ઉદઙ મુખઃ|
કૃતસ્વાઙ્ગકરન્યાસો મન્ત્રાભ્યાં વાગ્યતઃ શુચિઃ||4||

નારાયણમયં વર્મ સંનહ્યેદ ભય આગતે|
પાદયોર્જાનુનોરૂર્વોરૂદરે હૃદ્યથોરસિ||5||

મુખે શિરસ્યાનુપૂર્વ્યાદોંકારાદીનિ વિન્યસેત|
ઓં નમો નારાયણાયેતિ વિપર્યયમથાપિ વા||6||

કરન્યાસં તતઃ કુર્યાદ દ્વાદશાક્ષરવિદ્યયા|
પ્રણવાદિયકારન્તમઙ્ગુલ્યઙ્ગુષ્ઠપર્વસુ||7||

ન્યસેદ હૃદય ઓઙ્કારં વિકારમનુ મૂર્ધનિ|
ષકારં તુ ભ્રુવોર્મધ્યે ણકારં શિખયા દિશેત||8||

વેકારં નેત્રયોર્યુઞ્જ્યાન્નકારં સર્વસન્ધિષુ|
મકારમસ્ત્રમુદ્દિશ્ય મન્ત્રમૂર્તિર્ભવેદ બુધઃ||9||

સવિસર્ગં ફડન્તં તત સર્વદિક્ષુ વિનિર્દિશેત|
ઓં વિષ્ણવે નમ ઇતિ ||10||

આત્માનં પરમં ધ્યાયેદ ધ્યેયં ષટ્શક્તિભિર્યુતમ|
વિદ્યાતેજસ્તપોમૂર્તિમિમં મન્ત્રમુદાહરેત ||11||

ઓં હરિર્વિદધ્યાન્મમ સર્વરક્ષાં ન્યસ્તાઙ્ઘ્રિપદ્મઃ પતગેન્દ્રપૃષ્ઠે|
દરારિચર્માસિગદેષુચાપાશાન દધાનોસ્ષ્ટગુણોસ્ષ્ટબાહુઃ ||12||

જલેષુ માં રક્ષતુ મત્સ્યમૂર્તિર્યાદોગણેભ્યો વરૂણસ્ય પાશાત|
સ્થલેષુ માયાવટુવામનોસ્વ્યાત ત્રિવિક્રમઃ ખે‌உવતુ વિશ્વરૂપઃ ||13||

દુર્ગેષ્વટવ્યાજિમુખાદિષુ પ્રભુઃ પાયાન્નૃસિંહો‌உસુરયુથપારિઃ|
વિમુઞ્ચતો યસ્ય મહાટ્ટહાસં દિશો વિનેદુર્ન્યપતંશ્ચ ગર્ભાઃ ||14||

રક્ષત્વસૌ માધ્વનિ યજ્ઞકલ્પઃ સ્વદંષ્ટ્રયોન્નીતધરો વરાહઃ|
રામો‌உદ્રિકૂટેષ્વથ વિપ્રવાસે સલક્ષ્મણોસ્વ્યાદ ભરતાગ્રજોસ્સ્માન ||15||

મામુગ્રધર્માદખિલાત પ્રમાદાન્નારાયણઃ પાતુ નરશ્ચ હાસાત|
દત્તસ્ત્વયોગાદથ યોગનાથઃ પાયાદ ગુણેશઃ કપિલઃ કર્મબન્ધાત ||16||

સનત્કુમારો વતુ કામદેવાદ્ધયશીર્ષા માં પથિ દેવહેલનાત|
દેવર્ષિવર્યઃ પુરૂષાર્ચનાન્તરાત કૂર્મો હરિર્માં નિરયાદશેષાત ||17||

ધન્વન્તરિર્ભગવાન પાત્વપથ્યાદ દ્વન્દ્વાદ ભયાદૃષભો નિર્જિતાત્મા|
યજ્ઞશ્ચ લોકાદવતાજ્જનાન્તાદ બલો ગણાત ક્રોધવશાદહીન્દ્રઃ ||18||

દ્વૈપાયનો ભગવાનપ્રબોધાદ બુદ્ધસ્તુ પાખણ્ડગણાત પ્રમાદાત|
કલ્કિઃ કલે કાલમલાત પ્રપાતુ ધર્માવનાયોરૂકૃતાવતારઃ ||19||

માં કેશવો ગદયા પ્રાતરવ્યાદ ગોવિન્દ આસઙ્ગવમાત્તવેણુઃ|
નારાયણ પ્રાહ્ણ ઉદાત્તશક્તિર્મધ્યન્દિને વિષ્ણુરરીન્દ્રપાણિઃ ||20||

દેવોસ્પરાહ્ણે મધુહોગ્રધન્વા સાયં ત્રિધામાવતુ માધવો મામ|
દોષે હૃષીકેશ ઉતાર્ધરાત્રે નિશીથ એકોસ્વતુ પદ્મનાભઃ ||21||

શ્રીવત્સધામાપરરાત્ર ઈશઃ પ્રત્યૂષ ઈશો‌உસિધરો જનાર્દનઃ|
દામોદરો‌உવ્યાદનુસન્ધ્યં પ્રભાતે વિશ્વેશ્વરો ભગવાન કાલમૂર્તિઃ ||22||

ચક્રં યુગાન્તાનલતિગ્મનેમિ ભ્રમત સમન્તાદ ભગવત્પ્રયુક્તમ|
દન્દગ્ધિ દન્દગ્ધ્યરિસૈન્યમાસુ કક્ષં યથા વાતસખો હુતાશઃ ||23||

ગદે‌உશનિસ્પર્શનવિસ્ફુલિઙ્ગે નિષ્પિણ્ઢિ નિષ્પિણ્ઢ્યજિતપ્રિયાસિ|
કૂષ્માણ્ડવૈનાયકયક્ષરક્ષોભૂતગ્રહાંશ્ચૂર્ણય ચૂર્ણયારીન ||24||

ત્વં યાતુધાનપ્રમથપ્રેતમાતૃપિશાચવિપ્રગ્રહઘોરદૃષ્ટીન|
દરેન્દ્ર વિદ્રાવય કૃષ્ણપૂરિતો ભીમસ્વનો‌உરેર્હૃદયાનિ કમ્પયન ||25||

ત્વં તિગ્મધારાસિવરારિસૈન્યમીશપ્રયુક્તો મમ છિન્ધિ છિન્ધિ|
ચર્મઞ્છતચન્દ્ર છાદય દ્વિષામઘોનાં હર પાપચક્ષુષામ ||26||

યન્નો ભયં ગ્રહેભ્યો ભૂત કેતુભ્યો નૃભ્ય એવ ચ|
સરીસૃપેભ્યો દંષ્ટ્રિભ્યો ભૂતેભ્યોં‌உહોભ્ય એવ વા ||27||

સર્વાણ્યેતાનિ ભગન્નામરૂપાસ્ત્રકીર્તનાત|
પ્રયાન્તુ સંક્ષયં સદ્યો યે નઃ શ્રેયઃ પ્રતીપકાઃ ||28||

ગરૂડ઼ો ભગવાન સ્તોત્રસ્તોભશ્છન્દોમયઃ પ્રભુઃ|
રક્ષત્વશેષકૃચ્છ્રેભ્યો વિષ્વક્સેનઃ સ્વનામભિઃ ||29||

સર્વાપદ્ભ્યો હરેર્નામરૂપયાનાયુધાનિ નઃ|
બુદ્ધિન્દ્રિયમનઃ પ્રાણાન પાન્તુ પાર્ષદભૂષણાઃ ||30||

યથા હિ ભગવાનેવ વસ્તુતઃ સદ્સચ્ચ યત|
સત્યનાનેન નઃ સર્વે યાન્તુ નાશમુપાદ્રવાઃ ||31||

યથૈકાત્મ્યાનુભાવાનાં વિકલ્પરહિતઃ સ્વયમ|
ભૂષણાયુદ્ધલિઙ્ગાખ્યા ધત્તે શક્તીઃ સ્વમાયયા ||32||

તેનૈવ સત્યમાનેન સર્વજ્ઞો ભગવાન હરિઃ|
પાતુ સર્વૈઃ સ્વરૂપૈર્નઃ સદા સર્વત્ર સર્વગઃ ||33

વિદિક્ષુ દિક્ષૂર્ધ્વમધઃ સમન્તાદન્તર્બહિર્ભગવાન નારસિંહઃ|
પ્રહાપયંલ્લોકભયં સ્વનેન ગ્રસ્તસમસ્તતેજાઃ ||34||

મઘવન્નિદમાખ્યાતં વર્મ નારયણાત્મકમ|
વિજેષ્યસ્યઞ્જસા યેન દંશિતો‌உસુરયૂથપાન ||35||

એતદ ધારયમાણસ્તુ યં યં પશ્યતિ ચક્ષુષા|
પદા વા સંસ્પૃશેત સદ્યઃ સાધ્વસાત સ વિમુચ્યતે ||36||

ન કુતશ્ચિત ભયં તસ્ય વિદ્યાં ધારયતો ભવેત|
રાજદસ્યુગ્રહાદિભ્યો વ્યાઘ્રાદિભ્યશ્ચ કર્હિચિત ||37||

ઇમાં વિદ્યાં પુરા કશ્ચિત કૌશિકો ધારયન દ્વિજઃ|
યોગધારણયા સ્વાઙ્ગં જહૌ સ મરૂધન્વનિ ||38||

તસ્યોપરિ વિમાનેન ગન્ધર્વપતિરેકદા|
યયૌ ચિત્રરથઃ સ્ત્રીર્ભિવૃતો યત્ર દ્વિજક્ષયઃ ||39||

ગગનાન્ન્યપતત સદ્યઃ સવિમાનો હ્યવાક શિરાઃ|
સ વાલખિલ્યવચનાદસ્થીન્યાદાય વિસ્મિતઃ|
પ્રાસ્ય પ્રાચીસરસ્વત્યાં સ્નાત્વા ધામ સ્વમન્વગાત ||40||

||શ્રીશુક ઉવાચ||
ય ઇદં શૃણુયાત કાલે યો ધારયતિ ચાદૃતઃ|
તં નમસ્યન્તિ ભૂતાનિ મુચ્યતે સર્વતો ભયાત ||41||

એતાં વિદ્યામધિગતો વિશ્વરૂપાચ્છતક્રતુઃ|
ત્રૈલોક્યલક્ષ્મીં બુભુજે વિનિર્જિત્ય‌உમૃધેસુરાન ||42||

||ઇતિ શ્રીનારાયણકવચં સમ્પૂર્ણમ||
( શ્રીમદ્ભાગવત સ્કન્ધ 6,અ| 8 )

Write Your Comment