Nitya Parayana Slokas in Gujarati

Nitya Parayana Slokas in Gujarati, Lyrics of Nitya Parayana Slokas in Gujarati… Prabhatha Slokam, Prabhatha Bhumi Sloka, Suryodaya Sloka, Snana Sloka, Bhasmadharana Sloka, Bhojana Purva Sloka, Bhojananthara Sloka, Sandhya deepa darshana Sloka, Karya prarambha sloka, Gayatri Mantra, Hanuman Stotram, Sri Rama Stotram, Ganesh Sloka, Shiva Sloka, Guru Sloka, Devi Sloka, Dakshinamurthi Sloka, Shanti Mantra, etc.. are given here.

પ્રભાત શ્લોકં
કરાગ્રે વસતે લક્ષ્મીઃ કરમધ્યે સરસ્વતી |
કરમૂલે સ્થિતા ગૌરી પ્રભાતે કરદર્શનમ ||

પ્રભાત ભૂમિ શ્લોકં
સમુદ્ર વસને દેવી પર્વત સ્તન મંડલે |
વિષ્ણુપત્નિ નમસ્તુભ્યં, પાદસ્પર્શં ક્ષમસ્વમે ||

સૂર્યોદય શ્લોકં
બ્રહ્મસ્વરૂપ મુદયે મધ્યાહ્નેતુ મહેશ્વરમ |
સાહં ધ્યાયેત્સદા વિષ્ણું ત્રિમૂર્તિંચ દિવાકરમ ||

સ્નાન શ્લોકં
ગંગે ચ યમુને ચૈવ ગોદાવરી સરસ્વતી
નર્મદે સિંધુ કાવેરી જલેસ્મિન સન્નિધિં કુરુ ||

ભસ્મ ધારણ શ્લોકં
શ્રીકરં ચ પવિત્રં ચ શોક નિવારણમ |
લોકે વશીકરં પુંસાં ભસ્મં ત્ર્યૈલોક્ય પાવનમ ||

ભોજન પૂર્વ શ્લોકં
બ્રહ્માર્પણં બ્રહ્મ હવિઃ બ્રહ્માગ્નૌ બ્રહ્મણાહુતમ |
બ્રહ્મૈવ તેન ગંતવ્યં બ્રહ્મ કર્મ સમાધિનઃ ||

અહં વૈશ્વાનરો ભૂત્વા પ્રાણિનાં દેહ-માશ્રિતઃ |
પ્રાણાપાન સમાયુક્તઃ પચામ્યન્નં ચતુર્વિધમ ||

ત્વદીયં વસ્તુ ગોવિંદ તુભ્યમેવ સમર્પયે |
ગૃહાણ સુમુખો ભૂત્વા પ્રસીદ પરમેશ્વર ||

ભોજનાનંતર શ્લોકં
અગસ્ત્યં વૈનતેયં ચ શમીં ચ બડબાલનમ |
આહાર પરિણામાર્થં સ્મરામિ ચ વૃકોદરમ ||

સંધ્યા દીપ દર્શન શ્લોકં
દીપં જ્યોતિ પરબ્રહ્મ દીપં સર્વતમોપહમ |
દીપેન સાધ્યતે સર્વં સંધ્યા દીપં નમો‌உસ્તુતે ||

નિદ્રા શ્લોકં
રામં સ્કંધં હનુમન્તં વૈનતેયં વૃકોદરમ |
શયને યઃ સ્મરેન્નિત્યમ દુસ્વપ્ન-સ્તસ્યનશ્યતિ ||

કાર્ય પ્રારંભ શ્લોકં
વક્રતુણ્ડ મહાકાય સૂર્યકોટિ સમપ્રભઃ |
નિર્વિઘ્નં કુરુ મે દેવ સર્વ કાર્યેષુ સર્વદા ||

ગાયત્રિ મંત્રં
ઓં ભૂર્ભુવસ્સુવઃ | તથ્સ’વિતુર્વરે”ણ્યં |
ભર્ગો’ દેવસ્ય’ ધીમહિ | ધિયો યો નઃ’ પ્રચોદયા”ત ||

હનુમ સ્તોત્રં
મનોજવં મારુત તુલ્યવેગં જિતેન્દ્રિયં બુદ્ધિમતાં વરિષ્ટમ |
વાતાત્મજં વાનરયૂધ મુખ્યં શ્રીરામદૂતં શિરસા નમામિ ||

બુદ્ધિર્બલં યશોધૈર્યં નિર્ભયત્વ-મરોગતા |
અજાડ્યં વાક્પટુત્વં ચ હનુમત-સ્મરણાદ-ભવેત ||

શ્રીરામ સ્તોત્રં
શ્રી રામ રામ રામેતી રમે રામે મનોરમે
સહસ્રનામ તત્તુલ્યં રામ નામ વરાનને

ગણેશ સ્તોત્રં
શુક્લાં બરધરં વિષ્ણું શશિવર્ણમ ચતુર્ભુજમ |
પ્રસન્નવદનં ધ્યાયેત સર્વ વિઘ્નોપશાંતયે ||
અગજાનન પદ્માર્કં ગજાનન મહર્નિશમ |
અનેકદંતં ભક્તાના-મેકદંત-મુપાસ્મહે ||

શિવ સ્તોત્રં
ત્ર્યં’બકં યજામહે સુગન્ધિં પુ’ષ્ટિવર્ધ’નમ |
ઉર્વારુકમિ’વ બંધ’નાન-મૃત્યો’ર-મુક્ષીય મા‌உમૃતા”ત ||

ગુરુ શ્લોકં
ગુરુર્બ્રહ્મા ગુરુર્વિષ્ણુઃ ગુરુર્દેવો મહેશ્વરઃ |
ગુરુઃ સાક્ષાત પરબ્રહ્મા તસ્મૈ શ્રી ગુરવે નમઃ ||

સરસ્વતી શ્લોકં
સરસ્વતી નમસ્તુભ્યં વરદે કામરૂપિણી |
વિદ્યારંભં કરિષ્યામિ સિદ્ધિર્ભવતુ મે સદા ||

યા કુંદેંદુ તુષાર હાર ધવળા, યા શુભ્ર વસ્ત્રાવૃતા |
યા વીણા વરદંડ મંડિત કરા, યા શ્વેત પદ્માસના |
યા બ્રહ્માચ્યુત શંકર પ્રભૃતિભિર-દેવૈઃ સદા પૂજિતા |
સા મામ પાતુ સરસ્વતી ભગવતી નિશ્શેષજાડ્યાપહા |

લક્ષ્મી શ્લોકં
લક્ષ્મીં ક્ષીરસમુદ્ર રાજ તનયાં શ્રીરંગ ધામેશ્વરીમ |
દાસીભૂત સમસ્ત દેવ વનિતાં લોકૈક દીપાંકુરામ |
શ્રીમન્મંધ કટાક્ષ લબ્ધ વિભવ બ્રહ્મેંદ્ર ગંગાધરામ |
ત્વાં ત્રૈલોક્યકુટુંબિનીં સરસિજાં વંદે મુકુંદપ્રિયામ ||

વેંકટેશ્વર શ્લોકં
શ્રિયઃ કાંતાય કળ્યાણનિધયે નિધયે‌உર્થિનામ |
શ્રી વેંકટ નિવાસાય શ્રીનિવાસાય મંગળમ ||

દેવી શ્લોકં
સર્વ મંગલ માંગલ્યે શિવે સર્વાર્થ સાધિકે |
શરણ્યે ત્ર્યંબકે દેવિ નારાયણિ નમોસ્તુતે ||

દક્ષિણામૂર્તિ શ્લોકં
ગુરવે સર્વલોકાનાં ભિષજે ભવરોગિણામ |
નિધયે સર્વવિદ્યાનાં દક્ષિણામૂર્તયે નમઃ ||

અપરાધ ક્ષમાપણ સ્તોત્રં
અપરાધ સહસ્રાણિ, ક્રિયંતે‌உહર્નિશં મયા |
દાસો‌உય મિતિ માં મત્વા, ક્ષમસ્વ પરમેશ્વર ||

કરચરણ કૃતં વા કર્મ વાક્કાયજં વા
શ્રવણ નયનજં વા માનસં વાપરાધમ |
વિહિત મવિહિતં વા સર્વમેતત ક્ષમસ્વ
શિવ શિવ કરુણાબ્ધે શ્રી મહાદેવ શંભો ||

કાયેન વાચા મનસેંદ્રિયૈર્વા
બુદ્ધ્યાત્મના વા પ્રકૃતેઃ સ્વભાવાત |
કરોમિ યદ્યત્સકલં પરસ્મૈ નારાયણાયેતિ સમર્પયામિ ||

બૌદ્ધ પ્રાર્થન
બુદ્ધં શરણં ગચ્છામિ
ધર્મં શરણં ગચ્છામિ
સંઘં શરણં ગચ્છામિ

શાંતિ મંત્રં
અસતોમા સદ્ગમયા |
તમસોમા જ્યોતિર્ગમયા |
મૃત્યોર્મા અમૃતંગમયા |
ઓં શાંતિઃ શાંતિઃ શાંતિઃ

સર્વે ભવન્તુ સુખિનઃ સર્વે સન્તુ નિરામયાઃ |
સર્વે ભદ્રાણિ પશ્યન્તુ મા કશ્ચિદ્દુઃખ ભાગ્ભવેત ||

ઓં સહ ના’વવતુ | સ નૌ’ ભુનક્તુ | સહ વીર્યં’ કરવાવહૈ |
તેજસ્વિનાવધી’તમસ્તુ મા વિ’દ્વિષાવહૈ” ||
ઓં શાંતિઃ શાંતિઃ શાંતિઃ’ ||

વિશેષ મંત્રાઃ
પંચાક્ષરિ – ઓં નમશ્શિવાય
અષ્ટાક્ષરિ – ઓં નમો નારાયણાય
દ્વાદશાક્ષરિ – ઓં નમો ભગવતે વાસુદેવાય

Nitya Parayana Slokas in Other Languages

Write Your Comment