Aditya Hrudayam in Gujarati

તતો યુદ્ધ પરિશ્રાન્તં સમરે ચિંતયા સ્થિતમ |
રાવણં ચાગ્રતો દૃષ્ટ્વા યુદ્ધાય સમુપસ્થિતમ || 1 ||

દૈવતૈશ્ચ સમાગમ્ય દ્રષ્ટુમભ્યાગતો રણમ |
ઉપગમ્યા બ્રવીદ્રામમ અગસ્ત્યો ભગવાન ઋષિઃ || 2 ||

રામ રામ મહાબાહો શૃણુ ગુહ્યં સનાતનમ |
યેન સર્વાનરીન વત્સ સમરે વિજયિષ્યસિ || 3 ||

આદિત્ય હૃદયં પુણ્યં સર્વશત્રુ વિનાશનમ |
જયાવહં જપેન્નિત્યમ અક્ષય્યં પરમં શિવમ || 4 ||

સર્વમંગળ માઙ્ગળ્યં સર્વ પાપ પ્રણાશનમ |
ચિંતાશોક પ્રશમનમ આયુર્વર્ધન મુત્તમમ || 5 ||

રશ્મિમંતં સમુદ્યન્તં દેવાસુર નમસ્કૃતમ |
પૂજયસ્વ વિવસ્વન્તં ભાસ્કરં ભુવનેશ્વરમ || 6 ||

સર્વદેવાત્મકો હ્યેષ તેજસ્વી રશ્મિભાવનઃ |
એષ દેવાસુર ગણાન લોકાન પાતિ ગભસ્તિભિઃ || 7 ||

એષ બ્રહ્મા ચ વિષ્ણુશ્ચ શિવઃ સ્કન્દઃ પ્રજાપતિઃ |
મહેન્દ્રો ધનદઃ કાલો યમઃ સોમો હ્યપાં પતિઃ || 8 ||

પિતરો વસવઃ સાધ્યા હ્યશ્વિનૌ મરુતો મનુઃ |
વાયુર્વહ્નિઃ પ્રજાપ્રાણઃ ઋતુકર્તા પ્રભાકરઃ || 9 ||

આદિત્યઃ સવિતા સૂર્યઃ ખગઃ પૂષા ગભસ્તિમાન |
સુવર્ણસદૃશો ભાનુઃ હિરણ્યરેતા દિવાકરઃ || 10 ||

હરિદશ્વઃ સહસ્રાર્ચિઃ સપ્તસપ્તિ-ર્મરીચિમાન |
તિમિરોન્મથનઃ શંભુઃ ત્વષ્ટા માર્તાણ્ડકો‌உંશુમાન || 11 ||

હિરણ્યગર્ભઃ શિશિરઃ તપનો ભાસ્કરો રવિઃ |
અગ્નિગર્ભો‌உદિતેઃ પુત્રઃ શઙ્ખઃ શિશિરનાશનઃ || 12 ||

વ્યોમનાથ સ્તમોભેદી ઋગ્યજુઃસામ-પારગઃ |
ઘનાવૃષ્ટિ રપાં મિત્રો વિન્ધ્યવીથી પ્લવઙ્ગમઃ || 13 ||

આતપી મંડલી મૃત્યુઃ પિઙ્ગળઃ સર્વતાપનઃ |
કવિર્વિશ્વો મહાતેજા રક્તઃ સર્વભવોદ્ભવઃ || 14 ||

નક્ષત્ર ગ્રહ તારાણામ અધિપો વિશ્વભાવનઃ |
તેજસામપિ તેજસ્વી દ્વાદશાત્મન-નમો‌உસ્તુ તે || 15 ||

નમઃ પૂર્વાય ગિરયે પશ્ચિમાયાદ્રયે નમઃ |
જ્યોતિર્ગણાનાં પતયે દિનાધિપતયે નમઃ || 16 ||

જયાય જયભદ્રાય હર્યશ્વાય નમો નમઃ |
નમો નમઃ સહસ્રાંશો આદિત્યાય નમો નમઃ || 17 ||

નમ ઉગ્રાય વીરાય સારઙ્ગાય નમો નમઃ |
નમઃ પદ્મપ્રબોધાય માર્તાણ્ડાય નમો નમઃ || 18 ||

બ્રહ્મેશાનાચ્યુતેશાય સૂર્યાયાદિત્ય-વર્ચસે |
ભાસ્વતે સર્વભક્ષાય રૌદ્રાય વપુષે નમઃ || 19 ||

તમોઘ્નાય હિમઘ્નાય શત્રુઘ્નાયા મિતાત્મને |
કૃતઘ્નઘ્નાય દેવાય જ્યોતિષાં પતયે નમઃ || 20 ||

તપ્ત ચામીકરાભાય વહ્નયે વિશ્વકર્મણે |
નમસ્તમો‌உભિ નિઘ્નાય રુચયે લોકસાક્ષિણે || 21 ||

નાશયત્યેષ વૈ ભૂતં તદેવ સૃજતિ પ્રભુઃ |
પાયત્યેષ તપત્યેષ વર્ષત્યેષ ગભસ્તિભિઃ || 22 ||

એષ સુપ્તેષુ જાગર્તિ ભૂતેષુ પરિનિષ્ઠિતઃ |
એષ એવાગ્નિહોત્રં ચ ફલં ચૈવાગ્નિ હોત્રિણામ || 23 ||

વેદાશ્ચ ક્રતવશ્ચૈવ ક્રતૂનાં ફલમેવ ચ |
યાનિ કૃત્યાનિ લોકેષુ સર્વ એષ રવિઃ પ્રભુઃ || 24 ||

ફલશ્રુતિઃ

એન માપત્સુ કૃચ્છ્રેષુ કાન્તારેષુ ભયેષુ ચ |
કીર્તયન પુરુષઃ કશ્ચિન-નાવશીદતિ રાઘવ || 25 ||

પૂજયસ્વૈન મેકાગ્રો દેવદેવં જગત્પતિમ |
એતત ત્રિગુણિતં જપ્ત્વા યુદ્ધેષુ વિજયિષ્યસિ || 26 ||

અસ્મિન ક્ષણે મહાબાહો રાવણં ત્વં વધિષ્યસિ |
એવમુક્ત્વા તદાગસ્ત્યો જગામ ચ યથાગતમ || 27 ||

એતચ્છ્રુત્વા મહાતેજાઃ નષ્ટશોકો‌உભવત-તદા |
ધારયામાસ સુપ્રીતો રાઘવઃ પ્રયતાત્મવાન || 28 ||

આદિત્યં પ્રેક્ષ્ય જપ્ત્વા તુ પરં હર્ષમવાપ્તવાન |
ત્રિરાચમ્ય શુચિર્ભૂત્વા ધનુરાદાય વીર્યવાન || 29 ||

રાવણં પ્રેક્ષ્ય હૃષ્ટાત્મા યુદ્ધાય સમુપાગમત |
સર્વયત્નેન મહતા વધે તસ્ય ધૃતો‌உભવત || 30 ||

અધ રવિરવદન-નિરીક્ષ્ય રામં મુદિતમનાઃ પરમં પ્રહૃષ્યમાણઃ |
નિશિચરપતિ સંક્ષયં વિદિત્વા સુરગણ મધ્યગતો વચસ્ત્વરેતિ || 31 ||

ઇત્યાર્ષે શ્રીમદ્રામાયણે વાલ્મિકીયે આદિકાવ્યે યુદ્દકાણ્ડે પઞ્ચાધિક શતતમ સર્ગઃ ||

Aditya Hrudayam in Other Languages

Write Your Comment