Sri Maha Ganapati Sahasranama Stotram in Gujarati

મુનિરુવાચ
કથં નામ્નાં સહસ્રં તં ગણેશ ઉપદિષ્ટવાન |
શિવદં તન્મમાચક્ષ્વ લોકાનુગ્રહતત્પર || 1 ||

બ્રહ્મોવાચ
દેવઃ પૂર્વં પુરારાતિઃ પુરત્રયજયોદ્યમે |
અનર્ચનાદ્ગણેશસ્ય જાતો વિઘ્નાકુલઃ કિલ || 2 ||

મનસા સ વિનિર્ધાર્ય દદૃશે વિઘ્નકારણમ |
મહાગણપતિં ભક્ત્યા સમભ્યર્ચ્ય યથાવિધિ || 3 ||

વિઘ્નપ્રશમનોપાયમપૃચ્છદપરિશ્રમમ |
સન્તુષ્ટઃ પૂજયા શમ્ભોર્મહાગણપતિઃ સ્વયમ || 4 ||

સર્વવિઘ્નપ્રશમનં સર્વકામફલપ્રદમ |
તતસ્તસ્મૈ સ્વયં નામ્નાં સહસ્રમિદમબ્રવીત || 5 ||

અસ્ય શ્રીમહાગણપતિસહસ્રનામસ્તોત્રમાલામન્ત્રસ્ય |
ગણેશ ઋષિઃ, મહાગણપતિર્દેવતા, નાનાવિધાનિચ્છન્દાંસિ |
હુમિતિ બીજમ, તુઙ્ગમિતિ શક્તિઃ, સ્વાહાશક્તિરિતિ કીલકમ |
સકલવિઘ્નવિનાશનદ્વારા શ્રીમહાગણપતિપ્રસાદસિદ્ધ્યર્થે જપે વિનિયોગઃ |

અથ કરન્યાસઃ
ગણેશ્વરો ગણક્રીડ ઇત્યઙ્ગુષ્ઠાભ્યાં નમઃ |
કુમારગુરુરીશાન ઇતિ તર્જનીભ્યાં નમઃ ||
બ્રહ્માણ્ડકુમ્ભશ્ચિદ્વ્યોમેતિ મધ્યમાભ્યાં નમઃ |
રક્તો રક્તામ્બરધર ઇત્યનામિકાભ્યાં નમઃ
સર્વસદ્ગુરુસંસેવ્ય ઇતિ કનિષ્ઠિકાભ્યાં નમઃ |
લુપ્તવિઘ્નઃ સ્વભક્તાનામિતિ કરતલકરપૃષ્ઠાભ્યાં નમઃ ||

અથ અંગન્યાસઃ
છન્દશ્છન્દોદ્ભવ ઇતિ હૃદયાય નમઃ |
નિષ્કલો નિર્મલ ઇતિ શિરસે સ્વાહા |
સૃષ્ટિસ્થિતિલયક્રીડ ઇતિ શિખાયૈ વષટ |
જ્ઞાનં વિજ્ઞાનમાનન્દ ઇતિ કવચાય હુમ |
અષ્ટાઙ્ગયોગફલભૃદિતિ નેત્રત્રયાય વૌષટ |
અનન્તશક્તિસહિત ઇત્યસ્ત્રાય ફટ |
ભૂર્ભુવઃ સ્વરોમ ઇતિ દિગ્બન્ધઃ |

અથ ધ્યાનમ
ગજવદનમચિન્ત્યં તીક્ષ્ણદંષ્ટ્રં ત્રિનેત્રં
બૃહદુદરમશેષં ભૂતિરાજં પુરાણમ |
અમરવરસુપૂજ્યં રક્તવર્ણં સુરેશં
પશુપતિસુતમીશં વિઘ્નરાજં નમામિ ||

શ્રીગણપતિરુવાચ
ઓં ગણેશ્વરો ગણક્રીડો ગણનાથો ગણાધિપઃ |
એકદન્તો વક્રતુણ્ડો ગજવક્ત્રો મહોદરઃ || 1 ||

લમ્બોદરો ધૂમ્રવર્ણો વિકટો વિઘ્નનાશનઃ |
સુમુખો દુર્મુખો બુદ્ધો વિઘ્નરાજો ગજાનનઃ || 2 ||

ભીમઃ પ્રમોદ આમોદઃ સુરાનન્દો મદોત્કટઃ |
હેરમ્બઃ શમ્બરઃ શમ્ભુર્લમ્બકર્ણો મહાબલઃ || 3 ||

નન્દનો લમ્પટો ભીમો મેઘનાદો ગણઞ્જયઃ |
વિનાયકો વિરૂપાક્ષો વીરઃ શૂરવરપ્રદઃ || 4 ||

મહાગણપતિર્બુદ્ધિપ્રિયઃ ક્ષિપ્રપ્રસાદનઃ |
રુદ્રપ્રિયો ગણાધ્યક્ષ ઉમાપુત્રો‌உઘનાશનઃ || 5 ||

કુમારગુરુરીશાનપુત્રો મૂષકવાહનઃ |
સિદ્ધિપ્રિયઃ સિદ્ધિપતિઃ સિદ્ધઃ સિદ્ધિવિનાયકઃ || 6 ||

અવિઘ્નસ્તુમ્બુરુઃ સિંહવાહનો મોહિનીપ્રિયઃ |
કટઙ્કટો રાજપુત્રઃ શાકલઃ સંમિતોમિતઃ || 7 ||

કૂષ્માણ્ડસામસમ્ભૂતિર્દુર્જયો ધૂર્જયો જયઃ |
ભૂપતિર્ભુવનપતિર્ભૂતાનાં પતિરવ્યયઃ || 8 ||

વિશ્વકર્તા વિશ્વમુખો વિશ્વરૂપો નિધિર્ગુણઃ |
કવિઃ કવીનામૃષભો બ્રહ્મણ્યો બ્રહ્મવિત્પ્રિયઃ || 9 ||

જ્યેષ્ઠરાજો નિધિપતિર્નિધિપ્રિયપતિપ્રિયઃ |
હિરણ્મયપુરાન્તઃસ્થઃ સૂર્યમણ્ડલમધ્યગઃ || 10 ||

કરાહતિધ્વસ્તસિન્ધુસલિલઃ પૂષદન્તભિત |
ઉમાઙ્કકેલિકુતુકી મુક્તિદઃ કુલપાવનઃ || 11 ||

કિરીટી કુણ્ડલી હારી વનમાલી મનોમયઃ |
વૈમુખ્યહતદૈત્યશ્રીઃ પાદાહતિજિતક્ષિતિઃ || 12 ||

સદ્યોજાતઃ સ્વર્ણમુઞ્જમેખલી દુર્નિમિત્તહૃત |
દુઃસ્વપ્નહૃત્પ્રસહનો ગુણી નાદપ્રતિષ્ઠિતઃ || 13 ||

સુરૂપઃ સર્વનેત્રાધિવાસો વીરાસનાશ્રયઃ |
પીતામ્બરઃ ખણ્ડરદઃ ખણ્ડવૈશાખસંસ્થિતઃ || 14 ||

ચિત્રાઙ્ગઃ શ્યામદશનો ભાલચન્દ્રો હવિર્ભુજઃ |
યોગાધિપસ્તારકસ્થઃ પુરુષો ગજકર્ણકઃ || 15 ||

ગણાધિરાજો વિજયઃ સ્થિરો ગજપતિધ્વજી |
દેવદેવઃ સ્મરઃ પ્રાણદીપકો વાયુકીલકઃ || 16 ||

વિપશ્ચિદ્વરદો નાદો નાદભિન્નમહાચલઃ |
વરાહરદનો મૃત્યુઞ્જયો વ્યાઘ્રાજિનામ્બરઃ || 17 ||

ઇચ્છાશક્તિભવો દેવત્રાતા દૈત્યવિમર્દનઃ |
શમ્ભુવક્ત્રોદ્ભવઃ શમ્ભુકોપહા શમ્ભુહાસ્યભૂઃ || 18 ||

શમ્ભુતેજાઃ શિવાશોકહારી ગૌરીસુખાવહઃ |
ઉમાઙ્ગમલજો ગૌરીતેજોભૂઃ સ્વર્ધુનીભવઃ || 19 ||

યજ્ઞકાયો મહાનાદો ગિરિવર્ષ્મા શુભાનનઃ |
સર્વાત્મા સર્વદેવાત્મા બ્રહ્મમૂર્ધા કકુપ્શ્રુતિઃ || 20 ||

બ્રહ્માણ્ડકુમ્ભશ્ચિદ્વ્યોમભાલઃસત્યશિરોરુહઃ |
જગજ્જન્મલયોન્મેષનિમેષો‌உગ્ન્યર્કસોમદૃક || 21 ||

ગિરીન્દ્રૈકરદો ધર્માધર્મોષ્ઠઃ સામબૃંહિતઃ |
ગ્રહર્ક્ષદશનો વાણીજિહ્વો વાસવનાસિકઃ || 22 ||

ભ્રૂમધ્યસંસ્થિતકરો બ્રહ્મવિદ્યામદોદકઃ |
કુલાચલાંસઃ સોમાર્કઘણ્ટો રુદ્રશિરોધરઃ || 23 ||

નદીનદભુજઃ સર્પાઙ્ગુલીકસ્તારકાનખઃ |
વ્યોમનાભિઃ શ્રીહૃદયો મેરુપૃષ્ઠો‌உર્ણવોદરઃ || 24 ||

કુક્ષિસ્થયક્ષગન્ધર્વરક્ષઃકિન્નરમાનુષઃ |
પૃથ્વીકટિઃ સૃષ્ટિલિઙ્ગઃ શૈલોરુર્દસ્રજાનુકઃ || 25 ||

પાતાલજઙ્ઘો મુનિપાત્કાલાઙ્ગુષ્ઠસ્ત્રયીતનુઃ |
જ્યોતિર્મણ્ડલલાઙ્ગૂલો હૃદયાલાનનિશ્ચલઃ || 26 ||

હૃત્પદ્મકર્ણિકાશાલી વિયત્કેલિસરોવરઃ |
સદ્ભક્તધ્યાનનિગડઃ પૂજાવારિનિવારિતઃ || 27 ||

પ્રતાપી કાશ્યપો મન્તા ગણકો વિષ્ટપી બલી |
યશસ્વી ધાર્મિકો જેતા પ્રથમઃ પ્રમથેશ્વરઃ || 28 ||

ચિન્તામણિર્દ્વીપપતિઃ કલ્પદ્રુમવનાલયઃ |
રત્નમણ્ડપમધ્યસ્થો રત્નસિંહાસનાશ્રયઃ || 29 ||

તીવ્રાશિરોદ્ધૃતપદો જ્વાલિનીમૌલિલાલિતઃ |
નન્દાનન્દિતપીઠશ્રીર્ભોગદો ભૂષિતાસનઃ || 30 ||

સકામદાયિનીપીઠઃ સ્ફુરદુગ્રાસનાશ્રયઃ |
તેજોવતીશિરોરત્નં સત્યાનિત્યાવતંસિતઃ || 31 ||

સવિઘ્નનાશિનીપીઠઃ સર્વશક્ત્યમ્બુજાલયઃ |
લિપિપદ્માસનાધારો વહ્નિધામત્રયાલયઃ || 32 ||

ઉન્નતપ્રપદો ગૂઢગુલ્ફઃ સંવૃતપાર્ષ્ણિકઃ |
પીનજઙ્ઘઃ શ્લિષ્ટજાનુઃ સ્થૂલોરુઃ પ્રોન્નમત્કટિઃ || 33 ||

નિમ્નનાભિઃ સ્થૂલકુક્ષિઃ પીનવક્ષા બૃહદ્ભુજઃ |
પીનસ્કન્ધઃ કમ્બુકણ્ઠો લમ્બોષ્ઠો લમ્બનાસિકઃ || 34 ||

ભગ્નવામરદસ્તુઙ્ગસવ્યદન્તો મહાહનુઃ |
હ્રસ્વનેત્રત્રયઃ શૂર્પકર્ણો નિબિડમસ્તકઃ || 35 ||

સ્તબકાકારકુમ્ભાગ્રો રત્નમૌલિર્નિરઙ્કુશઃ |
સર્પહારકટીસૂત્રઃ સર્પયજ્ઞોપવીતવાન || 36 ||

સર્પકોટીરકટકઃ સર્પગ્રૈવેયકાઙ્ગદઃ |
સર્પકક્ષોદરાબન્ધઃ સર્પરાજોત્તરચ્છદઃ || 37 ||

રક્તો રક્તામ્બરધરો રક્તમાલાવિભૂષણઃ |
રક્તેક્ષનો રક્તકરો રક્તતાલ્વોષ્ઠપલ્લવઃ || 38 ||

શ્વેતઃ શ્વેતામ્બરધરઃ શ્વેતમાલાવિભૂષણઃ |
શ્વેતાતપત્રરુચિરઃ શ્વેતચામરવીજિતઃ || 39 ||

સર્વાવયવસમ્પૂર્ણઃ સર્વલક્ષણલક્ષિતઃ |
સર્વાભરણશોભાઢ્યઃ સર્વશોભાસમન્વિતઃ || 40 ||

સર્વમઙ્ગલમાઙ્ગલ્યઃ સર્વકારણકારણમ |
સર્વદેવવરઃ શાર્ઙ્ગી બીજપૂરી ગદાધરઃ || 41 ||

શુભાઙ્ગો લોકસારઙ્ગઃ સુતન્તુસ્તન્તુવર્ધનઃ |
કિરીટી કુણ્ડલી હારી વનમાલી શુભાઙ્ગદઃ || 42 ||

ઇક્ષુચાપધરઃ શૂલી ચક્રપાણિઃ સરોજભૃત |
પાશી ધૃતોત્પલઃ શાલિમઞ્જરીભૃત્સ્વદન્તભૃત || 43 ||

કલ્પવલ્લીધરો વિશ્વાભયદૈકકરો વશી |
અક્ષમાલાધરો જ્ઞાનમુદ્રાવાન મુદ્ગરાયુધઃ || 44 ||

પૂર્ણપાત્રી કમ્બુધરો વિધૃતાઙ્કુશમૂલકઃ |
કરસ્થામ્રફલશ્ચૂતકલિકાભૃત્કુઠારવાન || 45 ||

પુષ્કરસ્થસ્વર્ણઘટીપૂર્ણરત્નાભિવર્ષકઃ |
ભારતીસુન્દરીનાથો વિનાયકરતિપ્રિયઃ || 46 ||

મહાલક્ષ્મીપ્રિયતમઃ સિદ્ધલક્ષ્મીમનોરમઃ |
રમારમેશપૂર્વાઙ્ગો દક્ષિણોમામહેશ્વરઃ || 47 ||

મહીવરાહવામાઙ્ગો રતિકન્દર્પપશ્ચિમઃ |
આમોદમોદજનનઃ સપ્રમોદપ્રમોદનઃ || 48 ||

સંવર્ધિતમહાવૃદ્ધિરૃદ્ધિસિદ્ધિપ્રવર્ધનઃ |
દન્તસૌમુખ્યસુમુખઃ કાન્તિકન્દલિતાશ્રયઃ || 49 ||

મદનાવત્યાશ્રિતાઙ્ઘ્રિઃ કૃતવૈમુખ્યદુર્મુખઃ |
વિઘ્નસંપલ્લવઃ પદ્મઃ સર્વોન્નતમદદ્રવઃ || 50 ||

વિઘ્નકૃન્નિમ્નચરણો દ્રાવિણીશક્તિસત્કૃતઃ |
તીવ્રાપ્રસન્નનયનો જ્વાલિનીપાલિતૈકદૃક || 51 ||

મોહિનીમોહનો ભોગદાયિનીકાન્તિમણ્ડનઃ |
કામિનીકાન્તવક્ત્રશ્રીરધિષ્ઠિતવસુન્ધરઃ || 52 ||

વસુધારામદોન્નાદો મહાશઙ્ખનિધિપ્રિયઃ |
નમદ્વસુમતીમાલી મહાપદ્મનિધિઃ પ્રભુઃ || 53 ||

સર્વસદ્ગુરુસંસેવ્યઃ શોચિષ્કેશહૃદાશ્રયઃ |
ઈશાનમૂર્ધા દેવેન્દ્રશિખઃ પવનનન્દનઃ || 54 ||

પ્રત્યુગ્રનયનો દિવ્યો દિવ્યાસ્ત્રશતપર્વધૃક |
ઐરાવતાદિસર્વાશાવારણો વારણપ્રિયઃ || 55 ||

વજ્રાદ્યસ્ત્રપરીવારો ગણચણ્ડસમાશ્રયઃ |
જયાજયપરિકરો વિજયાવિજયાવહઃ || 56 ||

અજયાર્ચિતપાદાબ્જો નિત્યાનન્દવનસ્થિતઃ |
વિલાસિનીકૃતોલ્લાસઃ શૌણ્ડી સૌન્દર્યમણ્ડિતઃ || 57 ||

અનન્તાનન્તસુખદઃ સુમઙ્ગલસુમઙ્ગલઃ |
જ્ઞાનાશ્રયઃ ક્રિયાધાર ઇચ્છાશક્તિનિષેવિતઃ || 58 ||

સુભગાસંશ્રિતપદો લલિતાલલિતાશ્રયઃ |
કામિનીપાલનઃ કામકામિનીકેલિલાલિતઃ || 59 ||

સરસ્વત્યાશ્રયો ગૌરીનન્દનઃ શ્રીનિકેતનઃ |
ગુરુગુપ્તપદો વાચાસિદ્ધો વાગીશ્વરીપતિઃ || 60 ||

નલિનીકામુકો વામારામો જ્યેષ્ઠામનોરમઃ |
રૌદ્રીમુદ્રિતપાદાબ્જો હુમ્બીજસ્તુઙ્ગશક્તિકઃ || 61 ||

વિશ્વાદિજનનત્રાણઃ સ્વાહાશક્તિઃ સકીલકઃ |
અમૃતાબ્ધિકૃતાવાસો મદઘૂર્ણિતલોચનઃ || 62 ||

ઉચ્છિષ્ટોચ્છિષ્ટગણકો ગણેશો ગણનાયકઃ |
સાર્વકાલિકસંસિદ્ધિર્નિત્યસેવ્યો દિગમ્બરઃ || 63 ||

અનપાયો‌உનન્તદૃષ્ટિરપ્રમેયો‌உજરામરઃ |
અનાવિલો‌உપ્રતિહતિરચ્યુતો‌உમૃતમક્ષરઃ || 64 ||

અપ્રતર્ક્યો‌உક્ષયો‌உજય્યો‌உનાધારો‌உનામયોમલઃ |
અમેયસિદ્ધિરદ્વૈતમઘોરો‌உગ્નિસમાનનઃ || 65 ||

અનાકારો‌உબ્ધિભૂમ્યગ્નિબલઘ્નો‌உવ્યક્તલક્ષણઃ |
આધારપીઠમાધાર આધારાધેયવર્જિતઃ || 66 ||

આખુકેતન આશાપૂરક આખુમહારથઃ |
ઇક્ષુસાગરમધ્યસ્થ ઇક્ષુભક્ષણલાલસઃ || 67 ||

ઇક્ષુચાપાતિરેકશ્રીરિક્ષુચાપનિષેવિતઃ |
ઇન્દ્રગોપસમાનશ્રીરિન્દ્રનીલસમદ્યુતિઃ || 68 ||

ઇન્દીવરદલશ્યામ ઇન્દુમણ્ડલમણ્ડિતઃ |
ઇધ્મપ્રિય ઇડાભાગ ઇડાવાનિન્દિરાપ્રિયઃ || 69 ||

ઇક્ષ્વાકુવિઘ્નવિધ્વંસી ઇતિકર્તવ્યતેપ્સિતઃ |
ઈશાનમૌલિરીશાન ઈશાનપ્રિય ઈતિહા || 70 ||

ઈષણાત્રયકલ્પાન્ત ઈહામાત્રવિવર્જિતઃ |
ઉપેન્દ્ર ઉડુભૃન્મૌલિરુડુનાથકરપ્રિયઃ || 71 ||

ઉન્નતાનન ઉત્તુઙ્ગ ઉદારસ્ત્રિદશાગ્રણીઃ |
ઊર્જસ્વાનૂષ્મલમદ ઊહાપોહદુરાસદઃ || 72 ||

ઋગ્યજુઃસામનયન ઋદ્ધિસિદ્ધિસમર્પકઃ |
ઋજુચિત્તૈકસુલભો ઋણત્રયવિમોચનઃ || 73 ||

લુપ્તવિઘ્નઃ સ્વભક્તાનાં લુપ્તશક્તિઃ સુરદ્વિષામ |
લુપ્તશ્રીર્વિમુખાર્ચાનાં લૂતાવિસ્ફોટનાશનઃ || 74 ||

એકારપીઠમધ્યસ્થ એકપાદકૃતાસનઃ |
એજિતાખિલદૈત્યશ્રીરેધિતાખિલસંશ્રયઃ || 75 ||

ઐશ્વર્યનિધિરૈશ્વર્યમૈહિકામુષ્મિકપ્રદઃ |
ઐરંમદસમોન્મેષ ઐરાવતસમાનનઃ || 76 ||

ઓંકારવાચ્ય ઓંકાર ઓજસ્વાનોષધીપતિઃ |
ઔદાર્યનિધિરૌદ્ધત્યધૈર્ય ઔન્નત્યનિઃસમઃ || 77 ||

અઙ્કુશઃ સુરનાગાનામઙ્કુશાકારસંસ્થિતઃ |
અઃ સમસ્તવિસર્ગાન્તપદેષુ પરિકીર્તિતઃ || 78 ||

કમણ્ડલુધરઃ કલ્પઃ કપર્દી કલભાનનઃ |
કર્મસાક્ષી કર્મકર્તા કર્માકર્મફલપ્રદઃ || 79 ||

કદમ્બગોલકાકારઃ કૂષ્માણ્ડગણનાયકઃ |
કારુણ્યદેહઃ કપિલઃ કથકઃ કટિસૂત્રભૃત || 80 ||

ખર્વઃ ખડ્ગપ્રિયઃ ખડ્ગઃ ખાન્તાન્તઃસ્થઃ ખનિર્મલઃ |
ખલ્વાટશૃઙ્ગનિલયઃ ખટ્વાઙ્ગી ખદુરાસદઃ || 81 ||

ગુણાઢ્યો ગહનો ગદ્યો ગદ્યપદ્યસુધાર્ણવઃ |
ગદ્યગાનપ્રિયો ગર્જો ગીતગીર્વાણપૂર્વજઃ || 82 ||

ગુહ્યાચારરતો ગુહ્યો ગુહ્યાગમનિરૂપિતઃ |
ગુહાશયો ગુડાબ્ધિસ્થો ગુરુગમ્યો ગુરુર્ગુરુઃ || 83 ||

ઘણ્ટાઘર્ઘરિકામાલી ઘટકુમ્ભો ઘટોદરઃ |
ઙકારવાચ્યો ઙાકારો ઙકારાકારશુણ્ડભૃત || 84 ||

ચણ્ડશ્ચણ્ડેશ્વરશ્ચણ્ડી ચણ્ડેશશ્ચણ્ડવિક્રમઃ |
ચરાચરપિતા ચિન્તામણિશ્ચર્વણલાલસઃ || 85 ||

છન્દશ્છન્દોદ્ભવશ્છન્દો દુર્લક્ષ્યશ્છન્દવિગ્રહઃ |
જગદ્યોનિર્જગત્સાક્ષી જગદીશો જગન્મયઃ || 86 ||

જપ્યો જપપરો જાપ્યો જિહ્વાસિંહાસનપ્રભુઃ |
સ્રવદ્ગણ્ડોલ્લસદ્ધાનઝઙ્કારિભ્રમરાકુલઃ || 87 ||

ટઙ્કારસ્ફારસંરાવષ્ટઙ્કારમણિનૂપુરઃ |
ઠદ્વયીપલ્લવાન્તસ્થસર્વમન્ત્રેષુ સિદ્ધિદઃ || 88 ||

ડિણ્ડિમુણ્ડો ડાકિનીશો ડામરો ડિણ્ડિમપ્રિયઃ |
ઢક્કાનિનાદમુદિતો ઢૌઙ્કો ઢુણ્ઢિવિનાયકઃ || 89 ||

તત્ત્વાનાં પ્રકૃતિસ્તત્ત્વં તત્ત્વંપદનિરૂપિતઃ |
તારકાન્તરસંસ્થાનસ્તારકસ્તારકાન્તકઃ || 90 ||

સ્થાણુઃ સ્થાણુપ્રિયઃ સ્થાતા સ્થાવરં જઙ્ગમં જગત |
દક્ષયજ્ઞપ્રમથનો દાતા દાનં દમો દયા || 91 ||

દયાવાન્દિવ્યવિભવો દણ્ડભૃદ્દણ્ડનાયકઃ |
દન્તપ્રભિન્નાભ્રમાલો દૈત્યવારણદારણઃ || 92 ||

દંષ્ટ્રાલગ્નદ્વીપઘટો દેવાર્થનૃગજાકૃતિઃ |
ધનં ધનપતેર્બન્ધુર્ધનદો ધરણીધરઃ || 93 ||

ધ્યાનૈકપ્રકટો ધ્યેયો ધ્યાનં ધ્યાનપરાયણઃ |
ધ્વનિપ્રકૃતિચીત્કારો બ્રહ્માણ્ડાવલિમેખલઃ || 94 ||

નન્દ્યો નન્દિપ્રિયો નાદો નાદમધ્યપ્રતિષ્ઠિતઃ |
નિષ્કલો નિર્મલો નિત્યો નિત્યાનિત્યો નિરામયઃ || 95 ||

પરં વ્યોમ પરં ધામ પરમાત્મા પરં પદમ || 96 ||

પરાત્પરઃ પશુપતિઃ પશુપાશવિમોચનઃ |
પૂર્ણાનન્દઃ પરાનન્દઃ પુરાણપુરુષોત્તમઃ || 97 ||

પદ્મપ્રસન્નવદનઃ પ્રણતાજ્ઞાનનાશનઃ |
પ્રમાણપ્રત્યયાતીતઃ પ્રણતાર્તિનિવારણઃ || 98 ||

ફણિહસ્તઃ ફણિપતિઃ ફૂત્કારઃ ફણિતપ્રિયઃ |
બાણાર્ચિતાઙ્ઘ્રિયુગલો બાલકેલિકુતૂહલી |
બ્રહ્મ બ્રહ્માર્ચિતપદો બ્રહ્મચારી બૃહસ્પતિઃ || 99 ||

બૃહત્તમો બ્રહ્મપરો બ્રહ્મણ્યો બ્રહ્મવિત્પ્રિયઃ |
બૃહન્નાદાગ્ર્યચીત્કારો બ્રહ્માણ્ડાવલિમેખલઃ || 100 ||

ભ્રૂક્ષેપદત્તલક્ષ્મીકો ભર્ગો ભદ્રો ભયાપહઃ |
ભગવાન ભક્તિસુલભો ભૂતિદો ભૂતિભૂષણઃ || 101 ||

ભવ્યો ભૂતાલયો ભોગદાતા ભ્રૂમધ્યગોચરઃ |
મન્ત્રો મન્ત્રપતિર્મન્ત્રી મદમત્તો મનો મયઃ || 102 ||

મેખલાહીશ્વરો મન્દગતિર્મન્દનિભેક્ષણઃ |
મહાબલો મહાવીર્યો મહાપ્રાણો મહામનાઃ || 103 ||

યજ્ઞો યજ્ઞપતિર્યજ્ઞગોપ્તા યજ્ઞફલપ્રદઃ |
યશસ્કરો યોગગમ્યો યાજ્ઞિકો યાજકપ્રિયઃ || 104 ||

રસો રસપ્રિયો રસ્યો રઞ્જકો રાવણાર્ચિતઃ |
રાજ્યરક્ષાકરો રત્નગર્ભો રાજ્યસુખપ્રદઃ || 105 ||

લક્ષો લક્ષપતિર્લક્ષ્યો લયસ્થો લડ્ડુકપ્રિયઃ |
લાસપ્રિયો લાસ્યપરો લાભકૃલ્લોકવિશ્રુતઃ || 106 ||

વરેણ્યો વહ્નિવદનો વન્દ્યો વેદાન્તગોચરઃ |
વિકર્તા વિશ્વતશ્ચક્ષુર્વિધાતા વિશ્વતોમુખઃ || 107 ||

વામદેવો વિશ્વનેતા વજ્રિવજ્રનિવારણઃ |
વિવસ્વદ્બન્ધનો વિશ્વાધારો વિશ્વેશ્વરો વિભુઃ || 108 ||

શબ્દબ્રહ્મ શમપ્રાપ્યઃ શમ્ભુશક્તિગણેશ્વરઃ |
શાસ્તા શિખાગ્રનિલયઃ શરણ્યઃ શમ્બરેશ્વરઃ || 109 ||

ષડૃતુકુસુમસ્રગ્વી ષડાધારઃ ષડક્ષરઃ |
સંસારવૈદ્યઃ સર્વજ્ઞઃ સર્વભેષજભેષજમ || 110 ||

સૃષ્ટિસ્થિતિલયક્રીડઃ સુરકુઞ્જરભેદકઃ |
સિન્દૂરિતમહાકુમ્ભઃ સદસદ્ભક્તિદાયકઃ || 111 ||

સાક્ષી સમુદ્રમથનઃ સ્વયંવેદ્યઃ સ્વદક્ષિણઃ |
સ્વતન્ત્રઃ સત્યસંકલ્પઃ સામગાનરતઃ સુખી || 112 ||

હંસો હસ્તિપિશાચીશો હવનં હવ્યકવ્યભુક |
હવ્યં હુતપ્રિયો હૃષ્ટો હૃલ્લેખામન્ત્રમધ્યગઃ || 113 ||

ક્ષેત્રાધિપઃ ક્ષમાભર્તા ક્ષમાક્ષમપરાયણઃ |
ક્ષિપ્રક્ષેમકરઃ ક્ષેમાનન્દઃ ક્ષોણીસુરદ્રુમઃ || 114 ||

ધર્મપ્રદો‌உર્થદઃ કામદાતા સૌભાગ્યવર્ધનઃ |
વિદ્યાપ્રદો વિભવદો ભુક્તિમુક્તિફલપ્રદઃ || 115 ||

આભિરૂપ્યકરો વીરશ્રીપ્રદો વિજયપ્રદઃ |
સર્વવશ્યકરો ગર્ભદોષહા પુત્રપૌત્રદઃ || 116 ||

મેધાદઃ કીર્તિદઃ શોકહારી દૌર્ભાગ્યનાશનઃ |
પ્રતિવાદિમુખસ્તમ્ભો રુષ્ટચિત્તપ્રસાદનઃ || 117 ||

પરાભિચારશમનો દુઃખહા બન્ધમોક્ષદઃ |
લવસ્ત્રુટિઃ કલા કાષ્ઠા નિમેષસ્તત્પરક્ષણઃ || 118 ||

ઘટી મુહૂર્તઃ પ્રહરો દિવા નક્તમહર્નિશમ |
પક્ષો માસર્ત્વયનાબ્દયુગં કલ્પો મહાલયઃ || 119 ||

રાશિસ્તારા તિથિર્યોગો વારઃ કરણમંશકમ |
લગ્નં હોરા કાલચક્રં મેરુઃ સપ્તર્ષયો ધ્રુવઃ || 120 ||

રાહુર્મન્દઃ કવિર્જીવો બુધો ભૌમઃ શશી રવિઃ |
કાલઃ સૃષ્ટિઃ સ્થિતિર્વિશ્વં સ્થાવરં જઙ્ગમં જગત || 121 ||

ભૂરાપો‌உગ્નિર્મરુદ્વ્યોમાહંકૃતિઃ પ્રકૃતિઃ પુમાન |
બ્રહ્મા વિષ્ણુઃ શિવો રુદ્ર ઈશઃ શક્તિઃ સદાશિવઃ || 122 ||

ત્રિદશાઃ પિતરઃ સિદ્ધા યક્ષા રક્ષાંસિ કિન્નરાઃ |
સિદ્ધવિદ્યાધરા ભૂતા મનુષ્યાઃ પશવઃ ખગાઃ || 123 ||

સમુદ્રાઃ સરિતઃ શૈલા ભૂતં ભવ્યં ભવોદ્ભવઃ |
સાંખ્યં પાતઞ્જલં યોગં પુરાણાનિ શ્રુતિઃ સ્મૃતિઃ || 124 ||

વેદાઙ્ગાનિ સદાચારો મીમાંસા ન્યાયવિસ્તરઃ |
આયુર્વેદો ધનુર્વેદો ગાન્ધર્વં કાવ્યનાટકમ || 125 ||

વૈખાનસં ભાગવતં માનુષં પાઞ્ચરાત્રકમ |
શૈવં પાશુપતં કાલામુખંભૈરવશાસનમ || 126 ||

શાક્તં વૈનાયકં સૌરં જૈનમાર્હતસંહિતા |
સદસદ્વ્યક્તમવ્યક્તં સચેતનમચેતનમ || 127 ||

બન્ધો મોક્ષઃ સુખં ભોગો યોગઃ સત્યમણુર્મહાન |
સ્વસ્તિ હુંફટ સ્વધા સ્વાહા શ્રૌષટ વૌષટ વષણ નમઃ 128 ||

જ્ઞાનં વિજ્ઞાનમાનન્દો બોધઃ સંવિત્સમો‌உસમઃ |
એક એકાક્ષરાધાર એકાક્ષરપરાયણઃ || 129 ||

એકાગ્રધીરેકવીર એકો‌உનેકસ્વરૂપધૃક |
દ્વિરૂપો દ્વિભુજો દ્વ્યક્ષો દ્વિરદો દ્વીપરક્ષકઃ || 130 ||

દ્વૈમાતુરો દ્વિવદનો દ્વન્દ્વહીનો દ્વયાતિગઃ |
ત્રિધામા ત્રિકરસ્ત્રેતા ત્રિવર્ગફલદાયકઃ || 131 ||

ત્રિગુણાત્મા ત્રિલોકાદિસ્ત્રિશક્તીશસ્ત્રિલોચનઃ |
ચતુર્વિધવચોવૃત્તિપરિવૃત્તિપ્રવર્તકઃ || 132 ||

ચતુર્બાહુશ્ચતુર્દન્તશ્ચતુરાત્મા ચતુર્ભુજઃ |
ચતુર્વિધોપાયમયશ્ચતુર્વર્ણાશ્રમાશ્રયઃ 133 ||

ચતુર્થીપૂજનપ્રીતશ્ચતુર્થીતિથિસમ્ભવઃ ||
પઞ્ચાક્ષરાત્મા પઞ્ચાત્મા પઞ્ચાસ્યઃ પઞ્ચકૃત્તમઃ || 134 ||

પઞ્ચાધારઃ પઞ્ચવર્ણઃ પઞ્ચાક્ષરપરાયણઃ |
પઞ્ચતાલઃ પઞ્ચકરઃ પઞ્ચપ્રણવમાતૃકઃ || 135 ||

પઞ્ચબ્રહ્મમયસ્ફૂર્તિઃ પઞ્ચાવરણવારિતઃ |
પઞ્ચભક્ષપ્રિયઃ પઞ્ચબાણઃ પઞ્ચશિખાત્મકઃ || 136 ||

ષટ્કોણપીઠઃ ષટ્ચક્રધામા ષડ્ગ્રન્થિભેદકઃ |
ષડઙ્ગધ્વાન્તવિધ્વંસી ષડઙ્ગુલમહાહ્રદઃ || 137 ||

ષણ્મુખઃ ષણ્મુખભ્રાતા ષટ્શક્તિપરિવારિતઃ |
ષડ્વૈરિવર્ગવિધ્વંસી ષડૂર્મિભયભઞ્જનઃ || 138 ||

ષટ્તર્કદૂરઃ ષટ્કર્મા ષડ્ગુણઃ ષડ્રસાશ્રયઃ |
સપ્તપાતાલચરણઃ સપ્તદ્વીપોરુમણ્ડલઃ || 139 ||

સપ્તસ્વર્લોકમુકુટઃ સપ્તસપ્તિવરપ્રદઃ |
સપ્તાઙ્ગરાજ્યસુખદઃ સપ્તર્ષિગણવન્દિતઃ || 140 ||

સપ્તચ્છન્દોનિધિઃ સપ્તહોત્રઃ સપ્તસ્વરાશ્રયઃ |
સપ્તાબ્ધિકેલિકાસારઃ સપ્તમાતૃનિષેવિતઃ || 141 ||

સપ્તચ્છન્દો મોદમદઃ સપ્તચ્છન્દો મખપ્રભુઃ |
અષ્ટમૂર્તિર્ધ્યેયમૂર્તિરષ્ટપ્રકૃતિકારણમ || 142 ||

અષ્ટાઙ્ગયોગફલભૃદષ્ટપત્રામ્બુજાસનઃ |
અષ્ટશક્તિસમાનશ્રીરષ્ટૈશ્વર્યપ્રવર્ધનઃ || 143 ||

અષ્ટપીઠોપપીઠશ્રીરષ્ટમાતૃસમાવૃતઃ |
અષ્ટભૈરવસેવ્યો‌உષ્ટવસુવન્દ્યો‌உષ્ટમૂર્તિભૃત || 144 ||

અષ્ટચક્રસ્ફુરન્મૂર્તિરષ્ટદ્રવ્યહવિઃપ્રિયઃ |
અષ્ટશ્રીરષ્ટસામશ્રીરષ્ટૈશ્વર્યપ્રદાયકઃ |
નવનાગાસનાધ્યાસી નવનિધ્યનુશાસિતઃ || 145 ||

નવદ્વારપુરાવૃત્તો નવદ્વારનિકેતનઃ |
નવનાથમહાનાથો નવનાગવિભૂષિતઃ || 146 ||

નવનારાયણસ્તુલ્યો નવદુર્ગાનિષેવિતઃ |
નવરત્નવિચિત્રાઙ્ગો નવશક્તિશિરોદ્ધૃતઃ || 147 ||

દશાત્મકો દશભુજો દશદિક્પતિવન્દિતઃ |
દશાધ્યાયો દશપ્રાણો દશેન્દ્રિયનિયામકઃ || 148 ||

દશાક્ષરમહામન્ત્રો દશાશાવ્યાપિવિગ્રહઃ |
એકાદશમહારુદ્રૈઃસ્તુતશ્ચૈકાદશાક્ષરઃ || 149 ||

દ્વાદશદ્વિદશાષ્ટાદિદોર્દણ્ડાસ્ત્રનિકેતનઃ |
ત્રયોદશભિદાભિન્નો વિશ્વેદેવાધિદૈવતમ || 150 ||

ચતુર્દશેન્દ્રવરદશ્ચતુર્દશમનુપ્રભુઃ |
ચતુર્દશાદ્યવિદ્યાઢ્યશ્ચતુર્દશજગત્પતિઃ || 151 ||

સામપઞ્ચદશઃ પઞ્ચદશીશીતાંશુનિર્મલઃ |
તિથિપઞ્ચદશાકારસ્તિથ્યા પઞ્ચદશાર્ચિતઃ || 152 ||

ષોડશાધારનિલયઃ ષોડશસ્વરમાતૃકઃ |
ષોડશાન્તપદાવાસઃ ષોડશેન્દુકલાત્મકઃ || 153 ||

કલાસપ્તદશી સપ્તદશસપ્તદશાક્ષરઃ |
અષ્ટાદશદ્વીપપતિરષ્ટાદશપુરાણકૃત || 154 ||

અષ્ટાદશૌષધીસૃષ્ટિરષ્ટાદશવિધિઃ સ્મૃતઃ |
અષ્ટાદશલિપિવ્યષ્ટિસમષ્ટિજ્ઞાનકોવિદઃ || 155 ||

અષ્ટાદશાન્નસમ્પત્તિરષ્ટાદશવિજાતિકૃત |
એકવિંશઃ પુમાનેકવિંશત્યઙ્ગુલિપલ્લવઃ || 156 ||

ચતુર્વિંશતિતત્ત્વાત્મા પઞ્ચવિંશાખ્યપૂરુષઃ |
સપ્તવિંશતિતારેશઃ સપ્તવિંશતિયોગકૃત || 157 ||

દ્વાત્રિંશદ્ભૈરવાધીશશ્ચતુસ્ત્રિંશન્મહાહ્રદઃ |
ષટ્ત્રિંશત્તત્ત્વસંભૂતિરષ્ટત્રિંશત્કલાત્મકઃ || 158 ||

પઞ્ચાશદ્વિષ્ણુશક્તીશઃ પઞ્ચાશન્માતૃકાલયઃ |
દ્વિપઞ્ચાશદ્વપુઃશ્રેણીત્રિષષ્ટ્યક્ષરસંશ્રયઃ |
પઞ્ચાશદક્ષરશ્રેણીપઞ્ચાશદ્રુદ્રવિગ્રહઃ || 159 ||

ચતુઃષષ્ટિમહાસિદ્ધિયોગિનીવૃન્દવન્દિતઃ |
નમદેકોનપઞ્ચાશન્મરુદ્વર્ગનિરર્ગલઃ || 160 ||

ચતુઃષષ્ટ્યર્થનિર્ણેતા ચતુઃષષ્ટિકલાનિધિઃ |
અષ્ટષષ્ટિમહાતીર્થક્ષેત્રભૈરવવન્દિતઃ || 161 ||

ચતુર્નવતિમન્ત્રાત્મા ષણ્ણવત્યધિકપ્રભુઃ |
શતાનન્દઃ શતધૃતિઃ શતપત્રાયતેક્ષણઃ || 162 ||

શતાનીકઃ શતમખઃ શતધારાવરાયુધઃ |
સહસ્રપત્રનિલયઃ સહસ્રફણિભૂષણઃ || 163 ||

સહસ્રશીર્ષા પુરુષઃ સહસ્રાક્ષઃ સહસ્રપાત |
સહસ્રનામસંસ્તુત્યઃ સહસ્રાક્ષબલાપહઃ || 164 ||

દશસાહસ્રફણિભૃત્ફણિરાજકૃતાસનઃ |
અષ્ટાશીતિસહસ્રાદ્યમહર્ષિસ્તોત્રપાઠિતઃ || 165 ||

લક્ષાધારઃ પ્રિયાધારો લક્ષાધારમનોમયઃ |
ચતુર્લક્ષજપપ્રીતશ્ચતુર્લક્ષપ્રકાશકઃ || 166 ||

ચતુરશીતિલક્ષાણાં જીવાનાં દેહસંસ્થિતઃ |
કોટિસૂર્યપ્રતીકાશઃ કોટિચન્દ્રાંશુનિર્મલઃ || 167 ||

શિવોદ્ભવાદ્યષ્ટકોટિવૈનાયકધુરન્ધરઃ |
સપ્તકોટિમહામન્ત્રમન્ત્રિતાવયવદ્યુતિઃ || 168 ||

ત્રયસ્ત્રિંશત્કોટિસુરશ્રેણીપ્રણતપાદુકઃ |
અનન્તદેવતાસેવ્યો હ્યનન્તશુભદાયકઃ || 169 ||

અનન્તનામાનન્તશ્રીરનન્તો‌உનન્તસૌખ્યદઃ |
અનન્તશક્તિસહિતો હ્યનન્તમુનિસંસ્તુતઃ || 170 ||

ઇતિ વૈનાયકં નામ્નાં સહસ્રમિદમીરિતમ |
ઇદં બ્રાહ્મે મુહૂર્તે યઃ પઠતિ પ્રત્યહં નરઃ || 171 ||

કરસ્થં તસ્ય સકલમૈહિકામુષ્મિકં સુખમ |
આયુરારોગ્યમૈશ્વર્યં ધૈર્યં શૌર્યં બલં યશઃ || 172 ||

મેધા પ્રજ્ઞા ધૃતિઃ કાન્તિઃ સૌભાગ્યમભિરૂપતા |
સત્યં દયા ક્ષમા શાન્તિર્દાક્ષિણ્યં ધર્મશીલતા || 173 ||

જગત્સંવનનં વિશ્વસંવાદો વેદપાટવમ |
સભાપાણ્ડિત્યમૌદાર્યં ગામ્ભીર્યં બ્રહ્મવર્ચસમ || 174 ||

ઓજસ્તેજઃ કુલં શીલં પ્રતાપો વીર્યમાર્યતા |
જ્ઞાનં વિજ્ઞાનમાસ્તિક્યં સ્થૈર્યં વિશ્વાસતા તથા || 175 ||

ધનધાન્યાદિવૃદ્ધિશ્ચ સકૃદસ્ય જપાદ્ભવેત |
વશ્યં ચતુર્વિધં વિશ્વં જપાદસ્ય પ્રજાયતે || 176 ||

રાજ્ઞો રાજકલત્રસ્ય રાજપુત્રસ્ય મન્ત્રિણઃ |
જપ્યતે યસ્ય વશ્યાર્થે સ દાસસ્તસ્ય જાયતે || 177 ||

ધર્માર્થકામમોક્ષાણામનાયાસેન સાધનમ |
શાકિનીડાકિનીરક્ષોયક્ષગ્રહભયાપહમ || 178 ||

સામ્રાજ્યસુખદં સર્વસપત્નમદમર્દનમ |
સમસ્તકલહધ્વંસિ દગ્ધબીજપ્રરોહણમ || 179 ||

દુઃસ્વપ્નશમનં ક્રુદ્ધસ્વામિચિત્તપ્રસાદનમ |
ષડ્વર્ગાષ્ટમહાસિદ્ધિત્રિકાલજ્ઞાનકારણમ || 180 ||

પરકૃત્યપ્રશમનં પરચક્રપ્રમર્દનમ |
સંગ્રામમાર્ગે સવેષામિદમેકં જયાવહમ || 181 ||

સર્વવન્ધ્યત્વદોષઘ્નં ગર્ભરક્ષૈકકારણમ |
પઠ્યતે પ્રત્યહં યત્ર સ્તોત્રં ગણપતેરિદમ || 182 ||

દેશે તત્ર ન દુર્ભિક્ષમીતયો દુરિતાનિ ચ |
ન તદ્ગેહં જહાતિ શ્રીર્યત્રાયં જપ્યતે સ્તવઃ || 183 ||

ક્ષયકુષ્ઠપ્રમેહાર્શભગન્દરવિષૂચિકાઃ |
ગુલ્મં પ્લીહાનમશમાનમતિસારં મહોદરમ || 184 ||

કાસં શ્વાસમુદાવર્તં શૂલં શોફામયોદરમ |
શિરોરોગં વમિં હિક્કાં ગણ્ડમાલામરોચકમ || 185 ||

વાતપિત્તકફદ્વન્દ્વત્રિદોષજનિતજ્વરમ |
આગન્તુવિષમં શીતમુષ્ણં ચૈકાહિકાદિકમ || 186 ||

ઇત્યાદ્યુક્તમનુક્તં વા રોગદોષાદિસમ્ભવમ |
સર્વં પ્રશમયત્યાશુ સ્તોત્રસ્યાસ્ય સકૃજ્જપઃ || 187 ||

પ્રાપ્યતે‌உસ્ય જપાત્સિદ્ધિઃ સ્ત્રીશૂદ્રૈઃ પતિતૈરપિ |
સહસ્રનામમન્ત્રો‌உયં જપિતવ્યઃ શુભાપ્તયે || 188 ||

મહાગણપતેઃ સ્તોત્રં સકામઃ પ્રજપન્નિદમ |
ઇચ્છયા સકલાન ભોગાનુપભુજ્યેહ પાર્થિવાન || 189 ||

મનોરથફલૈર્દિવ્યૈર્વ્યોમયાનૈર્મનોરમૈઃ |
ચન્દ્રેન્દ્રભાસ્કરોપેન્દ્રબ્રહ્મશર્વાદિસદ્મસુ || 190 ||

કામરૂપઃ કામગતિઃ કામદઃ કામદેશ્વરઃ |
ભુક્ત્વા યથેપ્સિતાન્ભોગાનભીષ્ટૈઃ સહ બન્ધુભિઃ || 191 ||

ગણેશાનુચરો ભૂત્વા ગણો ગણપતિપ્રિયઃ |
નન્દીશ્વરાદિસાનન્દૈર્નન્દિતઃ સકલૈર્ગણૈઃ || 192 ||

શિવાભ્યાં કૃપયા પુત્રનિર્વિશેષં ચ લાલિતઃ |
શિવભક્તઃ પૂર્ણકામો ગણેશ્વરવરાત્પુનઃ || 193 ||

જાતિસ્મરો ધર્મપરઃ સાર્વભૌમો‌உભિજાયતે |
નિષ્કામસ્તુ જપન્નિત્યં ભક્ત્યા વિઘ્નેશતત્પરઃ || 194 ||

યોગસિદ્ધિં પરાં પ્રાપ્ય જ્ઞાનવૈરાગ્યસંયુતઃ |
નિરન્તરે નિરાબાધે પરમાનન્દસંજ્ઞિતે || 195 ||

વિશ્વોત્તીર્ણે પરે પૂર્ણે પુનરાવૃત્તિવર્જિતે |
લીનો વૈનાયકે ધામ્નિ રમતે નિત્યનિર્વૃતે || 196 ||

યો નામભિર્હુતૈર્દત્તૈઃ પૂજયેદર્ચયે‌એન્નરઃ |
રાજાનો વશ્યતાં યાન્તિ રિપવો યાન્તિ દાસતામ || 197 ||

તસ્ય સિધ્યન્તિ મન્ત્રાણાં દુર્લભાશ્ચેષ્ટસિદ્ધયઃ |
મૂલમન્ત્રાદપિ સ્તોત્રમિદં પ્રિયતમં મમ || 198 ||

નભસ્યે માસિ શુક્લાયાં ચતુર્થ્યાં મમ જન્મનિ |
દૂર્વાભિર્નામભિઃ પૂજાં તર્પણં વિધિવચ્ચરેત || 199 ||

અષ્ટદ્રવ્યૈર્વિશેષેણ કુર્યાદ્ભક્તિસુસંયુતઃ |
તસ્યેપ્સિતં ધનં ધાન્યમૈશ્વર્યં વિજયો યશઃ || 200 ||

ભવિષ્યતિ ન સન્દેહઃ પુત્રપૌત્રાદિકં સુખમ |
ઇદં પ્રજપિતં સ્તોત્રં પઠિતં શ્રાવિતં શ્રુતમ || 201 ||

વ્યાકૃતં ચર્ચિતં ધ્યાતં વિમૃષ્ટમભિવન્દિતમ |
ઇહામુત્ર ચ વિશ્વેષાં વિશ્વૈશ્વર્યપ્રદાયકમ || 202 ||

સ્વચ્છન્દચારિણાપ્યેષ યેન સન્ધાર્યતે સ્તવઃ |
સ રક્ષ્યતે શિવોદ્ભૂતૈર્ગણૈરધ્યષ્ટકોટિભિઃ || 203 ||

લિખિતં પુસ્તકસ્તોત્રં મન્ત્રભૂતં પ્રપૂજયેત |
તત્ર સર્વોત્તમા લક્ષ્મીઃ સન્નિધત્તે નિરન્તરમ || 204 ||

દાનૈરશેષૈરખિલૈર્વ્રતૈશ્ચ તીર્થૈરશેષૈરખિલૈર્મખૈશ્ચ |
ન તત્ફલં વિન્દતિ યદ્ગણેશસહસ્રનામસ્મરણેન સદ્યઃ || 205 ||

એતન્નામ્નાં સહસ્રં પઠતિ દિનમણૌ પ્રત્યહંપ્રોજ્જિહાને
સાયં મધ્યન્દિને વા ત્રિષવણમથવા સન્તતં વા જનો યઃ |
સ સ્યાદૈશ્વર્યધુર્યઃ પ્રભવતિ વચસાં કીર્તિમુચ્ચૈસ્તનોતિ
દારિદ્ર્યં હન્તિ વિશ્વં વશયતિ સુચિરં વર્ધતે પુત્રપૌત્રૈઃ || 206 ||

અકિઞ્ચનોપ્યેકચિત્તો નિયતો નિયતાસનઃ |
પ્રજપંશ્ચતુરો માસાન ગણેશાર્ચનતત્પરઃ || 207 ||

દરિદ્રતાં સમુન્મૂલ્ય સપ્તજન્માનુગામપિ |
લભતે મહતીં લક્ષ્મીમિત્યાજ્ઞા પારમેશ્વરી || 208 ||

આયુષ્યં વીતરોગં કુલમતિવિમલં સમ્પદશ્ચાર્તિનાશઃ
કીર્તિર્નિત્યાવદાતા ભવતિ ખલુ નવા કાન્તિરવ્યાજભવ્યા |
પુત્રાઃ સન્તઃ કલત્રં ગુણવદભિમતં યદ્યદન્યચ્ચ તત્ત –
ન્નિત્યં યઃ સ્તોત્રમેતત પઠતિ ગણપતેસ્તસ્ય હસ્તે સમસ્તમ || 209 ||

ગણઞ્જયો ગણપતિર્હેરમ્બો ધરણીધરઃ |
મહાગણપતિર્બુદ્ધિપ્રિયઃ ક્ષિપ્રપ્રસાદનઃ || 210 ||

અમોઘસિદ્ધિરમૃતમન્ત્રશ્ચિન્તામણિર્નિધિઃ |
સુમઙ્ગલો બીજમાશાપૂરકો વરદઃ કલઃ || 211 ||

કાશ્યપો નન્દનો વાચાસિદ્ધો ઢુણ્ઢિર્વિનાયકઃ |
મોદકૈરેભિરત્રૈકવિંશત્યા નામભિઃ પુમાન || 212 ||

ઉપાયનં દદેદ્ભક્ત્યા મત્પ્રસાદં ચિકીર્ષતિ |
વત્સરં વિઘ્નરાજો‌உસ્ય તથ્યમિષ્ટાર્થસિદ્ધયે || 213 ||

યઃ સ્તૌતિ મદ્ગતમના મમારાધનતત્પરઃ |
સ્તુતો નામ્ના સહસ્રેણ તેનાહં નાત્ર સંશયઃ || 214 ||

નમો નમઃ સુરવરપૂજિતાઙ્ઘ્રયે
નમો નમો નિરુપમમઙ્ગલાત્મને |
નમો નમો વિપુલદયૈકસિદ્ધયે
નમો નમઃ કરિકલભાનનાય તે || 215 ||

કિઙ્કિણીગણરચિતચરણઃ
પ્રકટિતગુરુમિતચારુકરણઃ |
મદજલલહરીકલિતકપોલઃ
શમયતુ દુરિતં ગણપતિનામ્ના || 216 ||

|| ઇતિ શ્રીગણેશપુરાણે ઉપાસનાખણ્ડે ઈશ્વરગણેશસંવાદે
ગણેશસહસ્રનામસ્તોત્રં નામ ષટ્ચત્વારિંશોધ્યાયઃ ||

Sri Maha Ganapati Sahasranama Stotram in Other Languages

Write Your Comment