ஒரு ராகவேந்திர ஸ்வாமி பக்தனின் கதை

ஜெய் ஸ்ரீ ராம் என்று சொல்லியவாறு ராம் என்கிற ஸ்ரீ ராம் குமார் ஒரு காலை பொழுதில் தன் கடந்த காலத்தை பற்றி நினைவு கூர்ந்தான். தன்னுடைய ஒன்றாம் கிளாசில் , அரை பாஸ் செய்த்தையும் , அதனால் அதே வகுப்பை அடுத்த வருடம் திரும்பி படித்ததையும் நினைவு கூர்ந்தான். அதன் பின்பு தன்னுடைய தாயும் , தந்தையும் தன்னை வெறுப்புடன் நடத்தினதையும் நினைவு கூர்ந்தான். அதன் விளைவாக மிகவும் கஷ்டப்பட்டு படித்து அடுத்தடுத்த ஆண்டுகளில் படிப்பில் […]

Spiritual Works of Raghavendra Swamy

Guru Raghavendra being a saint of Mantralayam is also a great scholar, who had written more than 50 spiritual works, and most of his works are based on the philosophies of Guru Madhwacharya, and his works also covers Hari Bhakti, Hari Keertanas and Sri Hari Puja. And among his various works, the song “INDU ENAGE […]

Life History of Guru Raghavendra Swamy | Raghavendra Charitra

Guru Raghavendra is a great saint of Mantralayam, and though he had entered into the Divine Brindavana, before 350 years, but still he is showering his grace on his devotees, and relieves their sufferings and problems. The day which he attained Samadhi is celebrated as “ARADHANA FESTIVAL” grandly in Mantralayam, and also in various other […]

Raghavendra Aradhana 2022 | Guru Raghavendra Swamy Aradhanotsavam – 351st Mahotsavalu of Raghavendra Swamy

Guru Raghavendra Swamy of Mantralayam

Raghavendra Aradhana or Guru Raghavendra Swamy Aradhanotsavam in 2022 is the 351st annual celebrations of Mahotsavam of Raghavendra Swamy. In 2022, Raghavendra Aradhana Utsavalu begins on August 10 and ends on August 14. Raghavendra Aradhana Utsavalu is the commemoration of Raghavendra theerthas Jeeva Samadhi at Brindavan in Mantralayam. Raghavendra Theertha entered into the Brindavan (tomb) […]

Raghavendra Mrittika | Sacred Sand of Mantralayam Raghavendra Swamy

Guru Raghavendra Swamy of Mantralayam

Guru Raghavendra Swamy is a holy saint of Mantralayam and though he had attained Jeeva Samadhi before 350 years, still now he is blessing his devotees from his Samadhi shrine at Mantralayam, and he also fulfills their reasonable needs and removes the difficulties in their lives. Similar to the sacred ash of Lord Shiva, the […]

Important Teachings of Guru Raghavendra Swamy

Guru Raghavendra is a holy saint of Mantralayam, and he showers his abundant grace on his devotees. Similar to other saints, Guru Raghavendra had also given nice teachings to us, which would help us to cross the ocean of life. He had given lot of advices through his teachings, and it acts as a spiritual […]

Sri Raghavendra Swamy Suprabhatam

Suprabhatam, is a collection of verses which would be recited early in the morning in order to awaken the almighty every day. The Guru Raghavendra Suprabhatam was very popular among Sri Raghavendra devotees, and also among the Madhwa Brahmin community people, and daily morning they used to switch on their music player in order to […]

Greatness of Divine Saints

Guru Raghavendra Swamy of Mantralayam

Guru Raghavendra and Shirdi Saibaba are considered as the two eyes for the Hindu devotees. Both are considered as the divine saviours who had took the avatars in this earth for reducing our sins, diseases and removing the fear from our mind. They are having the capability even to grant SALVATION to us, based on […]

Guru Raghavendra Puja on Thursday | Guruvara Raghavendra Swamy Puja

Guru Raghavendra Swamy of Mantralayam

We can worship Guru Raghavendra on all the week days, and especially on Thursdays, in order to get fruitful results in our lives. Thursdays are meant for worshipping the great Lord Dakshinamurthy, an aspect of Lord Shiva, and apart from him, saints like Guru Raghavendra and Sai Baba of Shirdi are also worshipped on Thursdays, […]

While worshipping Raghavendra, we must also worship Brahma Deva

While worshipping Raghavendra, we must also worship Brahma Deva… While worshipping Guru Raghavendra, we must necessarily worship Lord Brahma Deva also, since both the guru and god cannot be separated from each other, since once, Guru Raghavendra had sincerely served under Lord Brahma Deva as his divine attendant in the name of ShankuKarna, in the […]

Raghavendra Swamy Brindavana Tirtha Yatra

Raghavendra Swamy Brindavana Tirtha Yatra.. Similar to going to Tirtha Yatra to holy places like Kasi and Rameswaram, we can also visit the various Brindavanams of Guru Raghavendra, which is situated throughout India, and even in some foreign countries, we can find few Worship Centres of Guru Raghavendra Swamy. Those who are unable to visit […]

Raghavendra Pattabhishekam | Coronation Ceremony of Raghavendra Swamy

Usually in the Mutts of Guru Raghavendra, the Pattabhisheka event and the birthday celebrations of Sri Raghavendra swamy would be celebrated in a grand manner, and this year, the celebrations of both of the events were performed between 4 March 2022 and 9 March 2022. During that grand events, free food also called as Theertha […]

Satguru | the Divine Guide

Guru Raghavendra Swamy of Mantralayam

Satguru means the ‘Real and the Universal Guru’, and this title is given to the great saints like Guru Raghavendra since he removes the darkness from the lives of his devotees and also shows the bright light on their path. The holy title Satguru would be awarded only to an enlightened saint who dedicates their […]

Guru Raghavendra’s Special Prasadam

Guru Raghavendra Swamy Special Prasadam… Guru Raghavendra’ special Prasadam would be offered in the temples of Raghavendra during the time of performance of Annadanam, and this special Prasadam would be offered in between the Annadanam, that is before offering of curd rice to the devotees. This special Prasadam would be a combination of both sweet […]

Anjaneya Bhakta Guru Raghavendra | Raghavendra Swamy, Ardent devotee of Hanuman

Guru Raghavendra Swamy of Mantralayam

The devotees of Guru Raghavendra, knows very well, that Guru Raghavendra is a staunch devotee of Lord Hanuman. Before entering into the Brindavanam shrine at Mantralayam, Guru Raghavendra visited Panchamukhifor several times, and performed meditation on Lord Hanuman. Pleased by his devotion, Lord Hanuman had emerged from the place as Panchamukha Hanuman (Five faced Hanuman) […]

Sri Raghavendra Brindavanams

Guru Raghavendra Swamy of Mantralayam

Day by day, the Brindavanams of Guru Raghavendra are increasing, and within a few hundred years, as per the sayings of the Guru, totally about 700 Brindavanams would be established throughout India, and I also strongly believe that his Brindavanams would be formed in future even in the areas of Walajabad, Uthiramerur and Mailam, and […]

Kalyana Guru Raghavendra Swamy

Guru Raghavendra Swamy of Mantralayam

Similar to Kalyanasundarar (Lord Shiva) and Kalyana Venkatesa Perumal (Lord Vishnu), Guru Raghavendra is also called as Sri Kalyana Guru Raghavendra Swamigal, since he blesses his devotees to get married with a suitable bride/groom and also bless them to lead a happy and a peaceful married life forever in their life. Before attaining Samadhi State […]

Guru Raghavendra is our Kula Devata

Guru Raghavendra Swamy of Mantralayam

We can worship Guru Raghavendra as our Kula Devata, since he contains sufficient powers equivalent to our Kula Devata, and he got those powers, through his staunch devotion, affection and meditation on Lord Rama, and still, day by day, he is gaining tremendous spiritual powers, out of his sincerity on Lord Rama. Those who are […]

Lets be Servants of Guru Raghavendra Swamy

Guru Raghavendra Swamy of Mantralayam

Let’s become the most humble servants of Guru Raghavendra, since the great Guru is interfering with our fate, and reducing our sins as much as possible. Guru Raghavendra devotees must come forward to donate at least some of their lands, and they could also contribute some amount towards food and vastra and other types of […]

Raghavendra Jayanthi 2022 | Sri Guru Raghavendra Swamy Jayanti

Guru Raghavendra Swamy of Mantralayam

Sri Guru Raghavendra Jayanthi is the birth anniversary of Shri Guru Raghavendra Swamy. This festival is observed on Falguna Shukla Saptami, the seventh day in first half of Falguna masam in Kannada and Telugu calendars. In 2022, Raghavendra Jayanthi date is March 9. In Mantralayam Sri Guru Raghavendra Swamy Temple, Guru Jayanthi Utsavalu are celebrated […]