Siddhidhatri Mantras – Moola Mantra, Dhyana Sloka, Stotra

Siddhidhatri Mantras – Siddhidhatri Moola Mantra, Siddhidhatri Dhyan Mantra and Siddhidhatri Stotrams are given here. Siddhidhatri Puja is observed on the ninth day of Navratri. Siddhidhatri Mool Mantra Siddhagandharvayakshadyaira surairaramrairapi| sevyamaanaa sadaa bhooyat siddhida siddhidayinee|| Dhayan Mantra Vande Vanchhit Manarorarthe Chandraghrit Shekhram | Kamalsthita Chaturbhuja Siddhi Yashswaneem || Savarnavarna nirvana chakrasthitanavam durga trinetram|| Shankh, Chakra, […]

Siddhidhatri Kavach (Siddhidhatri Kavacham)

Mata Siddhidhatri Ninth Navadurga aspect

Siddhidhatri Kavach (Siddhidhatri Kavacham) is a prayer dedicated to Goddess Siddhidhatri, 9th Navadurga aspect. During Navratri, Siddhidhatri Mata is worshipped on the ninth day. Siddhidhatri is worshipped on the ninth day of Navratri – both Chaitra Navratri (Vasant Navratri) and Sharad Navratri (Ashwin Navratri). Ninth day of Navratri is also observed as Mahanavami, Suvasini Pooja, […]

Mahagauri Mantras – Moola Mantra, Dhyana Sloka, Stotra

Here are Mahagauri Mantras – Mahagauri Moola Mantra, Mahagauri Navadurga Dhyana Sloka, and the Stotra lyrics. Mahagauri Mata is the eighth Navadurga Goddess. Mahagauri Mool Mantra Shrete Vrishe Samrudha Shretambradhara Shuchi | Mahagauri Shubham Dhyanmahadevapramodada || Mahagauri Dhyan Vande Vanchhit Kamarth Chandraghrit Shekhram | Singhrudh Chaturbhuja Mahagauri Yashswaneem || Purnandu Nibham Gauri Somchakrasthita Ashtam Durga Trinetram | […]

Maa Kalratri Mantras – Moola Mantra, Dhyana Slokas, Stotra

Maa Kalratri Mantras – Kalaratri Moola Mantra, Kalratri Dhyana Slokas, and Kalratri Stotra lyrics are given here. Maa Kalratri is the seventh Navadurga Goddess. Kalratri Mool Mantra Ek Vedhi Japakrnapura Nagna Kharasthita | Lamboshti Karnikarkani Tailabhayaktshareerini || Vampadolallsallohaltaknatak Bhushana || Vardhanmudhardhawaja Krishna Kalratribhayankari || Kalratri Dhyan Karalvandana Dhora Muktakeshi Chaturbhurjam | Kalratri Karalinka Divya Vidhutmala […]

Katyayani Mantras – Moola Mantra, Dhyana Sloka, Stotra

Katyayani Mantras – Katyayani Navadurga Moola Mantra, Katyayani Dhyana Sloka and other Stotras lyrics are given here. Katyayani Mata is the sixth Navadurga Goddess. Katyayani Mool Mantra: Chandrahasojjawalkara Shailavarvahana | Katyayani Shubham Dagyadevi Danavghatini || Katyayani Dhyana Slokas Vande Vanchit Manorathartha Shekhram | Singhrudha Chaturbhuja Katyayani Yashswavneem || Swarnaagya Chakra Stithta Shashtam Durga Trinetram | Varabheet Karam […]

Skandamata Mantras – Moola Mantra, Dhyana Sloka, Stotra

The lyrics of Skandamata Mantras, Skandamata Moola Mantra, Skandamata Dhyana Sloka, and other Stotras related to Skandamata Pooja are give here. Skandamata is the fifth Navadurga Goddess. Skandamata Mool Mantra Sinhasangata Nityam Padmashritakardvaya | Shubhdastu Sada Devi Sakanmata Yashaswani Skandamata Dhyan Vande Vanchit Kamarth Chandraghkrit Shekhram | Singhrudh chaturbhuja Skandmata Yashswaneem || Dhavlavvarna Vishudh Chakrasthita Pancham […]

Kushmanda Mantras – Mool Mantra, Dhyana Sloka, Stotra

Here are the lyrics of Kushmanda Mantras, Kushmanda Mool Mantra, Kushmanda Dhyana Sloka, and other Stotras related to Kushmanda Navadurga. Maa Kushmanda is the fourth Navadurga Goddess. Kushmanda Mool Mantra Surasampurnakalasham Rudhiraplutameva cha | Dadhana hastapadmabhyam Kushmanda Subhadastume || Kushmanda Dhayan Vande Vanchit Kamarth Chandraghkrit Shekhram | Singhrudh Ashtabhuja Kushmanda Yashswaneem || Bhaswara Bhanu Nibha Anahat […]

Chandraghanta Kavach | Chandraghanta Mata Kavacham

Chandraghanta

Chandraghanta Kavach (Chandraghanta Mata Kavacham) is a prayer dedicated to Goddess Chandraghanta Mata, 3rd among Navadurga Goddesses (Nine aspects of Goddess Durga). Chandraghanta Puja is observed on third day of Navratri – in Vasant Navratri & Ashwin Navratri (Sharad Navratri). Third day of Navratri is also observed as Sindhur Tritiya, Sowbhagya Teej, Gauri Teej, etc. […]

Chandraghanta Mantras – Mool Mantra, Dhyana Sloka, Stotra

Here are the lyrics of Chandraghanta Mantra, Chandraghanta Navadurga Mool Mantra, Chandraghanta Dhyana Sloka and other Stotras related to the 3rd Navadurga aspect. Chandraghanta Mool Mantra Pindaj Pravarudha Chandkopastrakaiyurta | Prasand Tanute Mahayam Chandraghanteti Vishruta || Chandraghanta Dhayan Vande Vanchit Labhayachandraghkritushekhram | Sinharudhadasha- bhuja Chandraghanta Yashswaneem|| Kanchanabhanmanipur Stithta Tritya Durga Tritram | Khang Gada Trishul […]

Brahmacharini Mantras – Moola Mantra, Dhyana Sloka, Stotra

Here are the lyrics of Brahmacharini Mantra, Brahmacharini Navadurga Dhyana Mantra and Brahmacharini Mata Stotra. Goddess Brahmacharini is worshipped on the second day of Navratri Durga Puja as the second Goddess of Navadurga (Nine Aspects of Durga Mata). Brahmacharini Mantra Dadhanapar padmabhyamakshamalakamandalm | Devi Praseedatu Mayi Brahmacharinyanuttama || Brahmacharini Dhyana Vande Vanchit Labhayachandraghkritushekhram | Japmalakamadalu Dharabrahmacharini Shubhama […]

Brahmacharini Kavach | Brahmacharini Mata Kavacham

Brahmachrini Kavach (Brahmacharini Mata Kavacham) is a prayer dedicated to Goddess Brahmacharini Mata, the second Goddess among Navadurga Mata. Navadurga are the nine aspects of Goddess Durga. Goddess Brahmacharini is worshipped on the second day of Navratri – Chaitra Navratri and Ashwin Navratri (Sharad Navratri). Here are the lyrics of Brahmacharini Kavach…. Tripura MeHadye Patu […]