Mahagauri Mantras – Moola Mantra, Dhyana Sloka, Stotra

Here are Mahagauri Mantras – Mahagauri Moola Mantra, Mahagauri Navadurga Dhyana Sloka, and the Stotra lyrics. Mahagauri Mata is the eighth Navadurga Goddess.

Mahagauri Mool Mantra

Shrete Vrishe Samrudha Shretambradhara Shuchi |

Mahagauri Shubham Dhyanmahadevapramodada ||

Mahagauri Dhyan

Vande Vanchhit Kamarth Chandraghrit Shekhram |
Singhrudh Chaturbhuja Mahagauri Yashswaneem ||

Purnandu Nibham Gauri Somchakrasthita Ashtam Durga Trinetram |
Varabheetikram Trishul Damrudhram Mahagauri Bhajem ||

Patambar Paridhana Mriduhasya Nanalankar Bhushitam |
Manjir, Har, Keyur, Kinkini Raktnakundal, Manditaam||

Prafull vandana Pallavadharam Kant Kapolam Treyalokya Mohanam ||
Kamliya Lavanya Mrunala Chandangandh liptam||

Mahagauri Strotra

Sarvasankat Hartri Twahim Dhan Ashwerya Pradayneem |
Gyanada Chaturvedmayi Mahagauri Pranmamyaham ||

Sukh Shantidatri Dhan Dhanya Pradiyneem |
Damruvagh Priya Aghya mahagauri Pranmamyaham ||

Trailokyamangal Twahim Taptriya Harinam |
Varda Chaitanyamayi Mahagauri Pranmamyaham ||

Write Your Comment